Ogłoszenie nr 601932-N-2019 z dnia 2019-10-01 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu: Rozbudowa i przebudowa Sali Obsługi Klienta oraz remont 6-cio kondygnacyjnego budynku biurowego I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 17756002600000, ul. ul. Pretficza  11 , 50-930  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 606 000, e-mail beata.skora@zus.pl, faks 713 606 497.
Adres strony internetowej (URL): www.zus.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pocztą lub kurierem lub osobiście
Adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław (osobiście:w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Pretficza 11 - stanowisko Informacja ogólna - dziennik podawczy przed wejściem do Sali Obsługi Klientów nr 60, wejście „C” od ul. Pretficza)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i przebudowa Sali Obsługi Klienta oraz remont 6-cio kondygnacyjnego budynku biurowego I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6

Numer referencyjny:
470000/271/9/2019-ZAP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) rozbudowa i przebudowa Sali Obsługi Klientów (SOK) budynku I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6, 2) remont 6-cio kondygnacyjnego budynku biurowego I inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6, 3) wykonywanie przeglądów serwisowo-konserwacyjnych zamontowanych urządzeń instalacji wentylacyjnej i chłodniczej. 2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje: 1) w przypadku rozbudowy i przebudowy Sali Obsługi Klientów (SOK) budynku I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty budowlane, c) instalacje i przyłącza sanitarne, d) wentylację i klimatyzację, e) instalacje i przyłącza elektroenergetyczne oraz teletechniczne, f) drogi wewnętrzne i place; 2) w przypadku remontu 6-cio kondygnacyjnego budynku biurowego I inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6: a) docieplenie stropodachu, b) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych podczas wykonywania drenażu opaskowego, c) wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, d) wymianę posadzek w piwnicy, e) wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, f) wykonanie kanałowej instalacji wentylacji mechanicznej piwnic, g) wymianę opraw oświetleniowych; 3) w przypadku przeglądów serwisowo-konserwacyjnych zamontowanych urządzeń instalacji wentylacyjnej i chłodniczej - wykonywanie, co 4 miesiące, w terminach ustalonych przez Zamawiającego i zleconych Wykonawcy, przeglądów w zakresie określonym w SIWZ. Szczegółowy zakres prac budowlano - instalacyjnych niezbędnych do wykonania opisuje dokumentacja opracowana (w lutym 2017 r.) przez firmę: B.R.H. Zakład Budownictwa, ul. Tapicerska 26, 53-205 Wrocław.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45111100-9
45111300-1
45112500-0
45111230-9
45262300-4
45262520-2
45320000-6
45262310-7
45422000-1
45262400-5
45261210-9
45421130-4
45421146-9
45421141-4
45410000-4
45430000-0
45431000-7
45442100-8
45450000-6
45233140-2
45233200-1
45262600-7
77310000-6
45316100-6
45316110-9
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45315000-8
45314310-7
45317300-5
45316000-5
45317000-2
45314200-3
45314320-0
45312000-7
45312200-9
45231300-8
45332300-6
45332200-5
45331100-7
45331210-1
45331220-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  24   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia: 1) w zakresie rozbudowy i przebudowy Sali Obsługi Klientów oraz remontu 6-cio kondygnacyjnego budynku biurowego I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6 - wynosi 24 miesiące od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy (przekazanie terenu nastąpi w terminie do 10 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy); 2) w zakresie wykonywania przeglądów serwisowo-konserwacyjnych zamontowanych urządzeń instalacji wentylacyjnej i chłodniczej - obejmuje okres od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót wymienionych powyżej w pkt 1) do upływu 48 miesiąca obowiązywania umowy, licząc od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (tj. zakończył - rozpoczęcie robót może mieć miejsce wcześniej) w sposób należyty (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej dwie roboty budowlane związane, w przypadku każdej z tych robót, z: budową budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2 500 m3 lub rozbudową budynku o kubaturę nie mniejszą niż 2 500 m3, tzn. skutkującą zwiększeniem kubatury rozbudowywanego budynku o co najmniej 2 500 m3 (pojęcia budynku, budowy, rozbudowy wg definicji określonych w części I SIWZ); 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w tym: 1) osobą zdolną do wykonywania funkcji i czynności kierownika budowy, która spełnia następujące wymagania: - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im równoważne dokumenty, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie), - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu ww. uprawnień) w kierowaniu robotami w ww. specjalności, - posiada doświadczenie w pełnieniu (w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert) funkcji kierownika budowy przez cały okres realizacji minimum jednej roboty budowlanej związanej z budową budynku o wartości minimum 4 miliony złotych brutto lub rozbudową budynku, o wartości rozbudowy minimum 4 miliony złotych brutto, (robota budowlana, która zostanie wskazana dla potwierdzenia doświadczenia kierownika budowy, musi być zrealizowana tj. zakończona w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - jej rozpoczęcie może mieć miejsce wcześniej; dla pojęć: budynek, budowa, rozbudowa zastosowanie mają definicje określone w części I SIWZ), - posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; 2) osobą zdolną do wykonywania funkcji i czynności kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych, która spełnia następujące wymagania: - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im równoważne dokumenty, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie), - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu ww. uprawnień) w kierowaniu robotami w ww. specjalności, - posiada doświadczenie w kierowaniu (w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert) robotami w ww. specjalności, przez cały okres realizacji minimum jednej inwestycji związanej z budową budynku o wartości (dotyczy całej inwestycji) minimum 4 miliony złotych brutto lub rozbudową budynku, o wartości (dotyczy całej inwestycji) minimum 4 miliony złotych brutto, (inwestycja, która zostanie wskazana dla potwierdzenia doświadczenia kierownika robót, musi być zrealizowana tj. zakończona w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - jej rozpoczęcie może mieć miejsce wcześniej; dla pojęć: budynek, budowa, rozbudowa zastosowanie mają definicje określone w części I SIWZ); - posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; 3) osobą zdolną do wykonywania funkcji i czynności kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych, która spełnia następujące wymagania: - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im równoważne dokumenty, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie), - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu ww. uprawnień) w kierowaniu robotami w ww. specjalności, - posiada doświadczenie w kierowaniu (w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert) robotami w ww. specjalności, przez cały okres realizacji minimum jednej inwestycji związanej z budową budynku o wartości (dotyczy całej inwestycji) minimum 4 miliony złotych brutto lub rozbudową budynku, o wartości (dotyczy całej inwestycji) minimum 4 miliony złotych brutto, (inwestycja, która zostanie wskazana dla potwierdzenia doświadczenia kierownika robót, musi być zrealizowana tj. zakończona w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - jej rozpoczęcie może mieć miejsce wcześniej; dla pojęć: budynek, budowa, rozbudowa zastosowanie mają definicje określone w części I SIWZ); - posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wymóg wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia dotyczy kierownika budowy oraz kierowników robót.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp, d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp, e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do części I SIWZ, f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, ze zm.), według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do części I SIWZ, g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do części I SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; b) wykaz robót budowlanych zawierający co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2.500 m3 lub rozbudową budynku o kubaturę nie mniejszą niż 2 500 m3, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kubatury, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do części I SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W takim przypadku Wykonawca musi wykazać Zamawiającemu, że nie był/nie jest w stanie ww. dokumentów uzyskać, wraz z podaniem obiektywnej przyczyny; c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do części I SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia - przed upływem terminu składania ofert - wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 3. Złożone wadium musi zabezpieczać ofertę w terminie związania ofertą. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 35 1020 5590 0000 0502 9400 7010 z dopiskiem: „WADIUM, znak sprawy: 470000/271/9/2019-ZAP”. 5. Wadium w formie pieniężnej musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 6. Wadium w pozostałych dopuszczalnych formach niepieniężnych (oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla składania ofert, w oddzielnej kopercie niż oferta. 7. Dokument wadium wnoszonego w formie niepieniężnej musi zawierać w swej treści w szczególności: a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela, b) wskazanie Zamawiającego - ZUS Oddział we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław - jako uprawnionego z gwarancji lub poręczenia (beneficjenta), c) określenie przedmiotu przetargu, d) kwotę zobowiązania - kwotę wadium, e) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia obejmujący okres związania ofertą, łącznie z datą składania ofert, f) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a lub 5 uPzp w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. 8. Od Wykonawcy nie wymaga się dołączania do oferty kopii (kserokopii) dowodu wniesienia wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena oferty brutto60,00
okres gwarancji jakości30,00
doświadczenie kierownika budowy10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy jedynie: - na podstawie okoliczności, o których mowa w Umowie (wynikających z zastosowania przesłanki określonej w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), - z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, na podstawie przesłanek określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany Umowy w zakresie przewidzianym w art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa za zgodą Zamawiającego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy (w zakresie rozbudowy i przebudowy Sali Obsługi Klientów oraz remontu 6-cio kondygnacyjnego budynku biurowego w I Inspektoracie ZUS we Wrocławiu) spowodowana: a) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi: - prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią, - prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii określonej Umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpieniem istotnego błędu/wady dokumentacji (w takim przypadku termin realizacji może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w dokumentacji), d) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, chyba, że zmiana taka była znana w chwili składania oferty, e) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy, f) koniecznością wykonania dodatkowych zamówień albo wykonania części robót inną technologią niż założona w Dokumentacji, o ile konieczność ta nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, g) koniecznością przesunięcia terminów w harmonogramie rzeczowym robót spowodowanej wystąpieniem w trakcie realizacji przedmiotu Umowy niezawinionej przez Wykonawcę awarii, skutkującej potrzebą usunięcia jej przyczyn i skutków, h) niemożnością dotrzymania terminu zakończenia robót z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 2) zmiana wynagrodzenia (z zastrzeżeniem wymagań określonych w umowie) w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (albo wysokości minimalnej stawki godzinowej) ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3) zmiana polegająca na rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w szczególności będącej następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub uznania przez Zamawiającego, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub gdy ich wykonanie nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 6 Umowy. Rezygnację z wykonania tych części zamówienia należy rozumieć jako odstąpienie przez Zamawiającego od części przedmiotu Umowy. Roboty nie wykonane w wyniku ww odstąpienia nazywane są „robotami zaniechanymi”, 4) wystąpieniem innych okoliczności niezależnych od woli Stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w Umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-10-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Adres: ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: beata.skora@zus.pl
tel: 713 606 000
fax: 713 606 497
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-10-20
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 601932-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 470000/271/9/2019-ZAP
Data publikacji zamówienia: 2019-10-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 672 dni
Wadium: 100110 ZŁ
Szacowana wartość* 3 337 000 PLN  -  5 005 500 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.zus.pl
Informacja dostępna pod: www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane