Zabrze: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu. Nr sprawy: ZP-1/BS/16


Numer ogłoszenia: 60334 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM , ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 2716013, faks 32 2765608.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.itam.zabrze.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu. Nr sprawy: ZP-1/BS/16.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących własnością Zamawiającego (pomieszczenia biurowe, pracownie badawcze, laboratoria) w szacowanej ilości 360 MWh. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Opis parametrów technicznych..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca przedstawia: koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, ważną w okresie wykonywania umowy, umowę lub oświadczenie o zawartej umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Zamawiającego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, ważną w okresie wykonywania umowy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (np. jako Konsorcjum). W tym przypadku: członkowie Konsorcjum ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym po?stępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, o ile upoważnienie - pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jeden z członków Konsorcjum (tzw. lider). Zaleca się jednak ażeby pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie pisemnej i złożone Zamawiającemu w oryginale lub jego notarialnie poświadczonej kopii i być powinno co najmniej pełnomocnictwem rodzajowym, któego zakresem minimalnym jest upoważnienie do reprezentacji wszystkich członków Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Prawidłowo ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony m.in. do podpisania i złożenia oferty wraz z załącznikami. Pełnomocnictwo musi jednak wyraźnie zastrzegać umocowanie do podpisania umowy, jeżeli ma on posiadać uprawnienie do dokonania tej czynności. Również umocowanie do wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej musi znaleźć wyraz w treści pełnomoc-nictwa, 3) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała do świadczenia wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 5)wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w przepisie art. 366 KC, 6) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 7) członkowie Konsorcjum składają jedną, wspólną ofertę. Ich potencjał i doświadczenie sumują się - spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczy Konsorcjum jako całości. Poszczególni członkowie nie muszą więc osobno spełniać każdego warunku. Wystarczy, jeśli spełniają je łącznie lub spełnia je w całości jeden z członków. Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, 8) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowaniana podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ, 9) dodatkowe zapisy dotyczące spółki cywilnej: spółka cywilna nie posiada statusu Wykonawcy. Wykonawcami są wspólnicy spółki, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, wspólnicy tak jak każde Konsorcjum muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba trzecia, jak i jeden ze wspólników. Dokument ustanawiający pełnomocnika należy załączyć do oferty. Jeżeli pełnomocnikiem jest wspólnik, takim dokumentem co do zasady może być sama umowa spółki, z której wynikają zasady reprezentacji, dokumenty potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania muszą być wystawione oddzielnie na każdego ze wspólników

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.itam.zabrze.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118 budynek B-7, VI piętro, pokój nr 6.13, sekretariat.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118 budynek B-7, VI piętro, pokój nr 6.13, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Zabrze: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu, nr sprawy: ZP-1/BS/16


Numer ogłoszenia: 134030 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 60334 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 2716013, faks 32 2765608.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu, nr sprawy: ZP-1/BS/16.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących własnością Zamawiającego (pomieszczenia biurowe, pracownie badawcze, laboratoria) w szacowanej ilości 360 MWh. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Opis parametrów technicznych. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059, ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013, poz. 1200 ze zm.) a także zgodnie z Normami Polskimi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 180000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  212673,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  212673,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  212673,15


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: andrzej.rodek@itam.zabrze.pl
tel: 322 716 013
fax: 322 765 608
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-03-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6033420160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-03-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.itam.zabrze.pl
Informacja dostępna pod: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118 budynek B-7, VI piętro, pokój nr 6.13, sekretariat
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu, nr sprawy: ZP-1/BS/16 TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2016-05-25 212 673,00