Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
ND Nr dokumentu 60575-2011
PD Data publikacji 23/02/2011
OJ Dz.U. S 37
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 18/02/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 28/03/2011
DT Termin 04/04/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
OC Pierwotny kod CPV 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
RC Kod NUTS PL213
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl

23/02/2011    S37    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2011/S 37-060575

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Do wiadomości: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Do wiadomości: Patryk Zakrzewski
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126379000-224
E-mail: p.zakrzewski@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Do wiadomości: Beata Jaśko
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126382603
E-mail: b.jasko@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Do wiadomości: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126372879
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: www.zdw.krakow.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Jednostka budżetowa
Inne Zarządzanie drogami wojewódzkimi
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27
Główne miejsce świadczenia usług Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Opracowanie, wdrożenie oraz uruchomienie dedykowanych systemów informatycznych służących do wspomagania zarządzania infrastrukturą drogową dróg wojewódzkich.
Województwa Małopolskiego wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego, a także świadczenie usług związanych z administrowaniem wykonanymi systemami w ramach projektu System.
Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48000000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Bez VAT
Zakres między 3 000 000,00 a 4 000 000,00 PLN
II.2.2)Opcje
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 39 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 70 000 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiajacego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - zgodnie z zapisami w cz.III.2.3),
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zgodnie z zapisami w cz.III.2.2).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3. Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust.1 Ustawy - składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie oraz wymagane dokumenty.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
5. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy złożyć następujące dokumenty:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 1.2 wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie 1.3 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - zgodnie zgodnie z zapisami w cz.III.2.2).
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (uwaga! oprócz oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie wykonawca winien również złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt. 2.1,
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6 aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.7 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w punkcie 2 ppkt. od 2.1 do 2.6
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt. 2 ppkt. 2.2 - 2.4 i ppkt. 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) pkt. 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit. a i c oraz ppkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. III.2.1) w pkt. 7 oraz w pkt.2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy w informacji określonej w pkt. 1 wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wykazana w innych walutach niż 450 000,00 PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w w pkt 1polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w cz,III.2.1) pkt.2, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 1 dotyczącej tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 450 000,00 PLN.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Posiadanie wiedzy i doświadczenia - wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
2)1 Dokonał wdrożenia systemu informatycznego, o architekturze klient serwer służącego do zarządzania flotą pojazdów w ilości nie mniejszej a niżeli 80 (osiemdziesiąt) sztuk prowadzącą działania związane z zimowym utrzymaniem dróg wraz z dostawą urządzeń do pojazdów tworzących flotę. Wdrożony system informatyczny winien funkcjonować w oparciu o fizyczny serwer systemu oraz fizyczny serwer telekomunikacyjny oraz o aplikację klientów systemu typu desktop niezrealizowane za pomocą przeglądarki WWW w ilości minimum 6 (sześć) aplikacji klientów systemu.Komunikacja systemu informatycznego z urządzeniami pojazdowymi odbywała się poprzez GPRS. System posiadał funkcjonalność umożliwiającą jego pracę w publicznym lub prywatnym APN-nie.
System działał w oparciu o mapę wektorową.
System umożliwiał personalizację w zakresie sposobu wyświetlania elementów tworzących mapę wektorową.
System posiadał narzędzia służące do monitoringu w czasie rzeczywistym pojazdów posiadające możliwość wysłania z systemu komunikatu do urządzenia pojazdowego zawierającego rozkaz przesłania obrazu z urządzenia rejestrującego obraz skomunikowanego z urządzeniem pojazdowym.
System posiadał narzędzia służące do zarządzania flotą monitorowanych pojazdów w zakresie:
— pojedynczego odpytania pojazdu gdzie w odpowiedzi od pojazdu system winien otrzymać informacje, co najmniej o jego położeniu, stanie monitorowanych czujników, stanie zasilania, zasięgu GPRS, stanie sygnału GPS, prędkości poruszania się pojazdu, pracy monitorowanych urządzeń typu pług/posypywarka, stanie zapełnienia pamięci urządzenia pojazdowego,
— przesłania zapisu „czarnej skrzynki” na żądanie lub w zdefiniowanej godzinie i minucie,
— wizualizacji trasy poruszania się monitorowanego pojazdu,
— możliwości przesłania wiadomości tekstowej do urządzenia pojazdowego,
— synchronizacji aplikacji klienta systemu z serwerem w celu pobrania danych dotyczących pojazdów z serwera systemu do aplikacji klienta,
— definiowania w systemie alarmów dotyczących spełnienia lub nie spełnienia określonych wcześniej utworzonych w systemie kryteriów takich jak; poruszanie się z określoną prędkością, poruszanie się w określonym obszarze.
System posiadał narzędzia służące do analizy danych archiwalnych pochodzących z urządzeń pojazdowych w zakresie:
— odtwarzania trasy poruszania się określonego pojazdu lub grupy pojazdów w zadanym okresie czasu,
— tworzenia zestawień zbiorczych dotyczących poruszania się określonego pojazdu lub grupy pojazdów zawierających dane dotyczące pracy urządzeń typu pług/posypywarka.
Dokonał wdrożenia aplikacji służącej do przesyłania informacji dotyczących stanu dróg funkcjonującej w jednostce zajmującej się utrzymaniem dróg będącej jednocześnie zarządcą dróg.
2)2 Dokonał wdrożenia systemu informatycznego o architekturze klient serwer posiadającego funkcjonalność uwzględniającą funkcjonowanie w ramach systemu mobilnych komputerów typu tablet w ilości, co najmniej 20 sztuk, gdzie:
— obsługa systemu na urządzeniach typu tablet odbywała się za pomocą ekranu dotykowego,
— element systemu na urządzeniach typu tablet posiadał funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie do celu Element systemu na urządzeniach typu tablet posiadał środowisko graficzne wyświetlające mapę wektorową, Lokalizacja urządzeń typu tablet była monitorowana w systemie i wyświetlana na mapie w aplikacji monitorującej wchodzącej w skład systemu.
2)3 Dokonał wdrożenia systemu informatycznego, funkcjonującego bezpośrednio w środowisku Bentley Microstation w wersji, co najmniej v8 służącego do zarządzania elementami takimi jak: znaki drogowe pionowe, znaki drogowe poziome, elementy BRD w jednostce będącej zarządcą dróg lub zarządzających ruchem na drogach w zakresie działania, której znajduje się, co najmniej 600 km dróg krajowych lub wojewódzkich.
System winien wykorzystywać bazę danych do przechowywania informacji dotyczących obiektów (znaki pionowe, poziome, urządzenia BRD).
System winien posiadać własne biblioteki symboli odpowiadających graficznie symbolom znaków pionowych.
System winien posiadać własne style linii odpowiadające rzeczywistemu wyglądowi linii oznakowania poziomego.
System winien posiadać własne narzędzia służące do wprowadzania symboli oraz stylów linii.
System winien posiadać własne narzędzia służące do wprowadzania atrybutów opisowych wprowadzonemu symbolowi znaku pionowego lub poziomego.
Dane opisowe określonego obiektu winny być przechowywane w bazie danych.
2)4 Dokonał wdrożenia systemu służącego do zarządzania ewidencją nieruchomości funkcjonującego bezpośrednio w środowisku Bentley Microstation lub posiadającego własne środowisko graficzne zdolne do wyświetlania zawartości plików typu DWG, DGN. Wdrożony system winien dotyczyć obszaru o powierzchni nie mniejszej, a niżeli 1,400 ha (hektarów) w skład, którego wchodziło nie mniej niż 14 000 działek.
2)5 Dokonał wdrożenia polegającego na wykonaniu portalu tematycznego w zakresie zarządzania infrastrukturą drogową dróg krajowych lub wojewódzkich w ilości nie mniejszej a niżeli 700 km, którego integralną częścią jest środowisko graficzne typu webGIS wyświetlające wektorowy model układu drogowy, posiadające funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie warstwami modelu układu drogowego.
Portal winien posiadać funkcjonalność umożliwiającą dostęp do określonej części danych po uprzedniej autoryzacji.
Portal winien posiadać narzędzia administracyjne służące do zarządzania treścią portalu.
Portal winien posiadać narzędzia służące do zarządzania środowiskiem graficznym portalu.
2)6 Wdrożył system informatyczny o architekturze klient – serwer, oparty na technologiach GIS (zapisujący rzeczywisty kształt geometrii oraz położenie geograficzne obiektów drogowych) służący do prowadzenia ewidencji dróg i mostów oraz przeglądania dokumentacji fotograficznej dróg.
Wykonał na zlecenie pojedynczej jednostki zarządzającej infrastrukturą dróg krajowych lub wojewódzkich ewidencję pasa drogowego wraz z dokumentacją fotograficzną drogi jednorazowo, dla co najmniej 700km dróg, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie określonym obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia ewidencji dróg i mostów a następnie dokonał implementacji danych do systemu informatycznego.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-5/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 28.3.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 46,95 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury - gotówką w kasie zamawiającego, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.4.2011 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.4.2011 - 10:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – działanie 1.2 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego – dofinansowanie 75 %.
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy w tym:
a) Opracowanie projektów wykonawczych dla każdego z systemów tworzonych w ramach projektu, zgodnie z zakresem określonych w warunkach technicznych opisanych dla każdego z systemów - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
b) Opracowanie, wdrożenia i uruchomienia systemów informatycznych, zgodnie z zakresem określonych w warunkach technicznych - w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
c) Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego, zgodnie z zakresem określonych w warunkach technicznych - w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
d) Dostarczenie specjalistycznego sprzętu dla systemu nr 7, zgodnie z zakresem określonych w warunkach technicznych - w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
e) Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników administratorów systemu oraz użytkowników systemów w siedzibie Zamawiającego - w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
f) Administrowanie systemami poprzez:
— Przeprowadzenie analiz poprawności działania poszczególnych modułów systemu,
— Udzielenie wsparcia Zamawiającemu w zakresie zarządzania i rozwiązywania wszystkich sytuacji awaryjnych występujących w Systemie,
— Prowadzenie bezpośredniego zdalnego nadzoru nad Systemem (nadzór poprzez Internet),
— Przygotowanie raportu (na końcu okresu administracji), w którym wskazane zostaną wykonane prace w czasie okresu administrowania systemami oraz ewentualne wnioski dotyczące poprawy działania systemów i ich rozbudowy. Raport sporządzony zostanie w 2-ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej (format MS Office) w okresie 24 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych –KIO
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych –KIO
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
18.2.2011
TI Tytuł PL-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
ND Nr dokumentu 82502-2011
PD Data publikacji 15/03/2011
OJ Dz.U. S 51
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 10/03/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 28/03/2011
DT Termin 04/04/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL213

15/03/2011    S51    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2011/S 51-082502

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.2.2011, 2011/S 37-060575)

Przedmiot zamówienia:
CPV:48000000, 48820000, 72000000, 32500000, 80500000, 33195100

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Serwery.

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

Zamiast: 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

48000000.

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

ul. Postępu 17.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

ul. Postępu 17.

Powinno być: 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

48000000, 48820000, 72000000, 32500000, 80500000, 33195100.

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

ul. Postępu 17 A.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

ul. Postępu 17 A.


TI Tytuł PL-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
ND Nr dokumentu 128938-2011
PD Data publikacji 22/04/2011
OJ Dz.U. S 79
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 21/04/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 28/03/2011
DT Termin 04/04/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
OC Pierwotny kod CPV 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
RC Kod NUTS PL213

22/04/2011    S79    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2011/S 79-128938

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.2.2011, 2011/S 37-060575)

Przedmiot zamówienia:
CPV:48000000

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Procedura niepełna
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Inne dodatkowe informacje

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.), przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w całości. W postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena wynosi 9 078 491,00 PLN i przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (4 250 502,00 PLN), a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.


Adres: ul. Ostrogskich , 33-100 Tarnów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwt@zdw.krakow.pl
tel: 146 211 754
fax: 146 211 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6057520111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-02-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 39 miesięcy
Wadium: 70000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 333 333 PLN  -  3 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 28/03/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne