Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 605884-N-2017 z dnia 2017-10-23 r.

Urząd Gminy w Jabłonnie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22 , 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 SIWZ
Adres:
Urząd Gminy Jabłonna Jabłonna – Majątek 22 23-114 Jabłonna – Majątek Pokój nr 5, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Numer referencyjny:
IRO.271.8.2017.DS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 Gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przy czym każda z Gmin realizuje swoje zadania przewidziane w projekcie odrębnie. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: część 1 zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla trzech zadań, a mianowicie: 1) zadanie 1 – „Budowa parkingu na miejscu obecnego budynku Biblioteki i GOPS w miejscowości Jabłonna – Majątek, działka nr ewid. 288”, 2) zadanie 2 – „Budowa placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa wraz z infrastrukturą w miejscowości Jabłonna – Majątek, działka nr ewid. 291/1”, 3) zadanie 3 – „Budowa drogi dojazdowej do placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa w miejscowości Jabłonna – Majątek”. część 2 zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch zadań, a mianowicie: 1) zadanie 4 – „Remont (modernizacja) budynku gospodarczego w Jabłonnie – Majątek na potrzeby organizacji pozarządowych i jako miejsce spotkań mieszkańców” 2) zadanie 5 – „Budowa placu w centrum miejscowości Jabłonna - Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działki nr ewid. 282/1, 284/1”. Efektem wykonania zamówienia ma być kompletna, uzgodniona w niezbędnym zakresie z Zamawiającym dokumentacja techniczna w oparciu, o którą Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru autorskiego w szczególności w następującym zakresie: a) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych zadane na etapie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie opracowanych dokumentacji technicznych, b) wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, c) usuwania w toku realizacji robót budowlanych wad dokumentacji projektowej oraz uzupełniania brakujących szczegółów dokumentacji w przypadku jej niekompletności na własny koszt i własnym staraniem w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust 9. pzp Wykonawca przy sporządzaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest uwzględnić zasadę projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem powinna uwzględnić potrzeby osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Szczegółowy zakres prac (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 działanie 13.8 Rewitalizacja LOF. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia.


II.5) Główny kod CPV:
71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71000000-8
71220000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-03-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-03-15


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: dla części 1 zamówienia: 1) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty: co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący budowy lub przebudowy drogi publicznej o długości co najmniej 250 mb, dla którego wymagane było uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 2) dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w następującej specjalności: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów. dla części 2 zamówienia: 1) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty: co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku, z wyłączeniem budynków zabudowy mieszkaniowej, o kubaturze co najmniej 300 m3, co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący budowy lub przebudowy utwardzonego placu lub terenu zieleni. 2) dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadające uprawnienia do sporządzenia dokumentacji projektowej i posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, w następującej specjalności: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 7 do SIWZ) – w zakresie warunku określonego w pkt. 4.2.3 SIWZ. b) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 8 do SIWZ) – w zakresie warunku określonego w pkt. 4.2.3 SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin udzielania odpowiedzi na pytania na etapie procedury przetargowej 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie: 1) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem zastąpienia ich osobami, o co najmniej takich samych uprawnieniach i doświadczeniu, jakich wymagał Zamawiający w SIWZ; 2) zmiany zakresu przedmiotowego wykonywanej dokumentacji w sytuacji zmiany przepisów prawa, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy (akty, dla których nie zakończył się pełny proces legislacyjny) – w zakresie w jakim mają one wpływ na zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia; 3) zmiana umowy możliwa jest za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla trzech zadań, a mianowicie: 1) zadanie 1 – „Budowa parkingu na miejscu obecnego budynku Biblioteki i GOPS w miejscowości Jabłonna – Majątek, działka nr ewid. 288”, 2) zadanie 2 – „Budowa placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa wraz z infrastrukturą w miejscowości Jabłonna – Majątek, działka nr ewid. 291/1”, 3) zadanie 3 – „Budowa drogi dojazdowej do placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa w miejscowości Jabłonna – Majątek”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 Gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przy czym każda z Gmin realizuje swoje zadania przewidziane w projekcie odrębnie. Efektem wykonania zamówienia ma być kompletna, uzgodniona w niezbędnym zakresie z Zamawiającym dokumentacja techniczna w oparciu, o którą Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru autorskiego w szczególności w następującym zakresie: a) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych zadane na etapie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie opracowanych dokumentacji technicznych, b) wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, c) usuwania w toku realizacji robót budowlanych wad dokumentacji projektowej oraz uzupełniania brakujących szczegółów dokumentacji w przypadku jej niekompletności na własny koszt i własnym staraniem w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust 9. pzp Wykonawca przy sporządzaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest uwzględnić zasadę projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem powinna uwzględnić potrzeby osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Szczegółowy zakres prac (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 działanie 13.8 Rewitalizacja LOF. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
71320000-7, 71000000-8, 71220000-6


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-15

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin udzielania odpowiedzi na pytania na etapie procedury przetargowej 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch zadań, a mianowicie: 1) zadanie 4 – „Remont (modernizacja) budynku gospodarczego w Jabłonnie – Majątek na potrzeby organizacji pozarządowych i jako miejsce spotkań mieszkańców” 2) zadanie 5 – „Budowa placu w centrum miejscowości Jabłonna - Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działki nr ewid. 282/1, 284/1”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 Gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przy czym każda z Gmin realizuje swoje zadania przewidziane w projekcie odrębnie. Efektem wykonania zamówienia ma być kompletna, uzgodniona w niezbędnym zakresie z Zamawiającym dokumentacja techniczna w oparciu, o którą Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru autorskiego w szczególności w następującym zakresie: a) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych zadane na etapie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie opracowanych dokumentacji technicznych, b) wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, c) usuwania w toku realizacji robót budowlanych wad dokumentacji projektowej oraz uzupełniania brakujących szczegółów dokumentacji w przypadku jej niekompletności na własny koszt i własnym staraniem w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust 9. pzp Wykonawca przy sporządzaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest uwzględnić zasadę projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem powinna uwzględnić potrzeby osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Szczegółowy zakres prac (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 działanie 13.8 Rewitalizacja LOF. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
71320000-7, 71000000-8, 71220000-6


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-15

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin udzielania odpowiedzi na pytania na etapie procedury przetargowej 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500051973-N-2017 z dnia 31-10-2017 r.
Jabłonna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
605884-N-2017

Data:
23/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Jabłonnie, Krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (url): http://www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-06, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-10, godzina: 09:00,

 

Ogłoszenie nr 500053914-N-2017 z dnia 06-11-2017 r.
Jabłonna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
605884-N-2017

Data:
23/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Jabłonnie, Krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (url): http://www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
II.4

W ogłoszeniu jest:
Efektem wykonania zamówienia ma być kompletna, uzgodniona w niezbędnym zakresie z Zamawiającym dokumentacja techniczna w oparciu, o którą Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót.

W ogłoszeniu powinno być:
Efektem wykonania zamówienia ma być kompletna, uzgodniona w niezbędnym zakresie z Zamawiającym dokumentacja techniczna w oparciu, o którą Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
Załącznik 1 część nr 1

Punkt:
1)

W ogłoszeniu jest:
Efektem wykonania zamówienia ma być kompletna, uzgodniona w niezbędnym zakresie z Zamawiającym dokumentacja techniczna w oparciu, o którą Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót.

W ogłoszeniu powinno być:
Efektem wykonania zamówienia ma być kompletna, uzgodniona w niezbędnym zakresie z Zamawiającym dokumentacja techniczna w oparciu, o którą Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
Załącznik nr 1 część nr 2

Punkt:
1)

W ogłoszeniu jest:
Efektem wykonania zamówienia ma być kompletna, uzgodniona w niezbędnym zakresie z Zamawiającym dokumentacja techniczna w oparciu, o którą Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót.

W ogłoszeniu powinno być:
Efektem wykonania zamówienia ma być kompletna, uzgodniona w niezbędnym zakresie z Zamawiającym dokumentacja techniczna w oparciu, o którą Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
III.1.3

W ogłoszeniu jest:
dla części 2 zamówienia: 1) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty: co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku, z wyłączeniem budynków zabudowy mieszkaniowej, o kubaturze co najmniej 300 m3, co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący budowy lub przebudowy utwardzonego placu lub terenu zieleni.

W ogłoszeniu powinno być:
dla części 2 zamówienia: 1) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty: co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku, z wyłączeniem budynków zabudowy mieszkaniowej, o kubaturze co najmniej 300 m3, co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący budowy, przebudowy lub remontu utwardzonego placu lub terenu zieleni.


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
II.9

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Zamawiający dopuszcza złożenie w terminie realizacji zamówienia tylko kompletu dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Pozostałą dokumentację wynikającą z umowy i zapisów SIWZ Wykonawca winien jest złożyć w terminie do 25 kwietnia 2017 r.

 

Ogłoszenie nr 500008405-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.
Urząd Gminy w Jabłonnie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 605884-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500051973-N-2017, 500053914-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (url): http://www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IRO.271.8.2017.DS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 Gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przy czym każda z Gmin realizuje swoje zadania przewidziane w projekcie odrębnie. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: część 1 zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla trzech zadań, a mianowicie: 1) zadanie 1 – „Budowa parkingu na miejscu obecnego budynku Biblioteki i GOPS w miejscowości Jabłonna – Majątek, działka nr ewid. 288”, 2) zadanie 2 – „Budowa placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa wraz z infrastrukturą w miejscowości Jabłonna – Majątek, działka nr ewid. 291/1”, 3) zadanie 3 – „Budowa drogi dojazdowej do placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa w miejscowości Jabłonna – Majątek”. część 2 zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch zadań, a mianowicie: 1) zadanie 4 – „Remont (modernizacja) budynku gospodarczego w Jabłonnie – Majątek na potrzeby organizacji pozarządowych i jako miejsce spotkań mieszkańców” 2) zadanie 5 – „Budowa placu w centrum miejscowości Jabłonna - Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działki nr ewid. 282/1, 284/1”. Efektem wykonania zamówienia ma być kompletna, uzgodniona w niezbędnym zakresie z Zamawiającym dokumentacja techniczna w oparciu, o którą Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru autorskiego w szczególności w następującym zakresie: a) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych zadane na etapie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie opracowanych dokumentacji technicznych, b) wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, c) usuwania w toku realizacji robót budowlanych wad dokumentacji projektowej oraz uzupełniania brakujących szczegółów dokumentacji w przypadku jej niekompletności na własny koszt i własnym staraniem w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust 9. pzp Wykonawca przy sporządzaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest uwzględnić zasadę projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem powinna uwzględnić potrzeby osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Szczegółowy zakres prac (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 działanie 13.8 Rewitalizacja LOF. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
71320000-7


Dodatkowe kody CPV:
71000000-8, 71220000-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla trzech zadań, a mianowicie: 1) zadanie 1 – „Budowa parkingu na miejscu obecnego budynku Biblioteki i GOPS w miejscowości Jabłonna – Majątek, działka nr ewid. 288”, 2) zadanie 2 – „Budowa placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa wraz z infrastrukturą w miejscowości Jabłonna – Majątek, działka nr ewid. 291/1”, 3) zadanie 3 – „Budowa drogi dojazdowej do placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa w miejscowości Jabłonna – Majątek”.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
187000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TWORZYWO KONRAD ROLKA
Email wykonawcy: info@tworzywoarchitekci.pl
Adres pocztowy: ul. Fantastyczna 21 lok. 33A
Kod pocztowy: 20-531
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
187000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 187000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 268755.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 30 %

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Ogłoszenie nr 500064682-N-2018 z dnia 26-03-2018 r.
Urząd Gminy w Jabłonnie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 605884-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500051973-N-2017, 500053914-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (url): http://www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IRO.271.8.2017.DS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 Gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przy czym każda z Gmin realizuje swoje zadania przewidziane w projekcie odrębnie. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: część 1 zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla trzech zadań, a mianowicie: 1) zadanie 1 – „Budowa parkingu na miejscu obecnego budynku Biblioteki i GOPS w miejscowości Jabłonna – Majątek, działka nr ewid. 288”, 2) zadanie 2 – „Budowa placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa wraz z infrastrukturą w miejscowości Jabłonna – Majątek, działka nr ewid. 291/1”, 3) zadanie 3 – „Budowa drogi dojazdowej do placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa w miejscowości Jabłonna – Majątek”. część 2 zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch zadań, a mianowicie: 1) zadanie 4 – „Remont (modernizacja) budynku gospodarczego w Jabłonnie – Majątek na potrzeby organizacji pozarządowych i jako miejsce spotkań mieszkańców” 2) zadanie 5 – „Budowa placu w centrum miejscowości Jabłonna - Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działki nr ewid. 282/1, 284/1”. Efektem wykonania zamówienia ma być kompletna, uzgodniona w niezbędnym zakresie z Zamawiającym dokumentacja techniczna w oparciu, o którą Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru autorskiego w szczególności w następującym zakresie: a) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych zadane na etapie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie opracowanych dokumentacji technicznych, b) wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, c) usuwania w toku realizacji robót budowlanych wad dokumentacji projektowej oraz uzupełniania brakujących szczegółów dokumentacji w przypadku jej niekompletności na własny koszt i własnym staraniem w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust 9. pzp Wykonawca przy sporządzaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest uwzględnić zasadę projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem powinna uwzględnić potrzeby osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Szczegółowy zakres prac (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 działanie 13.8 Rewitalizacja LOF. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
71320000-7


Dodatkowe kody CPV:
71000000-8, 71220000-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch zadań, a mianowicie: 1) zadanie 4 – „Remont (modernizacja) budynku gospodarczego w Jabłonnie – Majątek na potrzeby organizacji pozarządowych i jako miejsce spotkań mieszkańców” 2) zadanie 5 – „Budowa placu w centrum miejscowości Jabłonna - Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działki nr ewid. 282/1, 284/1”.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
66400.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LubCom Sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@lubcom.com.pl
Adres pocztowy: ul. Powojowa 3
Kod pocztowy: 20-442
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
81672.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81672.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200576.10
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 605884-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: IRO.271.8.2017.DS
Data publikacji zamówienia: 2017-10-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 129 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: http://www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą LubCom Sp. z o. o.
ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin, woj. lubelskie
2018-03-26 81 672,00