Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 606995-N-2019 z dnia 2019-10-09 r.

Komenda Stołeczna Policji: Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Stołeczna Policji, krajowy numer identyfikacyjny 01212648200000, ul. ul. Nowolipie  2 , 00-150  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 6038608, e-mail zamowienia@ksp.policja.gov.pl, faks (22) 603 76 42.
Adres strony internetowej (URL): www.policja.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.policja.waw.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.policja.waw.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty oraz oświadczenia sporządza sie pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Komenda Stołeczna Policji, Wydział zamówień Publicznych, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Numer referencyjny:
WZP-5703/19/285/T

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. 2. Ilość zlecanych usług będących przedmiotem umowy wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 3. Wykonawca musi posiadać stanowisko dyspozytorskie (przyjmujące zlecenia od Zamawiającego i wydającego polecenia holownikom) wyposażone w urządzenia łączności. 4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych w okresie obowiązywania umowy ryczałtowych cen jednostkowych brutto w PLN za: A. holowanie i parkowanie pojazdów do 3 500 kg, A₁ - holowanie skutera, motocykla, quada, A₂ - holowanie pojazdu,, A₃ - l dobę parkowania skutera, motocykla, quada, A₄- l dobę parkowania pojazdu, B. holowanie i parkowanie pojazdów powyżej 3 500 kg, B₁ - holowanie pojazdu, B₂-1 dobę parkowania pojazdu, 5. Cena jednostkowa brutto odpowiednio za holowanie i parkowanie jest określona ryczałtowo, bez względu na odległość, porę dnia i dzień tygodnia, stopień trudności, w tym uwzględnia konieczność użycia dodatkowego sprzętu oraz wyposażenia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem umowy w ruchu ciągłym, tzn. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 7. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usług, o których mowa w SIWZ jest dyspozycja usunięcia pojazdu wydana w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksowa) przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie według określonego wzoru stanowiącego załącznik do umowy (Rozdz. XVII dokumentacji postępowania). 8. Wykonawca zobowiązany jest do przeholowania pojazdów po upływie ważności umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania na parking wskazany przez Zamawiającego. 9. Przed upływem terminu ważności umowy Zamawiający uzgodni z Wykonawca sposób i termin przetransportowania pozostałych zdeponowanych na parkingu pojazdów. 10. W przypadku, o którym mowa w ppkt 8 ryczałtowe ceny jednostkowe brutto w PLN za holowanie nie będą wyższe od cen jednostkowych określonych w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego. 11. Wykonawca musi dysponować sprzętem komputerowym z legalnym oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie ewidencji zdeponowanych pojazdów uwzgledniającej: markę pojazdu, numer rejestracyjny, aktualny numer nadwozia i silnika, numer sprawy do której został zdeponowany, datę przyjęcia na parking, datę wydania z parkingu. 12. Zamawiający będzie ponosił koszty parkowania pojazdów od dnia umieszczenia pojazdu na parkingu Wykonawcy do momentu poinformowania Wykonawcy o przekazaniu sprawy, w której pojazd jest dowodem - prokuraturze, sądowi, właścicielowi pojazdu lub innemu podmiotowi, co potwierdzone zostanie dokumentem. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczania zabezpieczonych pojazdów własnym transportem. W takim przypadku Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego jedynie cenami określonymi w umowie za parkowanie zabezpieczonych pojazdów. 14. Podstawą do wydania przez Wykonawcę zdeponowanego na parkingu pojazdu, będzie zezwolenie wydane przez organ, w dyspozycji którego pojazd pozostaje.


II.5) Główny kod CPV:
63712400-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
50118110-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2021-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał: zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję uprawniającą do wykonywania przewozu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 58 ze zm.)
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 2. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że: I - posiada doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie należytego wykonania a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania co najmniej dwóch usług parkowania (przechowywania) pojazdów o łącznej wartości ww. usług minimum 50 000,00 PLN brutto każda. W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca powinien wykazać, że wykonana część kontraktu opiewa na kwotę nie niższą niż wskazana powyżej. II - dysponuje: a) min. 3 pojazdami przystosowanymi do holowania pojazdów, w tym: 1) min. 2 pojazdami przystosowanymi do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg, wyposażonymi w mocowanie umożliwiające bezpieczny transport motocykla lub quada, 2) min. 1 pojazdem przystosowanym do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3 500 kg. b) min. 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: 1) min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg, 2) min. 1 osobą posiadająca uprawnienia do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3 500 kg zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1990 ze zm.). c) parkingiem, który spełnia następujące warunki: 1) jest ogrodzony, o utwardzonej nawierzchni, poprzez utwardzenie rozumie się: wyasfaltowanie, wybetonowanie, wysypanie żwirem, tłuczniem itp., 2) jest strzeżony całodobowo, monitorowany za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu i oświetlony, gwarantujący nienaruszalność zdeponowanych pojazdów dla osób postronnych; 3) zlokalizowanym na terenie powiatu wołomińskiego 4) pozwala na przechowanie w okresie 1 miesiąca odpowiednio: • 8 sztuk (razem) skuterów, motocykli, quadów, • 30 sztuk pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg, • 5 sztuk pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.500 kg d) stanowiskiem dyspozytorskim przyjmującym zlecenia od Zamawiającego i wydające polecania holownikom, wyposażonym w środki łączności typu poczta elektroniczna, faks i telefon. e) sprzętem specjalistycznym typu: dźwigi samojezdne, środki transportu umożliwiające holowanie pojazdów z miejsc o wysokości do 2 metrów (np. parkingi wielopoziomowe) oraz plandekami, którymi osłonięte zostaną zabezpieczone pojazdy przed niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych na czas holowania i parkowania
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

9. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, tj.: a) poświadczonej za zgodność kopii zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję uprawniającą do wykonywania przewozu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2200 ze zm.), b) wykaz usług wykonanych (wzór załącznik nr 4 do dokumentacji postępowania) – wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór - załącznik nr 5 do dokumentacji postępowania), d) wykaz pojazdów (wzór - załącznik nr 6 do dokumentacji postępowania),

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto (C)60,00
Środowiskowe w zakresie emisji spalin (E)40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają na wniosek Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Zamawiającego w okresie trwania umowy zmianę pojazdów wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, osób wskazanych w załączniku nr 3 do umowy lub parkingu/parkingów opisanych w Rozdz. XVII § 3 ust. 1 dokumentacji postępowania pod warunkiem spełniania przez: a) pojazd - warunków wskazanych w Rozdz. XVII § 2 ust. 9 dokumentacji postępowania oraz spełniających nie niższe normy emisji spalin niż pojazdy nimi zastąpione, b) osobę - warunków wskazanych w Rozdz. XVII§ 2 ust. 10 dokumentacji postępowania, c) parking - warunków wskazanych w Rozdz. XVII § 3 ust. 1-4 dokumentacji postępowania. 6. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych, o których mowa w Rozdz. XVII § 1 ust. 4 dokumentacji postępowania oraz wartości umowy wskazanej w Rozdz. XVII § 9 dokumentacji postępowania w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i Wykonawca udowodni ten fakt Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że zmiany, o których mowa w ust. 6 lit. a), b), c) lub d) mają wpływ na koszt wykonywania usługi poprzez złożenie stosownych wyliczeń i dokumentów, które podlegać będą ocenie przez Zamawiającego. 8. Zmiany, o których mowa w ust. 6 obowiązywać będą od dnia podpisania przez Strony aneksu w tym zakresie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-10-17, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@ksp.policja.gov.pl
tel: (22) 6038608
fax: (22) 603 76 42
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-10-17JUTRO
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 606995-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: WZP-5703/19/285/T
Data publikacji zamówienia: 2019-10-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.policja.waw.pl
Informacja dostępna pod: http://www.policja.waw.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
63712400-7 Usługi w zakresie obsługi parkingów