Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://strzalkowo.samorzady.pl

Ogłoszenie nr 61123 - 2017 z dnia 2017-04-07 r.
Strzałkowo: „Przebudowa dróg: Cześć 1 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe Cześć 2 – Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa, Cześć 3 –Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo Część 4Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (etap I droga krajowa Nr 110/1 – Staw) Część 5 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin Olędry”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Strzałkowo, krajowy numer identyfikacyjny 54131600000, ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego  6, 62420   Strzałkowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 275 06 19, e-mail ug@strzalkowo.pl, faks 0-63 275 02 62.
Adres strony internetowej (URL): http://strzalkowo.pl/pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
strzalkowo.samorzady.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
strzalkowo.samorzady.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
wersja papierowa
Adres:
Urząd Gminy w Strzałkowie, ul. Al. Prymasa Wyszyńśkiego 6, 62-420 Strzałkowo


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa dróg: Cześć 1 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe Cześć 2 – Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa, Cześć 3 –Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo Część 4Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (etap I droga krajowa Nr 110/1 – Staw) Część 5 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin Olędry”.

Numer referencyjny:
ZP.271.1.3.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1 - „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Skąpe”. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi w zakresie nawierzchni jezdni , zjazdów, poboczy. Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 108, 107, 9/2 w obrębie geod. Skąpe gm. Strzałkowo. Zakres robót obejmuje : roboty przygotowawcze ,wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ. Część 2- Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Przebudowy drogi dojazdowej w obrębie geodezyjnym Strzałkowo. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi w zakresie nawierzchni jezdni , chodników i zjazdów z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej . Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 553/13, 553/16, 553/23, 553/30, 553/34 ul.Miodowa, w obrębie geod. Strzałkowo gm. Strzałkowo. Zakres robót obejmuje : roboty przygotowawcze ,roboty rozbiórkowe ,wykonanie wzmocnienia podłoża stabilizacją cementem , wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wbudowanie krawężników, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej , wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, wykonanie robót wykończeniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ Część 3- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Graboszewo- ETAP I o długości 180 mb” .W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi w zakresie nawierzchni jezdni , zjazdów, poboczy. Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego Zakres robót obejmuje : roboty przygotowawcze ,wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ Część 4 - Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie geodezyjnym Staw /Etap I - droga krajowa nr 92 – przejazd kolejowy/ obejmuje odcinek drogi o długości ca 260,00mb. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Przebudowy drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Staw. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi gminnej ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 92, w zakresie nawierzchni jezdni , ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów. Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 110/1 , 58 w obrębie geod. Staw gm. Strzałkowo. Zakres robót obejmuje : roboty przygotowawcze , roboty rozbiórkowe ,wykonanie wzmocnienia podłoża stabilizacją cementem , wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego / warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna/, wbudowanie krawężników, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej i destruktu bit. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej, wykonanie robót wykończeniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ Cześć 5- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Babin Olędry” W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi w zakresie nawierzchni jezdni , zjazdów, poboczy. Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działkę o nr ewid. 168 w obrębie geod. Babin Olędry gm. Strzałkowo. Zakres robót obejmuje : wykonanie remontu istniejącej podbudowy , wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa plan sytuacyjny, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ Dla wszystkich części: Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: właściwe projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót/kosztorysy ofertowe. Zalecenia dla Wykonawcy: 1) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, 2) zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, 3) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, 4) Wykonawca do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr92, poz. 881 ze zm.), 5) zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika robót oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, 6) Każdy z Wykonawców powinien odwiedzić miejsce inwestycji celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ofertowej, Wykonawca sprawdzi zgodność SIWZ oraz dokumentów przetargowych (przedmiarów robót) ze stanem faktycznym. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny, 2) zapewnienia płynności ruchu drogowego podczas wykonywania robót oraz do likwidowania w trybie natychmiastowym zagrożenia w postaci ubytków w nawierzchni pasa drogowego , spowodowanych przez sprzęt 3) bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na koszt inwestycji lub opóźnienie robót, 4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, 5) opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną i przedłożenia ich Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz nanoszenia na bieżąco w dokumentacji wprowadzanych zmian, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 6) naprawę i przywrócenie do stanu poprzedniego uszkodzonych urządzeń i terenu uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenie go do stanu właściwego po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru parametrów realizowanych robót przedstawione są w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych”. W oparciu o załączone dokumenty należy opracować ofertę. W ofercie należy podać cenę jednostkową wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją robót, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm). Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania pisemnej informacji (potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego) w zakresie postępu rzeczowego i ewentualnych napotkanych problemów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak również przekazywania pisemnej opinii do opracowywanych przez Zamawiającego sprawozdań z realizacji zadania inwestycyjnego.


II.5) Główny kod CPV:
45233140-2

Dodatkowe kody CPV:
45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 29/09/2017


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ;
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ;
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 3.1) wykonali co najmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie nawierzchni drogowych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3.2) warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca przedstawi, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej osobą posiadającą uprawnienia budowlane specjalności drogowej do pełnienia funkcji kierownika robót.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga dotyczy spółki cywilnej: do oferty składanej przez spółkę cywilną dołączyć należy zaświadczenia z US i ZUS wystawione dla spółki i każdego wspólnika spółki cywilnej osobno

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zał. nr 4 do siwz; wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 5 do siwz;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: - część 1 – 4000,00zł - cześć 2 – 6000,00zł - część 3 – 2000,00zł - część 4 – 7000,00zł - część 5 - 2000,00zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: - pieniądza, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego : Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie konto nr 14 8543 0000 2001 1000 0273 0005 z dopiskiem; „Wadium na przebudowę dróg + (wpisać odpowiednio część lub części, które Wykonawca zamierza realizować). 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w osobnej kopercie dołączonej do oferty. W przypadku, gdy „oryginał” zostanie w trwały sposób dołączony do złożonej oferty Zamawiający nie będzie mógł zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić dokumentu, ponieważ stanowił on będzie integralną część oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 4a zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b odrzucenie oferty wykonawcy przez zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja30
Termin płatności faktury10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
2

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądza, 2) poręczeń bankowych i poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego LBS Strzałkowo 14 8543 0000 2001 1000 0273 0005. 3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 4. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 1) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 2) wypłata, o której mowa w ust. 1, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 6. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, ze wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. 3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres; b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej; c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową; f) gdy zajdzie konieczność zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b), g) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład substancji i przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych; h) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 2 tygodnie; i) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, 3) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, 4) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych, 5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu. 6) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp. b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; c) zakresu robót w związku z robotami zamiennymi, d) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, e) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez również podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 647 k.c. 5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 24/04/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:
1   
Nazwa:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Skąpe”. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi w zakresie nawierzchni jezdni , zjazdów, poboczy. Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 108, 107, 9/2 w obrębie geod. Skąpe gm. Strzałkowo. Zakres robót obejmuje : roboty przygotowawcze ,wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 18/08/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja30
Termin płatności faktury10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2   
Nazwa:
Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Przebudowy drogi dojazdowej w obrębie geodezyjnym Strzałkowo. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi w zakresie nawierzchni jezdni , chodników i zjazdów z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej . Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 553/13, 553/16, 553/23, 553/30, 553/34 ul.Miodowa, w obrębie geod. Strzałkowo gm. Strzałkowo. Zakres robót obejmuje : roboty przygotowawcze ,roboty rozbiórkowe ,wykonanie wzmocnienia podłoża stabilizacją cementem , wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wbudowanie krawężników, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej , wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, wykonanie robót wykończeniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 18/08/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja30
Termin płatności faktury10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3   
Nazwa:
Cześć 3 –Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Graboszewo- ETAP I o długości 180 mb” .W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi w zakresie nawierzchni jezdni , zjazdów, poboczy. Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego Zakres robót obejmuje : roboty przygotowawcze ,wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 18/08/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja30
Termin płatności faktury10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4   
Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie geodezyjnym Staw /Etap I - droga krajowa nr 92

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie geodezyjnym Staw /Etap I - droga krajowa nr 92 – przejazd kolejowy/ obejmuje odcinek drogi o długości ca 260,00mb. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Przebudowy drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Staw. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi gminnej ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 92, w zakresie nawierzchni jezdni , ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów. Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 110/1 , 58 w obrębie geod. Staw gm. Strzałkowo. Zakres robót obejmuje : roboty przygotowawcze , roboty rozbiórkowe ,wykonanie wzmocnienia podłoża stabilizacją cementem , wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego / warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna/, wbudowanie krawężników, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej i destruktu bit. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej, wykonanie robót wykończeniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 29/09/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja30
Termin płatności faktury10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5   
Nazwa:
Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Babin Olędry

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Babin Olędry” W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi w zakresie nawierzchni jezdni , zjazdów, poboczy. Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działkę o nr ewid. 168 w obrębie geod. Babin Olędry gm. Strzałkowo. Zakres robót obejmuje : wykonanie remontu istniejącej podbudowy , wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa plan sytuacyjny, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 18/08/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Gwarancja30
Termin płatności faktury10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie nr 86300 - 2017 z dnia 2017-05-22 r.
Strzałkowo: „Przebudowa dróg: Cześć 1 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe Cześć 2 – Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa, Cześć 3 –Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo Część 4Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (etap I droga krajowa Nr 110/1 – Staw) Część 5 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin Olędry
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 61123-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Strzałkowo, krajowy numer identyfikacyjny 54131600000, ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego  6, 62420   Strzałkowo, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 275 06 19, faks 0-63 275 02 62, e-mail ug@strzalkowo.pl
Adres strony internetowej (URL): http://strzalkowo.pl/pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa dróg: Cześć 1 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe Cześć 2 – Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa, Cześć 3 –Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo Część 4Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (etap I droga krajowa Nr 110/1 – Staw) Część 5 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin Olędry

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.3.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1 - „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Skąpe”. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi w zakresie nawierzchni jezdni , zjazdów, poboczy. Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 108, 107, 9/2 w obrębie geod. Skąpe gm. Strzałkowo. Zakres robót obejmuje : roboty przygotowawcze ,wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ. Część 2- Przebudowa dróg dojazdowych w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Przebudowy drogi dojazdowej w obrębie geodezyjnym Strzałkowo. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi w zakresie nawierzchni jezdni , chodników i zjazdów z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej . Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 553/13, 553/16, 553/23, 553/30, 553/34 ul.Miodowa, w obrębie geod. Strzałkowo gm. Strzałkowo. Zakres robót obejmuje : roboty przygotowawcze ,roboty rozbiórkowe ,wykonanie wzmocnienia podłoża stabilizacją cementem , wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wbudowanie krawężników, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej , wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, wykonanie robót wykończeniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ Część 3- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Graboszewo- ETAP I o długości 180 mb” .W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi w zakresie nawierzchni jezdni , zjazdów, poboczy. Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego Zakres robót obejmuje : roboty przygotowawcze ,wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ Część 4 - Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie geodezyjnym Staw /Etap I - droga krajowa nr 92 – przejazd kolejowy/ obejmuje odcinek drogi o długości ca 260,00mb. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Przebudowy drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Staw. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi gminnej ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 92, w zakresie nawierzchni jezdni , ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów. Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 110/1 , 58 w obrębie geod. Staw gm. Strzałkowo. Zakres robót obejmuje : roboty przygotowawcze , roboty rozbiórkowe ,wykonanie wzmocnienia podłoża stabilizacją cementem , wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego / warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna/, wbudowanie krawężników, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej i destruktu bit. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej, wykonanie robót wykończeniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ Cześć 5- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Babin Olędry” W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi w zakresie nawierzchni jezdni , zjazdów, poboczy. Całość robót przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działkę o nr ewid. 168 w obrębie geod. Babin Olędry gm. Strzałkowo. Zakres robót obejmuje : wykonanie remontu istniejącej podbudowy , wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa plan sytuacyjny, przedmiar robót/kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik SIWZ Dla wszystkich części: Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: właściwe projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót/kosztorysy ofertowe. Zalecenia dla Wykonawcy: 1) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, 2) zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, 3) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, 4) Wykonawca do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr92, poz. 881 ze zm.), 5) zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika robót oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, 6) Każdy z Wykonawców powinien odwiedzić miejsce inwestycji celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ofertowej, Wykonawca sprawdzi zgodność SIWZ oraz dokumentów przetargowych (przedmiarów robót) ze stanem faktycznym. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny, 2) zapewnienia płynności ruchu drogowego podczas wykonywania robót oraz do likwidowania w trybie natychmiastowym zagrożenia w postaci ubytków w nawierzchni pasa drogowego , spowodowanych przez sprzęt 3) bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na koszt inwestycji lub opóźnienie robót, 4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, 5) opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną i przedłożenia ich Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz nanoszenia na bieżąco w dokumentacji wprowadzanych zmian, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 6) naprawę i przywrócenie do stanu poprzedniego uszkodzonych urządzeń i terenu uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenie go do stanu właściwego po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru parametrów realizowanych robót przedstawione są w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych”. W oparciu o załączone dokumenty należy opracować ofertę. W ofercie należy podać cenę jednostkową wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją robót, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm). Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania pisemnej informacji (potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego) w zakresie postępu rzeczowego i ewentualnych napotkanych problemów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak również przekazywania pisemnej opinii do opracowywanych przez Zamawiającego sprawozdań z realizacji zadania inwestycyjnego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR:
1  
NAZWA:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/05/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
133349.00

Waluta
pln


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
4
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Wielobranżowy TRANS BRUK, Marek Begier, {Dane ukryte}, 62-330 Nekla ,  ,  {Dane ukryte},  62-330,  Nekla,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
164019.27

Oferta z najniższą ceną/kosztem
64019.27
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
227498.34

Waluta:
Pln


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
2  
NAZWA:
Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa,
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/05/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
207499.47

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Strabag Sp. z o.o.,  ,  {Dane ukryte},  05-800,  Pruszków,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
255224.35

Oferta z najniższą ceną/kosztem
255224.35
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
310086.69

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
3  
NAZWA:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/05/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
71104.38

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Wielobranżowy TRANS BRUK, Marek Begier,  ,  {Dane ukryte},  62-330 ,  Nekla,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
87458,38

Oferta z najniższą ceną/kosztem
87458.38
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
121696.37

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
4  
NAZWA:
Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (etap I droga krajowa Nr 110/1 – Staw)
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/05/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
317452.10

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Budowlane „ANBUD” Sp. z o.o,  ,  {Dane ukryte},  62-500,  Konin,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
390466.08

Oferta z najniższą ceną/kosztem
90466.08
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
448908.77

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
5  
NAZWA:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin Olędry
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/05/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
85931.00

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
4
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Wielobranżowy TRANS BRUK, Marek Begier,  ,  {Dane ukryte},  62-330,  Nekla,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
105695.13

Oferta z najniższą ceną/kosztem
101352.09
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
143049.00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wybrani Wykonawcy spełnili warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlegają wykluczeniu oraz ich oferty nie podlegają odrzuceniu
Adres: Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: ug@strzalkowo.pl
tel: 0-63 275 06 19
fax: 0-63 275 02 62
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-04-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6112320170
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.1.3.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-04-06
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://strzalkowo.pl/pl
Informacja dostępna pod: strzalkowo.samorzady.pl
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Skąpe Zakład Wielobranżowy TRANS BRUK, Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
Nekla
2017-05-22 64 019,00
Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie geod. Strzałkowo – ul. Miodowa, Strabag Sp. z o.o.
Pruszków
2017-05-22 255 224,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Graboszewo Zakład Wielobranżowy TRANS BRUK, Marek Begier
Nekla
2017-05-22 87 458,00
Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (etap I droga krajowa Nr 110/1 – Staw) Przedsiębiorstwo Budowlane „ANBUD” Sp. z o.o
Konin
2017-05-22 90 466,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Babin Olędry Zakład Wielobranżowy TRANS BRUK, Marek Begier
Nekla
2017-05-22 105 695,00