Oświęcim: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych


Numer ogłoszenia: 61341 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu. 2. Wykaz zamawianych urządzeń: 1) Rada Osiedla Błonie - urządzenie Stert Workout - 3 szt. - zestaw do siatkówki na boisko zewnętrzne - 1 kpl 2) Rada Osiedla Wschód - huśtawka typu bocianie gniazdo - 1 szt. 3) Rada Osiedla Dwory Kruki - biegacz - 1 szt. - orbitrek - 2 szt. 4) Rada Osiedla Południe - huśtawka sprężynowa (kaczka, koń, pies, słoń, ryba, żyrafa) - 6 szt. - huśtawka wagowa typu ważka - 5 szt. - huśtawka metalowa podwójna (siedzisko płaskie + kubełek) - 1 szt. - karuzela 4 - ramienna - 1 szt. 5) Rada Osiedla Północ - orbitrek - 1 szt. 6) Rada Osiedla Stare Miasto - huśtawka dla niepełnosprawnych - 1 szt. 7) Rada Osiedla Pod Borem - biegacz - 1 szt. - orbitrek - 1 szt. 8) Rada Osiedla Zachód - twister + wahadło - 1 szt. - twister + steper - 1 szt. - huśtawka sprężynowa (słoń x 2, kura x 2 , pies, delfin) - 6 szt. - kosze na śmieci - 2 szt. 9) Rada Osiedla Zasole - huśtawka metalowa podwójna (siedzisko zwykłe) - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 SIWZ..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegające na rozszerzeniu dostawy zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.53.52.00-9, 37.41.00.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wpłaty wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w rozdziale VI pkt 1.1 SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wykonał w sposób należyty: -co najmniej jedno zadanie polegające na doposażeniu placów zabaw wraz z ich montażem o wartości łącznie z podatkiem VAT nie mniejszej niż 50.000,00 zł.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w rozdziale VI pkt 1.1 SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w rozdziale VI pkt 1.1 SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancja - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 9.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 3 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Oświęcim: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych.


Numer ogłoszenia: 97031 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 61341 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu. 2. Wykaz zamawianych urządzeń: 1) Rada Osiedla Błonie - urządzenie Stert Workout - 3 szt. - zestaw do siatkówki na boisko zewnętrzne - 1 kpl 2) Rada Osiedla Wschód - huśtawka typu bocianie gniazdo - 1 szt. 3) Rada Osiedla Dwory Kruki - biegacz - 1 szt. - orbitrek - 2 szt. 4) Rada Osiedla Południe - huśtawka sprężynowa (kaczka, koń, pies, słoń, ryba, żyrafa) - 6 szt. - huśtawka wagowa typu ważka - 5 szt. - huśtawka metalowa podwójna (siedzisko płaskie + kubełek) - 1 szt. - karuzela 4 - ramienna - 1 szt. 5) Rada Osiedla Północ - orbitrek - 1 szt. 6) Rada Osiedla Stare Miasto - huśtawka dla niepełnosprawnych - 1 szt. 7) Rada Osiedla Pod Borem - biegacz - 1 szt. - orbitrek - 1 szt. 8) Rada Osiedla Zachód - twister + wahadło - 1 szt. - twister + steper - 1 szt. - huśtawka sprężynowa (słoń x 2, kura x 2 , pies, delfin) - 6 szt. - kosze na śmieci - 2 szt. 9) Rada Osiedla Zasole - huśtawka metalowa podwójna (siedzisko zwykłe) - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.53.52.00-9, 37.41.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Apis Jadwiga Oziębło, {Dane ukryte}, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 107398,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  76606,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  76606,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  117834,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-06-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6134120160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-05-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 53 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 9
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych. Apis Jadwiga Oziębło
Jarosław
2016-06-21 76 606,00