Ogłoszenie nr 616039-N-2017 z dnia 2017-11-15 r.

Zespół Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy: Dostawa instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych im.Apolinarego Szeluty w Słupcy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy, krajowy numer identyfikacyjny 141678300000, ul. ul. Gen. Z. Berlinga  3 , 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 753 813, e-mail zsm_slupca@wp.pl, faks 632 753 813.
Adres strony internetowej (URL): www.szeluto.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
inna, niż jednostka sektora finansów publicznych, państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.szeluto.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szeluto.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
oferty należy składać w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
62-400 Słupca, ul.Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 pok.100


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych im.Apolinarego Szeluty w Słupcy

Numer referencyjny:
5/ZSM/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - jednego fortepianu z pokrowcem i ławą do fortepianu - jednego akordeonu guzikowego z konwerterem w zestawie z pokrowcem i pasami Opis Przedmiotu Zamówienia: 1) Parametry techniczne fortepianu: • 88 lub 92 klawiszy, dźwignie klawiszy wykonane z litego świerku rezonansowego • 3 pedały ( środkowy pedał: sostenuto) • skala duplex min. 48 dźwięków • płyta rezonansowa oraz żebra wykonane ze świerku wysokogórskiego o powierzchni min. 1,72 m2 • min. 14 żeber o profilu zaokrąglonym • rama wykonana z żeliwa w technologii odlewania zapewniającej zwiększoną twardość w części kapodastru oraz krawędzi ramy, a zachowującą większą jej elastyczność w części środkowej • wszystkie elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z sezonowanego drewna • stół klawiaturowy wykonany ze świerku ze wstawkami z buku w miejscach podparcia ramy klawiaturowej, • rama klawiaturowa wykonana ze świerku oraz europejskiego buku • kołek stroikowy stal hartowana, niklowany, gwint wielokrotny drobny • popychacze klonowe lub grabowe • belki szkieletowe wykonane ze świerku wysokogórskiego o grubości min. 44 mm, wysokości min. 110mm rozłożone promieniście i połączone wczepinowo z ramą szkieletu • Długość najdłużej struny basowej min. 168 cm • struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi • belki stroikowe wykonane z warstw twardego klonu lub buku, łączonych wertykalnie żywicą, top z twardego klonu lub buku • białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej, zapobiegającej ślizganiu się palców • czarne klawisze wykonane z kompozytu drewna hebanowego lub z hebanu • młotki w części dyszkantowej osadzone na trzonkach o baryłkowym przekroju • belki mechanizmu grającego tłoczone z aluminium lub mosiądzu, mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpiecza przed jej przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty • pedały wykonane z odlewu mosiężnego • min. 4 możliwości ustawienia pulpitu • min. 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu • dodatkowy metalowy wspornik pokrywy • zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury • wykończenie części drewnianych żywicą poliestrową • kolor czarny, polerowany na wysoki połysk • długość od 225 do 232 cm • szerokość od 155 do 159 cm • wysokość od 100 do 102 cm • waga od 395 do 430 kg • podwójne kółka z rolkami transportowymi, wulkanizowanymi z hamulcem • cena z podatkiem VAT obejmuje transport, wniesienie fortepianu na scenę oraz przegląd i pierwsze strojenie W zestawie: 2) Pokrowiec na fortepian • dopasowany do instrumentu • w kolorze czarnym • pokryty wewnątrz miękkim materiałem 3) Ława fortepianowa: • w kolorze czarnym • hydrauliczna regulacja wysokości siedziska • pokrycie siedziska- naturalna skóra w kolorze czarnym • podstawa wykonana z metalu 4) Parametry techniczne akordeonu : Parametry ogólne: • Producent Stroików - Artigiana Voci • typ głosów ( stroików ) - Typu Hand Made • klapy - drewniane • strój - A1 = 442 Hz • kolor - czarny • Poduszka osłaniająca miech • pasy spinające miech • Maksymalna waga - 9,7 kg • Maksymalne wymiary - 39 x21 • Miejsce produkcji - Europa Manuał Dyskantowy: • ilość rzędów - 5 • ilość guzików (min – max ) - 77-87 • ilość dźwięków (min – max ) - 42-46 • skala (minimum ) - E – a 3 • ilość chórów (minimum) - 3 • ilość regestrów (minimum) - 7 • ilość regestrów brodowych ( minimum ) - 3 • dyspozycja - 16 + 8 + 4 Manuał Basowy: • ilość basów (minimum ) - 96 • ilość chórów (minimum) - 4 • ilość regestrów (minimum ) - 5 • wyciszona mechanika mechanizmu basowego - tak Manuał Melodyczny: • ilość dźwięków (min – max ) - 42-43 • skala (minimum ) - G-c 2 • ilość chórów (minimum) - 2 • dyspozycja - 8+4 • ilość regestrów (minimum) - 3 Wyposażenie: • pokrowiec wykonany z Cordury, ze skórzaną rączką • pasy nośne skórzane, szerokości 45 mm • pas poprzeczny • Serwis Autoryzowany serwis producenta w Polsce • Instrument zastępczy w przypadku naprawy trwającej powyżej 14 dni 5) Pozostałe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia (dostawy): a) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie sprzętem nowym, nie używanym. b) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu lub dostawcę. c) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że będzie on sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych, wsparcie techniczno - serwisowe kierowane do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. d) Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie koszty przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w szczególności transport na własny koszt i na własne ryzyko, rozładunek własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi, dostarczenie oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. e) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 60 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji na fortepian oraz minimum 120 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji na akordeon od daty dostawy i sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Na akcesoria Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu 24 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji. f) Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy instrumentu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia usterki. g) W przypadkach, o których mowa w punkcie f) okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: - w przypadku naprawy instrumentu – o okres wykonywania naprawy, - w przypadku dokonania wymiany – o okres gwarancji.


II.5) Główny kod CPV:
37311000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
37311200-3
37320000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
30
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2017-12-27


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wskazuje wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wskazuje wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie: a) co najmniej dwie dostawy - fortepianu o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każdy. b) co najmniej dwie dostawy - akordeonu o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto każdy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wskazanego w pkt 2.2.1SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. niniejszego rozdziału SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt b)4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ). UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenia o których mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony druk oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
wysokość wadium : 4 000,00 zł słownie: cztery tysiące złotych


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena40,00
jakość instumentów60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiana postanowień Umowy stanowiąca następstwo zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 2) zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku gdy jest to zmiana korzystna dla Zamawiającego lub wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 3) zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedmiot Umowy z uwagi na zmiany organizacyjne Zamawiającego; 4) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany innych umów, których Stroną jest Zamawiający, a które wykazują związek z Umową lub mają wpływ na jej realizację; 5) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które maja wpływ na realizację Przedmiot Umowy; 6) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Rozmiar pliku: 17214 KB
Ogłoszenie nr 500006447-N-2018 z dnia 09-01-2018 r.
Zespół Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy: Dostawa instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych im.Apolinarego Szeluty w Słupcy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616039-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy, Krajowy numer identyfikacyjny 141678300000, ul. ul. Gen. Z. Berlinga  3, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 753 813, e-mail zsm_slupca@wp.pl, faks 632 753 813.
Adres strony internetowej (url): www.szeluto.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: inna niż jednostka sektora finansów publicznych , państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych im.Apolinarego Szeluty w Słupcy

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
5/ZSM/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

-dostawa fortepianu z pokrowcem i ławą fortepianową /nowe, nie używane/ -dostawa akordeonu guzikowego /nowy, nie używany/

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
37311000-1


Dodatkowe kody CPV:
37311200-3, 37320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
162601.63

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ANDERSKI Roman Anderski
Email wykonawcy: marek.b@anderski.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 44-207
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
200000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 10 i 39-46  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym tj.przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 pzp
 

Adres: ul. Gen. Z. Berlinga, 62-400 Słupca
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zsm_slupca@wp.pl
tel: 632 753 813
fax: 632 753 813
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 616039-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: 5/ZSM/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-11-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: 4000 ZŁ
Szacowana wartość* 133 333 PLN  -  200 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 40%
WWW ogłoszenia: www.szeluto.pl
Informacja dostępna pod: www.szeluto.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37311000-1 Instrumenty klawiszowe
37311200-3 Akordeony
37320000-7 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych im.Apolinarego Szeluty w Słupcy ANDERSKI Roman Anderski
Rybnik
2018-01-08 200 000,00