Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 616382-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ: Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 000297520, ul. ul. Mikołaja Kopernika  43 , 00-328   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 83 05 400, e-mail dyrekcja@wsdz.pl, faks 22 83 05 399.
Adres strony internetowej (URL): www.wsdz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wsdz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wsdz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, Sekretariat Dyrekcji, 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Numer referencyjny:
WSDZ.KZ.270.18.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ. Zamówienie zostało podzielone na 9 części: 1 Aparat USG 2 Kardiomonitor na wózku jezdnym 3 Wiertarka ortopedyczna 4 Mini wiertarka ortopedyczna 5 Pompy infuzyjne 6 Szyna zmotoryzowana 7 Stół do gipsowania 8 Stół chirurgiczny 9 Waga lekarska i lampa bezcieniowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.9). Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.


II.5) Główny kod CPV:
33100000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
33162100-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
złoty
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
30
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
30
30
30
30
30
30
30
30
30


II.9) Informacje dodatkowe:
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 43, nr KRS: 0000045460, NIP: 525 209 51 55, REGON: 000297520, dalej jako: Szpital;  inspektorem ochrony danych osobowych w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci SPZOZ jest Pani Karolina Sybilska, z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@wsdz.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy WSDZ.KZ.270.18.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, zamawiający pobierze samodzielnie dokument z tej bazy danych. 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia. (załącznik nr 4 do SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) Opisów / fotografii / rysunków / katalogów / prospektów itp. – w języku polskim – dla każdej pozycji z „Formularza asortymentowo – cenowego. Opisu przedmiotu zamówienia”. 2) Oświadczenia, że oferowane wyroby medyczne, spełniają wszelkie wymagania jakościowe i normy obowiązujące dla tego rodzaju urządzeń oraz wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, są oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklaracje zgodności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty; 2) Załącznik nr 2.x do SIWZ – Formularz asortymentowy, Opis przedmiotu zamówienia – (dotyczy tych części w których Wykonawca składa ofertę); 3) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Jakakolwiek zmiana lub uzupełnienie Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Możliwa jest także zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w treści art. 144 ust. 1 Ustawy PZP. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Aparat USG

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Aparat USG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33100000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
złoty

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
* Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 36 pełnych miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 pełnych miesięcy oznaczać będzie złożenie oferty niezgodnej z SIWZ. Do oceny Zamawiający będzie przyjmował okres gwarancji do 60 pełnych miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 pełnych miesiące Zamawiający przyjmie do oceny 60 pełnych miesiące


Część nr:
2Nazwa:
Kardiomonitor na wózku jezdnym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Kardiomonitor na wózku jezdnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33100000-1, 33162100-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
złoty

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
* Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 36 pełnych miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 pełnych miesięcy oznaczać będzie złożenie oferty niezgodnej z SIWZ. Do oceny Zamawiający będzie przyjmował okres gwarancji do 60 pełnych miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 pełnych miesiące Zamawiający przyjmie do oceny 60 pełnych miesiące.


Część nr:
3Nazwa:
Wiertarka ortopedyczna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wiertarka ortopedyczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.3 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33100000-1, 33162100-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
złoty

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
* Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 36 pełnych miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 pełnych miesięcy oznaczać będzie złożenie oferty niezgodnej z SIWZ. Do oceny Zamawiający będzie przyjmował okres gwarancji do 60 pełnych miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 pełnych miesiące Zamawiający przyjmie do oceny 60 pełnych miesiące.


Część nr:
4Nazwa:
Mini wiertarka ortopedyczna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Mini wiertarka ortopedyczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.4 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33100000-1, 33162100-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
złoty

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
* Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 36 pełnych miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 pełnych miesięcy oznaczać będzie złożenie oferty niezgodnej z SIWZ. Do oceny Zamawiający będzie przyjmował okres gwarancji do 60 pełnych miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 pełnych miesiące Zamawiający przyjmie do oceny 60 pełnych miesiące.


Część nr:
5Nazwa:
Pompy infuzyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Pompy infuzyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.5 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33100000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
złoty

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
* Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 36 pełnych miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 pełnych miesięcy oznaczać będzie złożenie oferty niezgodnej z SIWZ. Do oceny Zamawiający będzie przyjmował okres gwarancji do 60 pełnych miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 pełnych miesiące Zamawiający przyjmie do oceny 60 pełnych miesiące.


Część nr:
6Nazwa:
Szyna zmotoryzowana

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szyna zmotoryzowana. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.6 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33100000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
złoty

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
* Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 36 pełnych miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 pełnych miesięcy oznaczać będzie złożenie oferty niezgodnej z SIWZ. Do oceny Zamawiający będzie przyjmował okres gwarancji do 60 pełnych miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 pełnych miesiące Zamawiający przyjmie do oceny 60 pełnych miesiące.


Część nr:
7Nazwa:
Stół do gipsowania

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Stół do gipsowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.7 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33100000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
złoty

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
* Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 36 pełnych miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 pełnych miesięcy oznaczać będzie złożenie oferty niezgodnej z SIWZ. Do oceny Zamawiający będzie przyjmował okres gwarancji do 60 pełnych miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 pełnych miesiące Zamawiający przyjmie do oceny 60 pełnych miesiące.


Część nr:
8Nazwa:
Stół chirurgiczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Stół chirurgiczny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.8 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33100000-1, 33162100-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
złoty

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
* Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 36 pełnych miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 pełnych miesięcy oznaczać będzie złożenie oferty niezgodnej z SIWZ. Do oceny Zamawiający będzie przyjmował okres gwarancji do 60 pełnych miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 pełnych miesiące Zamawiający przyjmie do oceny 60 pełnych miesiące.


Część nr:
9Nazwa:
Waga lekarska i lampa bezcieniowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Waga lekarska i lampa bezcieniowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.9 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33100000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
złoty

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
* Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 36 pełnych miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 pełnych miesięcy oznaczać będzie złożenie oferty niezgodnej z SIWZ. Do oceny Zamawiający będzie przyjmował okres gwarancji do 60 pełnych miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 pełnych miesiące Zamawiający przyjmie do oceny 60 pełnych miesiące. Uwaga: W odniesieniu do części 9 z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest więcej niż jedno urządzenie (2 urządzenia), do oceny ofert w tym kryterium przyjmuje się okres gwarancji będący średnią arytmetyczną okresów gwarancji poszczególnych urządzeń.


Ogłoszenie nr 500224545-N-2018 z dnia 18-09-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
616382-N-2018

Data:
13/09/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 000297520, ul. ul. Mikołaja Kopernika  43, 00-328   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 83 05 400, e-mail dyrekcja@wsdz.pl, faks 22 83 05 399.
Adres strony internetowej (url): www.wsdz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-21, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-24, godzina: 10:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
ZAŁĄCZNIK I część nr 5 Pompy infuzujne

Punkt:
6) INFORMACJE DODATKOWE

W ogłoszeniu jest:
* Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 36 pełnych miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 pełnych miesięcy oznaczać będzie złożenie oferty niezgodnej z SIWZ. Do oceny Zamawiający będzie przyjmował okres gwarancji do 60 pełnych miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 pełnych miesiące Zamawiający przyjmie do oceny 60 pełnych miesiące.

W ogłoszeniu powinno być:
* Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu minimalny okres gwarancji nie krótszy niż 24 pełne miesiące. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 pełne miesiące oznaczać będzie złożenie oferty niezgodnej z SIWZ. Do oceny Zamawiający będzie przyjmował okres gwarancji do 48 pełnych miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 pełnych miesiące Zamawiający przyjmie do oceny 48 pełnych miesiące.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
4) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

W ogłoszeniu jest:
.........

W ogłoszeniu powinno być:
zawiera projekt umowy

 

Ogłoszenie nr 500226629-N-2018 z dnia 20-09-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
616382-N-2018

Data:
13/09/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 000297520, ul. ul. Mikołaja Kopernika  43, 00-328   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 83 05 400, e-mail dyrekcja@wsdz.pl, faks 22 83 05 399.
Adres strony internetowej (url): www.wsdz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-24, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-25, godzina: 10:00,

 

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266062-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ: Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616382-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500224545-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 000297520, ul. ul. Mikołaja Kopernika  43, 00-328   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 83 05 400, e-mail dyrekcja@wsdz.pl, faks 22 83 05 399.
Adres strony internetowej (url): www.wsdz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WSDZ.KZ.270.18.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ. Zamówienie zostało podzielone na 9 części: 1 Aparat USG 2 Kardiomonitor na wózku jezdnym 3 Wiertarka ortopedyczna 4 Mini wiertarka ortopedyczna 5 Pompy infuzyjne 6 Szyna zmotoryzowana 7 Stół do gipsowania 8 Stół chirurgiczny 9 Waga lekarska i lampa bezcieniowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.9). Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
33100000-1


Dodatkowe kody CPV:
33162100-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Aparat USG
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w części 1 zostaje unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 Ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Kardiomonitor na wózku jezdnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
18000.00

Waluta
złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: VIRIDIAN POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Morgowa 4
Kod pocztowy: 04-224
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
19224.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19224.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19224.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Wiertarka ortopedyczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
111111.11

Waluta
złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Iłżecka 24
Kod pocztowy: 02-135
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
117423.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 117423.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117423.65
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Mini wiertarka ortopedyczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
61111.11

Waluta
złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Iłżecka 24
Kod pocztowy: 02-135
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
65806.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65806.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65806.87
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Pompy infuzyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
15000.00

Waluta
złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROMED S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Działkowa 56
Kod pocztowy: 02-234
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
16200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16200.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Szyna zmotoryzowana

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
17592.59

Waluta
złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KALMED Iwona Renz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wilczak 3
Kod pocztowy: 61-623
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
18144.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18144.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18144.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Stół do gipsowania
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.)


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Stół chirurgiczny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
13888.89

Waluta
złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KONKRET D. Fik, M. Mazurkiewicz Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 15 A
Kod pocztowy: 86-200
Miejscowość: Chełmno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
11937.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11937.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11937.24
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
Waga lekarska i lampa bezcieniowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
26770.00

Waluta
złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ERES MEDICAL Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Płouszowice Kolonia 64B;
Kod pocztowy: 21-008
Miejscowość: Tomaszowice
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
28911.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28911.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28911.60
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Mikołaja Kopernika 43, 00-328 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: dyrekcja@wsdz.pl
tel: 22 83 05 400
fax: 22 83 05 399
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-09-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 616382-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: WSDZ.KZ.270.18.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-09-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 9
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.wsdz.pl
Informacja dostępna pod: www.wsdz.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
33162100-4 Urządzenia używane na salach operacyjnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kardiomonitor na wózku jezdnym VIRIDIAN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa, woj.
2018-10-23 19 224,00
Wiertarka ortopedyczna JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, woj.
2018-10-23 117 423,00
Mini wiertarka ortopedyczna JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, woj.
2018-10-23 65 806,00
Pompy infuzyjne PROMED S.A.
ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa, woj.
2018-10-23 16 200,00
Szyna zmotoryzowana KALMED Iwona Renz
ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań, woj.
2018-10-23 18 144,00
Stół chirurgiczny KONKRET D. Fik, M. Mazurkiewicz Sp. J.
ul. Dworcowa 15 A, 86-200 Chełmno, woj.
2018-10-23 11 937,00
Waga lekarska i lampa bezcieniowa ERES MEDICAL Sp. z o.o.
Płouszowice Kolonia 64B; , 21-008 Tomaszowice, woj.
2018-10-23 28 911,00