Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Ochrona Domku Ogrodnika w Parku Źródliska I w Łodzi


Numer ogłoszenia: 61671 - 2011; data zamieszczenia: 22.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ochrona Domku Ogrodnika w Parku Źródliska I w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) w obiekcie składającym się z: a) budynku użyteczności publicznej, zwanego Domkiem Ogrodnika (pow. użytkowa 470 m2, kubatura 2.400 m3), b) terenu przyległego wygrodzonego tymczasowym ogrodzeniem (o pow. ok. 500 m2), zlokalizowanych na terenie działki nr 53 w obrębie W-25, w Parku Źródliska I przy Placu Zwycięstwa 3 w Łodzi. 2. Przez ochronę mienia należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. W tym m. innymi ochronę przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, zniszczeniem, dewastacją, pożarem oraz działaniem czynników mogących przynieść szkodę w ochranianym mieniu. 3. Zakres usługi: a) Usługa ma być realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej o charakterze stałym (przez całą dobę, 7 dni w tygodniu), poprzez aktywne, bezpośrednie patrolowanie obiektu chronionego przez jednego pracownika ochrony w systemie zmianowym. b) Wykonawca zapewni wsparcie pracowników ochrony obiektu przez grupę interwencyjną. c) Pracownicy ochrony powinni być odpowiednio wyszkoleni oraz wyposażeni w niezbędne środki łączności (numer telefonu komórkowego podany do wiadomości Zamawiającego). d) Pracownicy ochrony powinni występować w jednolitym umundurowaniu, umożliwiającym ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego. e) Zamawiający zapewni na własny koszt, na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, pomieszczenie socjalne (portiernię) niezbędne dla osób wykonujących ochronę, z dostępem do energii elektrycznej, ogrzewania i wody wraz z WC. f) Wykonawca zapewni wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. g) Zwracanie uwagi osobom, których działanie lub zachowanie prowadzi lub może prowadzić do niszczenia mienia, w tym podejmowanie stosownych działań, np. wezwanie Policji lub Straży Miejskiej, zgłaszanie uwag Zamawiającemu: a) pisemne zgłaszanie uszkodzeń i zniszczeń na Policję lub do Straży Miejskiej (bezzwłocznie po stwierdzeniu) oraz do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi; b) oznakowanie chronionego terenu tablicami informacyjnymi o ochronie obiektu. Miejsce zlokalizowania tablic wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. 4. Ochrona mienia obejmuje w szczególności: a) ochronę pomieszczeń i urządzeń szczególnie narażonych na włamanie, utratę lub zniszczenie, w tym między innymi: wyposażenie kotłowni w piwnicy budynku, urządzenia dźwigowe do transportu osób niepełnosprawnych, zestaw klimatyzatorów zewnętrznych, elewacje budynku. b) patrolowanie terenu obiektu objętego ochroną. c) obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o zagrożeniu pożarowym, zagrożeniu awarii instalacji i przyłączy energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu. d) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o dostrzeżonych nieprawidłowościach i ujawnionych próbach uszkodzenia lub zaboru mienia i zapobieganie tym zdarzeniom. e) utrzymywanie kontaktu oraz powiadamianie w przypadku powstania określonego zagrożenia: Zamawiającego, Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe i w miarę potrzeby inne służby publiczne. f) udostępnianie jednostkom prowadzącym akcję ratunkową dostępu do zagrożonych części obiektu, nadzór nad chronionym mieniem w czasie trwania akcji ratunkowej i po jej zakończeniu.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej (usługi zgodne z przedmiotem zamówienia) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie: - co najmniej 2 usługi o łącznej wartości minimum 80.000 PLN brutto. UWAGA: W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usługi zrealizowanej przed upływem terminu składania ofert.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100.000 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany istotnych postanowień umowy: 1. Umowa, może być rozwiązana przez Zamawiającego: a) za wypowiedzeniem 30 dniowym, w przypadku zmiany władającego nieruchomością będącą przedmiotem ochrony; b) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. 2. Zamawiający może od umowy odstąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, W takim przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności, zaś Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.03.2011 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pok. Nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Ochrona Domku Ogrodnika w Parku Źródliska I w Łodzi


Numer ogłoszenia: 106115 - 2011; data zamieszczenia: 04.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 61671 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ochrona Domku Ogrodnika w Parku Źródliska I w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) w obiekcie składającym się z: a) budynku użyteczności publicznej, zwanego Domkiem Ogrodnika (pow. użytkowa 470 m2, kubatura 2.400 m3), b)terenu przyległego wygrodzonego tymczasowym ogrodzeniem (o pow. ok. 500 m2), zlokalizowanych na terenie działki nr 53 w obrębie W-25, w Parku Źródliska I przy Placu Zwycięstwa 3 w Łodzi. 2. Przez ochronę mienia należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. W tym m. innymi ochronę przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, zniszczeniem, dewastacją, pożarem oraz działaniem czynników mogących przynieść szkodę w ochranianym mieniu. 3. Zakres usługi: a) Usługa ma być realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej o charakterze stałym (przez całą dobę, 7 dni w tygodniu), poprzez aktywne, bezpośrednie patrolowanie obiektu chronionego przez jednego pracownika ochrony w systemie zmianowym. b) Wykonawca zapewni wsparcie pracowników ochrony obiektu przez grupę interwencyjną. c) Pracownicy ochrony powinni być odpowiednio wyszkoleni oraz wyposażeni w niezbędne środki łączności (numer telefonu komórkowego podany do wiadomości Zamawiającego). d) Pracownicy ochrony powinni występować w jednolitym umundurowaniu, umożliwiającym ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego. e) Zamawiający zapewni na własny koszt, na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, pomieszczenie socjalne (portiernię) niezbędne dla osób wykonujących ochronę, z dostępem do energii elektrycznej, ogrzewania i wody wraz z WC. f) Wykonawca zapewni wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. g) Zwracanie uwagi osobom, których działanie lub zachowanie prowadzi lub może prowadzić do niszczenia mienia, w tym podejmowanie stosownych działań, np. wezwanie Policji lub Straży Miejskiej, zgłaszanie uwag Zamawiającemu: a) pisemne zgłaszanie uszkodzeń i zniszczeń na Policję lub do Straży Miejskiej (bezzwłocznie po stwierdzeniu) oraz do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi; b) oznakowanie chronionego terenu tablicami informacyjnymi o ochronie obiektu. Miejsce zlokalizowania tablic wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. 4. Ochrona mienia obejmuje w szczególności: a) ochronę pomieszczeń i urządzeń szczególnie narażonych na włamanie, utratę lub zniszczenie, w tym między innymi: wyposażenie kotłowni w piwnicy budynku, urządzenia dźwigowe do transportu osób niepełnosprawnych, zestaw klimatyzatorów zewnętrznych, elewacje budynku. b) patrolowanie terenu obiektu objętego ochroną. c) obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o zagrożeniu pożarowym, zagrożeniu awarii instalacji i przyłączy energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu. d) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o dostrzeżonych nieprawidłowościach i ujawnionych próbach uszkodzenia lub zaboru mienia i zapobieganie tym zdarzeniom. e) utrzymywanie kontaktu oraz powiadamianie w przypadku powstania określonego zagrożenia: Zamawiającego, Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe i w miarę potrzeby inne służby publiczne. f) udostępnianie jednostkom prowadzącym akcję ratunkową dostępu do zagrożonych części obiektu, nadzór nad chronionym mieniem w czasie trwania akcji ratunkowej i po jej zakończeniu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
13.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REDUX AGENCJA OCHRONY, USŁUGI PORZĄDKOWE Ryszard Ciesielski, ul. Obywatelska 128, 94-104 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  6,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12,92


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6167120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-02-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 5 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Ochrona Domku Ogrodnika w Parku Źródliska I w Łodzi REDUX AGENCJA OCHRONY, USŁUGI PORZĄDKOWE Ryszard Ciesielski
ul. Obywatelska 128, 94-104 Łódź, woj. łódzkie
2011-04-04 6,00