Wodzisław Śląski: Sprzedaż, dystrybucja i przesył energii elektrycznej


Numer ogłoszenia: 61698 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim , ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 32 4591837, faks 32 4591838.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zoz.wodzislaw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż, dystrybucja i przesył energii elektrycznej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Sprzedaż, dystrybucja i przesył energii elektrycznej ok 1785MWh na okres obowiązywania umowy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie wymagane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie oraz dokumenty wskazane w pkt. 10 ppkt. 1) siwz , tj. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne poprzez przedłożenie: - koncesji wydanej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. - podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenia usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsc dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, lub koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków będzie sprowadzał się do oceny treści dokumentów, które traktują o warunkach udziału w postępowaniu w powyższym punkcie..


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczególnego.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczególnego.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczególnego.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczególnego.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY - załącznik nr 1 do siwz 2.Szczegółowy załącznik cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia -załącznik nr 2 do siwz 3. Dokumenty rejestrowe - umocowanie do podpisania oferty (celem weryfikacji prawidłowości złożonego oświadczenia woli). Zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć aktualny dokument lub dokumenty z których wynikają uprawnienia do podpisywania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny status spółki lub aktualny rejestr handlowy. Jeżeli uprawnienia dla osób podpisujących ofertę nie wynikają z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem (pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1.W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, żądane w SIWZ oświadczenie / dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy winien być załączony przez każdego wspólnika oferty wspólnej. 2.W zakresie pozostałych warunków w postępowaniu, wymagane jest, aby zostało udokumentowane, że co najmniej jeden z wykonawców spełnia ten warunek. 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wraz z ofertą dokument o ustanowieniu przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 1)w przypadku spółki cywilnej- pisemne pełnomocnictwo uprawniające jednego ze wspólników do występowania w imieniu wszystkich wspólników w przeprowadzanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 2)w przypadku konsorcjum - należy podać informacje o wszystkich podmiotach wchodzących w skład konsorcjum oraz załączyć dokument, w którym wszyscy wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w przedmiotowym postępowaniu lub do reprezentowania podmiotów w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 4.Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje korespondencję, itp. 6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. 7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zoz.wodzislaw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.02.2013 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Wodzisław Śląski: Sprzedaż,dystrybucja i przesył energii elektrycznej


Numer ogłoszenia: 116862 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 61698 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 32 4591837, faks 32 4591838.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż,dystrybucja i przesył energii elektrycznej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Sprzedaż,dystrybucja i przesył energii elektrycznejok. 1785 MWh na okres obowiązywania umowy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 798778,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  612830,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  612830,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  612830,07


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zoz.wodzislaw.pl
tel: 324 591 837
fax: 324 591 838
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6169820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 399 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zoz.wodzislaw.pl
Informacja dostępna pod: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprzedaż,dystrybucja i przesył energii elektrycznej TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2013-03-25 612 830,00