Ogłoszenie nr 617467-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach: OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA ORAZ OBSŁUGA URZĄDZEŃ OCHRONY TECHNICZNEJ W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO W KIELCACH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 26065764900000, ul. ul. Wojewódzka  12 , 25536   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 342 60 17, e-mail administracja@muzyczna.kielce.pl, faks 41 342 60 17.
Adres strony internetowej (URL): www.muzyczna.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
szkoła artystyczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzyczna.kielce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA ORAZ OBSŁUGA URZĄDZEŃ OCHRONY TECHNICZNEJ W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO W KIELCACH

Numer referencyjny:
ZP/2/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia, a także obsługę urządzeń ochrony technicznej budynku ZPSM W Kielcach, w tym: - systemu sygnalizacji włamania i napadu, - systemu sygnalizacji alarmu pożaru, - systemu nadzoru wizyjnego (włącznie z kopiowaniem nagrań na płyty), - systemu zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych.


II.5) Główny kod CPV:
79710000-4

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  12   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.- o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014 r. poz. Nr 1099 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 złotych.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1/ Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę doświadczenia umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu usług i oświadczenia uprzednich odbiorców o ich należytym wykonaniu, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, że w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje 3 zamówienia w zakresie ochrony osób i mienia, przy czym łączna wartość wykazanych 2 usług nie może być mniejsza niż 200.000,00 złotych brutto. Zamawiający wymaga wykonywania, przynajmniej jednej usługi ochrony całodobowej wraz z obsługą monitoringu, central alarmowych i ppoż. dla placówki oświatowej typu: szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły średnie. Wykonawca musi udokumentować, że w/w usługi wykonał lub wykonuje należycie załączając dokumenty potwierdzające ich należytą realizacje, a w wykazie podać ich wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów). W przypadku usług wykonywanych warunek zostanie uznany za spełniony, gdy na dzień upływu terminu składania i otwarcia ofert zaawansowanie w wykonywaniu przedmiotowych usług wynosić będzie łącznie co najmniej 200.000,00 złotych brutto. 2/ Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. załączyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (przewidzianych do realizacji) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczeniem, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.), tj. a) Co najmniej 2 osoby nadzorujące i kontrolujące wykonanie usługi, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia i posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe. b) Co najmniej 3 osoby, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i mienia. 4. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż dysponuje odpowiednimi urządzeniami technicznymi, tj.: - pojazdem mechanicznym dla grupy interwencyjnej w pełni wyposażonym w środki przymusu bezpośredniego, posiadającym łączność radiowo-dyspozytorską i GSM (zgodnie z rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, poz. 1462 z dnia 21 października 2011 r.), przy czym radiowóz z grupą interwencyjną ma przybyć do obiektu na wywołany alarm, w czasie do 20 minut.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena0,60
Doświadczenie 0,40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA (WZÓR) zawarta w Kielcach, dnia ……………………. pomiędzy: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce REGON 260657649, NIP 959-195-05-24 reprezentowanym przez Dyrektora – Artura Jaronia zwanym dalej Zamawiającym, a ………………………………………. REGON ……………….., NIP ………………………….. reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania ZP/2/2017 o zamówienie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje: § 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA ORAZ OBSŁUGA URZĄDZEŃ OCHRONY TECHNICZNEJ W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO W KIELCACH na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy z dnia ……………, w oparciu o ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zmianami Do mienia Zamawiającego zalicza się: - budynek główny ZPSM, - stacja trafo na parkingu przy ul. Wojewódzkiej, - teren wokół szkoły wraz z parkingiem, który określają granice działek 802/1, 802/2, 802/3, 802/4, 802/5, 802/6. 2. Ochrona będzie realizowana jednoosobowo, całodobowo. W sytuacjach alarmowych, natychmiast po wezwaniu, ochrona zostanie wzmocniona poprzez udział grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego. W razie zaistnienia okoliczności skutkujących uszczupleniem lub zniszczeniem mienia Zleceniodawcy, wykrytego przez pracowników Wykonawcy, mają obowiązek: - zabezpieczyć miejsce zdarzenia do przyjazdu odpowiednich służb, - niezwłocznie powiadomić Policję, Straż Pożarną lub inne odpowiednie służby, - niezwłocznie powiadomić właściwych pracowników Zleceniodawcy, 3. Do podstawowych zadań pracowników ochrony należy: - stała, aktywna obserwacja osób wchodzących i wychodzących z budynku, - udzielanie informacji osobom zwracającym się o pomoc w odnalezieniu właściwego miejsca na terenie budynku głównego, - zatrzymywanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania organom policji, - usuwanie z obiektu osób zakłócających porządek publiczny, - kontrolowanie funkcjonowania systemów ochrony technicznej obiektu oraz podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku ich uaktywnienia, podejmowanie koniecznych działań w przypadku zauważenia niebezpiecznych sytuacji rejestrowanych przez monitoring, - sprawdzanie opuszczenia budynku przez osoby nie będące pracownikami, których obecność w budynku jest nieuzasadniona, - wykonywanie cyklicznych obchodów w budynku i terenu na zewnątrz, - reagowanie na przypadki parkowania samochodów tarasujących drogę dojazdową na parking służbowy od ul. Wojewódzkiej oraz parkujące bez upoważnienia na tym parkingu, - prowadzenie książki służb do której wgląd ma Dyrektor zamawiającego oraz osoby upoważnione przez niego. 4. Dodatkowymi obowiązkami pracowników ochrony będzie - wydawanie/przyjmowanie kluczy administracji wraz z ich ewidencją, - obsługa centrali telefonicznej, - umożliwianie wstępu do budynku służbom porządkowym i technicznym, - udostępnianie dźwigu-windy osobowo towarowej w uzasadnionych przypadkach. 5. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą prawem koncesję nr ……………. wydaną w dniu ……………… przez MSWiA, uprawniającą do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej Umowy. 6. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy określony w ust. 1. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia w dowolnym czasie trwania umowy. 8. Załącznikami do niniejszej Umowy są SIWZ oraz oferta Wykonawcy z dnia ……………………. § 2 1. Termin rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień 01.01.2018 r. 2. Prace będące przedmiotem Umowy ukończone zostaną w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia tj. do dnia 31.12.2018 r. § 3 1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie łącznie za okres 12 miesięcy w kwocie netto ………….. PLN (słownie: …………………………………………………………...). 2. Do wskazanej wyżej kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT według stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury VAT. 3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 4. Należność jest płatna na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawianych "z dołu" na koniec miesiąca kalendarzowego w wysokości 1/12 wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Miesiące niepełne płatne są proporcjonalnie do czasu trwania usługi. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy o numerze: …………… prowadzony przez …………….. w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. 6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. § 4 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. § 5 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. Do okoliczności, określonych w ustępie 1 zaliczają się między innym: a) zaniechanie wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, b) prawomocny wyrok skazujący Wykonawcy w sprawach karnych o zagarnięcie, przywłaszczenie lub kradzież mienia, c) utrata koncesji na wykonywanie przedmiotu umowy. 3. W wypadku określonym w ustępie 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania § 6 Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Wykonawcy - w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. § 7 Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. § 8 1. Przedstawicielem Zamawiającego podczas realizacji niniejszej umowy jest .................... 2. Przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji niniejszej umowy jest ……………………... § 9 Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. § 10 Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 11 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). § 12 Wszelkie załączniki do specyfikacji i oferty Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej Umowy. § 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Rozmiar pliku: 15751 KB
Ogłoszenie nr 500069601-N-2017 z dnia 05-12-2017 r.
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach: OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA ORAZ OBSŁUGA URZĄDZEŃ OCHRONY TECHNICZNEJ W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO W KIELCACH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 617467-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 26065764900000, ul. ul. Wojewódzka  12, 25536   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 342 60 17, e-mail administracja@muzyczna.kielce.pl, faks 41 342 60 17.
Adres strony internetowej (url): www.muzyczna.kielce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA ORAZ OBSŁUGA URZĄDZEŃ OCHRONY TECHNICZNEJ W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO W KIELCACH

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP/2/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia, a także obsługę urządzeń ochrony technicznej budynku ZPSM, w tym: - systemu sygnalizacji włamania i napadu, - systemu sygnalizacji alarmu pożaru, - systemu nadzoru wizyjnego (włącznie z kopiowaniem nagrań na płyty), - systemu zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
79710000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
150406.50

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
141212.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 141212.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143526.24
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: administracja@muzyczna.kielce.pl
tel: 41 342 60 17
fax: 41 342 60 17
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 617467-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: ZP/2/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-11-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.muzyczna.kielce.pl
Informacja dostępna pod: www.muzyczna.kielce.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie