Zamość: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia z podziałem na części: Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu, Część nr 2 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, Część nr 3 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie


Numer ogłoszenia: 61783 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Zamościu , ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 84 6382950, faks 84 6382950.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zamosc.so.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia z podziałem na części: Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu, Część nr 2 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, Część nr 3 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi ochrony osób i mienia z podziałem na części: Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu, Część nr 2 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, Część nr 3 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: dla Części nr 1 - 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100), dla Części nr 2 - 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100), dla Części nr 3 - 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wyszczególnionych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin Nr 25 1130 1017 0021 1002 7890 0004 - przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 08.06.2016 r., do godz. 11.00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w terminie i miejscu składania ofert określonym w pkt 11.1 SIWZ (Sąd Okręgowy w Zamościu, ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość, wejście G pok. 18). Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w każdym przypadku, gdy pozostawienie oryginału w posiadaniu Wykonawcy może uniemożliwiać Zamawiającemu dochodzenie roszczeń przysługujących z gwarancji / poręczenia oraz jeżeli stwarza to zagrożenie wygaśnięcia / odwołania ustanowionego w ten sposób zabezpieczenia interesu Zamawiającego. Zaleca się dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ważną koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) minimum jedną główną usługę w zakresie ochrony osób i mienia w ramach jednej umowy, przez okres co najmniej 12 miesięcy i wartości co najmniej: dla części nr 1 - 100.000,00 zł brutto, dla części nr 2 - 20.000,00 zł brutto, dla części nr 3 - 50.000,00 zł brutto.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Zatrudnienie na umowę o pracę - 10
 • 3 - Doświadczenie w realizacji usług ochrony na obiektach użyteczności publicznej - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy poprzez podpisanie stosownego aneksu, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) określenia lub zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców / usługobiorców. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w § 7 ust. 6 (projektu umowy), przy czym dotyczyć będzie usług realizowanych od dnia wejścia w życie tych zmian. W wypadku zmiany, o której mowa w § 7 ust. 6 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w § 7 ust 6 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości obowiązujących stawek godzinowych. Ewentualne wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w § 7 ust 6 lit. b).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zamosc.so.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Okręgowy w Zamościu, ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość (wejście G pok. 18).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Sąd Okręgowy w Zamościu, ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość (wejście G pok. 18).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.71.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2017.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Zatrudnienie na umowę o pracę - 10
  • 3. Doświadczenie w realizacji usług ochrony na obiektach użyteczności publicznej - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część nr 2 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 2 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.71.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2017.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Zatrudnienie na umowę o pracę - 10
  • 3. Doświadczenie w realizacji usług ochrony na obiektach użyteczności publicznej - 10


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Część nr 3 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 3 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.71.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2017.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Zatrudnienie na umowę o pracę - 10
  • 3. Doświadczenie w realizacji usług ochrony na obiektach użyteczności publicznej - 10


Zamość: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia z podziałem na części: Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu, Część nr 2 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, Część nr 3 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie


Numer ogłoszenia: 103955 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 61783 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Zamościu, ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 84 6382950, faks 84 6382950.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia z podziałem na części: Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu, Część nr 2 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, Część nr 3 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi ochrony osób i mienia z podziałem na części: Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu, Część nr 2 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, Część nr 3 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm: RR Security Grupa Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-032 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • RR Security Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-034 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 217587,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  253005,29


 • Oferta z najniższą ceną:
  253005,29
  / Oferta z najwyższą ceną:
  329672,35


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Część nr 2 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22374,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48819,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  40031,33
  / Oferta z najwyższą ceną:
  48819,59


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Część nr 3 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm: RR Security Grupa Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-032 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • RR Security Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-034 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63094,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  85664,97


 • Oferta z najniższą ceną:
  85664,97
  / Oferta z najwyższą ceną:
  104146,56


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: lukasz.szura@zamosc.so.gov.pl,
tel: 84 6316866,
fax: 84 6316995
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-06-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6178320160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-05-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 387 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.zamosc.so.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Okręgowy w Zamościu, ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość (wejście G pok. 18)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu. Konsorcjum firm: RR Security Grupa Sp. z o.o.
Warszawa
2016-06-24 126 502,00
Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu. RR Security Sp. z o.o.
Warszawa
2016-06-24 126 502,00
Część nr 2 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o.
Tarnobrzeg
2016-06-24 48 819,00
Część nr 3 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. Konsorcjum firm: RR Security Grupa Sp. z o.o.
Warszawa
2016-06-24 42 832,00
Część nr 3 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. RR Security Sp. z o.o.
Warszawa
2016-06-24 42 832,00