Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 620868-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie: Zakup i sukcesywna dostawa opału do 5 obiektów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w sezonie grzewczym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, krajowy numer identyfikacyjny 87111843100000, ul. ul. Główna  28 , 87-330  Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6976800, e-mail zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl, faks 56 6979001.
Adres strony internetowej (URL): www.jablonowopomorskie.pl ; http://jablonowo.biuletyn.net/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://jablonowo.biuletyn.net/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Zamawiającego w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego.
Adres:
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, woj. Kujawsko - Pomorskie, (sekretariat pokój nr 10)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i sukcesywna dostawa opału do 5 obiektów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w sezonie grzewczym 2019/2020

Numer referencyjny:
IIPP.271.1.3.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oraz rozładunek paliw opałowych do wyznaczonych obiektów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w sezonie grzewczym 2019/2020, tj. w okresie od podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r. 2. Zamawiający informuje, że wskazane ilości opału, tj. ekogroszku i pelletu mają wyłącznie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom w zależności od warunków atmosferycznych lub aktualnych potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego opału bez ponoszenia dodatkowych opłat oraz bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I - „Dostawa i rozładunek ekogroszku”. Przedmiotem części I zamówienia jest dostawa ekogroszku w szacunkowej ilości 70 ton w sezonie grzewczym 2019/2020. 1) Wymaga się, aby dostarczane paliwo (ekogroszek) przy każdej dostawie posiadało co najmniej poniższe parametry: a) forma dostarczanego ekogroszku – luzem, nieworkowany, b) wartość opałowa min. 25 MJ/kg c) zawartość popiołu max. do 6 %, d) wilgotności do 10 %, e) zawartość siarki do 1,0 %, f) granulacja w przedziale od 8 mm do 25 mm, g) ekogroszek musi być jednorodny, tj. nie może być mieszaniną różnych typów ani sortymentów ani nie może zawierać domieszek substancji niepalnych, mułów, iłów, śmieci i pyłów, itp. 2) Miejsce dostawy: kotłownia budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki, 3) Dostawa ekogroszku każdorazowo obejmuje: zakup, a w przypadku gdy Wykonawca jest producentem opału sprzedaż; załadunek; transport; rozładunek. Każdorazowa dostawa będzie się odbywała przy użyciu sprzętu Wykonawcy i na jego koszt. 4) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający ilość (wagę) dostarczonego ekogroszku zgodną ze stanem faktycznym, bez wagi środka transportu. 5) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi niezwłocznie dokumenty potwierdzające wymagane parametry jakościowe i opałowe dostarczanego ekogroszku (np. protokoły z badań, analizy ekogroszku, certyfikaty potwierdzające jakość dostarczonego ekogroszku, itp.). 6) Każdorazowe zamówienie dostawy (partii) paliwa będzie się odbywało z wyprzedzeniem, telefonicznie lub drogą elektroniczną, wraz ze wskazaniem: ilości zamawianego w danej dostawie ekogroszku, miejsca dostawy oraz terminie dostawy. Zamówienia będą dokonywane wyłącznie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 7) Każda dostawa będzie się odbywała w terminach i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godzinach przez niego wskazanych. 8) Każda dostawa ekogroszku odbywać się będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 9) Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia danej partii dostawy, bez żadnych konsekwencji finansowych, jeżeli potwierdzi że dostarczony ekogroszek nie spełnia warunków zamówienia w szczególności w zakresie zamówionej ilości lub/i jakości. 10) Zamawiający informuje, że wszelkie koszty transportu związane z realizacją przedmiotowego zamówienia oraz zawartej na tą okoliczność umowy, będzie ponosił Wykonawca. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II - „Dostawa i rozładunek pelletu”. Przedmiotem części II zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego w szacunkowej ilości 45 ton w sezonie grzewczym 2019/2020. 1) Wymaga się aby dostarczane paliwo przy każdej dostawie posiadało co najmniej poniższe parametry: a) rodzaj pelletu – drzewny liściasty. b) pellet nie może zawierać żadnych związków chemicznych, farb, laminatów, domieszek kleju, trocin z płyt, plastiku, gumy, papieru, ciał obcych itp. Pellet nie może być wytwarzany z drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, oraz z drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki. Pellet nie może być wytwarzany z odpadów z płyty pilśniowej, wiórowej, MDF oraz HDF, c) pellet jednorodny o gładkiej powierzchni, bez spękań, d) kawałki pelletu powinny być jednakowej wielkości, e) forma dostarczanego pelletu drzewnego – workowany po 15-20 kg, worki foliowe, folia bezbarwna (przezroczysta), worki zgrzewane, worki wykonane z trwałej folii, tj. nie nadające się łatwo rozerwać, f) wartość opałowa min. 19 000 kJ/kg, g) wilgotność max. do 12 %, h) zawartość popiołu do 2%, i) zawartości siarki nie większa niż 0,08 %, j) długość od 8 mm do 30 mm, k) średnica od 6 mm do 8 mm, l) Uwaga - pojedyncze kawałki pelletu muszą pozytywnie przejść test wody, tj. muszą tonąć w wodzie, m) mile widziany certyfikat DIN PLUS lub A1. 2) Miejsce dostawy: a) kotłownia budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim, ul. Główna 22, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki, b) kotłownia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lembarg, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki, c) kotłownia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki, d) kotłownia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki. 3) Dostawa pelletu każdorazowo obejmuje: zakup, a w przypadku gdy Wykonawca jest producentem opału sprzedaż; załadunek; transport; rozładunek. Każdorazowa dostawa będzie się odbywała przy użyciu sprzętu Wykonawcy i na jego koszt. 4) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający ilość (wagę) dostarczonego pelletu zgodną ze stanem faktycznym, bez wagi środka transportu. 5) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi niezwłocznie dokumenty potwierdzające wymagane parametry jakościowe i opałowe dostarczanego pelletu (np. protokoły z badań, analizy, certyfikaty potwierdzające jakość dostarczonego pelletu, itp.). 6) Każdorazowe zamówienie dostawy (partii) paliwa będzie się odbywało z wyprzedzeniem, telefonicznie lub drogą elektroniczną, wraz ze wskazaniem: ilości zamawianego w danej dostawie pelletu, miejsca dostawy oraz terminie dostawy. Zamówienia będą dokonywane wyłącznie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 7) Każda dostawa będzie się odbywała w terminach i w ilościach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego, tj. w dni powszednie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w godzinach przez niego wskazanych. 8) Każda dostawa pelletu będzie się odbywać w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 9) Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia danej partii dostawy, bez żadnych konsekwencji finansowych, jeżeli potwierdzi że dostarczony pellet nie spełnia warunków zamówienia w szczególności w zakresie zamówionej ilości lub/i jakości. 10) Zamawiający informuje, że wszelkie koszty transportu związane z realizacją przedmiotowego zamówienia oraz zawartej na tą okoliczność umowy, będzie ponosił Wykonawca. 11) Zamawiający dopuszcza pellet drzewny z drewna liściastego mieszanego. 5. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Część I – 09111200-2 paliwa na bazie węgla, 09242000-7 produkty pochodne węgla, Część II – 09111400-4 paliwa drzewne 6. Do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1) dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 2) dostarczyć Zamawiającemu produkt nowy, nieuszkodzony, o wymaganych parametrach. 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych poprzez wskazanie przez Wykonawcę np. nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm, o ile zaproponowane rozwiązania będą miały te same cechy funkcjonalne i których jakość nie będzie gorsza od wymaganej przez Zamawiającego. Możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych będzie uzależniona od ich zgodności z parametrami określonymi w SIWZ oraz akceptacji Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ. 8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 9. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), osoby sprzedające i kierowców dostarczających opał (ekogroszek, pellet), chyba że z odrębnych przepisów prawa wynika, że osoby te nie muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.


II.5) Główny kod CPV:
09111200-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
09242000-7
09111400-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-04-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-04-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający dokona wezwania do dostarczenia oświadczenia, jeśli zajdzie taka konieczność, tj. w przypadku gdy złożono co najmniej 2 oferty a Wykonawca nie zastosował się do zapisu Rozdziału VI ust. 2 SIWZ; 3) W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający będzie wymagał zamiast dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1, dostarczenia dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminu wystawienia dokumentu potwierdzającego stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) Wykonawcy: a) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; b) pełnomocnictwo w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty, składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; c) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. uczestników konsorcjum, spółki cywilne); b) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; c) oświadczenie, o którym mowa w lit. b) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://jablonowo.biuletyn.net informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dopuszcza się złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej już na etapie składania ofert, jeśli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. 3. Formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 4. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum, a w przypadku, gdy do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców bądź stosowną umowę; 5. Zaleca się dołączyć do oferty oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, zgodne ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zmiany umowy można dokonywać jedynie w oparciu o art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie jest: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie; 2. inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Daniel Mierzyński, kontakt: sekretariat@jablonowopomorskie.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 8 a w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa” oraz 2) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.); 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429); 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres co najmniej: 1) 5 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania), 2) 10 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku zawarcia umowy na realizację zamówienia), tj. zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, a jeżeli zamówienie publiczne było w całości lub w części finansowane ze środków europejskich, okres przechowywania dokumentacji określa właściwa Instytucja Wdrażająca/Zarządzająca; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Dostawa i rozładunek ekogroszku.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oraz rozładunek paliw opałowych do wyznaczonych obiektów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w sezonie grzewczym 2019/2020, tj. w okresie od podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r. 2. Zamawiający informuje, że wskazane ilości opału, tj. ekogroszku i pelletu mają wyłącznie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom w zależności od warunków atmosferycznych lub aktualnych potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego opału bez ponoszenia dodatkowych opłat oraz bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I - „Dostawa i rozładunek ekogroszku”. Przedmiotem części I zamówienia jest dostawa ekogroszku w szacunkowej ilości 70 ton w sezonie grzewczym 2019/2020. 1) Wymaga się, aby dostarczane paliwo (ekogroszek) przy każdej dostawie posiadało co najmniej poniższe parametry: a) forma dostarczanego ekogroszku – luzem, nieworkowany, b) wartość opałowa min. 25 MJ/kg c) zawartość popiołu max. do 6 %, d) wilgotności do 10 %, e) zawartość siarki do 1,0 %, f) granulacja w przedziale od 8 mm do 25 mm, g) ekogroszek musi być jednorodny, tj. nie może być mieszaniną różnych typów ani sortymentów ani nie może zawierać domieszek substancji niepalnych, mułów, iłów, śmieci i pyłów, itp. 2) Miejsce dostawy: kotłownia budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki, 3) Dostawa ekogroszku każdorazowo obejmuje: zakup, a w przypadku gdy Wykonawca jest producentem opału sprzedaż; załadunek; transport; rozładunek. Każdorazowa dostawa będzie się odbywała przy użyciu sprzętu Wykonawcy i na jego koszt. 4) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający ilość (wagę) dostarczonego ekogroszku zgodną ze stanem faktycznym, bez wagi środka transportu. 5) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi niezwłocznie dokumenty potwierdzające wymagane parametry jakościowe i opałowe dostarczanego ekogroszku (np. protokoły z badań, analizy ekogroszku, certyfikaty potwierdzające jakość dostarczonego ekogroszku, itp.). 6) Każdorazowe zamówienie dostawy (partii) paliwa będzie się odbywało z wyprzedzeniem, telefonicznie lub drogą elektroniczną, wraz ze wskazaniem: ilości zamawianego w danej dostawie ekogroszku, miejsca dostawy oraz terminie dostawy. Zamówienia będą dokonywane wyłącznie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 7) Każda dostawa będzie się odbywała w terminach i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godzinach przez niego wskazanych. 8) Każda dostawa ekogroszku odbywać się będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 9) Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia danej partii dostawy, bez żadnych konsekwencji finansowych, jeżeli potwierdzi że dostarczony ekogroszek nie spełnia warunków zamówienia w szczególności w zakresie zamówionej ilości lub/i jakości. 10) Zamawiający informuje, że wszelkie koszty transportu związane z realizacją przedmiotowego zamówienia oraz zawartej na tą okoliczność umowy, będzie ponosił Wykonawca. 4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Część I – 09111200-2 paliwa na bazie węgla, 09242000-7 produkty pochodne węgla, 5. Do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1) dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 2) dostarczyć Zamawiającemu produkt nowy, nieuszkodzony, o wymaganych parametrach. 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych poprzez wskazanie przez Wykonawcę np. nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm, o ile zaproponowane rozwiązania będą miały te same cechy funkcjonalne i których jakość nie będzie gorsza od wymaganej przez Zamawiającego. Możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych będzie uzależniona od ich zgodności z parametrami określonymi w SIWZ oraz akceptacji Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ. 7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 8. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), osoby sprzedające i kierowców dostarczających opał (ekogroszek), chyba że z odrębnych przepisów prawa wynika, że osoby te nie muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
09111200-2, 09242000-7


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Dostawa i rozładunek pelletu.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oraz rozładunek paliw opałowych do wyznaczonych obiektów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w sezonie grzewczym 2019/2020, tj. w okresie od podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r. 2. Zamawiający informuje, że wskazane ilości opału, tj. ekogroszku i pelletu mają wyłącznie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom w zależności od warunków atmosferycznych lub aktualnych potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego opału bez ponoszenia dodatkowych opłat oraz bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II - „Dostawa i rozładunek pelletu”. Przedmiotem części II zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego w szacunkowej ilości 45 ton w sezonie grzewczym 2019/2020. 1) Wymaga się aby dostarczane paliwo przy każdej dostawie posiadało co najmniej poniższe parametry: a) rodzaj pelletu – drzewny liściasty. b) pellet nie może zawierać żadnych związków chemicznych, farb, laminatów, domieszek kleju, trocin z płyt, plastiku, gumy, papieru, ciał obcych itp. Pellet nie może być wytwarzany z drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, oraz z drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki. Pellet nie może być wytwarzany z odpadów z płyty pilśniowej, wiórowej, MDF oraz HDF, c) pellet jednorodny o gładkiej powierzchni, bez spękań, d) kawałki pelletu powinny być jednakowej wielkości, e) forma dostarczanego pelletu drzewnego – workowany po 15-20 kg, worki foliowe, folia bezbarwna (przezroczysta), worki zgrzewane, worki wykonane z trwałej folii, tj. nie nadające się łatwo rozerwać, f) wartość opałowa min. 19 000 kJ/kg, g) wilgotność max. do 12 %, h) zawartość popiołu do 2%, i) zawartości siarki nie większa niż 0,08 %, j) długość od 8 mm do 30 mm, k) średnica od 6 mm do 8 mm, l) Uwaga - pojedyncze kawałki pelletu muszą pozytywnie przejść test wody, tj. muszą tonąć w wodzie, m) mile widziany certyfikat DIN PLUS lub A1. 2) Miejsce dostawy: a) kotłownia budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim, ul. Główna 22, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki, b) kotłownia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lembarg, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki, c) kotłownia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki, d) kotłownia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki. 3) Dostawa pelletu każdorazowo obejmuje: zakup, a w przypadku gdy Wykonawca jest producentem opału sprzedaż; załadunek; transport; rozładunek. Każdorazowa dostawa będzie się odbywała przy użyciu sprzętu Wykonawcy i na jego koszt. 4) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający ilość (wagę) dostarczonego pelletu zgodną ze stanem faktycznym, bez wagi środka transportu. 5) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi niezwłocznie dokumenty potwierdzające wymagane parametry jakościowe i opałowe dostarczanego pelletu (np. protokoły z badań, analizy, certyfikaty potwierdzające jakość dostarczonego pelletu, itp.). 6) Każdorazowe zamówienie dostawy (partii) paliwa będzie się odbywało z wyprzedzeniem, telefonicznie lub drogą elektroniczną, wraz ze wskazaniem: ilości zamawianego w danej dostawie pelletu, miejsca dostawy oraz terminie dostawy. Zamówienia będą dokonywane wyłącznie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 7) Każda dostawa będzie się odbywała w terminach i w ilościach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego, tj. w dni powszednie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w godzinach przez niego wskazanych. 8) Każda dostawa pelletu będzie się odbywać w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 9) Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia danej partii dostawy, bez żadnych konsekwencji finansowych, jeżeli potwierdzi że dostarczony pellet nie spełnia warunków zamówienia w szczególności w zakresie zamówionej ilości lub/i jakości. 10) Zamawiający informuje, że wszelkie koszty transportu związane z realizacją przedmiotowego zamówienia oraz zawartej na tą okoliczność umowy, będzie ponosił Wykonawca. 11) Zamawiający dopuszcza pellet drzewny z drewna liściastego mieszanego. 4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Część II – 09111400-4 paliwa drzewne 5. Do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1) dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 2) dostarczyć Zamawiającemu produkt nowy, nieuszkodzony, o wymaganych parametrach. 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych poprzez wskazanie przez Wykonawcę np. nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm, o ile zaproponowane rozwiązania będą miały te same cechy funkcjonalne i których jakość nie będzie gorsza od wymaganej przez Zamawiającego. Możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych będzie uzależniona od ich zgodności z parametrami określonymi w SIWZ oraz akceptacji Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ. 7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 8. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), osoby sprzedające i kierowców dostarczających opał ( pellet), chyba że z odrębnych przepisów prawa wynika, że osoby te nie muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
09111400-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Adres: ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl
tel: 56 6976800
fax: 56 6979001
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-11-185 DNI
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 620868-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: IIPP.271.1.3.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-11-08
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.jablonowopomorskie.pl ; http://jablonowo.biuletyn.net/
Informacja dostępna pod: http://jablonowo.biuletyn.net/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09111200-2 Paliwa na bazie węgla
09111400-4 Paliwa drzewne