Ogłoszenie nr 623499-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.

Gmina Przybiernów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przybiernów, krajowy numer identyfikacyjny 81168434400000, ul. ul. Cisowa  3 , 72110   Przybiernów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 186 451, e-mail sekretarz@przybiernow.pl, faks 914 186 622.
Adres strony internetowej (URL): www.przybiernow.pl
Adres profilu nabywcy: sekretariat@przybiernow.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.przybiernow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
Gmina Przybiernów, Adres: Urząd Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, tel. 914667536, fax. 914186622, www.bip.przybiernow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.przybiernow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres
Gmina Przybiernów, Adres: Urząd Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów.

Numer referencyjny:
GK.7003.50.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów i dostarczenie ich do miejsca zagospodarowania lub utylizacji. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: a) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemnik (pojemniki) przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemnik (pojemniki) lub worek (worki) przeznaczone do selektywnej zbiórki wg zapotrzebowania właściciela nieruchomości, b) odbiór z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych odpadów zbieranych w sposób selektywny takich jak: papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, biodegradowalne i zielone, c) transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych, d) odbiór odpadów z PSZOK zgromadzonych w sposób selektywny takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, odpady opakowaniowe z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i szkła, odpady biodegradowalne (odpady kuchenne i zielone), tekstylia, metale, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, wielkogabarytowe dostarczone przez mieszkańców do PSZOK oraz inne odpady niebezpieczne, e) zgodnie z art. 9e ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017 r, poz. 1289 ) w związku z art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach Dz. U. z 2016 poz.1987), Wykonawca odebrane z terenu Gminy Przybiernów odpady komunalne zmieszane, biodegradowalne i zielone oraz odpady zbierane selektywnie przekazywać będzie do należącego do Celowego Związku Gmin R-XXI regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie, gm. Nowogard, którego Gmina Przybiernów jest członkiem. Obiekt ten jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej RIPOK) dla regionu gospodarki odpadami R-XXI. Adres Instalacji: Słajsino 30, 72-200 Nowogard Podmiot odpowiedzialny za eksploatację instalacji: Celowy Związek Gmin R-XXI, Słajsino 30, 72-200 Nowogard Realizacja przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemności 120 l, 240 l lub 1100 l w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości oraz dostarczy worki w odpowiednich kolorach (żółty – tworzywa sztuczne, zielony – szkło, niebieski – makulatura, brązowy – biodegradowalne i zielone) przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. b) wykaz nieruchomości zamieszkałych, które należy wyposażyć w pojemniki i worki oraz z których należy odbierać zmieszane odpady komunalne oraz odpady zebrane w sposób selektywny, Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej 14 dni przed realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie odbierania odpadów, c) pojemniki oraz worki muszą odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów, d) Wykonawca dostarcza właścicielom nieruchomości worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów w sposób sukcesywny. Odbieranie worków każdorazowo inicjuje proces przekazania nowych worków, przy zastrzeżeniu sytuacji przekazania właścicielom nieruchomości zestawu worków przy rozpoczęciu świadczenia usług – min. 4szt, e) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu i przedstawiania go Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zatwierdzonych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej systemem odbioru odpadów, f) właściciele nieruchomości umożliwią dostęp Wykonawcy do pojemników w dniu odbierania odpadów komunalnych z tych nieruchomości (wg harmonogramu odbioru), g) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych z częstotliwością: odpady komunalne zmieszane – raz w miesiącu; odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, szkło, papier) – raz w miesiącu,odpady biodegradowalne i zielone – 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października , h) Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktu zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych; w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia i) ustalenie zwiększonej częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zbieranych selektywnie musi zostać dokonane poprzez uwzględnienie w harmonogramie, o którym mowa w pkt. e), j) Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków lub pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru i transportu, k) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów selektywnie zgromadzonych w PSZOK zlokalizowanym na terenie Gminy Przybiernów w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z PSZOK powinna następować na bieżąco, w miarę potrzeb, po zapełnieniu kontenerów/pojemników bądź segmentu. l) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczania tras wywozu, hałasu i zapylenia oraz uszkodzeń infrastruktury technicznej, m) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania dokumentacji pomiarów zamawiającemu w okresach miesięcznych. Przy czym wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odbieranych odpadów komunalnych i przekazywaniu dokumentacji zamawiającemu na jego każdorazowe żądanie, n) Wykonawcy zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odebranymi od właścicieli nieruchomości; zakazuje się również mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o) Wykonawca zobowiązany jest do kontroli realizacji przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia wykonawca zobowiązany jest odebrać, jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym zamawiającego, nie później niż w ciągu trzech dni. Do informacji wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację fotograficzną wraz z rejestracją daty i godziny, umożliwiającą identyfikację odpadów i nieruchomości, p) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w pkt 3e RIPOK, q) Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi mieć zawartą umowę z regionalną instalacją przetwarzania odpadów wskazaną dla regionu CZG RXXI (RIPOK), r) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), s) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania użycia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Dz. U. z 2013, poz. 122) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868), t) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewnia dostateczną ilość środków technicznych, sprzętu i pojazdów specjalistycznych zapewniających terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy, u) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. (Dz. U. z 2012, poz. 645), v) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012, poz 676), w) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, x) System odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach niezamieszkałych (zakłady produkcyjne, sklepy, działki letniskowe placówki oświatowe, ośrodki wypoczynkowe itp.), y) System odbierania i zagospodarowania nie obejmuje odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ale Wykonawca będzie odbierał odpłatnie (na indywidualne zgłoszenia) od mieszkańców Gminy Przybiernów gruz budowlany, z) Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ) zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań kwartalnych, aa) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca, w formie pisemnej i elektronicznej raportów miesięcznych, zawierających w szczególności informacje o: masie poszczególnych rodzajów odpadów odebranych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane; ilości nieruchomości zamieszkałych, z których odebrano odpady wraz ze wskazaniem nieruchomości, w których właściciele zbierają odpady niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów, osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych bb) rozliczenie usługi odbywać się będzie w cyklu miesięcznym podstawą, którego będzie miesięczny raport, o którym mowa w pkt. „aa)”. Podstawą określenia masy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zebranych w sposób selektywny oraz odpadów odebranych z PSZOK, do celów rozliczenia jest zbiorcze zestawienie ważeń sporządzonych dla potrzeb dokumentowania przekazania i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.


II.5) Główny kod CPV:
90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90513100-7
90511000-2
90512000-9
90514000-3
90533000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2018-01-01   lub
zakończenia:
2019-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-01-01 2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przybiernów, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ((Dz. U z 2017 r, poz. 1289 ), 2. posiada zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 z póź.zm.) 3. wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie, co najmniej: jednej usługi odbioru odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły, przez okres minimum dwunastu miesięcy, która to usługa (lub usługi) obejmowały odbiór odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 200 Mg
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości, co najmniej: dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, jednej bazy transportowo – magazynowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania użycia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Dz. U. z 2013, poz. 122),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień są wpisani do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przybiernów, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ((Dz. U z 2017 r, poz. 1289 ), posiadają zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 z póź.zm.) b) posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie, co najmniej: jednej usługi odbioru odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły, przez okres minimum dwunastu miesięcy, która to usługa (lub usługi) obejmowały odbiór odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 200 Mg c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości, co najmniej: dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, jednej bazy transportowo – magazynowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania użycia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Dz. U. z 2013, poz. 122), d) sytuacji ekonomicznej i finansowej jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 tys. zł. 3) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia wymienione w pkt. 2) warunki udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) decyzję administracyjną – zezwolenie na transport odpadów (w przypadku składania oferty wspólnej dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację usług objętych zezwoleniem) b) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ oraz dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz) c) wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania zasobami, zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz) d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Zamawiający ustala wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2) Wadium należy wnieść w terminie do 7 grudnia 2017r. do godz. 15oo 3) Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego : Bank Spółdzielczy Gryfice Oddział Golczewo Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359 z póź.zm) 4) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 5) Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 6) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 7) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego, termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
kryterium środowiskowe20,00
termin płatności20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony zgodnie ustalają, iż istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty są niedopuszczalne, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 3 .niniejszej umowy. 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości c) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska d) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. Zmiany przepisów prawa wychodzące poza zakres opisany w zdaniu pierwszym, w szczególności zmiany tytułów aktów normatywnych, nie stanowią podstawy do zmiany postanowień Umowy e) dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia, ani wysokości wynagrodzenia f) dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych określonych w „Harmonogramie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów”. g) zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkałych nieruchomości, od których należy odbierać odpady komunalne. 4. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 3 może wpłynąć na zmianę wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości kosztów świadczenia usługi udokumentowanych przez Wykonawcę. 5. Nie stanowi podstawy do zmiany Umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia zmiana stawek opłat za przyjęcie odpadów w instalacji przetwarzającej dostarczanej do niej odpady komunalne.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Rozmiar pliku: 29880 KB
Ogłoszenie nr 500015211-N-2018 z dnia 19-01-2018 r.
Gmina Przybiernów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623499-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przybiernów, Krajowy numer identyfikacyjny 81168434400000, ul. ul. Cisowa  3, 72110   Przybiernów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 186 451, e-mail sekretarz@przybiernow.pl, faks 914 186 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.przybiernow.pl
Adres profilu nabywcy: sekretariat@przybiernow.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.przybiernow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
GK.7003.50.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów i dostarczenie ich do miejsca zagospodarowania lub utylizacji. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: a) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemnik (pojemniki) przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemnik (pojemniki) lub worek (worki) przeznaczone do selektywnej zbiórki wg zapotrzebowania właściciela nieruchomości, b) odbiór z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych odpadów zbieranych w sposób selektywny takich jak: papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, biodegradowalne i zielone, c) transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych, d) odbiór odpadów z PSZOK zgromadzonych w sposób selektywny takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, odpady opakowaniowe z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i szkła, odpady biodegradowalne (odpady kuchenne i zielone), tekstylia, metale, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, wielkogabarytowe dostarczone przez mieszkańców do PSZOK oraz inne odpady niebezpieczne, e) zgodnie z art. 9e ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017 r, poz. 1289 ) w związku z art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach Dz. U. z 2016 poz.1987), Wykonawca odebrane z terenu Gminy Przybiernów odpady komunalne zmieszane, biodegradowalne i zielone oraz odpady zbierane selektywnie przekazywać będzie do należącego do Celowego Związku Gmin R-XXI regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie, gm. Nowogard, którego Gmina Przybiernów jest członkiem. Obiekt ten jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej RIPOK) dla regionu gospodarki odpadami R-XXI. Adres Instalacji: Słajsino 30, 72-200 Nowogard Podmiot odpowiedzialny za eksploatację instalacji: Celowy Związek Gmin R-XXI, Słajsino 30, 72-200 Nowogard Realizacja przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemności 120 l, 240 l lub 1100 l w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości oraz dostarczy worki w odpowiednich kolorach (żółty – tworzywa sztuczne, zielony – szkło, niebieski – makulatura, brązowy – biodegradowalne i zielone) przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. b) wykaz nieruchomości zamieszkałych, które należy wyposażyć w pojemniki i worki oraz z których należy odbierać zmieszane odpady komunalne oraz odpady zebrane w sposób selektywny, Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej 14 dni przed realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie odbierania odpadów, c) pojemniki oraz worki muszą odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów, d) Wykonawca dostarcza właścicielom nieruchomości worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów w sposób sukcesywny. Odbieranie worków każdorazowo inicjuje proces przekazania nowych worków, przy zastrzeżeniu sytuacji przekazania właścicielom nieruchomości zestawu worków przy rozpoczęciu świadczenia usług – min. 4szt, e) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu i przedstawiania go Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zatwierdzonych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej systemem odbioru odpadów, f) właściciele nieruchomości umożliwią dostęp Wykonawcy do pojemników w dniu odbierania odpadów komunalnych z tych nieruchomości (wg harmonogramu odbioru), g) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych z częstotliwością: odpady komunalne zmieszane – raz w miesiącu; odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, szkło, papier) – raz w miesiącu,odpady biodegradowalne i zielone – 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października , h) Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktu zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych; w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia i) ustalenie zwiększonej częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zbieranych selektywnie musi zostać dokonane poprzez uwzględnienie w harmonogramie, o którym mowa w pkt. e), j) Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków lub pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru i transportu, k) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów selektywnie zgromadzonych w PSZOK zlokalizowanym na terenie Gminy Przybiernów w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z PSZOK powinna następować na bieżąco, w miarę potrzeb, po zapełnieniu kontenerów/pojemników bądź segmentu. l) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczania tras wywozu, hałasu i zapylenia oraz uszkodzeń infrastruktury technicznej, m) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania dokumentacji pomiarów zamawiającemu w okresach miesięcznych. Przy czym wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odbieranych odpadów komunalnych i przekazywaniu dokumentacji zamawiającemu na jego każdorazowe żądanie, n) Wykonawcy zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odebranymi od właścicieli nieruchomości; zakazuje się również mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o) Wykonawca zobowiązany jest do kontroli realizacji przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia wykonawca zobowiązany jest odebrać, jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym zamawiającego, nie później niż w ciągu trzech dni. Do informacji wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację fotograficzną wraz z rejestracją daty i godziny, umożliwiającą identyfikację odpadów i nieruchomości, p) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w pkt 3e RIPOK, q) Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi mieć zawartą umowę z regionalną instalacją przetwarzania odpadów wskazaną dla regionu CZG RXXI (RIPOK), r) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), s) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania użycia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Dz. U. z 2013, poz. 122) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868), t) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewnia dostateczną ilość środków technicznych, sprzętu i pojazdów specjalistycznych zapewniających terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy, u) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. (Dz. U. z 2012, poz. 645), v) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012, poz 676), w) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, x) System odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach niezamieszkałych (zakłady produkcyjne, sklepy, działki letniskowe placówki oświatowe, ośrodki wypoczynkowe itp.), y) System odbierania i zagospodarowania nie obejmuje odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ale Wykonawca będzie odbierał odpłatnie (na indywidualne zgłoszenia) od mieszkańców Gminy Przybiernów gruz budowlany, z) Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ) zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań kwartalnych, aa) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca, w formie pisemnej i elektronicznej raportów miesięcznych, zawierających w szczególności informacje o: masie poszczególnych rodzajów odpadów odebranych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane; ilości nieruchomości zamieszkałych, z których odebrano odpady wraz ze wskazaniem nieruchomości, w których właściciele zbierają odpady niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów, osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych bb) rozliczenie usługi odbywać się będzie w cyklu miesięcznym podstawą, którego będzie miesięczny raport, o którym mowa w pkt. „aa)”. Podstawą określenia masy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zebranych w sposób selektywny oraz odpadów odebranych z PSZOK, do celów rozliczenia jest zbiorcze zestawienie ważeń sporządzonych dla potrzeb dokumentowania przekazania i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90500000-2


Dodatkowe kody CPV:
90513100-7, 90511000-2, 90512000-9, 90514000-3, 90533000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
645094.31

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 72-100
Miejscowość: Goleniów
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
645094.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 645094.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 645094.31
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretarz@przybiernow.pl
tel: 914 186 451
fax: 914 186 622
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-12-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 623499-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: GK.7003.50.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-11-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 753 dni
Wadium: 10001 ZŁ
Szacowana wartość* 333 366 PLN  -  500 050 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.przybiernow.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.przybiernow.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Goleniów
2018-01-18 645 094,00