Ogłoszenie nr 623628-N-2017 z dnia 2017-11-28 r.

Gmina Góra Kalwaria: Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Góra Kalwaria
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu / projektu: "Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła", nr RPMA.10.01.02-14-8062/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, krajowy numer identyfikacyjny 1327113400000, ul. ul. 3 Maja  10 , 05530   Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22/7273414, e-mail przetargi@gorakalwaria.pl, faks 22/7273414.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gorakalwaria.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.gorakalwaria.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.gorakalwaria.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
wersja papierowa
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Góra Kalwaria

Numer referencyjny:
ZAP.271.32.2017.ZAP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zamówienie obejmuje: a) dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków, sprzętu dydaktycznego do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Góra Kalwaria, powiat piaseczyński tj. Szkoła Podstawowa w Górze Kalwarii, Szkoła Podstawowa w Baniosze; Szkoła Podstawowa w Czachówku; Szkoła Podstawowa w Czaplinku; Szkoła Podstawowa w Kątach; Szkoła Podstawowa w Coniewie. b) oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia; c) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej pracowni w danej szkole – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia stanowi załącznik nr 2. 3. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 4. Zakres dostawy przewidzianej do realizacji w ramach projektu z podziałem na poszczególne placówki, biorące udział w projekcie obejmuje: a) dostawę wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej w Szkole Podstawowej w: Górze Kalwarii, ul. Kalwaryjska 3 , 05-530 Góra Kalwaria, Czaplinku, ul. Szkolna 5, 05-530 Góra Kalwaria, Coniewie, Coniew 28, 05-530 Góra Kalwaria, b) dostawę wyposażenia do pracowni przyrodniczej, w Szkole Podstawowej w Baniosze, ul. Szkolna 1 , 05-532 Baniocha, c) dostawę wyposażenia do pracowni matematycznej, w Szkole Podstawowej w: Kątach, ul. Puławska 4, 05-532 Baniocha, Czachówku, ul. Główna 56, 05-530 Góra Kalwaria, d) miejscem dostaw FRANCO są pracownie wymienione powyżej. 5. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności; 2) Elastyczność w użytkowaniu; 3) Proste i intuicyjne użytkowanie; 4) Czytelna informacja; 5) Tolerancja na błędy; 6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku; 7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania; 8) Percepcja równości. Okres gwarancji: 24 miesięcy (dotyczy pozycji dla, których nie wskazano innego czasu gwarancji w specyfikacji)


II.5) Główny kod CPV:
39162000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39162110-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
14
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
termin jest również jednym z kryteriów oceny ofert
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
oferowana cena60,00
termin realizacji zamówienia40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawy 19.3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści b. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie c. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Ustawie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
IT inne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I - IT inne 38652100-1 Projektory 38653400-1 Ekrany projekcyjne 30213100-6 Komputery przenośne 32340000-8 Mikrofony i głośniki Rzutnik Odtwarzacz CD z głośnikami Aparat fotograficzny Drukarka laserowa ze skanerem Rzutnik Wizualizer Drukarka laserowa ze skanerem Rzutnik

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
38652100-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
oferowana cena 60,00
termin realizacji zamówienia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
termin dostawy jest jednocześnie kryterium


Część nr:
2Nazwa:
IT – komputer przenośny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część II IT – komputer przenośny 30213100-6 Komputery przenośne 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego Laptop z oprogramowaniem biurowym Laptop z oprogramowaniem biurowym Laptop z oprogramowaniem biurowym Laptop z oprogramowaniem biurowym

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30213100-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
oferowana cena60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
termin dostawy jest jednocześnie kryterium


Część nr:
3Nazwa:
IT – zestawy multimedialne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część III IT – zestawy multimedialne 38652100-1 Projektory 38653400-1 Ekrany projekcyjne 30213100-6 Komputery przenośne 32340000-8 Mikrofony i głośniki Zestaw multimedialny 1 Zestaw multimedialny 1 Zestaw multimedialny 1 Zestaw multimedialny 1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
38652100-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
termin realizacji zamówienia40,00
oferowana cena60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Matematyka cz.1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część IV: Matematyka cz.1 39162000-5 Pomoce naukowe 37524100-8 Gry edukacyjne 39162100-6 pomoce dydaktyczne Bingo ułamkowe - zestaw klasowy Błyskawiczna tabliczka mnożenia Bryły - komplet klasowy Domino - dodawanie ułamków zwykłych Domino - odejmowanie ułamków zwykłych Domino dodawanie ułamków dziesiętnych Geoplan duży-zestaw 8 szt. Kolorowe ułamki magnetyczne Komplet 6 pojemników do badania objętości Magnetyczne koła - 19 cm - ułamki zwykłe i procenty Przyrządy tablicowe z tablicą do zawieszania (II), wersja magnetyczna Tabliczka mnożenia plansza magnetyczna Ułamki magnetyczne duże -zest. 52 elemen.+ 20 zest. uczniowskich ZESTAW - Bryły geometryczne z kartami zadaniowymi Badamy podzielność liczb Bryły - zestaw 10 szt + siatki do rozkładania Cambio - kolorowa tabliczka mnożenia Klocki drewniane dziesiętne - 1000 jedności Komplet 6 pojemników do badania objętości Rozumiem dodawanie sposobem pisemnym Rozumiem odejmowanie sposobem pisemnym Zestaw do nauki ułamków Złotówki edukacyjne - banknoty Złotówki edukacyjne - monety Arytmetyka i algebra IV-VI Didakta Geometria 2 - Obliczenia i pomiary SP GM edu Sensus Matematyka - pakiet 5 programów Geometria 4-6 Klocki przestrzenne Geo - zestaw klasowy 155-1500ED Komplet 6 pojemników do badania objętości Kratka - nakładka magnetyczna na tablicę Lekcjotek klasy IV - VI matematyka Bryły 15 cm- przezroczyste z płaszczyznami Bryły geometryczne do mierzenia objętości Bryły obrotowe 6 szt. Bryły. Wielościany prawidłowe (komplet: 6 sztuk) Wielościany prawidłowe Zadania z cylindra - dzielenie przez 2, 3, 4, 5, 10 Zadania z cylindra - dzielenie przez 6, 7, 8, 9 Zadania z cylindra - odejmowanie w zakresie 100 Zometool - Creator 2

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
oferowana cena60,00
termin realizacji zamówienia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Matematyka cz.2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część V: Matematyka cz.2 39162000-5 Pomoce naukowe 37524100-8 Gry edukacyjne 39162100-6 pomoce dydaktyczne Duże koła ułamkowe o średnicy 21 cm Funkcja - gra dydaktyczna GENIUSZ -gra logiczna MARKER DO TABLIC SUCHOŚĆ PENTEL GĄBKA Mądrej głowie. Zadania wszechstronnie rozwijające umysł dziecka Oś liczbowa demonstracyjna duża - nakładka magnetyczna z cyframi i strzałkami PAKIET DO RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA Plansze dydaktyczne:Jednostki miar Siatki brył i figury płaskie Zaawansowany zestaw do budowy brył. Zometool Educator CLASSROOM Kit Domino z mnozeniem i dzieleniem Duży tangram z wzorami Mały zestaw manipulacyjny do budowy brył. Zometool Creator 1 Matematyka. Plansze interaktywne 2.0 Oś liczbowa demonstracyjna duża - nakładka magnetyczna z cyframi i strzałkami Piramida matematyczna M1 Piramida matematyczna M2 Sześcian-1000 jednostek, rozkładany – 132 elementy Kalkulator biurowy duży Kalkulator prosty MARKER DO TABLIC SUCHOŚĆ PENTEL GĄBKA Matematyka dla klas 4-6 zestaw plansz + program CD Matematyka. Plansze interaktywne 2.0 Mądrej głowie. Zadania wszechstronnie rozwijające umysł dziecka Podstawy pomiarów waga temperatura długość 6 grup Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych Siatki brył i figury płaskie Zaawansowany zestaw do budowy brył. Zometool Educator CLASSROOM Kit Bingo - lotto liczbowe Bingo matematyczne Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych Zaawansowany zestaw do budowy brył. Zometool Educator CLASSROOM Kit

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
oferowana cena60,00
termin realizacji zamówienia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
Modele, plansze przyrodnicze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część VI: Modele, plansze przyrodnicze 39162000-5 Pomoce naukowe 37524100-8 Gry edukacyjne 39162100-6 pomoce dydaktyczne Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:1 lub skala 1:2) Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka (1=1 model; 5= 5 modeli) Plansza grzyby trujące Plansza obiegu wody w przyrodzie Plansza obrazujące zmysły człowieka Plansza rodzajów chmur Plansza rodzajów dziobów, pazurów, i klucze tropów. Plansze etapów rozwoju człowieka

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
oferowana cena60,00
termin realizacji zamówienia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
Przewodniki, atlasy, globusy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część VII: Przewodniki, atlasy, globusy 39162000-5 Pomoce naukowe 37524100-8 Gry edukacyjne 39162100-6 pomoce dydaktyczne Atlas grzybów Globus fizyczny duży Globus indukcyjny Przewodnik do rozpoznawania drzew Przewodnik do rozpoznawania motyli Przewodnik do rozpoznawania ptaków

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
oferowana cena60,00
ter40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
Przyrządy do doświadczeń cz.1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część VIII: Przyrządy do doświadczeń cz.1 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny; z wyjątkiem szklanego Drut miedziany Metale i stopy (zestaw) Zestaw soczewek Baterie AA Baterie płaskie Oporniki Oprawki do żarówek Zestaw pałeczek do elektryzowania Żarówki miniaturowe 3,5 V Metale i stopy (zestaw) Waga szalkowa z tworzywa + odważniki Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach Zestaw soczewek Lupa Taśma miernicza Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach Zestaw pałeczek do elektryzowania Zestaw soczewek

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162110-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
oferowana cena60,00
termin realizacji zamówienia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
9Nazwa:
Przyrządy do doświadczeń cz.2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część IX: Przyrządy do doświadczeń cz.2 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny; z wyjątkiem szklanego Magnes sztabkowy - 2 sztuki Zestaw skały i minerały Elektroskop Igła magnetyczna Magnes sztabkowy - 2 sztuki Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych Przewody z zakończeniami typu „krokodylek” Pudełko z opiłkami Waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii Zestaw do demonstracji linii pola magnetycznego przewodników z prądem Zestaw kostek o równych masach i różnych objętościach Zestaw magnesów podkowiastych - 1 sztuka Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona) Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobowo Zestaw preparatów mikroskopowych– preparaty zoologiczne Zestaw preparatów mikroskopowych– przyroda Zestaw preparatów mikroskopowych– tkanki człowieka Kompas Stoper Waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii Elektroskop Igła magnetyczna Lornetka Magnes sztabkowy - 2 sztuki Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych Pryzmat (akrylowy lub szklany) Pudełko z opiłkami Zestaw areometrów Zestaw do demonstracji linii pola magnetycznego przewodników z prądem Zestaw kostek o równych masach i różnych objętościach Zestaw preparatów biologicznych Zestaw preparatów mikroskopowych - rośliny jadalne – rośliny jadalne Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki ssaków – tkanki ssaków Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobowo Zestaw preparatów mikroskopowych– co żyje w kropli wody Zestaw preparatów mikroskopowych– grzyby Zestaw preparatów mikroskopowych– preparaty zoologiczne Zestaw preparatów mikroskopowych– przyroda Zestaw preparatów mikroskopowych– tkanki człowieka Zestaw siłomierzy Zestaw skały i minerały Zestaw sprężyn metalowych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162110-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
oferowana cena60,00
termin realizacji zamówienia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
10Nazwa:
Sprzęt laboratoryjny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część X: Sprzęt laboratoryjny 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny; z wyjątkiem szklanego Cylinder miarowy – plastikowy Lodówka z zamrażalnikiem Manganian (VII) potasu Wskaźniki pH Zlewka duża – szklana Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacja temperatury Zestaw szkiełek nakrywkowych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
38000000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
oferowana cena60,00
termin realizacji zamówienia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
11Nazwa:
Teleskopy, mikroskopy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część XI: Teleskopy, mikroskopy 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny; z wyjątkiem szklanego Mikroskop z kamerą USB Teleskop Mikroskop z kamerą USB Teleskop Mikroskop z kamerą USB Teleskop

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
38000000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
oferowana cena60,00
termin realizacji zamówienia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Rozmiar pliku: 4580 KB
Ogłoszenie nr 500069818-N-2017 z dnia 05-12-2017 r.
Góra Kalwaria:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
623628-N-2017

Data:
28/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Góra Kalwaria, Krajowy numer identyfikacyjny 1327113400000, ul. ul. 3 Maja  10, 05530   Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22/7273414, e-mail przetargi@gorakalwaria.pl, faks 22/7273414.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gorakalwaria.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2.

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-06, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-11, godzina: 10:00,

 

Rozmiar pliku: 89901 KB
Ogłoszenie nr 500118213-N-2018 z dnia 25-05-2018 r.
Gmina Góra Kalwaria: Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Góra Kalwaria

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu / projektu: "Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła", nr RPMA.10.01.02-14-8062/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623628-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500069818-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, Krajowy numer identyfikacyjny 1327113400000, ul. ul. 3 Maja  10, 05530   Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22/7273414, e-mail przetargi@gorakalwaria.pl, faks 22/7273414.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Góra Kalwaria

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZAP.271.32.2017.ZAP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zamówienie obejmuje: a) dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków, sprzętu dydaktycznego do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Góra Kalwaria, powiat piaseczyński tj. Szkoła Podstawowa w Górze Kalwarii, Szkoła Podstawowa w Baniosze; Szkoła Podstawowa w Czachówku; Szkoła Podstawowa w Czaplinku; Szkoła Podstawowa w Kątach; Szkoła Podstawowa w Coniewie. b) oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia; c) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej pracowni w danej szkole – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia stanowi załącznik nr 2. 3. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 4. Zakres dostawy przewidzianej do realizacji w ramach projektu z podziałem na poszczególne placówki, biorące udział w projekcie obejmuje: a) dostawę wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej w Szkole Podstawowej w: Górze Kalwarii, ul. Kalwaryjska 3 , 05-530 Góra Kalwaria, Czaplinku, ul. Szkolna 5, 05-530 Góra Kalwaria, Coniewie, Coniew 28, 05-530 Góra Kalwaria, b) dostawę wyposażenia do pracowni przyrodniczej, w Szkole Podstawowej w Baniosze, ul. Szkolna 1 , 05-532 Baniocha, c) dostawę wyposażenia do pracowni matematycznej, w Szkole Podstawowej w: Kątach, ul. Puławska 4, 05-532 Baniocha, Czachówku, ul. Główna 56, 05-530 Góra Kalwaria, d) miejscem dostaw FRANCO są pracownie wymienione powyżej. 5. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności; 2) Elastyczność w użytkowaniu; 3) Proste i intuicyjne użytkowanie; 4) Czytelna informacja; 5) Tolerancja na błędy; 6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku; 7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania; 8) Percepcja równości. Okres gwarancji: 24 miesięcy (dotyczy pozycji dla, których nie wskazano innego czasu gwarancji w specyfikacji)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
39162000-5


Dodatkowe kody CPV:
39162110-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Część I - IT inne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
9295.12

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALLTECH Sp. j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 33
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
10939.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7189.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11100.75
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Część II IT – komputer przenośny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
24146.34

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALLTECH Sp. j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
24420.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24420.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36943.05
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Część III IT – zestawy multimedialne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
36585.37

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALLTECH SP. j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 33
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Ołock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
42299.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42299.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56592.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Część IV: Matematyka cz.1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
9753.06

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BitWork Mariusz Stankiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 05-091
Miejscowość: Ząbki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
10879.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10879.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10879.35
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Część V: Matematyka cz.2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
10725.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BitWork Mariusz Stankiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 05-091
Miejscowość: Ząbki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
13191.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13191.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13191.75
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Część VI: Modele, plansze przyrodnicze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2023.58

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BitWork Mariusz Stankiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 05-091
Miejscowość: Ząbki
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3437.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3437.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3437.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Część VII: Przewodniki, atlasy, globusy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1079.63

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BitWork Mariusz Stankiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 05-091
Miejscowość: Ząbki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1273.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1273.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1273.05
Waluta: LN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Część VIII: Przyrządy do doświadczeń cz.1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2293.95

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BitWork Mariusz Stankiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 05-091
Miejscowość: Ząbki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2293.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2293.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2293.95
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
Część IX: Przyrządy do doświadczeń cz.2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
5713.50

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BitWork
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 05-091
Miejscowość: Ząbki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
5750.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5750.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5750.25
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
10   

NAZWA:
Część X: Sprzęt laboratoryjny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1063.41

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BitWork
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 05-091
Miejscowość: Ząbki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1088.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1088.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1088.55
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
11   

NAZWA:
Część XI: Teleskopy, mikroskopy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
5436.59

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BitWork Mariusz Stankiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 05-091
Miejscowość: Ząbki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3819.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3819.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3819.15
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-12-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 623628-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: ZAP.271.32.2017.ZAP
Data publikacji zamówienia: 2017-11-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 11
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip.gorakalwaria.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.gorakalwaria.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39162000-5 Pomoce naukowe
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część I - IT inne ALLTECH Sp. j.
Płock
2018-05-24 10 939,00
Część II IT – komputer przenośny ALLTECH Sp. j.
Płock
2018-05-24 24 420,00
Część III IT – zestawy multimedialne ALLTECH SP. j.
Ołock
2018-05-24 42 299,00
Część IV: Matematyka cz.1 BitWork Mariusz Stankiewicz
Ząbki
2018-05-24 10 879,00
Część V: Matematyka cz.2 BitWork Mariusz Stankiewicz
Ząbki
2018-05-24 13 191,00
Część VI: Modele, plansze przyrodnicze BitWork Mariusz Stankiewicz
Ząbki
2018-05-24 3 437,00
Część VII: Przewodniki, atlasy, globusy BitWork Mariusz Stankiewicz
Ząbki
2018-05-24 1 273,00
Część VIII: Przyrządy do doświadczeń cz.1 BitWork Mariusz Stankiewicz
Ząbki
2018-05-24 2 293,00
Część IX: Przyrządy do doświadczeń cz.2 BitWork
Ząbki
2018-05-24 5 750,00
Część X: Sprzęt laboratoryjny BitWork
Ząbki
2018-05-24 1 088,00
Część XI: Teleskopy, mikroskopy BitWork Mariusz Stankiewicz
Ząbki
2018-05-24 3 819,00