Ogłoszenie nr 626348-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowy w ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 Działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0116/16-00.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 19202790300000, ul. Ul. Polna  33 , 83250   Skarszewy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 588 25 67, e-mail woda@skarszewy.info, faks 58 588 25 67.
Adres strony internetowej (URL): www.gwik.skarszewy.info
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gwik.skarszewy.info


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gwik.skarszewy.info


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowy w ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy”

Numer referencyjny:


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowy, realizowanej w ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na użytkowanie oraz uzyskaniem braku sprzeciwu dla zawiadomienia o zakończeniu budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia + Dokumentacja projektowa.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45232423-3
45232410-9
45255600-5
45232400-6II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podobne roboty budowlane lub usługi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane lub usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego. Zamawiający może udzielić jednego, bądź kilku zamówień na powyższe roboty na wniosek Wykonawcy. W tym zakresie stosuje się odpowiednio procedurę określoną we Wzorze Umowy – Część II SIWZ.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:
• Wymagania Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – min. 48 miesięcy od daty wykonania Robót stwierdzonej w Protokole odbioru końcowego robót. W związku z wprowadzeniem dodatkowego kryterium oceny ofert jakim jest wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na maksymalny okres (nie dłuższy niż 12 m-cy) wydłużenia gwarancji ponad wymagane 48 m-cy zostanie przez Wykonawcę określone w Formularzu ofertowym Niezależnie od udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia – min. 24 miesiące od daty dostawy, montażu i uruchomienia stwierdzonej w Protokole odbioru końcowego robót, maksimum na okres tożsamy jak udzielona gwarancja i rękojmia na roboty.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest obowiązany wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 tys. PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN); b. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1 mln PLN (słownie: jeden milion PLN).
Informacje dodatkowe Jeżeli Wykonawca spełniając niniejszy warunek polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia dokumentów określonych w pkt 9.2. ppkt d. - e. SIWZ IDW dotyczących tych podmiotów razem z pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane/zadania(*) polegające na budowie i/lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z budową i/lub przebudową minimum jednej przepompowni ścieków, z których co najmniej jedna robota budowlana/zadanie była o wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto. b. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe: a. Ekspert nr 1 – Kierownik Budowy - Przedstawiciel Wykonawcy (1 osoba) – posiadający: • wykształcenie wyższe techniczne; • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku kierownika budowy i/lub robót branży sanitarnej w tym przy co najmniej 2 zakończonych (*) zadaniach z zakresu budowy i/lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, z których co najmniej jedno obejmowało swoim zakresem budowę i/lub przebudowę kanalizacji sanitarnej, wraz z co najmniej jedną budową i/lub przebudową przepompowni ścieków o wartości zadania nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli powyższe zadania są zakończone (*).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA! Przez jedną robotę budowlaną/zadanie rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej umowy. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami i nie tylko, tzn. wydany został co najmniej protokół odbioru końcowego lub dokument równoważny, potwierdzający zakończenie robót, np. Posiadane przez w/w ekspertów uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz .U. nr 83 z 2006 r., poz. 578;). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.), a także w sytuacji określonej w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5 poz. 42 ze zm.) Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazana osoba nie wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. b. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. c. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. d. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p. , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej, wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e. w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez osobnego wezwania Zamawiającego oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 9.2.f. – 9.2.i. SIWZ IDW w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenia sporządzonego na podstawie załącznik nr 3 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a. Wykaz robót budowlanych wykonanych (zakończonych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (wg załącznika nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów dotyczących tych robót (spełniających warunki określone w pkt. 8.1.b. IDW), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie/referencje, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dokumenty potwierdzające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. W zakresie potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia 8.1.b. IDW - w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. b. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. W zakresie potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe (pkt. 8.1.c IDW) - w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy. c. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, d. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. W zakresie potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadanej sytuacji ekonomicznej i finansowej (pkt 8.1.d. ppkt a. IDW) - w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne zasoby finansowe. e. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W zakresie potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadanej sytuacji ekonomicznej i finansowej (pkt. 8.1.d. ppkt b. IDW) - w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne zasoby ekonomiczne i finansowe. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt. 8 SIWZ IDW, dane finansowe winny być przeliczone przez Wykonawców na PLN według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, NBP nie opublikuje tabeli kursów, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Ten sam kurs Wykonawca przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 9.2. pkt. f, g, h SIWZ IDW składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organy. 2) Dokumenty, o których mowa w punkcie a. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w punkcie b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 9.5. SIWZ IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 2) niniejszej sekcji stosuje się odpowiednio. 4) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie 9.2.i SIWZ IDW, wykonawca składa dokumenty o których mowa w punkcie 9.2.i SIWZ IDW w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tej osoby nie wydaje się takich dokumentów - zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsca zamieszkania tej osoby. 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy PLN). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy będzie poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zmian.) 3. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a. nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/ poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c. kwotę gwarancji/poręczenia, d. termin ważności gwarancji/poręczenia, e. oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy lub 46 ust. 4 a ustawy, f. Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. g. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. Postanowienia pkt 3. stosuje się również do poręczeń wskazanych powyżej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
CENA OFERTY60,00
WYDŁUŻENIE GWARANCJI20,00
DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie, stosownie do art. 144 ust. 1 u.p.z.p.: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 3) przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, 4) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 5) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań archeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 6) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 7) przedłużenia terminu wykonania umowy związane ze zmianą jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 8) przedłużenia terminu wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań projektowych, w szczególności z uwagi na postęp technologiczny, 9) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 10) zmiany podwykonawcy robót, 11) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 12) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, 13) zakresu Przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia w wyniku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych albo odstąpienia od realizacji części robót (roboty zaniechane), na warunkach określonych w § 18 Umowy. Zmiany, o których mowa powyżej mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona: 1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej, 2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, 3) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót, 4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 5) zmianą obowiązujących przepisów prawa, 6) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego, 7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych, 8) podniesieniem wydajności urządzeń, 9) podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 10) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, 11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy, 12) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, 13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 15) siłą wyższą. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 33.1 SIWZ IDW wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w formularzu ofertowym, o ile są mu znane na tym etapie. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Informacje o zadanych pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający publikuje na stronie internetowej. 4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ IDW dokonywane będą w PLN. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - Zabezpieczenie należytego wykonania będzie obowiązywało w wysokości 100 % wymaganej kwoty do dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. - Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia na okres obowiązywania rękojmi za wady. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500031734-N-2018 z dnia 12-02-2018 r.
Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowy w ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 Działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0116/16-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626348-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 19202790300000, ul. Ul. Polna  33, 83250   Skarszewy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 588 25 67, e-mail woda@skarszewy.info, faks 58 588 25 67.
Adres strony internetowej (url): www.gwik.skarszewy.info

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowy w ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
626348-N-2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowy, realizowanej w ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na użytkowanie oraz uzyskaniem braku sprzeciwu dla zawiadomienia o zakończeniu budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia + Dokumentacja projektowa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45232423-3, 45232410-9, 45255600-5, 45232400-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2439277.33

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki
Email wykonawcy: zis.mietki@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Starowiejska 1
Kod pocztowy: 83-420
Miejscowość: Liniewo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3000311.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3000311.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4100820.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Ul. Polna, 83-250 Skarszewy
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: woda@skarszewy.info
tel: 58 588 25 67
fax: 58 588 25 67
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-12-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 626348-N-2017
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-12-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 252 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.gwik.skarszewy.info
Informacja dostępna pod: www.gwik.skarszewy.info
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowy w ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy” Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki
ul. Starowiejska 1, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
2018-02-12 3 000 311,00