Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Wybór zespołu zarządzającego projektem oraz informatyka do projektu Mechatronik zawód przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 62656 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór zespołu zarządzającego projektem oraz informatyka do projektu Mechatronik zawód przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest powierzenie obowiązków koordynatora projektu (część 1), asystenta koordynatora (część 2), koordynatora komponentu ponadnarodowego (część 3), asystenta finansowego (część 4), informatyka (część 5), w projekcie Mechatronik zawód przyszłości współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2/PN/10..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.42.10.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I - Koordynator projektu: a)posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, b)posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, c)poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, d)poświadczy doświadczenie w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany i rozliczony projekt w ramach działania 9.2 POKL), e)posiada wiedzę z zakresu koordynowania i realizacji projektów, f)zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. d. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów (w ramach działania 9.2 POKL) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ad. e. zaświadczenia ukończenia szkoleń z zakresu koordynowania projektów finansowanych ze środków UE (kserokopia), ad. f. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) . Część II - Asystent koordynatora projektu: a)posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,, b)posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, c)poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, d)poświadczy udział w szkoleniu (co najmniej 10 godzin) dotyczącym realizacji projektów w ramach POKL, e)poświadczy doświadczenie w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany i rozliczony projekt w ramach działania 9.2 POKL), f)posiada wiedzę z zakresu koordynowania realizacji projektów, g)zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. d. zaświadczenia ukończenia szkolenia, ad. e. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów (w ramach działania 9.2 POKL) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ad. f. zaświadczenia ukończenia szkoleń z zakresu koordynowania projektów finansowanych ze środków UE (kserokopia), ad. g. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) . Część III - Koordynator komponentu ponadnarodowego a)posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, b)posiada stopień nauczyciela co najmniej mianowanego, c)zna biegle język niemiecki d)poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, e)poświadczy doświadczenie w realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany projekt), f)zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt.. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. dyplom ukończenia studiów - filologia niemiecka (kserokopia) lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu ad. d. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. e. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ad. f. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) Część IV - Asystent finansowy a)wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub finansów, b)poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, c)poświadczy udział w szkoleniu (co najmniej 10 godzin) dotyczącym realizacji projektów w ramach POKL, d)biegłe funkcjonowanie w środowisku WINDOWS, e)doświadczenie w prowadzeniu księgowości W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. c. zaświadczenia ukończenia szkolenia, ad, d. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych studiach informatycznych, kursach z zakresu obsługi programów biurowych ad. e. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument). Część V - Informatyk: a)posiada wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu informatyki lub dziedziny pokrewnej z przygotowaniem pedagogicznym, b)posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, c)poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, d)poświadczy udział w szkoleniu (co najmniej 10 godzin) dotyczącym realizacji projektów w ramach POKL, e)poświadczy doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany i rozliczony projekt w ramach działania 9.2 POKL), f)zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. d. zaświadczenia ukończenia szkolenia, ad. e. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów (w ramach działania 9.2 POKL) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ad. f. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzających kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie osoby do wykonania zamówienia, wymienione w punkcie III.3.2.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 0.5
 • 2 - Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym - 0.1
 • 3 - Znajomość środowiska w którym będzie realizowany projekt - 0.1
 • 4 - Znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektu - 0.1
 • 5 - Doświadczenie w realizacji projektów w ramach działania 9.2 POKL - 0.2


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Mechatronik zawód przyszłości realizowany w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2/PN/10..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Numer ogłoszenia: 68160 - 2011; data zamieszczenia: 06.04.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
62656 - 2011 data 01.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, fax. 46 815 41 41.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.2.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena - 0.5 2 - Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym - 0.1 3 - Znajomość środowiska w którym będzie realizowany projekt - 0.1 4 - Znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektu - 0.1 5 - Doświadczenie w realizacji projektów w ramach działania 9.2 POKL - 0.2.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Kryterium: najniższa cena zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: n : w x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, n - najniższa wartość z zaoferowanych, w - wartość z badanej oferty, a - znaczenie czynnika; a = 100 pkt x 100% (znaczenie kryterium), b) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich, b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób z powodu niewywiązywania się tych osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, c) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), d) dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu e) dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 22.11.2010r.).

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat -do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.


Rawa Mazowiecka: Wybór zespołu zarządzającego projektem oraz informatyka do projektu Mechatronik zawód przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość projektu 1 068 000 zł


Numer ogłoszenia: 90428 - 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 62656 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór zespołu zarządzającego projektem oraz informatyka do projektu Mechatronik zawód przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość projektu 1 068 000 zł.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest powierzenie obowiązków koordynatora projektu (część 1), asystenta koordynatora (część 2), koordynatora komponentu ponadnarodowego (część 3), asystenta finansowego (część 4), informatyka (część 5), w projekcie Mechatronik zawód przyszłości współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2/PN/10..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.42.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Mechatronik zawód przyszłości realizowany w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./PN/10.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Koordynator projektu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Kawałek Zespół Szkół-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 84600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  84600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  84600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  84600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Asystent koordynatora


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agata Lipska Zespół Szkół - CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39950,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39950,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  39950,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39950,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Koordynator Komponentu Ponadnarodowego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Jagniątkowska Zespół Szkół - CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39950,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39950,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  39950,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39950,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Asystent Finansowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Włodzimierz Matysiak Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Transbet w Regnowie, Nowy Regnów 21A, 96-232 Regnów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39950,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39950,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  39950,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39950,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Informatyk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Gruchała Zespół Szkół-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9400,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6265620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 720 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Koordynator projektu Ewa Kawałek Zespół Szkół-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-26 84 600,00
Asystent koordynatora Agata Lipska Zespół Szkół - CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-26 39 950,00
Koordynator Komponentu Ponadnarodowego Anna Jagniątkowska Zespół Szkół - CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-26 39 950,00
Asystent Finansowy Włodzimierz Matysiak Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Transbet w Regnowie
Nowy Regnów 21A, 96-232 Regnów, woj. łódzkie
2011-04-26 39 950,00
Informatyk Krzysztof Gruchała Zespół Szkół-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-04-26 9 400,00