Ogłoszenie nr 627088-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.

41 Baza Lotnictwa Szkolnego: Wykonywanie usługi polegającej na działaniach monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska przy wykorzystaniu ptaków łowczych oraz psa ułożonego do odstraszania ptaków bytujących na lotnisku lub przelatujących w obrębie dróg startowych, celem zmniejszenia zagrożenia zderzenia statków powietrznych z ptakami
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
41 Baza Lotnictwa Szkolnego, krajowy numer identyfikacyjny 6145692000000, ul. ul. Brygady Pościgowej  5 , 08521   Dęblin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 551 75 25, e-mail przetargi.41blsz@wp.pl, faks 81 551 95 36.
Adres strony internetowej (URL): www.41blsz.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
jednostka wojskowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.41blsz.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
(ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego)
Adres:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 - 521 Dęblin, Kancelaria Jawna, budynek Nr 226, pokój nr 7


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie usługi polegającej na działaniach monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska przy wykorzystaniu ptaków łowczych oraz psa ułożonego do odstraszania ptaków bytujących na lotnisku lub przelatujących w obrębie dróg startowych, celem zmniejszenia zagrożenia zderzenia statków powietrznych z ptakami

Numer referencyjny:
47/17/N

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na działaniach monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska przy wykorzystaniu ptaków łowczych oraz psa ułożonego do odstraszania ptaków bytujących na lotnisku lub przelatujących w obrębie dróg startowych, celem zmniejszenia zagrożenia zderzenia statków powietrznych z ptakami, a tym samym zwiększenia poziomu bezpieczeństwa lotów na terenie lotniska w Dęblinie. Powyższą usługę Wykonawca winien realizować przy wykorzystaniu ptaków z rodziny jastrzębi i sokołów, w ilości nie mniejszej niż 6 (sześć) sztuk będących jego własnością przez cały okres obowiązywania umowy. Zastrzega się, że Wykonawca przez cały czas trwania umowy winien dysponować co najmniej 6 (sześć) ptakami z rodziny jastrzębi i sokołów, zarejestrowanymi we właściwym dla miejsca ich utrzymywania Starostwie Powiatowym, objętymi „Świadectwem zwalniającym z zakazu podejmowania działań komercyjnych wydanym przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.” Usługa będzie polegać na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt i realizowana będzie w oparciu o następujące metody: - Metodę sokolniczą z zastosowaniem ptaków łowczych oraz ułożonego do odstraszania ptaków psa (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich); - Metodę pirotechniczną (pistolet hukowy); - Metodę biosoniczną (głosy, dźwięki płoszące ptaki) z wykorzystaniem przenośnego urządzenia bioakustycznego do odstraszania ptaków będącego na wyposażeniu bazy kol; - Inne, dozwolone prawnie metody zaproponowane przez sokolnika/specjalistę, które będą efektywne w danej lokalizacji/porze roku w odniesieniu do określonych gatunków ptaków/zwierząt. Zalecana metoda to użycie do odstraszania ptaków psa (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich). Pies musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy szczepieniami. 1) Realizacja przedmiotowej usługi polegać będzie na: a) Codziennym (również w dni świąteczne i wolne od pracy z uwzględnieniem zapisów zawartych w §3 pkt 2q i §3 pkt 4c - umowy) płoszeniu i sprawdzaniu aktywności ptactwa oraz innych zwierząt bytujących na terenie lotniska a w szczególności na podejściach do lądowania oraz w strefie pola ruchu naziemnego tzn.: pasa drogi startowej, dróg kołowania, strefy podejść do lądowania, strefy wzlotów statków powietrznych i innych obszarów istotnych dla bezpieczeństwa ruchu ujętych w schemacie lotniska, z podziałem na sektory. b) Działaniach polegających na płoszeniu ptaków (w szczególności gawronów) z Terenu Zespołu Pałacowo Parkowego od 1 lutego do 31 maja 2018 roku. c) Sprawowaniu ciągłego monitoringu (z użyciem lornetki) i rozpoznaniu ornitologicznym lotniska pod względem aktywności ptaków, przede wszystkim gatunków istotnych dla bezpieczeństwa operacji lotniczych dla lotniska Dęblin i wprowadzaniu zapisów w „Dzienniku sokolnika”. Rozpoznanie ornitologiczne obejmuje obserwację ilości gatunków ptaków gniazdujących, przelatujących i zalatujących sporadycznie. d) Płoszeniu ptaków/zwierząt stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla ruchu lotniczego. metodami wymienionymi w § 3 pkt. 1 b) – umowy, tj.: - metoda sokolnicza z zastosowaniem ptaków łowczych oraz ułożonego do odstraszania ptaków psa (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich); - metoda pirotechniczna (pistolet hukowy); - metoda biosoniczną (głosy, dźwięki płoszące ptaki) z wykorzystaniem montowanego na samochodzie lub przenośnego megafonu będącego na wyposażeniu lotniska; - inne, dozwolone prawnie metody zaproponowane przez sokolnika/specjalistę, które będą efektywne w danej lokalizacji/porze roku w odniesieniu do określonych gatunków ptaków/zwierząt. e) Rozłożeniu przy współpracy z dyżurnym Kompanii Obsługi Lotniska (KOL), który pełni służbę w danym dniu - armatek hukowych zgodnie z ustalonym schematem oraz wykorzystanie systemu biosonicznego. f) Prowadzeniu ciągłej obserwacji - monitoringu lotniska pod względem aktywności dzikiego ptactwa i zwierząt stanowiących zagrożenie dla ruchu lotniczego. Codziennym informowaniu kontrolera lotniska lub Biuro Odpraw Załóg o poziomie aktywności ptaków i zwierząt w godzinach porannych 7°º - 8°º LOC. g) Interwencji w zakresie płoszenia ptaków z rejonów wykorzystywanych do wykonywania operacji lotniczych po otrzymaniu informacji o występowaniu zagrożenia. h) Braniu czynnego udziału w wypracowaniu skutecznych metod odstraszania ptaków/dzikich zwierząt. i) W dniach, w których będą odbywały się operacje lotnicze – rozpoczęciu płoszenia przynajmniej na dwie godziny przed lotami, w przerwach pomiędzy lotami oraz na sygnał kontrolera lotniska (przez cały czas trwania lotów). j) Świadczeniu przedmiotowej usługi przez cały okres trwania lotów w godzinach dziennej aktywności ptaków, jednak nie mniej niż 8 godzin dziennie. Dokładny harmonogram czasu pracy uzależniony będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz aktywności żerujących na lotnisku ptaków. Czas pracy należy udokumentować w karcie pracy zatwierdzonej przez Szefa Pionu Służb Ruchu Lotniczego. k) Realizacji zadań będących w zakresie przedmiotowej usługi przemieszczając się zarówno poza jak i po terenie lotniska, własnym środkiem transportu i na własny koszt. l) Notowaniu wszystkich pojawów (w tym stad ptaków) z podziałem na ptaki średnie (wielkości gołębia) i duże (wielkości myszołowa), gatunków ważnych dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego (np. bociany, żurawie, szpaki, gatunki ptaków krukowatych, szponiastych oraz gęsi) lub też innych obserwacji istotnych dla zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji statków powietrznych ze zwierzętami (np. śladów przebywania saren). m) Przygotowywaniu graficznej formy występowania najważniejszych gatunków ptaków na lotnisku w oparciu o podział lotniska na odpowiednie sektory zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez służby lotniskowe. n) Przygotowaniu sprawozdania z powyższych liczeń ptaków i zwierząt na terenie lotniska oraz terenów przylegających w postaci arkusza Microsoft Excel raz w tygodniu do Kierownika Sekcji Ochrony Środowiska jako jednej z form rozliczania się z wykonywanych obowiązków. o) Prowadzeniu karty pracy z potwierdzeniem swojego stawiennictwa przez kontrolera lotniska (wieży kontroli lotów). Rozkład godzin pracy w ciągu dnia uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego, harmonogramu lotów i aktywności ptaków/zwierząt. p) Inwentaryzacji miejsc hodowli ptaków (głównie gołębi) w promieniu do 5 km od punktu ARP i naniesieniu ich na mapę oraz przekazywaniu ich w systemie kwartalnym do Sekcji Ochrony Środowiska. q) W dni robocze, w których występować będą przerwy w wykonywaniu lotów (np. dni techniczne, dni bez lotów, dni szkoleniowe i inne – w czasie których nie są planowane loty) zakres wykonywania usługi płoszenia ptaków ustalany będzie z kontrolerem lotniska. r) W sytuacjach wynikających z oddzielnych planów, które ujmują wyloty i przyloty statków powietrznych bazujących na lotnisku w dni wolne od pracy Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi pod warunkiem, że Zamawiający poinformował go o takiej potrzebie z minimum z 2-dniowym (dwudniowym) wyprzedzeniem. Za wykonywanie usługi w dni świąteczne lub wolne od pracy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. s) Prowadzeniu obserwacji ze stacjonarnego punktu przynajmniej 2x dziennie w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych (lecz nie później niż 2h przed zachodem słońca) zachowania, liczebności i kierunków przemieszczania się ptaków i przedstawieniu w/w obserwacji w formie map wypełnianych każdego dnia pracy. t) Przetrzymywanie oraz wykorzystanie do pracy na lotnisku orła przedniego (Aquila chrysaeetos) musi być zmotywowane możliwością polowania na zające lub/i króliki na lotnisku, wymaga, więc dodatkowych uzgodnień w ramach POZS przeprowadzonych już po rozpoczęciu pracy przez sokolnika/specjalistę na lotnisku oraz uzyskaniem zezwoleń na odłów/odstrzał zajęcy/królików. 2) Wykonawca zobowiązany jest do: a) Posiadania odpowiednich zezwoleń związanych z posiadaniem i wykorzystaniem ptaków łowczych (tj. legitymacji Polskiego Związku Łowieckiego wraz z wpisem o posiadaniu uprawnień sokolniczych i dowodem opłaconych składek oraz zezwolenia na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego wydanego przez Ministra Środowiska oraz świadectw hodowlanych uwiarygodniających legalne posiadanie ptaków wraz z wykazem posiadanych ptaków (co najmniej 6 sztuk). b) Posiadania i przedstawiania do kontroli „Świadectw zwalniających z zakazu podejmowania działań komercyjnych wydanych przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi” dla ptaków wykorzystywanych do realizacji usługi. W przypadku, kiedy świadectwa są wystawione w obcym języku należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski. c) W wypadku zmiany ptaka wykorzystywanego do wykonywania usługi pisemnego zgłoszenia oraz przedstawienia Zamawiającemu „Świadectwa zwalniającego z zakazu podejmowania działań komercyjnych wydane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi” dla wprowadzanego ptaka; zgłoszenie musi zawierać także dane wycofywanego ptaka; d) Posiadania przy sobie podczas wykonywania płoszenia - klucza do identyfikacji ptaków, zgodnie z zapisem pkt. 5.1.2. ppkt. i) „Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych” wykonanego w 2016 roku dla 41.BLSz. e) stosowania się do zapisów zawartych w „Programie Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w Siłach Zbrojnych RP”. f) Posiadania ukończonego kursu sokolniczego i minimum 3-letniego doświadczenia w świadczeniu usług odstraszania ptaków metodą sokolniczą na terenie lotnisk wojskowych lub cywilnych. g) Stosowania poszczególnych metod płoszenia ptaków/zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym dotyczącymi ochrony środowiska. h) Umiejętności rozpoznawania gatunków ptaków występujących na danym lotnisku (obszarze Kraju np. danym województwie). i) Posiadania i swobodnego posługiwania się środkami optycznymi potrzebnymi do identyfikacji ptaków (lornetka lub/i luneta). j) Utrzymywania, w czasie obecności na lotnisku, stałej łączności radiowej z kontrolerem lotniska (radiotelefon do pobrania w budynku 428 wieży kontroli lotów). k) Ścisłej współpracy z oficerem bezpieczeństwa lotów, personelem kontroli lotów na wieży, kompanią obsługi lotniska, sekcją ochrony środowiska, sekcją infrastruktury lotniskowej oraz innymi instytucjami/specjalistami zaangażowanymi w ograniczanie zagrożeń środowiskowych na lotnisku. l) Odbycia przeszkolenia z zakresu FOD w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Osobą odpowiedzialną za przeszkolenie Wykonawcy jest Szef Infrastruktury. m) Zapoznania się i przestrzegania zasad określonych w Instrukcji Operacyjnej Lotniska oraz w Instrukcji programu FOD dla Jednostki Wojskowej 4929 oraz Jednostek stacjonujących na lotnisku Dęblin. n) Udziału w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji statków powietrznych z ptakami, organizowanych w ramach Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. o) Zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca przetrzymywania psa i ptaków sokolniczych (woliery). Istnieje możliwość zapewnienia zaplecza dla ptaków i ich opiekuna tj. pomieszczenia socjalnego oraz do przechowywania żywności dla ptaków, a także placu o powierzchni 90 m² wraz z ogrodzeniem – do ustawiania wolier, budek sokolniczych i budy dla psa na terenie wydzielonym przez Zamawiającego. p) Po zakończeniu realizacji umowy (nie później niż następnego dnia roboczego) przywrócenia do stanu pierwotnego zaplecza wydzielonego na potrzeby świadczenia usługi; q) Umieszczenia na wolierze/klatce czytelnej informacji o gatunku i numerze obrączki ptaka, który się w niej znajduje; r) Umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenia kontroli ilości, rodzaju oraz zdolności ptaków do wykonywania usługi; s) Przeprowadzenia 2x do roku szkolenia dla Służb Organizacji Lotów oraz personelu lotniska z zakresu ograniczania zagrożeń środowiskowych w celu uzyskania świadomości znaczenia przekazywanych informacji o widzianych na terenie lotniska bocianach, mewach, szpakach, sarnach itp. t) Samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy głównie w oparciu o ukazujące się w języku polskim publikacje dot. np. występowania, biologii ptaków, ograniczania zagrożeń środowiskowych w lotnictwie. u) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych w związku z realizacją usługi, a także do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz do stosowania się do poleceń, zarządzeń i regulaminów wydawanych przez uprawnione organy oraz obowiązujących na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego. v) Monitorowania występowania i płoszenia ptaków z lotniska każdego dnia w okresie prac związanych z koszeniem, suszeniem i zwożeniem siana z lotniska. w) Wykonawca nie będzie przetrzymywał i wykorzystywał do pracy na lotnisku żadnych gatunków sów(Strigiformes) oraz pustułki (Falco tinnunculus). x) Przygotowywanie informacji dotyczącej występowania ptaków/zwierząt i możliwych zagrożeń związanych z ich występowaniem we współpracy i na wniosek służb lotniskowych. y) Branie czynnego udziału w wypracowaniu skutecznych metod ograniczania obecności ptaków/zwierząt w tym udziału w spotkaniach ZBL. z) Przedstawienia dokumentów i zaświadczeń (zgodnie z art. 42 p.3 ustawy Prawo łowieckie) zezwalających Wykonawcy na łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych. aa) Przedstawienia dokumentów pochodzenia psa (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich) wykorzystywanego do pracy na lotnisku. Pies musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy szczepieniami.


II.5) Główny kod CPV:
77600000-6

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: a) ważna decyzja wydana przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego na podstawie ustawy z dnia 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1082, z późn. zm.); b) ważne uprawnienia sokolnicze zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U.z 1995 r. Nr 147 poz. 713 z późn. zm. – kurs sokolniczy, zdany egzamin sokolniczy w Polskim Związku Łowieckim) udokumentowane wpisem do legitymacji PZŁ wraz z dowodem opłaconych składek;
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca należycie wykonał co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto – każda, obejmujące swym zakresem wykonywanie usług płoszenia ptactwa metodą sokolniczą na lotniskach cywilnych lub wojskowych wraz z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu usługi, okresu wykonania i podmiotów na rzecz których usługi były realizowane wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. b) wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do świadczenia usług płoszenia ptactwa metodą sokolniczą - uprawnienia sokolnicze. Osoba ta powinna posiadać aktualną z opłaconą składką legitymację potwierdzającą członkostwo w Polskim Związku Łowieckim oraz decyzję wydaną przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego oraz co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia podstawowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu kursu sokolniczego. c) Wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem czyli posiada samochód przeznaczony do przemieszczania się po oraz poza terenem lotniska; d) wykaże, że dysponuje odpowiednimi narzędziami, czyli jest w posiadaniu: - co najmniej jednego pistoletu hukowego; - ptactwa drapieżnego z rodziny jastrzębi i sokołów (co najmniej 6 sztuk) niezbędnego do realizacji usługi posiadającego świadectwa zwalniające z zakazów podejmowania działań komercyjnych wydane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi., zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (świadectwo CITES) oraz zgodnie z art. 64 ustawy o ochronie przyrody zarejestrowanych we właściwym dla miejsca ich utrzymywania starostwie powiatowym - psa ułożonego do odstraszania ptaków (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich). Pies musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy szczepieniami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ); 2. Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach (załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ pkt. 2). 4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 4.1. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ pkt. 3 ) 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego wykonawcy, składa każdy z tych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia, o których mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Część B – oświadczenie składane przez każdego wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty. 7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ przekazuje zamawiającemu: 7.1 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

8. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 8.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga następujących dokumentów: a) ważnej decyzji wydanej przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego na podstawie ustawy z dnia 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1082, z późn. zm.); b) ważnych uprawnień sokolniczych zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U.z 1995 r. Nr 147 poz. 713 z późn. zm. – kurs sokolniczy, zdany egzamin sokolniczy w Polskim Związku Łowieckim) udokumentowane wpisem do legitymacji PZŁ wraz z dowodem opłaconych składek; c) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca należycie wykonał co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto – każda, obejmujące swym zakresem wykonywanie usług płoszenia ptactwa metodą sokolniczą na lotniskach cywilnych lub wojskowych wraz z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu usługi, okresu wykonania i podmiotów na rzecz których usługi były realizowane wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 5; W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. d) wykazu osób, w szczególności wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do świadczenia usług płoszenia ptactwa metodą sokolniczą - uprawnienia sokolnicze. Osoba ta powinna posiadać aktualną z opłaconą składką legitymację potwierdzającą członkostwo w Polskim Związku Łowieckim oraz decyzję wydaną przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego oraz co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia podstawowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu kursu sokolniczego – załącznik Nr 6; e) Wykazu narzędzi, w szczególności wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem czyli posiada: samochód przeznaczony do przemieszczania się po oraz poza terenem lotniska,- co najmniej jeden pistolet hukowy, ptactwo drapieżne z rodziny jastrzębi i sokołów (co najmniej 6 sztuk) niezbędnego do realizacji usługi posiadającego świadectwa zwalniające z zakazów podejmowania działań komercyjnych wydane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi., zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (świadectwo CITES) oraz zgodnie z art. 64 ustawy o ochronie przyrody zarejestrowanych we właściwym dla miejsca ich utrzymywania starostwie powiatowym, psa ułożonego do odstraszania ptaków (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich). Pies musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy szczepieniami – załącznik Nr 7; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów".

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ); 2. Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach (załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ pkt. 2). 4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 4.1. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ pkt. 3 ) 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego wykonawcy, składa każdy z tych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia, o których mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Część B – oświadczenie składane przez każdego wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty. 7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ przekazuje zamawiającemu: 7.1 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego wykonawcy). Część C - Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. 8. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 8.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga następujących dokumentów: a) ważnej decyzji wydanej przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego na podstawie ustawy z dnia 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1082, z późn. zm.); b) ważnych uprawnień sokolniczych zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U.z 1995 r. Nr 147 poz. 713 z późn. zm. – kurs sokolniczy, zdany egzamin sokolniczy w Polskim Związku Łowieckim) udokumentowane wpisem do legitymacji PZŁ wraz z dowodem opłaconych składek; c) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca należycie wykonał co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto – każda, obejmujące swym zakresem wykonywanie usług płoszenia ptactwa metodą sokolniczą na lotniskach cywilnych lub wojskowych wraz z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu usługi, okresu wykonania i podmiotów na rzecz których usługi były realizowane wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 5; W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. d) wykazu osób, w szczególności wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do świadczenia usług płoszenia ptactwa metodą sokolniczą - uprawnienia sokolnicze. Osoba ta powinna posiadać aktualną z opłaconą składką legitymację potwierdzającą członkostwo w Polskim Związku Łowieckim oraz decyzję wydaną przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego oraz co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia podstawowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu kursu sokolniczego – załącznik Nr 6; e) Wykazu narzędzi, w szczególności wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem czyli posiada: samochód przeznaczony do przemieszczania się po oraz poza terenem lotniska,- co najmniej jeden pistolet hukowy, ptactwo drapieżne z rodziny jastrzębi i sokołów (co najmniej 6 sztuk) niezbędnego do realizacji usługi posiadającego świadectwa zwalniające z zakazów podejmowania działań komercyjnych wydane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi., zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (świadectwo CITES) oraz zgodnie z art. 64 ustawy o ochronie przyrody zarejestrowanych we właściwym dla miejsca ich utrzymywania starostwie powiatowym, psa ułożonego do odstraszania ptaków (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich). Pies musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy szczepieniami – załącznik Nr 7; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów". 10. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, zamawiający żąda złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - nw. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy ): 10.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11. Informacja dotycząca podwykonawców: Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podwykonawców:  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 12. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podmiotów:  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto za usługę sokolniczą za 12 m-cy60,00
Czas reakcji tj: ilość godzin, jakie potrzebuje Wykonawca na przybycie na teren lotniska wojskowego w Dęblinie w sytuacji szczególnej i nieprzewidzianej, licząc od godziny przekazania informacji przez kontrolera lotniska o konieczności realizacji usługi płoszenia ptactwa.20,00
Ilość osób zatrudnionych, które będą świadczyły usługę płoszenia ptactwa oraz innych zwierząt na terenie lotniska Dęblin posiadających uprawnienia sokolnicze20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków. 3. Wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500031765-N-2018 z dnia 12-02-2018 r.
41 Baza Lotnictwa Szkolnego: Wykonywanie usługi polegającej na działaniach monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska przy wykorzystaniu ptaków łowczych oraz psa ułożonego do odstraszania ptaków bytujących na lotnisku lub przelatujących w obrębie dróg startowych, celem zmniejszenia zagrożenia zderzenia statków powietrznych z ptakami

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 627088-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
41 Baza Lotnictwa Szkolnego, Krajowy numer identyfikacyjny 6145692000000, ul. ul. Brygady Pościgowej  5, 08521   Dęblin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 551 75 25, e-mail przetargi.41blsz@wp.pl, faks 81 551 95 36.
Adres strony internetowej (url): www.41blsz.wp.mil.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonywanie usługi polegającej na działaniach monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska przy wykorzystaniu ptaków łowczych oraz psa ułożonego do odstraszania ptaków bytujących na lotnisku lub przelatujących w obrębie dróg startowych, celem zmniejszenia zagrożenia zderzenia statków powietrznych z ptakami

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
47/17/N

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na działaniach monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska przy wykorzystaniu ptaków łowczych oraz psa ułożonego do odstraszania ptaków bytujących na lotnisku lub przelatujących w obrębie dróg startowych, celem zmniejszenia zagrożenia zderzenia statków powietrznych z ptakami, a tym samym zwiększenia poziomu bezpieczeństwa lotów na terenie lotniska w Dęblinie. Powyższą usługę Wykonawca winien realizować przy wykorzystaniu ptaków z rodziny jastrzębi i sokołów, w ilości nie mniejszej niż 6 (sześć) sztuk będących jego własnością przez cały okres obowiązywania umowy. Zastrzega się, że Wykonawca przez cały czas trwania umowy winien dysponować co najmniej 6 (sześć) ptakami z rodziny jastrzębi i sokołów, zarejestrowanymi we właściwym dla miejsca ich utrzymywania Starostwie Powiatowym, objętymi „Świadectwem zwalniającym z zakazu podejmowania działań komercyjnych wydanym przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.” Usługa będzie polegać na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt i realizowana będzie w oparciu o następujące metody: - Metodę sokolniczą z zastosowaniem ptaków łowczych oraz ułożonego do odstraszania ptaków psa (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich); - Metodę pirotechniczną (pistolet hukowy); - Metodę biosoniczną (głosy, dźwięki płoszące ptaki) z wykorzystaniem przenośnego urządzenia bioakustycznego do odstraszania ptaków będącego na wyposażeniu bazy kol; - Inne, dozwolone prawnie metody zaproponowane przez sokolnika/specjalistę, które będą efektywne w danej lokalizacji/porze roku w odniesieniu do określonych gatunków ptaków/zwierząt. Zalecana metoda to użycie do odstraszania ptaków psa (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich). Pies musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy szczepieniami. 1) Realizacja przedmiotowej usługi polegać będzie na: a) Codziennym (również w dni świąteczne i wolne od pracy z uwzględnieniem zapisów zawartych w §3 pkt 2q i §3 pkt 4c - umowy) płoszeniu i sprawdzaniu aktywności ptactwa oraz innych zwierząt bytujących na terenie lotniska a w szczególności na podejściach do lądowania oraz w strefie pola ruchu naziemnego tzn.: pasa drogi startowej, dróg kołowania, strefy podejść do lądowania, strefy wzlotów statków powietrznych i innych obszarów istotnych dla bezpieczeństwa ruchu ujętych w schemacie lotniska, z podziałem na sektory. b) Działaniach polegających na płoszeniu ptaków (w szczególności gawronów) z Terenu Zespołu Pałacowo Parkowego od 1 lutego do 31 maja 2018 roku. c) Sprawowaniu ciągłego monitoringu (z użyciem lornetki) i rozpoznaniu ornitologicznym lotniska pod względem aktywności ptaków, przede wszystkim gatunków istotnych dla bezpieczeństwa operacji lotniczych dla lotniska Dęblin i wprowadzaniu zapisów w „Dzienniku sokolnika”. Rozpoznanie ornitologiczne obejmuje obserwację ilości gatunków ptaków gniazdujących, przelatujących i zalatujących sporadycznie. d) Płoszeniu ptaków/zwierząt stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla ruchu lotniczego. metodami wymienionymi w § 3 pkt. 1 b) – umowy, tj.: - metoda sokolnicza z zastosowaniem ptaków łowczych oraz ułożonego do odstraszania ptaków psa (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich); - metoda pirotechniczna (pistolet hukowy); - metoda biosoniczną (głosy, dźwięki płoszące ptaki) z wykorzystaniem montowanego na samochodzie lub przenośnego megafonu będącego na wyposażeniu lotniska; - inne, dozwolone prawnie metody zaproponowane przez sokolnika/specjalistę, które będą efektywne w danej lokalizacji/porze roku w odniesieniu do określonych gatunków ptaków/zwierząt. e) Rozłożeniu przy współpracy z dyżurnym Kompanii Obsługi Lotniska (KOL), który pełni służbę w danym dniu - armatek hukowych zgodnie z ustalonym schematem oraz wykorzystanie systemu biosonicznego. f) Prowadzeniu ciągłej obserwacji - monitoringu lotniska pod względem aktywności dzikiego ptactwa i zwierząt stanowiących zagrożenie dla ruchu lotniczego. Codziennym informowaniu kontrolera lotniska lub Biuro Odpraw Załóg o poziomie aktywności ptaków i zwierząt w godzinach porannych 7°º - 8°º LOC. g) Interwencji w zakresie płoszenia ptaków z rejonów wykorzystywanych do wykonywania operacji lotniczych po otrzymaniu informacji o występowaniu zagrożenia. h) Braniu czynnego udziału w wypracowaniu skutecznych metod odstraszania ptaków/dzikich zwierząt. i) W dniach, w których będą odbywały się operacje lotnicze – rozpoczęciu płoszenia przynajmniej na dwie godziny przed lotami, w przerwach pomiędzy lotami oraz na sygnał kontrolera lotniska (przez cały czas trwania lotów). j) Świadczeniu przedmiotowej usługi przez cały okres trwania lotów w godzinach dziennej aktywności ptaków, jednak nie mniej niż 8 godzin dziennie. Dokładny harmonogram czasu pracy uzależniony będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz aktywności żerujących na lotnisku ptaków. Czas pracy należy udokumentować w karcie pracy zatwierdzonej przez Szefa Pionu Służb Ruchu Lotniczego. k) Realizacji zadań będących w zakresie przedmiotowej usługi przemieszczając się zarówno poza jak i po terenie lotniska, własnym środkiem transportu i na własny koszt. l) Notowaniu wszystkich pojawów (w tym stad ptaków) z podziałem na ptaki średnie (wielkości gołębia) i duże (wielkości myszołowa), gatunków ważnych dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego (np. bociany, żurawie, szpaki, gatunki ptaków krukowatych, szponiastych oraz gęsi) lub też innych obserwacji istotnych dla zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji statków powietrznych ze zwierzętami (np. śladów przebywania saren). m) Przygotowywaniu graficznej formy występowania najważniejszych gatunków ptaków na lotnisku w oparciu o podział lotniska na odpowiednie sektory zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez służby lotniskowe. n) Przygotowaniu sprawozdania z powyższych liczeń ptaków i zwierząt na terenie lotniska oraz terenów przylegających w postaci arkusza Microsoft Excel raz w tygodniu do Kierownika Sekcji Ochrony Środowiska jako jednej z form rozliczania się z wykonywanych obowiązków. o) Prowadzeniu karty pracy z potwierdzeniem swojego stawiennictwa przez kontrolera lotniska (wieży kontroli lotów). Rozkład godzin pracy w ciągu dnia uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego, harmonogramu lotów i aktywności ptaków/zwierząt. p) Inwentaryzacji miejsc hodowli ptaków (głównie gołębi) w promieniu do 5 km od punktu ARP i naniesieniu ich na mapę oraz przekazywaniu ich w systemie kwartalnym do Sekcji Ochrony Środowiska. q) W dni robocze, w których występować będą przerwy w wykonywaniu lotów (np. dni techniczne, dni bez lotów, dni szkoleniowe i inne – w czasie których nie są planowane loty) zakres wykonywania usługi płoszenia ptaków ustalany będzie z kontrolerem lotniska. r) W sytuacjach wynikających z oddzielnych planów, które ujmują wyloty i przyloty statków powietrznych bazujących na lotnisku w dni wolne od pracy Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi pod warunkiem, że Zamawiający poinformował go o takiej potrzebie z minimum z 2-dniowym (dwudniowym) wyprzedzeniem. Za wykonywanie usługi w dni świąteczne lub wolne od pracy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. s) Prowadzeniu obserwacji ze stacjonarnego punktu przynajmniej 2x dziennie w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych (lecz nie później niż 2h przed zachodem słońca) zachowania, liczebności i kierunków przemieszczania się ptaków i przedstawieniu w/w obserwacji w formie map wypełnianych każdego dnia pracy. t) Przetrzymywanie oraz wykorzystanie do pracy na lotnisku orła przedniego (Aquila chrysaeetos) musi być zmotywowane możliwością polowania na zające lub/i króliki na lotnisku, wymaga, więc dodatkowych uzgodnień w ramach POZS przeprowadzonych już po rozpoczęciu pracy przez sokolnika/specjalistę na lotnisku oraz uzyskaniem zezwoleń na odłów/odstrzał zajęcy/królików. 2) Wykonawca zobowiązany jest do: a) Posiadania odpowiednich zezwoleń związanych z posiadaniem i wykorzystaniem ptaków łowczych (tj. legitymacji Polskiego Związku Łowieckiego wraz z wpisem o posiadaniu uprawnień sokolniczych i dowodem opłaconych składek oraz zezwolenia na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego wydanego przez Ministra Środowiska oraz świadectw hodowlanych uwiarygodniających legalne posiadanie ptaków wraz z wykazem posiadanych ptaków (co najmniej 6 sztuk). b) Posiadania i przedstawiania do kontroli „Świadectw zwalniających z zakazu podejmowania działań komercyjnych wydanych przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi” dla ptaków wykorzystywanych do realizacji usługi. W przypadku, kiedy świadectwa są wystawione w obcym języku należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski. c) W wypadku zmiany ptaka wykorzystywanego do wykonywania usługi pisemnego zgłoszenia oraz przedstawienia Zamawiającemu „Świadectwa zwalniającego z zakazu podejmowania działań komercyjnych wydane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi” dla wprowadzanego ptaka; zgłoszenie musi zawierać także dane wycofywanego ptaka; d) Posiadania przy sobie podczas wykonywania płoszenia - klucza do identyfikacji ptaków, zgodnie z zapisem pkt. 5.1.2. ppkt. i) „Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych” wykonanego w 2016 roku dla 41.BLSz. e) stosowania się do zapisów zawartych w „Programie Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w Siłach Zbrojnych RP”. f) Posiadania ukończonego kursu sokolniczego i minimum 3-letniego doświadczenia w świadczeniu usług odstraszania ptaków metodą sokolniczą na terenie lotnisk wojskowych lub cywilnych. g) Stosowania poszczególnych metod płoszenia ptaków/zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym dotyczącymi ochrony środowiska. h) Umiejętności rozpoznawania gatunków ptaków występujących na danym lotnisku (obszarze Kraju np. danym województwie). i) Posiadania i swobodnego posługiwania się środkami optycznymi potrzebnymi do identyfikacji ptaków (lornetka lub/i luneta). j) Utrzymywania, w czasie obecności na lotnisku, stałej łączności radiowej z kontrolerem lotniska (radiotelefon do pobrania w budynku 428 wieży kontroli lotów). k) Ścisłej współpracy z oficerem bezpieczeństwa lotów, personelem kontroli lotów na wieży, kompanią obsługi lotniska, sekcją ochrony środowiska, sekcją infrastruktury lotniskowej oraz innymi instytucjami/specjalistami zaangażowanymi w ograniczanie zagrożeń środowiskowych na lotnisku. l) Odbycia przeszkolenia z zakresu FOD w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Osobą odpowiedzialną za przeszkolenie Wykonawcy jest Szef Infrastruktury. m) Zapoznania się i przestrzegania zasad określonych w Instrukcji Operacyjnej Lotniska oraz w Instrukcji programu FOD dla Jednostki Wojskowej 4929 oraz Jednostek stacjonujących na lotnisku Dęblin. n) Udziału w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji statków powietrznych z ptakami, organizowanych w ramach Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. o) Zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca przetrzymywania psa i ptaków sokolniczych (woliery). Istnieje możliwość zapewnienia zaplecza dla ptaków i ich opiekuna tj. pomieszczenia socjalnego oraz do przechowywania żywności dla ptaków, a także placu o powierzchni 90 m² wraz z ogrodzeniem – do ustawiania wolier, budek sokolniczych i budy dla psa na terenie wydzielonym przez Zamawiającego. p) Po zakończeniu realizacji umowy (nie później niż następnego dnia roboczego) przywrócenia do stanu pierwotnego zaplecza wydzielonego na potrzeby świadczenia usługi; q) Umieszczenia na wolierze/klatce czytelnej informacji o gatunku i numerze obrączki ptaka, który się w niej znajduje; r) Umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenia kontroli ilości, rodzaju oraz zdolności ptaków do wykonywania usługi; s) Przeprowadzenia 2x do roku szkolenia dla Służb Organizacji Lotów oraz personelu lotniska z zakresu ograniczania zagrożeń środowiskowych w celu uzyskania świadomości znaczenia przekazywanych informacji o widzianych na terenie lotniska bocianach, mewach, szpakach, sarnach itp. t) Samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy głównie w oparciu o ukazujące się w języku polskim publikacje dot. np. występowania, biologii ptaków, ograniczania zagrożeń środowiskowych w lotnictwie. u) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych w związku z realizacją usługi, a także do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz do stosowania się do poleceń, zarządzeń i regulaminów wydawanych przez uprawnione organy oraz obowiązujących na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego. v) Monitorowania występowania i płoszenia ptaków z lotniska każdego dnia w okresie prac związanych z koszeniem, suszeniem i zwożeniem siana z lotniska. w) Wykonawca nie będzie przetrzymywał i wykorzystywał do pracy na lotnisku żadnych gatunków sów(Strigiformes) oraz pustułki (Falco tinnunculus). x) Przygotowywanie informacji dotyczącej występowania ptaków/zwierząt i możliwych zagrożeń związanych z ich występowaniem we współpracy i na wniosek służb lotniskowych. y) Branie czynnego udziału w wypracowaniu skutecznych metod ograniczania obecności ptaków/zwierząt w tym udziału w spotkaniach ZBL. z) Przedstawienia dokumentów i zaświadczeń (zgodnie z art. 42 p.3 ustawy Prawo łowieckie) zezwalających Wykonawcy na łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych. aa) Przedstawienia dokumentów pochodzenia psa (z grupy płochaczy, legawców lub psów pasterskich) wykorzystywanego do pracy na lotnisku. Pies musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy szczepieniami.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
77600000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
16800.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SOKOLNICTWO UŻYTKOWE MACIEJ TOMYS
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gołębiewko 31
Kod pocztowy: 83-209
Miejscowość: Godziszewo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
200736
Oferta z najniższą ceną/kosztem 162360
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200736
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Brygady Pościgowej, 08-521 Dęblin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: przetargi.41blsz@wp.pl
tel: 81 551 75 25
fax: 81 551 95 36
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-12-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 627088-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: 47/17/N
Data publikacji zamówienia: 2017-12-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 384 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.41blsz.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: www.41blsz.wp.mil.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77600000-6 Usługi myśliwskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonywanie usługi polegającej na działaniach monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska przy wykorzystaniu ptaków łowczych oraz psa ułożonego do odstraszania ptaków bytujących na lotnisku lub przelatujących w ob SOKOLNICTWO UŻYTKOWE MACIEJ TOMYS
Gołębiewko 31, 83-209 Godziszewo, woj. pomorskie
2018-02-12 200 736,00