Ogłoszenie nr 627516-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego: Swiadczenie usług poligraficznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, krajowy numer identyfikacyjny 27907700000000, ul. ul. A. Szwalbego  6 , 85-080  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 212 343, e-mail finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl, faks 523 210 752.
Adres strony internetowej (URL): www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja atystyczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.filharmonia.bydgoszcz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
oferty należy skladać w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012r. prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. poz. 2188) osobiście luz za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiajacego
Adres:
ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Swiadczenie usług poligraficznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Numer referencyjny:
11-PN-2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. 1. AFISZE - pojedyncze sztuki - format 84 cm x 120 cm - full kolor, 4+0 CMYK, kreda 170g (folia). 2. AFISZE - pakiet od 4 szt. do 6 szt. - format A1 - full kolor, 4+0 CMYK, kreda 170g. 3. AFISZE - pakiet od 3 szt. do 9 szt. - format B1 - full kolor, 4+0 CMYK, kreda 170g. 4. AFISZE - pakiet od 10 szt. do 49 szt. - format B1 - full kolor, 4+0 CMYK, kreda 170g. 5. AFISZE - pakiet od 100 szt. do 149 szt. - format B1 - full kolor, 4+0 CMYK, kreda 170g. 6. AFISZE - pakiet powyżej 150 szt. - format B1 - full kolor, 4+0 CMYK, kreda 170g. 7. AFISZE - pakiet od 50 szt. do 99 szt. - format A3 jednostronnie - full kolor, 4+0 CMYK, kreda 170g. 8. AFISZE - pakiet od 50 szt. do 99 szt. - format A3 dwustronnie - full kolor, CMYK 4+4, kreda 300g. 9. AFISZE - pakiet od 100 szt. do 149 szt. - format A3 dwustronnie - full kolor, CMYK 4+4, kreda 300g. 10. Zaproszenia - pakiet od 150 szt. do 300 szt. format: 208mm x 208mm, 2x DL składane do DL, CMYK 4+4, kreda mat 250g. 11. Zaproszenia - pakiet od 150 szt. do 300 szt. – format DL, 4+4 CMYK, kreda mat 250g. 12. Zaproszenia - pakiet od 3000 szt. i więcej - format DL, 4+4 CMYK, kreda mat 250g. 13. Zaproszenia - pakiet od 3000 szt. i więcej - format: 208mm x 208mm, składane do DL, 4+0 CMYK, kreda mat 250g. 14. Listownik - pakiet 1500 - 2000 szt. - format A4, papier 115g conqueror cx 22, 4+0 CMYK. 15. ULOTKI - pakiet 2500 - 4999 szt., A4 dwustronnie, potrójnie składane do formatu DL, 4+4 CMYK, kreda mat 170 g + lakier dyspersyjny. 16. ULOTKI - pakiet od 5000 szt. i więcej, A4 dwustronnie, potrójnie składane do formatu DL, 4+4 CMYK, kreda mat 170 g + lakier dyspersyjny. 17. Kartki świąteczne - pakiet 100 szt., wym. 208mm x 208mm, składane do formatu DL, 4+4 CMYK, kreda mat 350 g + folia soft skin jednostronnie. 18. Kalendarz książkowy - Spersonalizowany kalendarz książkowy A5: - okładka autorska, oprawa szyto-klejona, - środek tydzień na rozkładówce, kalendarium indywidualne z registrami wycinanymi, papier offset - wklejki na początku każdego miesiąca z koncertami filharmonii, 4+4 CMYK, papier kreda mat. 170g - dodatkowo 10 stron dla reklamy, 4+4 CMYK, papier kreda mat. 170g - każdy miesiąc oddzielony jak w skorowidzu. 19. Kalendarz ścienny trójdzielny spersonalizowany: GŁÓWKA - Format: 310x210mm, papier: tektura lita 1,9mm oklejana papierem 150g kreda błysk, kolorystyka: 4+0 CMYK jednostronnie, zdjęcie wg projektu, dziurka o średnicy 5mm, 10mm od górnej krawędzi główki KALENDARZ - Format: 310x790mm, papier – plecki: karton 300g, kolorystyka: 4+0 CMYK KALENDARIA - Format: 295x135mm, papier: offset 90g, kolorystyka: 2+0 CMYK, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim i angielskim. 20. Kupon rabatowy – pakiet 1000 szt., rozmiar 90mmx 50mm, kreda 250g, 4+4 CMYK. 21. Program koncertowy – pakiet 600 – 800 szt., format A3 składany do A6 ( 297mmx420mm składany do formatu 105mmx148mm), kreda mat. 130g, 4+4 CMYK.


II.5) Główny kod CPV:
79823000-9

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020r. ( lub podpisania umowy, jeżeli nastąpi to po 01.01.2020r.) do 31.12.2020r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, a weryfikacji ww. warunku dokona na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, (wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ).
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej Wykonawcy wykonanie zamówienia, o którego udzielenie ubiega się w niniejszym postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, a weryfikacji ww. warunku dokona na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, (wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ).
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi dysponować wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym Wykonawcy wykonanie zamówienia, o którego udzielenie ubiega się w niniejszym postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, a weryfikacji ww. warunku dokona na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, (wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu Wykonawcy do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa zamówień publicznych. Jeżeli wskazany wyżej odpis jest dostępny za pośrednictwem bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych Wykonawca nie musi załączać omawianego odpisu, a Zamawiający pozyska go we własnym zakresie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

nie dotyczy postępowania

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy postępowania

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy postępowania

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1.1. Formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 1.2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 1.3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia -wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 1.4. Formularz cenowy - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 1.5. Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę lub osoby składające ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa lub z załączonych do oferty dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych; 2. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 2.1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VII.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono jego upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. 2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w punkcie VII.3.1) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed, notariuszem lub właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. 2.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3.W terminie 3 dni od dnia opublikowania przez Zamawiającego informacji, o której mowa w punkcie VII.9.1. SIWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.). 3.1. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie VII.8.2) SIWZ, składa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ wskazując, czy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, do której należy również inny Wykonawca lub Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-06, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-12-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 627516-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 11-PN-2019
Data publikacji zamówienia: 2019-11-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.filharmonia.bydgoszcz.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy