Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 631016-N-2019 z dnia 2019-12-02 r.

Gmina Włodawa: Kredyt długoterminowy dla Gminy Włodawa w 2019 roku w wysokości 1 835 144,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włodawa, krajowy numer identyfikacyjny 11019786500000, ul. ul. Jana Pawła II  22 , 22-200  Włodawa, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825721234, e-mail kancelaria@gmina-wlodawa.pl, faks 825721234.
Adres strony internetowej (URL): https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.ugwlodawa.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Gminy Włodawa Al.Jana Pawła II 22; 22-200 Włodawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kredyt długoterminowy dla Gminy Włodawa w 2019 roku w wysokości 1 835 144,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Numer referencyjny:
Fn.271.3.2019.KB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 835 144,00 zł (słownie: Jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote zero groszy) dla Gminy Włodawa z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Kredyt w kwocie 1 835 144,00 zł (słownie: Jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote zero groszy) postawiony do dyspozycji Zamawiającego przeznaczony będzie na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 3. Uruchomienie kredytu nastąpi w oparciu o pisemną dyspozycję, która zostanie złożona Wykonawcy. Dopuszcza się złożenie dyspozycji za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną na numer faksu lub adres e-mail wskazany w umowie lub w inny sposób. 4. Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym zostanie złożona dyspozycja o uruchomienie kredytu i przekazane środki przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego wskazany w umowie.. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykorzystania kwoty kredytu lub jej części określonej w pkt.2. 6. Zamawiający zobowiązuje się spłacać kapitał kredytu według załączonego harmonogramu, w latach 2019-2029, w terminach 28/29.02, 31.05, 31.08, 30.11, tj. 26 rat x 70 000,00 zł. i 1 rata x 15 144,00 zł. w terminie do 31.08.2029r, tj: 2019r. – 2022 r. – odsetki /karencja w spłacie kapitału/, 2023r.- 280 000,00 zł. łącznie raty kredytu + odsetki, 2024 r. - 280 000,00 zł. łącznie raty kredytu + odsetki, 2025 r. - 280 000,00 zł. łącznie raty kredytu + odsetki, 2026 r. - 280 000,00 zł. łącznie raty kredytu + odsetki, 2027 r. - 280 000,00 zł. łącznie raty kredytu + odsetki, 2028 r. - 280 000,00 zł. łącznie raty kredytu + odsetki, do 31 sierpnia 2029r. - 155 144,00 zł. łączne raty kredytu + odsetki, a odsetki banku w okresach miesięcznych naliczonych od dnia uruchomienia kredytu poczynając od miesiąca stycznia 2020r. do 15 dnia każdego miesiąca. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty. 7. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przekazania bez wezwania obciążenia Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w umowie lub w inny sposób. 8. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty) powiększone o stałą marżę Banku. Nie przewiduje się prowizji i opłat przygotowawczych za uruchomienie kredytu. 9. Zamawiający przewiduje możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu. 10. Zamawiający zakłada możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów rekompensacyjnych. 11. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kredytu lub jego części i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat od wartości, z których Zamawiający zrezygnował. 13. Jeżeli termin spłaty upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 14. Koszt kredytu na dzień składania ofert stanowić będzie: 14.1. odsetki od wykorzystanego ( zgodnie z § 4 SIWZ) kredytu naliczone miesięcznie, stanowiące sumę stałej marży banku i zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M (obowiązującą na 31.10.2019r. tj. 1,63%). Dla porównywalności złożonych Ofert wyliczenie to należy przygotować na załączniku nr 5. 15. Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem. 16. Zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Włodawa wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 17. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe, które stanowią załącznik nr 4 do SIWZ: 17.1. sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce i deficycie za rok 2016, 2017, 2018 oraz III kwartał 2019 roku, 17.2. sprawozdanie Rb-27S- z wykonania dochodów budżetowych (zbiorczo) za rok 2016, 2017, 2018 i III kwartał 2019 roku, 17.3. sprawozdanie Rb-28S- z wykonania wydatków budżetowych (zbiorczo) za rok 2016,2017, 2018 i III kwartał 2019roku, 17.4. sprawozdanie Rb – Z o zobowiązaniach za rok 2016, 2017, 2018 i III kwartał 2019 roku, 17.5. sprawozdanie Rb-UZ za 2016, 2017 i 2018 rok, 17.6 . sprawozdanie Rb –N o należnościach za rok 2016, 2017, 2018 i III kwartał 2019 roku, 17.7. sprawozdania Rb PDP za rok 2016, 2017 i 2018, 17.8. sprawozdanie Rb-ST za 2016, 2017 i 2018 rok, 17.9. opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy, 17.10. informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.11.2019r., 17.11. uchwała Rady Gminy Włodawa Nr VII/41/19 z dnia29 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, 17.12. opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Włodawa na rok 2019, 17.13. opinia RIO o planowanej kwocie długu Gminy Włodawa na 2019r., 17.14. opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Włodawa, 17.15. opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodawa, pozycje 17.9,17.12, 17.13, 17.14, 17.15 zamieszczone są na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Włodawa www.ugwlodawa.bip.lubelskie.pl w zakładce Prawo miejscowe/Budżet i uchwały okołobudżetowe, 17.16. uchwała budżetowa na 2019 rok wraz ze zmianami określająca wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodawa na lata 2019-2021 wraz ze zmianami, a także uchwała w sprawie opinii dotycząca przedłożenia przez Wójta Gminy Włodawa rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i 2018 zamieszczone są na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Włodawa https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl w zakładce Prawo miejscowe/Budżet i uchwały okołobudżetowe, 18. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć: 18.1. zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON, 18.2. dokumenty wyboru Wójta i powołania Skarbnika. 19. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 kpc.


II.5) Główny kod CPV:
66113000-5

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2029-08-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2029-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1876),
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami prawa bankowego,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Zmiana harmonogramu spłaty40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza do zmiany treści umowy w przypadku; a) W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, b) W przypadku zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, c) W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z prawa niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości i wystąpi z pisemnym wnioskiem o skrócenie terminu spłaty kredytu, d) W przypadku gdy Zamawiający z uwagi na nagłą zmianę sytuacji finansowej wystąpi z pisemnym wnioskiem o skrócenie terminu spłaty kredytu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Adres: ul. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: kancelaria@gmina-wlodawa.pl
tel: 825721234
fax: 825721234
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-12-113 DNI
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 631016-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: Fn.271.3.2019.KB
Data publikacji zamówienia: 2019-12-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: www.ugwlodawa.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
66113000-5 (3) Usługi udzielania kredytu