Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 631022-N-2019 z dnia 2019-12-02 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju: Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

POIiŚ 2014-2020, VIII oś priorytetowa – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju, krajowy numer identyfikacyjny 00355659000000, ul. Kościuszki  13a , 44-330  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 476 37 05, e-mail szkolamuzjastrzebie@poczta.internetdsl.pl, faks 32 476 37 11.
Adres strony internetowej (URL): http://www.szkola-muzyczna.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
szkoła publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.e-cea.pl/0924/zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.e-cea.pl/0924/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Adres:
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 13a


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego

Numer referencyjny:
1/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie realizacji robót budowlano – instalacyjnych związanych z rozbudową budynku o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu i dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia technicznego związanego z oświetleniem scenicznym, nagłośnieniem oraz systemem produkcji obrazu. Prace będą realizowane na terenie należącym do Zamawiającego – Jastrzębie-Zdrój (44-330), ul. Kościuszki 13a. 2. W szczególności wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót: a) Roboty budowlane konstrukcyjne. b) Roboty budowlane architektoniczne. c) Roboty instalacyjne elektryczne, w tym niskoprądowe, elektroakustyka. d) Roboty instalacyjne sanitarne, w tym centralne ogrzewanie, wentylacja, wod-kan. e) Roboty instalacyjne zewnętrzne związane z przebudową sieci cieplnej, gazowej, wodociągowej. f) Roboty budowlane drogowe wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonaniem nasadzeń zastępczych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie również zobowiązany do dostawy, montażu, skonfigurowania oraz uruchomienia sprzętu i urządzeń związanych z oświetleniem scenicznym, nagłośnieniem oraz systemem produkcji obrazu. W związku ze złożonymi na etapie wcześniejszego postępowania zapytaniami, Zamawiający dodatkowo informuje: a) Dla drzwi 1-skrzydłowych - przeszklonych EI 60 - klasa RC2 (szkło P2). Dla drzwi 1-skrzydłowych - przeszklonych bądź z panelem wypełniającym - klasa RC2 (szkło P2). Dla drzwi 2-skrzydłowych (zamek 3-pkt, szyba P2, wkładka w klasie C, bolce antywyważeniowe). b) Fasada ogniowa EI60 z szybą ochronną, antywłamaniową w klasie P2. Technicznie jest możliwe uzyskanie współczynnika przenikania U<1,3 dla fasady EI60 (wyłączając drzwi EI 60 dla których współczynnik może wynosić U=1,5. c) Drzwi A 1.09 - zgodnie z zestawieniem są drzwiami stalowymi. Drzwi A 1.10 - to drzwi aluminiowe. Blacha falista jak najbardziej może być zamontowana na drzwiach (zgodnie z projektem) - szkic detalu mocowania blachy według rys. AW-D-57 - detal B, ewentualnie wg rysunku warsztatowego dostosowującego wybrany system drzwi do projektu. d) W wycenie ofertowej Wykonawca nie uwzględnia n/w elementów (o których jest mowa w dokumentacji projektowej): - Krzesła muzyków orkiestrowych – 80 sztuk - Krzesło orkiestrowe kontrabasisty – 3 sztuki - Krzesło orkiestrowe kotlisty – 1 sztuka - Podest dyrygencki – 1 sztuka - Pulpit na nuty - 80 sztuk - Krzesła do garderób – 70 sztuk - Krzesła do stołów okrągłych – 70 sztuk - Stoły okrągłe, średnica 80cm – 22 sztuki - Stoły prostokątne ok. 85x50 cm – 62 sztuki - Lustra do garderób z oświetleniem LED 80x80cm – 62 sztuki - Sofa, dł. ok. 175cm – 10 sztuk - Ławy w kształcie litery „C”- szatnia muzyków, wym. zewnętrzny 110 x 300mm – 4 sztuki - Wieszak pojedynczy - szatnia muzyków – 100 sztuk - Szczotka toaletowa - 16 sztuk - Kosz na śmieci pedałowy 12L – 24 sztuki - kosz na odpady higieniczne 5 L – 9 sztuk - Półka na instrumenty wym. 40cm x 165cm / drewniana składana oklejona okładziną dywanową – 6 sztuk - Wieszak stojący szatniowy dł. ok. 3m ( 84 numerki szatniowe ) - 7 sztuk - Regał magazynowy dł. 90cm szer.40cm wys.200cm - 15 sztuk - Lodówka ( wys. ok. 2m)- 2 sztuki 21. Lodówka podblatowa do zabudowy ( wys. ok. 58 cm) - 1 sztuka - Zmywarka - 2 sztuki - Ekspres do kawy - 2 sztuki - Witryna chłodnicza - 2 sztuki - Rolety tekstylne z napędem elektrycznym ( sterowane radiowo ) - 17 sztuk - Kotary z tkaniny dźwiękochłonnej pomarszczonej o wymiarach dł. 13,6m x wys. 2,6m (1m materiału płaskiego = 1,5 m materiału pomarszczonego ) z systemowym karniszem ( dł. ok. 14m ) - Suszarka do rąk 2100W plastikowa - 6 sztuk - Praktikable (Rozbierane podesty na estradę). 3. Opis dotychczas wykonanych i odebranych protokołem inwentaryzacyjnym robót budowlano – instalacyjnych: 3.1. Sieci podziemne: a) Sieć elektroenergetyczna. b) Przebudowa sieci c.o. (do regulacji włazy kontrolne do projektowanych rzędnych terenu). c) Przebudowa sieci instalacji gazowej. d) Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej (do wykonania pozostało ułożenie rurociągu DN110 - 3 mb, montaż odwodnienia liniowego wraz z podejściem - 40 mb, montaż wycieraczek systemowych + podejście - 2 kpl). e) Budowa sieci wod-kan (do wykonania pozostała regulacja włazów instalacji kanalizacji do projektowanych rzędnych terenu). f) Wykonano otok instalacji odgromowej. 3.2. Konstrukcja budynku i instalacje wewnętrzne: a) Konstrukcja kondygnacji podziemnej wykonana w całości. b) Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnej zostały wykonane do różnych poziomów: - oś 3/G-I oraz I/3-5 - ściana wykonana do poz. +5,05 m - oś I/5-7 oraz 7/I-H - ściana wykonana do poz. + 5,67 m - oś 7/F-H - ściana wykonana do poz. + 6,19 m - oś A/5-7 oraz 7/A-F - ściana wykonana do poz. + 10,34 m - za wyjątkiem narożnika w osi A/5 - oś A/4-5 - ściana wykonana do poz. + 5,05 m - oś A/4 w kierunku osi 3 - fragment ściany długości około 2,5 m wykonany do poz. + 8,27 m - oś 3/A-G oraz A/3 w kierunku osi 4 - ściana wykonana do poz. + 12,31 m c) Ściany wewnętrzne kondygnacji nadziemnej zostały wykonane do różnych wysokości: - oś 4/A-I - ściana wykonana do poz. + 8,27 m - oś 5/A-F - ściana wykonana do poz. + 10,34 m - oś 5/F-H - ściana wykonana do poz. + 6,19 m - szyb windowy wykonany w całości d) Strop nad kondygnacją +1 (płyta widowni poziom +5,67) e) Strop nad kondygnacją + (płyta antresoli poziom + 6,19) f) Nie wykonano schodów łączących poziom +5,67 m z poziomem + 6,19 m - 2 szt. g) W zabetonowanych ścianach zewnętrznych i wewnętrznych osadzone zostały peszle i rury instalacji silnoprądowej i niskoprądowej wraz z puszkami zgodnie z projektem 4. Szczegółowe wymogi zostały opisane w: a) dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym i wykonawczym, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarze robót. Przy czym należy zaznaczyć, iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. 5. Zamawiający rekomenduje dokonanie przez Wykonawców (na swój koszt, w terminach ustalonych z dyrektorem placówki) wizji lokalnej. 6. Przedmiotowe postępowanie stanowi element realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Rozbudowa budynku państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdrój o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu” dofinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, VIII oś priorytetowa – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 7. Kody CPV: 7.1. Główny: 45.00.00.00-0 7.2. Dodatkowe: 45.33.12.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.31.12.00-2, 45.31.11.00-1 8. Warunki finansowe rozliczeń zostały zapisane we wzorze umowy. 9. Zamawiający, mając na uwadze wymogi zapisane w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga w odniesieniu do stanowisk opisanych w załączniku nr 11 - złożenia oświadczenia (wg. wzoru zawartego w załączniku nr 8) o zatrudnianiu przez Wykonawcę i ew. podwykonawców osób na tych stanowiskach na podstawie umowy o pracę. 10. Zamawiający może, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2016 poz. 922), dokonać kontroli rzetelności złożonego oświadczenia. W tym celu może żądać od Wykonawcy i podwykonawców informacji i dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45331200-0
45330000-9
45331100-7
45311200-2
45311100-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
400
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 400 dni od dnia rozpoczęcia robót. Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy. Planowana data rozpoczęcia robót to 15.01.2020 roku. 2. Ostateczny termin końcowy realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy Plac budowy najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia robót, wskazanym w pkt. 1.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej – równowartość 1.000.000,00 zł wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji).
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1. Posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 podobnych zamówień, tj. wykonania robót inwestycyjnych i/lub kompleksowych remontowo - modernizacyjnych w obiektach kubaturowych obejmujących prace budowlano – instalacyjne o wartości brutto każdego z nich min. 5.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem iż minimum 1 zamówienie będzie dotyczyć wykonania robót inwestycyjnych i/lub kompleksowych remontowo - modernizacyjnych budynku zawierającego salę lub sale koncertowe, widowiskowe, teatralne, wykładowe, kinowe (nie wchodzą w zakres, ze względu na znaczącą odrębność akustyczną takich obiektów, sale i/lub hale sportowe – i/lub pełniące rolę tylko sportową) W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień podpisania umowy wskazanej w wykazie. 2. Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: – do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, – do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważnej, – do pełnienia funkcji kierownika robót teletechnicznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej przewodowej i bezprzewodowej. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23, i ust. 5 pkt. 1), 4), 5), 6), 7) i 8) Zamawiający żąda: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w odniesieniu do firmy (podmiotu zbiorowego) oraz członka jej organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta); 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: 1) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) pkt 2) - 3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) pkt 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości 4) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i 3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt. 2), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu; 5) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1)-3), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym zgodnie z zasadami określonymi w ppkt 4). 6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale VI ust. 6.4.2. ppkt. 1) SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 6.5. pkt. 1) SIWZ (równoznaczny dokument wydany przez właściwy organ sądowy albo administracyjny kraju miejsca zamieszkania), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII 7.1. - 7.4. SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 3) wykaz określający zakres podwykonawstwa z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5.1) SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie, 5) oświadczenie w sprawie zatrudnienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy PZP


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
najniższa cena60,00
termin realizacji15,00
okres gwarancji15,00
doświadczenie kierownika budowy (w specjalności konstrukcyjno – budowlanej)10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. 2. W umowie zawarto przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-17, godzina: 12:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju. b) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju jest możliwy poprzez szkolamuzjastrzebie@poczta.internetdsl.pl: lub adres pocztowy: 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 13a. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przywołanego na karcie tytułowej. d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”. e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń. f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. h) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. i) Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. j) Wypełniając dyspozycję przepisu art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niniejszym informuje, że: - w przypadku gdy wykonanie obowiązków w zakresie prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, jak również dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540266117-N-2019 z dnia 05-12-2019 r.
Jastrzębie-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
631022-N-2019

Data:
02/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju, Krajowy numer identyfikacyjny 00355659000000, ul. Kościuszki  13a, 44-330  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 476 37 05, e-mail szkolamuzjastrzebie@poczta.internetdsl.pl, faks 32 476 37 11.
Adres strony internetowej (url): http://www.szkola-muzyczna.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-17, godzina: 12:45

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 12:45

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: szkolamuzjastrzebie@poczta.internetdsl.pl
tel: 32 476 37 05
fax: 32 476 37 11
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-12-179 DNI
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 631022-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 1/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-12-02
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 400 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.szkola-muzyczna.pl/
Informacja dostępna pod: https://bip.e-cea.pl/0924/zamowienia-publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane