Ogłoszenie nr 632396-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego, krajowy numer identyfikacyjny 69003904500000, ul. ul. Mostowa  2 , 38-100  Strzyżów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 762 091, e-mail goliwa_2705@o2.pl, faks 172 760 028.
Adres strony internetowej (URL): http://psm-strzyzow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
szkoła publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.e-cea.pl/1120/zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.e-cea.pl/1120/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
osobiście lub listownie lub kurierem
Adres:
38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 20


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Numer referencyjny:
1/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzyżowie - ul. Mostowa 20) transportem własnym, nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji instrumentów muzycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: Część 1. • Fortepian mistrzowski (1 szt.) Część 2. • Fortepian klasyczny (1 szt.) Parametry techniczne fortepianu mistrzowskiego: • fortepian wykonany w technologii tradycyjnej przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów, • wykończenie – czarny z połyskiem, lakier poliestrowy, • wymiary: długość w przedziale – 210 cm – 215 cm, szerokość w przedziale –146 cm – 152 cm, wysokość w przedziale –100 cm – 104 cm, waga: 340 kg – 360 kg • korpus: wykonany z wielowarstwowo klejonego sezonowanego drewna, • szkielet – belkowanie wykonane z sezonowanego litego drewna świerku, • strojnica – wykonana z warstw twardego drewna, • płyta rezonansowa – sezonowane drewno świerku wysokogórskiego, • ożebrowanie płyty rezonansowej – sezonowane lite drewno świerkowe, • mostki klejone z pionowo ułożonych warstw drewna twardego klonu o poziomym przebiegu słojów, pokryte nakładką klonową, • naciąg strun – krzyżowy, struny – wiolinowe: najwyższej jakości drutu stalowy, struny– basowe: rdzeń stalowy owijany drutem z czystej miedzi, • system Duplex Scala, • rama żeliwna - odlana metodą próżniową z żeliwa szarego, szlifowana i pokryta warstwami lakieru w kolorze złotym, • kołki stroikowe – hartowana stal, niklowane główki, • mechanizm młoteczkowy – brak elementów z tworzyw sztucznych, • młotki – drewniany rdzeń, twardy naturalny filc, poddany procesowi kompresji dla zachowania stałego kształtu oraz impregnowany w celu zabezpieczenia przeciw wilgoci i insektom, • tłumik – główki z litego drewna, lakierowane na czarno z połyskiem – filc tłumikowy naturalny – impregnowany, • klawiatura: 88 klawiszy z pełnego drewna świerku – indywidualnie wyważane ciężarkami ołowianymi, • pokrycie klawiszy: białe – imitacja kości słoniowej; czarne – drewno hebanowe utwardzone żywicą syntetyczną, • stół klawiatury – rama: biały buk – wypełnienie: deski świerkowe z wstawkami z czerwonego buku, ułożone poprzecznie, nie klejone, • pokrywa – klapa dwudzielna, profilowane wykończenie krawędzi, dwie pozycje otwarcia, zabezpieczenie otwarcia, • zamek klapy i pokrywy klawiatury, • pulpit – pięć pozycji ustawienia, • 3 pedały odlane z mosiądzu, polerowane – centralny pedał: sostenuto, • nogi wyposażone w rolki transportowe z hamulcami, • wyposażenie dodatkowe: pokrowiec ława fortepianowa z hydrauliczną regulacją wysokości siedziska • Okres minimalnej gwarancji – 5 lat (60 miesięcy). Parametry techniczne fortepianu klasycznego: • 88 klawiszy, • 3 pedały (środkowy pedał: sostenuto), • skala duplex, • płyta rezonansowa oraz żebra wykonane ze świerku europejskiego, specjalny system wyprężenia korony zapewniający jej swobodne rezonowanie nawet w najniższych rejestrach dynamicznych, • rama wykonana z żeliwa w technologii odlewania próżniowego, metodą kontrolowanej komputerowo obróbki cieplnej, zapewniającą zwiększoną twardość w części kapodastru oraz krawędzi ramy, a zachowującą większą jej elastyczność w części środkowej, • mechanizm bez elementów plastikowych, • stół klawiaturowy wykonany ze świerku, • rama klawiaturowa wykonana ze świerku oraz europejskiego buku, • kołek stroikowy stalowy niklowany o drobnym zwoju gwintu, • popychacze klonowe, • belki szkieletowe wykonane ze świerku wysokogórskiego o grubości min. 44 mm, wysokości min. 100 mm rozłożone promieniście i połączone wczepinowo z ramą szkieletu, • struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi, • belki stroikowe wykonane z warstw twardego klonu, łączonych wertykalnie żywicą, top z twardego klonu, • białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej, zapobiegającej ślizganiu się palców, • czarne klawisze wykonane z kompozytu drewna hebanowego lub z hebanu, • młotki w części dyszkantowej osadzone na trzonkach o baryłkowym przekroju, • szyny korpusu mechanizmu grającego tłoczone z aluminium, • mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpieczający przed jej przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty, • pedały i drążki pedałowe wykonane z mosiądzu, • min. 5 możliwości ustawienia pulpitu, • min. 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu, • dodatkowy metalowy wspornik pokrywy, • blokada wspornika pokrywy, • zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury, • wykończenie części drewnianych żywicą poliestrową, • kolor czarny, • długość od 185 cm do 188 cm, • szerokość od 147 cm do 151 cm, • wysokość od 99 cm do 101 cm, • waga od 310 kg do 320 kg, • Na wyposażeniu ława fortepianowa, z regulacją • Dedykowany, wysokiej klasy pokrowiec z wodoodpornego materiału, pokryty od wewnątrz miękką wyściółką; • Okres minimalnej gwarancji – 5 lat (60 miesięcy). Uwaga: W przypadku, gdy w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ pojawiają się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i wynika z braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiając dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zgodnie z treścią przepisu art. 29 ust. 3 ustawy PZP, przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać oferty równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ. W przypadku, gdy w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przedmiot zostanie opisany przez odniesienie do norm , europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego. Za równoważny w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego Zamawiający uzna oferowany przez Wykonawcę/ów instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym, technicznym oraz funkcjonalnym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem: - artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym – Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywanych utworów muzycznych, - technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie, co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument. Spełnienie powyższych wymogów wymaga potwierdzenia przez ekspertów, powołanych przez Zamawiającego


II.5) Główny kod CPV:
37311000-1

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-12-27


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej dwie dostawy profesjonalnych instrumentów muzycznych, każda o wartości minimum 500.000 złotych brutto dla części 1 oraz 100.000 zł brutto dla części 2
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Nie dotyczy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz (według wzoru zawartego w SIWZ) wykonanych w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia głównych dostaw, według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale V pkt 1.2. ppkt. c SIWZ, z podaniem przedmiotu, miejsca i daty wykonania, wartości i odbiorców wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, punkt 1, podpunkt a) i b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w zakresie którym dotyczą danego wykonawcy), - zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega(jeśli dotyczy), - formularz cenowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
najniższa cena 50,00
jakość50,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy, według którego zostanie podpisana umowa z Wykonawcą, zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Istotne postanowienia umowy - wzór umowy, w tym dopuszczalność zmian w umowie: 2.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, jeżeli: a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto); b) wystąpią inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, np. zmiany prawa; 2.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji umowy w następujących przypadkach jeżeli: a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, b) zaistnieją okoliczności Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzyżowie. Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Strzyżowie jest Marcin Kołodziej kontakt: iod.strzyzow@gmail.com a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przywołanego na karcie tytułowej. b) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”. c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń. d) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. e) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. f) Posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. g) nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Fortepian mistrzowski

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzyżowie - ul. Mostowa 20) transportem własnym, nowego, nie będącego przedmiotem ekspozycji instrumentu muzycznego - fortepianu mistrzowskiego

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37311000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-27

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
najniższa cena50,00
jakość50,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Fortepian klasyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzyżowie - ul. Mostowa 20) transportem własnym, nowego, nie będącego przedmiotem ekspozycji instrumentu muzycznego - fortepianu klasycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37311000-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-27

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
najniższa cena50,00
jakość50,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Adres: ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: goliwa_2705@o2.pl
tel: 172 762 091
fax: 172 760 028
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-12-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 632396-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 1/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-12-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: http://psm-strzyzow.pl/
Informacja dostępna pod: https://bip.e-cea.pl/1120/zamowienia-publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37311000-1 Instrumenty klawiszowe