Łomża: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ PŁYT CD I WKŁADÓW DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH I LASEROWYCH


Numer ogłoszenia: 63446 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 4733610, faks 086 4733210.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital-lomza.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ PŁYT CD I WKŁADÓW DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH I LASEROWYCH.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płyt CD i wkładów do drukarek atramentowych i laserowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zwanego dalej Zamawiającym w ilościach i asortymencie wg załącznika 1 do SIWZ. Ilość pakietów - 2..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.43.00-1, 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy płyt CD / wkładów do drukarek na kwotę minimum: Pakiet 1 - 70.800,00 zł Pakiet 2 - 89.200,00 zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz że są wytworzone w zgodzie z prawami patentowymi. 2. Wykonawca dołączy do oferty opinię producenta urządzeń drukujących, będących w użytkowaniu Zamawiającego, potwierdzającą spełnienie wszystkich wymogów technicznych oraz akceptację użytkowania w/w materiałów w okresie gwarancyjnym urządzeń - dotyczy Wykonawców oferujących materiały eksploatacyjne równoważne.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) obniżenia cen towaru o procent zmiany ceny; b) zmiany nazwy towaru w przypadku kiedy nowy towar spełnia wszystkie parametry towaru, który przestał być wytwarzany; c) zmiany obowiązującej stawki VAT, o procent +/- zmienionej ustawowo stawki podatku; d) Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości, będących przedmiotem zamówienia, w trakcie trwania umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-lomza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11A, 18 - 404 Łomża, Sekcja Zamówień Publicznych pok. 218, Hotel Pielęgniarek II piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.03.2012 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 - 404 Łomża, Kancelaria pok. 235.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w części V pkt. 1.1. do SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w części V pkt 2. do SIWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis zamówienia zawarty w tym pakiecie określa załącznik nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.43.00-1, 30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis zamówienia zawarty w tym pakiecie określa załącznik nr1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łomża: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ PŁYT CD I WKŁADÓW DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH I LASEROWYCH


Numer ogłoszenia: 117110 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 63446 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 4733610, faks 086 4733210.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ PŁYT CD I WKŁADÓW DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH I LASEROWYCH.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płyt CD i wkładów do drukarek atramentowych i laserowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zwanego dalej Zamawiającym w ilościach i asortymencie wg załącznika 1 do SIWZ. Ilość pakietów - 2.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.43.00-1, 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data S.C., Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 82272,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  97416,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  44673,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97416,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. GRAWIT, {Dane ukryte}, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 103567,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  105346,23


 • Oferta z najniższą ceną:
  60107,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  123420,19


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@szpital-lomza.pl
tel: 864 733 610
fax: 864 733 210
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6344620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-lomza.pl
Informacja dostępna pod: SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11A, 18 - 404 Łomża, Sekcja Zamówień Publicznych pok. 218, Hotel Pielęgniarek II piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
30234300-1 Płyty kompaktowe (CD)
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 JM Data S.C., Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2012-04-13 97 416,00
pakiet 2 F.H.U. GRAWIT
Skoczów
2012-04-13 105 346,00