Ogłoszenie nr 637049-N-2018 z dnia 2018-10-16 r.

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, krajowy numer identyfikacyjny 63125781600000, ul. al. Niepodległości  34 , 61714   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 626 70 80, e-mail kancelaria@umww.pl; marcin.kozubowicz@umww.pl, faks 61 626 70 81.
Adres strony internetowej (URL): www.umww.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.umww.pl, zakładka: zamówienia publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
siedziba Zamawiającego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, Sekretariat Biura Zamówień Publicznych, X piętro, pokój nr 1034 budynek A,


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego

Numer referencyjny:
DSR-II-1.272.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia składa się z pięciu niezależnych zadań częściowych (opracowań): Zadanie nr 1: Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej. Zadanie nr 2: Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz. Zadanie nr 3: Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10. Zadanie nr 4: Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów. Zadanie nr 5: Sprawozdanie z realizacji działań nałożonych w programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon. 2. Zakres i cel przewidywanego zamówienia: a) Opracowane przez Wykonawcę dokumenty mają na celu wykonanie okresowej analizy stanu powietrza i na tej podstawie określenie działań korygujących zmierzających do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i PM2,5, poziomu docelowego B(a)P i O3 oraz pułapu stężenia ekspozycji, a także zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych, a także ograniczenia ich skutków wraz z określeniem działań ochronnych dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. b) Dokumenty należy wykonać na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2017”, sporządzonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z uwzględnieniem w razie potrzeby nowszych danych. Powinny one uwzględniać uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego ww. Programy ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, aglomeracji poznańskiej oraz miasta Kalisza. c) Przedmiot zamówienia należy sporządzić opierając się na modelu (modelach) matematycznym, wybranym (wybranych) spośród polecanych przez Ministerstwo Środowiska i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, na materiałach szkoleniowych pt. „Wskazówki dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza”, Warszawa 2003 r., przeznaczonym do obliczania rozkładu przestrzennego stężeń zanieczyszczeń na terenach silnie zurbanizowanych i zanieczyszczeń komunikacyjnych pochodzących z ciągów komunikacyjnych, z zakresem stosowalności nie mniejszym niż wymagany przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. d) Przedmiot zamówienia należy wykonać wykorzystując cyfrowe podkłady mapowe wraz z warstwami tematycznymi typu „shape” (w układzie odniesienia PUWG 1992) z dokładnością w skali 1:10 000 dla obszarów objętych programem i w ich bezpośrednim sąsiedztwie z podziałem administracyjnym. e) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w formie tekstowej i graficznej oraz wektorowej. 3. W trakcie realizacji zamówienia przewidziane są: a) Konsultacje społeczne; b) Opiniowanie projektu uchwały przez jednostki samorządu terytorialnego; c) Konsultacje z instytucjami pożytku publicznego; d) Prezentacje na posiedzeniach: Zarządu Województwa, Komisjach Sejmiku Województwa, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z tzw. prawa opcji w przypadku, gdy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdzi konieczność przeprowadzenia Strategicznej oceny odziaływania na środowisko może wystąpić potrzeba opracowania „Prognoz oddziaływania na środowisko projektów Programów”. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 4 do SIWZ (SOPZ) oraz Załącznik nr 3 do SIWZ (IPU). 6. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: pracownik kierujący zespołem osób opracowujących produkt finalny.


II.5) Główny kod CPV:
90731300-3

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 159300,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-08-23


II.9) Informacje dodatkowe:
1. Ramowy „harmonogram” realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU, § 2 ust. 2) stanowiących Załączniki nr 3 do SIWZ. 2. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony przez Strony przed zawarciem umowy i będzie stanowić załącznik do niej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione jeżeli: 1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy opracowania programu ochrony powietrza lub aktualizację programu ochrony powietrza, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Poś). 2. Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, chemii lub fizyki oraz doświadczeniem w realizacji usług w zakresie wymienionym powyżej w ust. 1, tj. brała udział w realizacji co najmniej trzech usług w tym zakresie. Uwaga! Powyższe warunki udziału w postępowaniu są jednakowe niezależnie czy Wykonawca składa ofertę na jedno czy więcej zadań częściowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdz. V ust. 2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich wyksztalcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Uwaga! Pozycja 1 Załącznika nr 6 potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a pozycje 2-4 stanowią treść oferty i podlegają ocenie punktowej w kryteriach oceny ofert wg SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdz. V ust. 1 SIWZ wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1) formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych; 3) zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów (o ile zachodzi). 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 2C do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Organizacja: liczba osób skierowanych do realizacji zamówienia ponad wymagania minimalne30,00
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku gdy: 1) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej przewidzieć, zaszła konieczność zmiany terminu wykonania niniejszej umowy – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie, jednak z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy; 2) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT; 2. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-10-24, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa; 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Departament Organizacyjny i Kadr, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl tel.: 61 626 67 09; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego” – DSR-II.1.272.8.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Dane zawarte w umowie dotyczącej zamówienia publicznego (wraz z załącznikami do umowy) będą przechowywane przez okres 10 lat. Powyższe dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). 6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 9) Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500282220-N-2018 z dnia 26-11-2018 r.
Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 637049-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 63125781600000, ul. al. Niepodległości  34, 61-714   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 626 70 80, e-mail kancelaria@umww.pl, marcin.kozubowicz@umww.pl, faks 61 626 70 81.
Adres strony internetowej (url): www.umww.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
DSR-II-1.272.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia składa się z pięciu niezależnych zadań częściowych (opracowań): Zadanie nr 1: Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej. Zadanie nr 2: Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz. Zadanie nr 3: Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10. Zadanie nr 4: Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów. Zadanie nr 5: Sprawozdanie z realizacji działań nałożonych w programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon. 2. Zakres i cel przewidywanego zamówienia: a) Opracowane przez Wykonawcę dokumenty mają na celu wykonanie okresowej analizy stanu powietrza i na tej podstawie określenie działań korygujących zmierzających do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i PM2,5, poziomu docelowego B(a)P i O3 oraz pułapu stężenia ekspozycji, a także zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych, a także ograniczenia ich skutków wraz z określeniem działań ochronnych dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. b) Dokumenty należy wykonać na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2017”, sporządzonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z uwzględnieniem w razie potrzeby nowszych danych. Powinny one uwzględniać uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego ww. Programy ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, aglomeracji poznańskiej oraz miasta Kalisza. c) Przedmiot zamówienia należy sporządzić opierając się na modelu (modelach) matematycznym, wybranym (wybranych) spośród polecanych przez Ministerstwo Środowiska i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, na materiałach szkoleniowych pt. „Wskazówki dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza”, Warszawa 2003 r., przeznaczonym do obliczania rozkładu przestrzennego stężeń zanieczyszczeń na terenach silnie zurbanizowanych i zanieczyszczeń komunikacyjnych pochodzących z ciągów komunikacyjnych, z zakresem stosowalności nie mniejszym niż wymagany przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. d) Przedmiot zamówienia należy wykonać wykorzystując cyfrowe podkłady mapowe wraz z warstwami tematycznymi typu „shape” (w układzie odniesienia PUWG 1992) z dokładnością w skali 1:10 000 dla obszarów objętych programem i w ich bezpośrednim sąsiedztwie z podziałem administracyjnym. e) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w formie tekstowej i graficznej oraz wektorowej. 3. W trakcie realizacji zamówienia przewidziane są: a) Konsultacje społeczne; b) Opiniowanie projektu uchwały przez jednostki samorządu terytorialnego; c) Konsultacje z instytucjami pożytku publicznego; d) Prezentacje na posiedzeniach: Zarządu Województwa, Komisjach Sejmiku Województwa, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z tzw. prawa opcji w przypadku, gdy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdzi konieczność przeprowadzenia Strategicznej oceny odziaływania na środowisko może wystąpić potrzeba opracowania „Prognoz oddziaływania na środowisko projektów Programów”. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 4 do SIWZ (SOPZ) oraz Załącznik nr 3 do SIWZ (IPU). 6. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: pracownik kierujący zespołem osób opracowujących produkt finalny.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
90731300-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
39500.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ATMOTERM S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 45-031
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
39360.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39299.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39360.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
29000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ATMOTERM S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 45-031
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
33210.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33200.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33210.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
38250.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ATMOTERM S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 45-031
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
47970.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47899.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47970.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
34950.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
43050.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42999.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43050.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Sprawozdanie z realizacji działań nałożonych w programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
17600.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ATMOTERM S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 45-031
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
19680.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19600.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19680.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: kancelaria@umww.pl, marcin.kozubowicz@umww.pl
tel: 61 626 70 80,
fax: 61 626 70 81
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-10-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 637049-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: DSR-II-1.272.1.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-10-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 303 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.umww.pl
Informacja dostępna pod: www.umww.pl, zakładka: zamówienia publiczne
Okres związania ofertą: 29 dni
Kody CPV
90731300-3 Usługi ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej ATMOTERM S.A.
Opole
2018-11-20 39 360,00
Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz ATMOTERM S.A.
Opole
2018-11-20 33 210,00
Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10 ATMOTERM S.A.
Opole
2018-11-20 47 970,00
Sprawozdanie z realizacji działań nałożonych w programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon ATMOTERM S.A.
Opole
2018-11-20 19 680,00