Ogłoszenie nr 637346-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi: Nr spr 66/ZP/18 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę środków czystościowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 29540300000, ul. Pabianicka  62 , 93-513   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6895911, 42 6895910, 42 6895819, 42 6895404, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl, faks 42 6895409.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI ul. Pabianicka 62 93 – 513 Łódź, kancelaria szpitala


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nr spr 66/ZP/18 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę środków czystościowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Numer referencyjny:
66/ZP/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystościowych, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 23 pakiety


II.5) Główny kod CPV:
33771000-5

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  36   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
3. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem i pojęciem:  33771000-5 toaletowe produkty z papieru  33741200-8 płyn do rąk i ciała 39831300-9 środki do czyszczenia podłóg 39831600-2 środki do czyszczenia toalet 39813000-4 pasty i proszki czyszczące 39831210-1 detergenty do zmywarek 39831250-3 roztwory myjące 39831000-6 preparaty piorące
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu: A\ Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 1) Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). 2) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 3) oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą: A\ aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 1) wykonawca, który samodzielnie bierze udział w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie. 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców je wykazuje. 3) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów do wykonania zamówienia, winien zawrzeć informację o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 4) oświadczenie winno być złożone w oryginale. 5) oświadczenie w języku obcym winno być składane wraz z tłumaczeniem na język polski 6) zamawiający nie wymaga zamieszczenia w oświadczeniu informacji w zakresie art. 25a ust. 5 pkt. 2. 7) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. B\ FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 i 2a do SIWZ. C\ Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej. D\ Próbki w ilościach: • Pakiet nr 1- 2 sztuki • Pakiet nr 2- 2 sztuki • Pakiet nr 3- 2 sztuki • Pakiet nr 4- 2 sztuki • Pakiet nr 5- 2 sztuki • Pakiet nr 6- do każdej z dwóch pozycji pakietu po 2 sztuki • Pakiet nr 7- 2 sztuki • Pakiet nr 8- 2 sztuki • Pakiet nr 9- 4 opakowania po 250 listków • Pakiet nr 10- do każdej z dwóch pozycji pakietu po 2 rolki • Pakiet nr 11- 2 sztuki • Pakiet nr 12- 4 sztuki • Pakiet nr 13- 2 sztuki • Pakiet nr 14- 2 sztuki • 15.Pakiet nr 15- 2 sztuki • Pakiet nr 16- 2 sztuki • Pakiet nr 17- 2 sztuki • Pakiet nr 18- 2 sztuki • Pakiet nr 19- 2 sztuki • Pakiet nr 20- do każdej z dwóch pozycji pakietu po 1 sztuce • Pakiet nr 21- do każdej z dwóch pozycji pakietu po 1 sztuce • Pakiet nr 22- do każdej z dwóch pozycji pakietu po 1 sztuce • Pakiet nr 23- do każdej z dwóch pozycji pakietu po 1 sztuce Zamawiający wymaga aby:  próbki miały termin ważności 3 miesiące licząc od dnia otwarcia ofert;  próbki były identyczne jak te zaoferowane w formularzu ofertowym.  Próbki były oznaczone nazwą Wykonawcy oraz numerem pakietu i nr pozycji E\ ulotka w zakresie pakietów wskazanych w załączniku nr 2a do SIWZ F\ Karty charakterystyki produktu w zakresie pakietów wskazanych w załączniku nr 2a do SIWZ G\ Zgłoszenie do internetowego portalu zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP) w zakresie pakietów wskazanych w załączniku nr 2a do SIWZ G\ Pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych w zakresie pakietów wskazanych w załączniku nr 2a do SIWZ Zamawiający informuje, iż próbki służyć mają jednocześnie do oceny kryterium jakość oraz do potwierdzenia warunków bezwzględnie wymaganych. H\ Uprawdopodobnienie, że zastrzeżone przez Wykonawcę dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawcę dotyczy sytuacja określona poniżej w Rozdziale XVII pkt. 16);
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Jakość 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z załącznikiem do SIWZ - wzór umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Proszek do czyszczenia powierzchni emaliowanych i ze stali nierdzewnej: Tak 1 opak.= 0,5 kg 1 500 a) opakowanie 0,5 kg Tak X b) posiada kartę charakterystyki Tak X c) dobrze usuwa brud i tłuszcz X X 0-20 pkt d) nie rysuje powierzchni X X 0-10 pkt e) nie pozostawia osadu X X 0-10 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39813000-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Mleczko do czyszczenia powierzchni emaliowanych i ze stali nierdzewnej: Tak 1 opak.= 0,5 l. 1 800 a) opakowanie 0,5 l Tak X b) posiada kartę charakterystyki Tak X c) dobrze usuwa brud i tłuszcz X X 0-20 pkt d) nie rysuje powierzchni X X 0-10 pkt e) nie pozostawia osadu X X 0-10 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33771000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Mydło w płynie: Tak 1 opak.= 5 l. 1 145 a) zgłoszenie do internetowego portalu zgłaszania Produktów Kosmetycznych ( CPNP) Tak X b) ulotka informacyjna oferowanego produktu Tak X c) opakowanie 5 l Tak X d) dobrze pieniące X X 0-10 pkt e) natłuszczające skórę X X 0-10 pkt f) nie powoduje uczuleń i podrażnień skóry X X 0-10pkt g) delikatny zapach lub bezzapachowe X X 0-10 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk: Tak 1 opak.= 0,5 kg 180 a) posiada ulotkę oferowanego produktu Tak X b) opakowanie 0,5 kg Tak X c) dobrze usuwająca tłuszcz, smar, brud X X 0-20 pkt d) nie podrażnia skóry rąk X X 0-20 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Emulsja pielęgnująca do rąk i ciała Tak 1 opak.= 0,5 l. 1 500 a) ulotka informacyjna oferowanego produktu Tak X b) opakowanie 0,5 l Tak X c) zawierająca wosk pszczeli i olejki pielęgnacyjne Tak X d) do skóry wrażliwej Tak X e) dobre wchłanianie przez skórę X x 0-40 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Pasta do podłóg z PCV, linoleum, marmurów, lastriko, tworząca powłokę zabezpieczającą: Tak 1 opak.= 0,5 l. 2 700 a) posiada kartę charakterystyki Tak X b) opakowanie 0,5 l Tak X c) nadająca połysk bez polerowania Tak X d) ekologiczna Tak X e) z zaznaczoną wydajnością oraz sposobem stosowania Tak X f) antypoślizgowa X X 0-10 pkt g) o niedrażniącym zapachu X X 0-5 pkt h) wyjątkowo odporna na brud i zarysowania X X 0-10 pkt i) łatwo rozprowadzająca się na powierzchni X X 0-5 pkt j) tworzy powłokę zabezpieczającą X X 0-10 pkt Zmywacz do pasty tworzącej powłokę zabezpieczającą (poz.1): Tak 1 opak. = 0,5 l. 2 700 a) posiada kartę charakterystyki Tak X b) opakowanie 0,5 l Tak X c) dobrze i całkowicie usuwa zużytą powłokę pasty X x 0-40 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Płyn do ręcznego mycia naczyń : Tak 1 opak.= 0,5 l. 4 200 a) posiada kartę charakterystyki Tak X b) opakowanie 0,5 l Tak X c) ulegający biodegradacji Tak X d) dobrze usuwa brud i tłuszcz X X 0-10 pkt e) wydajny (koncentrat) X X 0-10 pkt f) nie zostawia smug i zacieków X X 0-10 pkt g) delikatny dla skóry rąk X X 0-10 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
8

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Środek myjąco – dezynfekujący do WC: Tak 1 opak.= 0,75 l. 5 400 a) na bazie podchlorynu sodu Tak X b) zawierający min. 5% aktywnego chloru Tak X c) opakowanie 0,75 l Tak X d) zagęszczony Tak X e) dołączenie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych Tak X f) dołączenie karty charakterystyki Tak X g) dobrze i skutecznie usuwa zabrudzenia i zacieki z czyszczonych powierzchni X x 0-40 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
9Nazwa:
9

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Ręczniki jednorazowego użycia do dozownika Merida: Tak 1 opak.= 5 000 szt. 2 100 a) składane w „Z” Tak X b) ciężar 2,25 - 2,40 kg / 1000 listków Tak X c) opakowanie zbiorcze 5000 szt. listków. W każdym opakowaniu zbiorczym 20 opakowań cząstkowych, każde po 250 listków. Tak X d) wymiary listka 23 x 25 cm Tak X f) listki dobrze wchłaniające Tak X h) pylenie (ręcznik nie może pozostawiać na dłoniach i w otoczeniu drobnych cząstek pyłu). X X 0-10 pkt i) wodoodporność (ręcznik nie może podczas wycierania kleić się do rąk, nie może pozostawać w rozmoczonych kawałkach na dłoniach), X X 0-10 pkt j) łatwość wyciągania pojedynczych sztuk ręczników z pojemnika (ręczniki nie mogą wypadać z pojemnika, nie sklejać się, wyjmować pojedynczo) X X 0-10 pkt k) ręczniki bez zapachu lub wydzielające przyjemny zapach, X X 0-10 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
10Nazwa:
10

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Papier toaletowy do dozownika typu „Merida”: Tak 1 szt.= rolka 9 000 a) rolka min. 0,6 kg Tak X b) szerokość wstęgi 9 cm Tak X c) jednowarstwowy x x 0-10 pkt d) dwuwarstwowy x x 0-20 pkt e) łatwa odrywalność x x 0-10 pkt Papier toaletowy 1 szt.= rolka 6 600 a) rolki min. 100 g Tak X b) szerokość wstęgi 9,5 cm Tak X c) jednowarstwowy x x 0-10 pkt d) dwuwarstwowy x x 0-20 pkt e) łatwa odrywalność x x 0-10 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
11Nazwa:
11

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Preparat do stali nierdzewnej: Tak X szt. 210 a) pozostawia warstwę ochronną nadającą powierzchni połysk. Zabezpiecza przed szybkim zabrudzeniem, ułatwia późniejsze czyszczenie. Tak X b) pojemność 500 ml. Tak X c) karta charakterystyki Tak x d) nie pozostawia smug x x 0-40 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
12Nazwa:
12

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Tabletki do zmywarek dwufazowe: Tak szt. 1 200 a) tabletki zapewniające mycie i nabłyszczanie naczyń Tak X b) zawartość aktywnego tlenu od 1,0% Tak X c) niska zawartość fosforanów Tak X d) wykazujący odczyn zasadowy 10,1 do 10,5 Tak X e) skutecznie usuwa zabrudzenia Tak X f) ze środkiem antybakteryjnym Tak X g) karta charakterystyki Tak X h) nie pozostawia osadów i zacieków x x 0-20 pkt i) wygląd - połysk naczyń po umyciu x x 0-10 pkt j) forma tabletki - spoistość, x x 0-10 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
13Nazwa:
13

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Ręczniki jednorazowe w roli do dozownika MERIDA o symb. CTS301: Tak X rol.= 400 ręczników 7500 a) rozmiar jednego ręcznika: szer. 21 cm x dł. 27 cm (+/-1 cm) Tak X b) ręczniki do dezynfekcji powierzchni w gabinetach zabiegowych Tak X c) dwuwarstwowe, klejone Tak X d) wykonane z celulozy Tak X e) wykonane w technologii TAD dopuszczalne wytłaczane i klejone Tak X f) pylenie (ręcznik nie może pozostawiać na dłoniach i w otoczeniu drobnych cząstek pyłu). X X 0-10 pkt g) wodoodporność (ręcznik nie może podczas wycierania kleić się do rąk, nie może pozostawać w rozmoczonych kawałkach na dłoniach), X X 0-10 pkt i) Łatwa odrywalność od roli X X 0-20 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
14Nazwa:
14

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
środek do czyszczenia przewodów wewnętrznych do urządzeń z hydromasażem typu Sann Profi: Tak X op.= 1l. 12 a) karta charakterystyki Tak X b) nie uszkadza powierzchni wanny Tak x c) nie zawiera chloru x x 0-30 pkt d) usuwa przykry zapach x x 0-10 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość39,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
15Nazwa:
15

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Mydło w płynie z dozownikiem: Tak 1 opak.= 0,5 l. 2 355 a) zgłoszenie do internetowego portalu zgłaszania Produktów Kosmetycznych ( CPNP) Tak X b) ulotka informacyjna oferowanego produktu Tak X c) dobrze pieniące X X 0-10 pkt d) delikatny zapach lub bezzapachowe X X 0-10 pkt e) nie powoduje uczuleń i podrażnień skóry X X 0-20 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
16Nazwa:
16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Emulsja w płynie do mycia rąk i ciała w pojemnikach jednorazowych do dozowników typu Dermados: Tak 1 opak.= 0,5 l. 1 350 a) zgłoszenie do internetowego portalu zgłaszania Produktów Kosmetycznych ( CPNP) Tak X b) ulotka informacyjna oferowanego produktu Tak X c) delikatny zapach lub bezzapachowe X X 0-20 pkt d) nie powoduje uczuleń i podrażnień skóry X X 0-20 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
17Nazwa:
17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Środek do usuwania kamienia i rdzy z urządzeń sanitarnych (krany, wanny, zlewozmywaki) Tak 1 opak.= 0,5 l. 4 500 a) posiada atest PZH lub równoważny Tak X b) karta charakterystyki Tak c) opakowania 0,5 l Tak X d) dobrze i skutecznie usuwa zabrudzenia i zacieki z czyszczonych powierzchni X x 0-20 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
18Nazwa:
18

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Płyn do mycia szyb, luster i powierzchni szklanych: Tak 1 opak.= 0,5 l. 1 800 a) Posiada kartę charakterystyki preparatu Tak X b) opakowanie 0,5 l Tak X c) usuwający brud i tłuszcz X X 0-10 pkt d) nie pozostawia smug i zacieków X X 0-10 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33741200-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
19Nazwa:
19

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Uniwersalny płyn do mycia podłóg z PCV, glazury, terakoty, plastiku: Tak 1 opak. = 1 l. 3 600 a) Posiada kartę charakterystyki preparatu Tak X b) opakowanie 1 l. Tak X c) z zaznaczoną na opakowaniu wydajnością oraz sposobem stosowania Tak X d) Dobrze usuwający brud X X 0-10 pkt e) Nie pozostawia smug na mytej powierzchni X X 0-15 pkt f) o niedrażniącym zapachu X X 0-15 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39831300-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
20Nazwa:
20

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Środek płuczący i nabłyszczający do maszynowego płukania do myjki MEIKO TOP CLEAN Tak X op.= 5l. 162 a) przeznaczony do płukania w ww. myjni do mycia obuwia operacyjnego Tak X b) rozpuszczalny w wodzie Tak X c) płynny koncentrat Tak X d) ph 6 - 7,0 Tak X e) nie pozostawia smug i osadów wapiennych x x 0-40 pkt Środek myjący do maszynowego mycia obuwia operacyjnego do myjki MEIKO TOP CLEAN: Tak X op.= 5l 144 a) przeznaczony do maszynowego mycia obuwia operacyjnego Tak X b) posiada bardzo dobre właściwości myjące w obecności zanieczyszczeń organicznych Tak X c) środek niskopieniący Tak X d) powinien usuwać trudne do usunięcia zabrudzenia Tak X e) rozpuszczalny w wodzie Tak X f) płynny koncentrat Tak X g) pH14 Tak X h) bezzapachowy x x 0-40 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39831300-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
21Nazwa:
21

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Środek myjący do myjni dezynfektora GETINGE FD1810 basenów, kaczek i wiaderek z pokrywką Tak x a) przeznaczony do maszynowego mycia Tak x b) posiada bardzo dobre właściwości myjące Tak x c) środek niskopieniący Tak x d) środek bezzapachowy x x 0-40 pkt Środek dezynfekujący do myjni dezynfektora GETNGE FD1810 Tak x a)przeznaczony do dezynfekcji Tak x b) posiada bardzo dobre właściwości dezynfekujące Tak x c) środek bezzapachowy x x 0-40 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39831000-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

>
KryteriumZnaczenie


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
22Nazwa:
22

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Środek myjący do myjni MIELE PROFESSIONAL Tak x op.= 5l. 72 a) przeznaczony do maszynowego mycia obuwia medycznego Tak x b)posiada bardzo dobre właściwości myjące Tak x c)środek niskopieniący Tak x d)powinien usuwać trudne do usunięcia zabrudzenia Tak x e)ph 14 x x 0-40 pkt Środek dezynfekujący do myjni MIELE PROFESSIONAL do obuwia medycznego Tak x op.= 5l. 72 a) przeznaczony do dezynfekcji obuwia medycznego Tak x b) posiada bardzo dobre właściwości dezynfekujące Tak x c) środek bezzapachowy x x 0-40 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39831000-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
23Nazwa:
23

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Środek myjący do myjni STELCO Tak x op.= 5l. 108 a) środek przeznaczony do mycia obuwia medycznego Tak x b)posiada bardzo dobre właściwości myjące Tak x c)środek niskopieniący Tak x d)powinien usuwać trudne do usunięcia zabrudzenia Tak x e)ph 14 x x 0-40 pkt Środek dezynfekujący do myjni STELCO Tak x op.= 5l. 108 a) przeznaczony do dezynfekcji obuwia medycznego Tak x b) posiada bardzo dobre właściwości dezynfekujące Tak x c) środek bezzapachowy x x 0-40 pkt

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39831000-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
jakość40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Rozmiar pliku: 4658 KB
Ogłoszenie nr 500262402-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
637346-N-2018

Data:
2018-10-17
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 29540300000, ul. Pabianicka  62, 93-513   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6895911, 42 6895910, 42 6895819, 42 6895404, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl, faks 42 6895409.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-06, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-09, godzina: 10:00,

 

Adres: Pabianicka 62, 93-513 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: przetargi@kopernik.lodz.pl
tel: 42 6895911, 42 6895910, 42 6895819, 42 6895404
fax: 42 6895409
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-11-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 637346-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: 66/ZP/18
Data publikacji zamówienia: 2018-10-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 23
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33771000-5 Toaletowe produkty z papieru