Oświęcim: REMONT WITRYN SKLEPOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEJŚĆ DO LOKALI W PASAŻU HANDLOWYM W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM PRZY UL. ŚNIADECKIEGO 23-39 W OŚWIĘCIMIU


Numer ogłoszenia: 63941 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT WITRYN SKLEPOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEJŚĆ DO LOKALI W PASAŻU HANDLOWYM W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM PRZY UL. ŚNIADECKIEGO 23-39 W OŚWIĘCIMIU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont witryn sklepowych wraz z przebudową wejść do lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami usługowymi. Zastosowana ślusarka wykonana z kształtek aluminium wielokomorowego tzw. aluminium ciepłe. Przeszklenia będą wykonane z szyb komorowych zespolonych, szklonych od wewnątrz szkłem bezpiecznym P1, a od zewnątrz szybą antywłamaniową P4. Wprowadzone portale wokół wejść do lokali użytkowych obłożone będą okładziną z cegły klinkierowej. 2. Zakres i kolejność robót konstrukcyjno-budowlanych: Zakres prac zawiązanych z remontem witryn sklepowych wraz z przebudową wejść do lokali nr 1;2;3;4;5;6;7;10;11;12;13;14;15 obejmuje: - demontaż istniejącej ślusarki witryn zewnętrznych wraz wiatrołapami; - skucie fragmentów cokołów ściany frontowej oraz części parapetów; - podmurowanie skróconych parapetów betonowych; - wymurowanie portali drzwiowych; - montaż ślusarki otworowej zewnętrznej; - budowa wewnętrznych ścianek kartonowo-gipsowych rozdzielających lokale; - wyrównanie istniejących podestów betonowych pod projektowane portale; - roboty naprawcze i wykończeniowe. 3. Prace związane z remontem witryn sklepowych wraz z przebudową wejść do lokali w pasażu handlowym przewidziano do realizacji jednoetapowej. 4. WYKONAWCA MUSI ZAPEWNIĆ OCHRONĘ LOKALI NA CZAS WYKONYWANIA PRAC. 5. WYKONAWCA USTALA Z NAJEMCAMI DOGODNY TERMIN REALIZACJI PRAC W LOKALACH UŻYTKOWYCH. 6. Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie budowlanym ,specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wpłaty wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - PZP), Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, w którym należy wykazać: a) co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie wymiany lub montażu aluminiowej stolarki okiennej o wartości robót min. 160.000,00 zł (brutto), l u b b) co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie wymiany lub montażu aluminiowej stolarki okiennej o wartości robót min. 60.000,00 zł (brutto) - każda z robót. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz wykonanych robót budowlanych należy sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.3 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP). Na potwierdzenie niniejszego warunku Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) oświadczenie, że co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (do kierowania robotami) - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z Wykonawców).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.4 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący posiadania wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - PZP), Zamawiający wymaga, złożenia następujących dokumentów: 1) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 300 000,00 zł. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych ul.Bema 12 32-602 Oswięcim, pokój nr 9..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Nieszkalnych ul.Bema 12 32-602 Oświęcim pokój nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Oświęcim: Remont witryn sklepowych wraz z przebudową wejść do lokali w pasażu handlowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu.


Numer ogłoszenia: 125810 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 63941 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont witryn sklepowych wraz z przebudową wejść do lokali w pasażu handlowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont witryn sklepowych wraz z przebudową wejść do lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami usługowymi. Zastosowana ślusarka wykonana z kształtek aluminium wielokomorowego tzw. aluminium ciepłe. Przeszklenia będą wykonane z szyb komorowych zespolonych, szklonych od wewnątrz szkłem bezpiecznym P1, a od zewnątrz szybą antywłamaniową P4. Wprowadzone portale wokół wejść do lokali użytkowych obłożone będą okładziną z cegły klinkierowej. 2. Zakres i kolejność robót konstrukcyjno-budowlanych: Zakres prac zawiązanych z remontem witryn sklepowych wraz z przebudową wejść do lokali nr 1;2;3;4;5;6;7;10;11;12;13;14;15 obejmuje: - demontaż istniejącej ślusarki witryn zewnętrznych wraz wiatrołapami; - skucie fragmentów cokołów ściany frontowej oraz części parapetów; - podmurowanie skróconych parapetów betonowych; - wymurowanie portali drzwiowych; - montaż ślusarki otworowej zewnętrznej; - budowa wewnętrznych ścianek kartonowo-gipsowych rozdzielających lokale; - wyrównanie istniejących podestów betonowych pod projektowane portale; - roboty naprawcze i wykończeniowe. 3. Prace związane z remontem witryn sklepowych wraz z przebudową wejść do lokali w pasażu handlowym przewidziano do realizacji jednoetapowej. 4. WYKONAWCA MUSI ZAPEWNIĆ OCHRONĘ LOKALI NA CZAS WYKONYWANIA PRAC. 5. WYKONAWCA USTALA Z NAJEMCAMI DOGODNY TERMIN REALIZACJI PRAC W LOKALACH UŻYTKOWYCH. 6. Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie budowlanym ,specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KMG Stolarka Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 43-502 Czechowice- Dziedzice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 251911,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  222432,21


 • Oferta z najniższą ceną:
  222432,21
  / Oferta z najwyższą ceną:
  231795,19


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6394120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 87 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Mieszkalnych ul.Bema 12 32-602 Oswięcim, pokój nr 9.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont witryn sklepowych wraz z przebudową wejść do lokali w pasażu handlowego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu. KMG Stolarka Sp. z o.o.
Czechowice- Dziedzice
2012-04-20 222 432,00