Ogłoszenie nr 641716-N-2018 z dnia 2018-10-29 r.

Gmina Góra Kalwaria: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Góra Kalwaria i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 24 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, krajowy numer identyfikacyjny 1327113400000, ul. ul. 3 Maja  10 , 05530   Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22/7273414, e-mail przetargi@gorakalwaria.pl, faks 22/7273414.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gorakalwaria.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.gorakalwaria.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.gorakalwaria.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
wersja pisemna /papierowa
Adres:
Urząd Miasta i Gminy; ul. 3-go Maja 10; 05-530 Góra Kalwaria


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Góra Kalwaria i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 24 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Numer referencyjny:
ZAP.271.32.2018.ZAP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Góra Kalwaria i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 24 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. W skład jednostek organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria wchodzą: - Gmina Góra Kalwaria (organ), - Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, - Ośrodek Pomocy Społecznej, - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, - Administracja Budynków Komunalnych, - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górze Kalwarii, - Szkoła Podstawowa w Coniewie, - Szkoła Podstawowa w Cendrowicach, - Szkoła Podstawowa w Baniosze, - Szkoła Podstawowa w Brześcach, - Szkoła Podstawowa w Czersku, - Szkoła Podstawowa w Czachówku, - Szkoła Podstawowa w Czaplinku, - Szkoła Podstawowa w Dobieszu, - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kątach, - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii, - Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii, - Przedszkole Samorządowe w Wilczynku (Przedszkole Samorządowe w Baniosze), - Żłobek Miejski w Górze Kalwarii. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jej jednostek obejmuje: 1. Bieżącą obsługę bankową: a/ otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy b/ otwarcie i prowadzenie podstawowych rachunków w złotych polskich dla gminnych jednostek organizacyjnych c/ otwarcie i prowadzenie innych rachunków budżetu Gminy Góra Kalwaria, Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m. in. takich jak: rachunek dotacji, rachunki na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych, rachunki ZFŚS, rachunki indywidualne, i inne wynikające z przepisów prawa d/ umożliwienie zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego e/ realizację poleceń przelewu f/ realizację płatności bezgotówkowych g/ przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione h/ wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi i/ świadczenia usług bankowości elektronicznej (w tym: zainstalowanie w siedzibie każdej z jednostek organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, serwisu i bieżącej aktualizacji oprogramowania, przeszkolenia wskazanych pracowników, zapewnienia możliwości generowania pliku JPK WB) j/ lokowanie wolnych środków na wskazanym rachunku bankowym na lokatach overnight k/ obsługa kasowa, w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku czy list wypłat dostarczanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne l/ wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności – system wirtualnych rachunków kontrahenckich. 2. Pozostałe usługi bankowe: a/ wydawanie blankietów czeków gotówkowych b/ nieodpłatne wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń – w zależności od potrzeb Zamawiającego c/ potwierdzanie stanu sald na rachunkach d/ możliwość generowania wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy e/ odtwarzanie historii rachunku f/ udzielanie poręczeń g/ wyznaczenie bezpłatnie opiekuna – doradcy zamawiającego. 3. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym, które są objęte zmówieniem, wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi muszą zawierać: a/ wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności, b/ informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie, c/ pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku. 4. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych: a/ dokonywanie przelewów wewnątrz banku Wykonawcy, realizowanych za pomocą sytemu bankowości elektronicznej, za które Wykonawca nie będzie pobierał opłat b/ dokonywanie przelewów poza bank Wykonawcy, realizowanych za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za które Wykonawca może pobierać opłatę w PLN w wysokości podanej w ofercie przetargowej c/ realizacja zlecenia płatności złożonego do godz. 19.00 wewnątrz banku i do godziny 13.30 poza bank Wykonawcy umowy nastąpi w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku d/ w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej Zamawiający, celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 13.30. Za przelewy złożone w formie papierowej Wykonawca może pobierać opłaty w PLN w wysokości podanej w ofercie przetargowej e/ w przypadku dopuszczenia przez system, z winy Wykonawcy, do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika), na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat. 5. Udostępnienie Zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek. 6. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a/ zapewnić stałą i sprawną obsługę interesantów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Urzędu, z jedną przerwą, oraz nie pobierania od wpłacających opłat od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych, b/ obsługę kasową w co najmniej 1 punkcie na terenie Miasta (poza punktem w budynku Urzędu Miasta i Gminy) i w tym miejscu nie pobierania od wpłacających opłat od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych, c/ na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego. 7. Opłaty za czynności objęte przedmiotem zamówienia pobierane będą przez Wykonawcę z rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego, w przypadku braku środków na tym rachunku bank niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o ich wysokości, który niezwłocznie zasili rachunek bankowy wydatków niezbędną kwotą. Inne opłaty za czynności bankowe nie wyszczególnione w zamówieniu pobierane będą w PLN w wysokości wskazanej w ofercie przetargowej. 8. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zapewnienie obsługi systemu bankowości elektronicznej obejmuje przede wszystkim: a/ realizowanie operacji bankowych w trybach zwykłym, przyspieszonym i pilnym oraz w systemach Elixir, Sorbnet, SWIFT i innych b/ dokonywanie przelewów krajowych w dniu ich złożenia najbliższą sesją. Wymagane są 3 sesje rozliczeniowe w systemie Elixir. W razie nie zrealizowania zlecenia we wskazanym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie, od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia c/ dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami w banku Wykonawcy bez zbędnej zwłoki d/ składanie i dokonywanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przez osoby upoważnione przed wysłaniem do odbiorcy e/ dokonywanie płatności zagranicznych zgodnie ze standardem SWIFT f/ szybki dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcjach, w tym: - podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Zamawiającego - pobieranie wyciągów bankowych za każdy dzień w formie pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF, przy czym elektroniczne wyciągi bankowe ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego powinny być wygenerowane najpóźniej do godziny 12.00 dnia następnego - możliwość drukowania pojedynczych transakcji uznaniowych i obciążeniowych ze wszystkich rachunków bankowych oraz możliwość zapisu danych w formacie PDF. Dane o operacjach na rachunkach bankowych Zamawiającego udostępniane w obrębie wyciągów bankowych muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych operacji, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej JST - możliwość importowania przelewów wystawionych w systemie finansowo – księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych - możliwość przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on – line zbiorów danych z całego okresu objętego umową na obsługę bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum - dostęp do danych o operacji, każdorazowo po dokonaniu operacji na rachunkach bankowych Zamawiającego - możliwość wygenerowania danych dla potrzeb obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami g/ zapewnianie następujących usług: zainstalowanie i wdrożenie systemu, szkolenie użytkowników systemu, serwis oraz pomoc techniczną we wszystkich jednostkach. Przeszkolenie użytkowników systemu nastąpi wg harmonogramu uzgodnionego między stronami w taki sposób, aby możliwe było wdrożenie systemu i jego sprawne funkcjonowanie od 24.11.2018 r. i poprzedzone będzie przekazaniem przez Wykonawcę drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem h/ jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego) i/ dostarczenie i zainstalowanie odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów) j/ informowanie, w tym za pośrednictwem systemu, o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank) k/ zapewnienie całodobowej ochrony systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego l/ zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, co najmniej: - jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, - dodatkowego uwierzytelniania użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, - szyfrowania transmisji danych, - automatycznej blokady konta użytkownika maksymalnie po 5 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem (z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej), - tworzenia rejestru czynności użytkowników. W ramach udostępnienia usługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni również: - internetowy dostęp w oparciu o technologię szyfrowania TLS w wersji co najmniej 1.2 z kluczem szyfrującym co najmniej 2048 bitów, lub w oparciu o inne równie bezpieczne, szyfrowane kanały komunikacyjne, - prawidłową pracę na stacjach roboczych pracujących w systemie Windows w wersji co najmniej 10 i wyższych, - prawidłowe działanie portalu bankowego w co najmniej 2 rodzajach przeglądarek internetowych używanych obecnie przez Zamawiającego (na chwilę obecną Zamawiający korzysta z przeglądarek: Firefox i Internet Explorer), - autoryzację zleceń i działań w systemie przy wykorzystaniu klucza podpisu zachowanego na zewnętrznych kluczach kryptograficznych takich jak: nośnik kryptograficzny USB, karta kryptograficzna, - pełne zastosowanie podpisu elektronicznego, zgodnie z systemem pełnomocnictw złożonych przez Zamawiającego oraz autoryzację sporządzonych przelewów przez minimum dwie osoby, - dostęp do systemu tylko dla uwierzytelnionych użytkowników, - informowanie zalogowanego użytkownika o ostatnim prawidłowym i nieprawidłowym logowaniu z użyciem jego identyfikatorów, - funkcję bezpiecznego wylogowania się (do użycia przez użytkowników w przypadku kończenia pracy w systemie), - możliwość określenia szczegółowego dostępu użytkownika do funkcji w systemie, - wpisywanie hasła w formacie maskowanym, - możliwość zdefiniowania okresu bezczynności pracownika, po której nastąpi automatyczne wylogowanie, - spełnienie wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, - możliwość ograniczenia adresów IP, z których będzie możliwe logowanie pracowników do systemu i zlecanie dokonywania operacji bankowych do wskazanej przez Zamawiającego puli, - możliwość zdefiniowania okien czasowych , w których dozwolone jest logowanie do systemu. W przypadku planowania jakiekolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić korzystanie z automatycznej komunikacji z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego (jak również jego jednostek organizacyjnych) poprzez wymianę plików danych źródłowych z systemu bankowego. Po zakończeniu realizacji umowy, w przypadku zmiany systemu, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 9. Zapewnienie informatycznego systemu masowych płatności, umożlwiającego jednoznaczną identyfikację wpłat i automatyczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego, rozpoznawalnych po identyfikatorze konta bankowego, który polegał będzie m.in. na: - przeprowadzeniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji płatniczych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego, - uznaniu rachunku bieżącego kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe, - zapisywaniu na rachunku bieżącym sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe, - generowaniu i przekazywaniu informacji o płatnościach masowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego (plik wyjściowy) za pomocą bankowości elektronicznej najpóźniej w następnym dniu roboczym banku do godziny 12.00. 10. Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) wraz z wpływami z konsolidacji na lokatach typu overnight (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Oprocentowanie środków pieniężnych, o których mowa powyżej oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotowych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej. Bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach jednostek nie objętych konsolidacją w oparciu o stawkę WIBID O/N, skorygowaną o marżę banku. Oprocentowanie na w/w warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków. Oprocentowanie środków na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego jako nie podlegające konsolidacji podlega odniesieniu na właściwe konta, których dotyczy. 11. Zapewnienie możliwości „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach, na wskazany rachunek bankowy. 12. Zapewnienie usługi realizowania płatności bezgotówkowych na rzecz Zamawiającego, w tym co najmniej: - zainstalowanie 1 terminala kart płatniczych w Urzędzie Miasta i Gminy, - zainstalowanie terminali w jednostkach organizacyjnych Gminy (w razie potrzeby Zamawiającego), - zapewnienie identyfikacji wpłat na wyciągu bankowym z określeniem danych kontrahenta, tytułu wpłaty i kwoty, oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych operacji, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego, - zapewnienie serwisu i opieki technicznej. Realizacja operacji wykonywanych przy użyciu terminala nie może być związana z opłatami i prowizjami obciążającymi wpłacających. 13. Otwarcie rachunków bankowych Gminy Góra Kalwaria, Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych, o których mowa w SIWZ ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej. 14. Otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. 15. Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub wniosku złożonego w formie elektronicznej przez osoby upoważnione i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu do banku oświadczenia. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących sposobu przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym, a systemami finansowo – księgowymi w przypadku zmiany u Zamawiającego systemów finansowo – księgowych. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresie trwania umowy do możliwości zaciągnięcia kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Góra Kalwaria na sfinansowanie ewentualnego przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonej uchwałą budżetową (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Ewentualny kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku kalendarzowego.


II.5) Główny kod CPV:
66110000-4

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2021-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, a w przypadku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe,
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798, ze zm.) – zgodnie z treścią załącznika nr 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli w postępowaniu ofertę złoży tylko jeden Wykonawca, nie ma potrzeby składania przedmiotowego oświadczenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego składa, w celu potwierdzenia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, a w przypadku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena (koszty) obsługi bankowej70,00
oprocentowanie30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku gdy: - zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego, - pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, - wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych, - zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu niniejszej umowy. 2. Zmiany umowy są dopuszczalne jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków: - zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, - spowodowane są okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a ich wartość nie przekracza 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, - wykonawcę ma zastąpić inny podmiot w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, - zmiany nie są istotne w rozumieniu ustawy PZP, a ich łączna wartość jest mniejsza niż 15% wynagrodzenia Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500282012-N-2018 z dnia 26-11-2018 r.
Gmina Góra Kalwaria: : Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Góra Kalwaria i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 24 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 641716-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, Krajowy numer identyfikacyjny 1327113400000, ul. ul. 3 Maja  10, 05530   Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22/7273414, e-mail przetargi@gorakalwaria.pl, faks 22/7273414.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gorakalwaria.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Góra Kalwaria i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 24 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZAP.271.32.2018.ZAP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Góra Kalwaria i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 24 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. W skład jednostek organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria wchodzą: - Gmina Góra Kalwaria (organ), - Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, - Ośrodek Pomocy Społecznej, - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, - Administracja Budynków Komunalnych, - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górze Kalwarii, - Szkoła Podstawowa w Coniewie, - Szkoła Podstawowa w Cendrowicach, - Szkoła Podstawowa w Baniosze, - Szkoła Podstawowa w Brześcach, - Szkoła Podstawowa w Czersku, - Szkoła Podstawowa w Czachówku, - Szkoła Podstawowa w Czaplinku, - Szkoła Podstawowa w Dobieszu, - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kątach, - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii, - Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii, - Przedszkole Samorządowe w Wilczynku (Przedszkole Samorządowe w Baniosze), - Żłobek Miejski w Górze Kalwarii. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jej jednostek obejmuje: 1. Bieżącą obsługę bankową: a/ otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy b/ otwarcie i prowadzenie podstawowych rachunków w złotych polskich dla gminnych jednostek organizacyjnych c/ otwarcie i prowadzenie innych rachunków budżetu Gminy Góra Kalwaria, Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m. in. takich jak: rachunek dotacji, rachunki na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych, rachunki ZFŚS, rachunki indywidualne, i inne wynikające z przepisów prawa d/ umożliwienie zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego e/ realizację poleceń przelewu f/ realizację płatności bezgotówkowych g/ przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione h/ wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi i/ świadczenia usług bankowości elektronicznej (w tym: zainstalowanie w siedzibie każdej z jednostek organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, serwisu i bieżącej aktualizacji oprogramowania, przeszkolenia wskazanych pracowników, zapewnienia możliwości generowania pliku JPK WB) j/ lokowanie wolnych środków na wskazanym rachunku bankowym na lokatach overnight k/ obsługa kasowa, w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku czy list wypłat dostarczanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne l/ wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności – system wirtualnych rachunków kontrahenckich. 2. Pozostałe usługi bankowe: a/ wydawanie blankietów czeków gotówkowych b/ nieodpłatne wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń – w zależności od potrzeb Zamawiającego c/ potwierdzanie stanu sald na rachunkach d/ możliwość generowania wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy e/ odtwarzanie historii rachunku f/ udzielanie poręczeń g/ wyznaczenie bezpłatnie opiekuna – doradcy zamawiającego. 3. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym, które są objęte zmówieniem, wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi muszą zawierać: a/ wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności, b/ informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie, c/ pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku. 4. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych: a/ dokonywanie przelewów wewnątrz banku Wykonawcy, realizowanych za pomocą sytemu bankowości elektronicznej, za które Wykonawca nie będzie pobierał opłat b/ dokonywanie przelewów poza bank Wykonawcy, realizowanych za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za które Wykonawca może pobierać opłatę w PLN w wysokości podanej w ofercie przetargowej c/ realizacja zlecenia płatności złożonego do godz. 19.00 wewnątrz banku i do godziny 13.30 poza bank Wykonawcy umowy nastąpi w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku d/ w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej Zamawiający, celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 13.30. Za przelewy złożone w formie papierowej Wykonawca może pobierać opłaty w PLN w wysokości podanej w ofercie przetargowej e/ w przypadku dopuszczenia przez system, z winy Wykonawcy, do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika), na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat. 5. Udostępnienie Zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek. 6. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a/ zapewnić stałą i sprawną obsługę interesantów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Urzędu, z jedną przerwą, oraz nie pobierania od wpłacających opłat od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych, b/ obsługę kasową w co najmniej 1 punkcie na terenie Miasta (poza punktem w budynku Urzędu Miasta i Gminy) i w tym miejscu nie pobierania od wpłacających opłat od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych, c/ na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego. 7. Opłaty za czynności objęte przedmiotem zamówienia pobierane będą przez Wykonawcę z rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego, w przypadku braku środków na tym rachunku bank niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o ich wysokości, który niezwłocznie zasili rachunek bankowy wydatków niezbędną kwotą. Inne opłaty za czynności bankowe nie wyszczególnione w zamówieniu pobierane będą w PLN w wysokości wskazanej w ofercie przetargowej. 8. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zapewnienie obsługi systemu bankowości elektronicznej obejmuje przede wszystkim: a/ realizowanie operacji bankowych w trybach zwykłym, przyspieszonym i pilnym oraz w systemach Elixir, Sorbnet, SWIFT i innych b/ dokonywanie przelewów krajowych w dniu ich złożenia najbliższą sesją. Wymagane są 3 sesje rozliczeniowe w systemie Elixir. W razie nie zrealizowania zlecenia we wskazanym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie, od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia c/ dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami w banku Wykonawcy bez zbędnej zwłoki d/ składanie i dokonywanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przez osoby upoważnione przed wysłaniem do odbiorcy e/ dokonywanie płatności zagranicznych zgodnie ze standardem SWIFT f/ szybki dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcjach, w tym: - podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Zamawiającego - pobieranie wyciągów bankowych za każdy dzień w formie pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF, przy czym elektroniczne wyciągi bankowe ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego powinny być wygenerowane najpóźniej do godziny 12.00 dnia następnego - możliwość drukowania pojedynczych transakcji uznaniowych i obciążeniowych ze wszystkich rachunków bankowych oraz możliwość zapisu danych w formacie PDF. Dane o operacjach na rachunkach bankowych Zamawiającego udostępniane w obrębie wyciągów bankowych muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych operacji, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej JST - możliwość importowania przelewów wystawionych w systemie finansowo – księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych - możliwość przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on – line zbiorów danych z całego okresu objętego umową na obsługę bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum - dostęp do danych o operacji, każdorazowo po dokonaniu operacji na rachunkach bankowych Zamawiającego - możliwość wygenerowania danych dla potrzeb obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami g/ zapewnianie następujących usług: zainstalowanie i wdrożenie systemu, szkolenie użytkowników systemu, serwis oraz pomoc techniczną we wszystkich jednostkach. Przeszkolenie użytkowników systemu nastąpi wg harmonogramu uzgodnionego między stronami w taki sposób, aby możliwe było wdrożenie systemu i jego sprawne funkcjonowanie od 24.11.2018 r. i poprzedzone będzie przekazaniem przez Wykonawcę drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem h/ jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego) i/ dostarczenie i zainstalowanie odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów) j/ informowanie, w tym za pośrednictwem systemu, o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank) k/ zapewnienie całodobowej ochrony systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego l/ zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, co najmniej: - jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, - dodatkowego uwierzytelniania użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, - szyfrowania transmisji danych, - automatycznej blokady konta użytkownika maksymalnie po 5 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem (z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej), - tworzenia rejestru czynności użytkowników. W ramach udostępnienia usługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni również: - internetowy dostęp w oparciu o technologię szyfrowania TLS w wersji co najmniej 1.2 z kluczem szyfrującym co najmniej 2048 bitów, lub w oparciu o inne równie bezpieczne, szyfrowane kanały komunikacyjne, - prawidłową pracę na stacjach roboczych pracujących w systemie Windows w wersji co najmniej 10 i wyższych, - prawidłowe działanie portalu bankowego w co najmniej 2 rodzajach przeglądarek internetowych używanych obecnie przez Zamawiającego (na chwilę obecną Zamawiający korzysta z przeglądarek: Firefox i Internet Explorer), - autoryzację zleceń i działań w systemie przy wykorzystaniu klucza podpisu zachowanego na zewnętrznych kluczach kryptograficznych takich jak: nośnik kryptograficzny USB, karta kryptograficzna, - pełne zastosowanie podpisu elektronicznego, zgodnie z systemem pełnomocnictw złożonych przez Zamawiającego oraz autoryzację sporządzonych przelewów przez minimum dwie osoby, - dostęp do systemu tylko dla uwierzytelnionych użytkowników, - informowanie zalogowanego użytkownika o ostatnim prawidłowym i nieprawidłowym logowaniu z użyciem jego identyfikatorów, - funkcję bezpiecznego wylogowania się (do użycia przez użytkowników w przypadku kończenia pracy w systemie), - możliwość określenia szczegółowego dostępu użytkownika do funkcji w systemie, - wpisywanie hasła w formacie maskowanym, - możliwość zdefiniowania okresu bezczynności pracownika, po której nastąpi automatyczne wylogowanie, - spełnienie wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, - możliwość ograniczenia adresów IP, z których będzie możliwe logowanie pracowników do systemu i zlecanie dokonywania operacji bankowych do wskazanej przez Zamawiającego puli, - możliwość zdefiniowania okien czasowych , w których dozwolone jest logowanie do systemu. W przypadku planowania jakiekolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić korzystanie z automatycznej komunikacji z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego (jak również jego jednostek organizacyjnych) poprzez wymianę plików danych źródłowych z systemu bankowego. Po zakończeniu realizacji umowy, w przypadku zmiany systemu, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 9. Zapewnienie informatycznego systemu masowych płatności, umożlwiającego jednoznaczną identyfikację wpłat i automatyczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego, rozpoznawalnych po identyfikatorze konta bankowego, który polegał będzie m.in. na: - przeprowadzeniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji płatniczych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego, - uznaniu rachunku bieżącego kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe, - zapisywaniu na rachunku bieżącym sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe, - generowaniu i przekazywaniu informacji o płatnościach masowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego (plik wyjściowy) za pomocą bankowości elektronicznej najpóźniej w następnym dniu roboczym banku do godziny 12.00. 10. Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) wraz z wpływami z konsolidacji na lokatach typu overnight (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Oprocentowanie środków pieniężnych, o których mowa powyżej oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotowych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej. Bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach jednostek nie objętych konsolidacją w oparciu o stawkę WIBID O/N, skorygowaną o marżę banku. Oprocentowanie na w/w warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków. Oprocentowanie środków na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego jako nie podlegające konsolidacji podlega odniesieniu na właściwe konta, których dotyczy. 11. Zapewnienie możliwości „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach, na wskazany rachunek bankowy. 12. Zapewnienie usługi realizowania płatności bezgotówkowych na rzecz Zamawiającego, w tym co najmniej: - zainstalowanie 1 terminala kart płatniczych w Urzędzie Miasta i Gminy, - zainstalowanie terminali w jednostkach organizacyjnych Gminy (w razie potrzeby Zamawiającego), - zapewnienie identyfikacji wpłat na wyciągu bankowym z określeniem danych kontrahenta, tytułu wpłaty i kwoty, oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych operacji, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego, - zapewnienie serwisu i opieki technicznej. Realizacja operacji wykonywanych przy użyciu terminala nie może być związana z opłatami i prowizjami obciążającymi wpłacających. 13. Otwarcie rachunków bankowych Gminy Góra Kalwaria, Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych, o których mowa w SIWZ ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej. 14. Otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. 15. Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub wniosku złożonego w formie elektronicznej przez osoby upoważnione i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu do banku oświadczenia. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących sposobu przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym, a systemami finansowo – księgowymi w przypadku zmiany u Zamawiającego systemów finansowo – księgowych. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresie trwania umowy do możliwości zaciągnięcia kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Góra Kalwaria na sfinansowanie ewentualnego przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonej uchwałą budżetową (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Ewentualny kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku kalendarzowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
66110000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
256866.35

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MAZOVIA BANK SPÓŁDZIELCZY
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 05-530
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
260000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 260000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 260000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-11-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 641716-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZAP.271.32.2018.ZAP
Data publikacji zamówienia: 2018-10-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1151 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: www.bip.gorakalwaria.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.gorakalwaria.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
66110000-4 (3) Usługi bankowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Góra Kalwaria i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 24 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. MAZOVIA BANK SPÓŁDZIELCZY
Góra Kalwaria
2018-11-20 260 000,00