Ogłoszenie nr 642801-N-2018 z dnia 2018-10-30 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich - III edycja
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, krajowy numer identyfikacyjny 11060701000000, ul. ul. Pocztowa  54 , 22-100   Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 5640456, 5640359, e-mail zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, faks 825 640 456.
Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.chelm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwsz.chelm.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.pwsz.chelm.pl


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej papierowej.
Adres:
22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54, pokój 102


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich - III edycja

Numer referencyjny:
K-ZP.251.62.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową lub rozbudową poszczególnych elementów sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich, w tym: Budowa drogi startowej o nawierzchni sztucznej: długość odcinka 1020 m; szerokość drogi 30 m; oświetlenie nawigacyjne krawędzi, progu i końca DS, system PAPI zainstalowany na obu kierunkach; Budowa darniowej drogi startowej po wschodniej stronie sztucznej drogi startowej o wymiarach 800 x 50 m; Budowa drogi kołowania łączącej drogę startową z płytą przedhangarową oraz stacją paliw lotniczych (dokładna ilość na etapie projektu budowlanego): długość odcinka ok. 300 m; szerokość drogi 10,5m; oświetlenie nawigacyjne krawędziowe DK; Budowa elementów lotniska dla śmigłowców (FATO, TLOF); wraz z oświetleniem nawigacyjnym (w tym systemu HAPI), okablowaniem oraz systemem sterowania. Budowa elementów instalacji oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej (w tym systemu PAPI na obu kierunkach), drogi kołowania oraz lotniska dla śmigłowców wraz z kanalizacją kablową i prefabrykowaną stacją energetyczną, systemem sterowania oświetleniem nawigacyjnym. Budowa elementów systemu odwodnienia budowanych elementów. Budowa wskaźników kierunku wiatru na obu kierunkach DS. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji zawiera się w szczególności: pozyskanie mapy do celów projektowych, wraz z wykonaniem pomiarów kontrolnych, kalibracji mapy, niezbędnej niwelacji terenu jako podstawy opracowania dokumentacji projektowej; uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji; uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego jeżeli będzie wymagane; wykonanie ew. dodatkowych badań geotechnicznych w celu uszczegółowienia i potwierdzenia słuszności przyjętych założeń konstrukcyjnych Programu Funkcyjno Użytkowego (PFU) oraz jako podstawę opracowania dokumentacji projektowej; wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnego zezwolenia na wycinkę kolidujących z rozwiązaniem drzew w przypadku zaistnienia kolizji; opracowanie projektu budowlanego dla poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami uzgodnieniami i pozwoleniami – rozwiązania projektowe na każdym etapie należy uzgadniać z Zamawiającym; uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na realizację przedsięwzięcia – tj. odpowiedniego zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę; opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż – rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym; opracowanie projektu oznakowania nawierzchni; wykonanie przedmiarów robót; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – treść należy uzgodnić z Zamawiającym; wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 130, poz. 1389); uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na dokonanie zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska; wykonanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska w zakresie części kartograficznej oraz dokumentacyjnej uwzględniającej zmiany w infrastrukturze lotniska; opracowanie wymaganej dokumentacji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wpisu do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych pomocy nawigacyjnych zainstalowanych na lotnisku. W zakresie robót budowlanych dotyczących przedmiotowej przebudowy zawiera się w szczególności: przygotowanie placu budowy; wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy; geodezyjne wytyczenie elementów drogi startowej, darniowej drogi startowej, dróg kołowania, płyty postojowej, powierzchni FATO, TLOF, systemu oświetlenia nawigacyjnego wraz z systemem prostych świateł podejścia do lądowania; rozebranie istniejących obiektów kolidujących z budową; wykonanie nasypów i wykopów w niezbędnym zakresie; przygotowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod warstwy nowej konstrukcji nawierzchni; przebudowę i budowę urządzeń odwadniających drogę startową, drogi kołowania, PPS; transport i utylizacja urobku z rozbiórek; wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych dróg i płyt wraz z wbudowaniem elementów liniowych; wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego; instalacja kanalizacji kablowej, montaż oświetlenia nawigacyjnego, dostawa i montaż stacji energetycznej; plantowanie i uporządkowanie terenu; wszelkie pozostałe prace mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji inwestycji.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45235000-3
45233120-6
71320000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2021-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów zł), oraz - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony zł).
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi: 1) wskazać osoby które, będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone, spełniające następujące wymagania: • co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, która posiada 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót/budowy w realizacji robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie płaszczyzn lotniskowych (np. drogi startowej) lub drogi w technologii betonowo asfaltowej – osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy; • co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; • co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, która posiada doświadczenie przy opracowaniu minimum jednej kompletnej dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę infrastruktury lotniskowej – osoba pełniąca funkcję Projektanta branży drogowej. • co najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie, w przygotowaniu i uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na dokonanie zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska, wykonaniu aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska w zakresie części kartograficznej oraz dokumentacyjnej uwzględniającej zmiany w infrastrukturze lotniska oraz w opracowaniu wymaganej dokumentacji oraz uzyskaniu wpisu do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych pomocy nawigacyjnych zainstalowanych na lotnisku - dopuszcza się łączenie doświadczenia przez więcej niż jedną osobę. Nie dopuszcza się łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Za wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w Sekcji III.3) Ogłoszenia, Zamawiający nie wymaga innych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ; d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; e) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 3 d, e, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 lit )a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust .4 powyżej stosuje się odpowiednio. Wykonawca który, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówieni, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na tych zasobach, będzie dysponował nimi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.110 z p. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: IBAN: PL nr konta 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., z adnotacją „wadium – numer sprawy K-ZP.251.62.2018” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.110 z p. zm.). 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: IBAN: PL nr konta 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) należy złożyć Zamawiającemu, najpóźniej przed podpisaniem umowy; b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy. 4. Z dokumentu gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej, winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1 wyłącznie w przypadku: a) działania siły wyższej w rozumieniu § 27 umowy (załącznika do SIWZ), b) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania, c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, d) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, e) konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, f) opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, g) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Ze względu na poufny charakter informacji zawartych w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do Programu Funkcjonalo-Użytkowego, na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przekaże przedmiar bezpośrednio, na indywidualny wniosek (wg Załącznika nr 3) każdego Wykonawcy, po podpisaniu przez niego Zobowiązania do zachowania poufności.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500302135-N-2018 z dnia 18-12-2018 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich - III edycja

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 642801-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Krajowy numer identyfikacyjny 11060701000000, ul. ul. Pocztowa  54, 22-100   Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 5640456, 5640359, e-mail zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, faks 825 640 456.
Adres strony internetowej (url): www.pwsz.chelm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich - III edycja

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
K-ZP.251.62.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową lub rozbudową poszczególnych elementów sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich, w tym: Budowa drogi startowej o nawierzchni sztucznej: długość odcinka 1020 m; szerokość drogi 30 m; oświetlenie nawigacyjne krawędzi, progu i końca DS, system PAPI zainstalowany na obu kierunkach; Budowa darniowej drogi startowej po wschodniej stronie sztucznej drogi startowej o wymiarach 800 x 50 m; Budowa drogi kołowania łączącej drogę startową z płytą przedhangarową oraz stacją paliw lotniczych (dokładna ilość na etapie projektu budowlanego): długość odcinka ok. 300 m; szerokość drogi 10,5m; oświetlenie nawigacyjne krawędziowe DK; Budowa elementów lotniska dla śmigłowców (FATO, TLOF); wraz z oświetleniem nawigacyjnym (w tym systemu HAPI), okablowaniem oraz systemem sterowania. Budowa elementów instalacji oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej (w tym systemu PAPI na obu kierunkach), drogi kołowania oraz lotniska dla śmigłowców wraz z kanalizacją kablową i prefabrykowaną stacją energetyczną, systemem sterowania oświetleniem nawigacyjnym. Budowa elementów systemu odwodnienia budowanych elementów. Budowa wskaźników kierunku wiatru na obu kierunkach DS. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji zawiera się w szczególności: pozyskanie mapy do celów projektowych, wraz z wykonaniem pomiarów kontrolnych, kalibracji mapy, niezbędnej niwelacji terenu jako podstawy opracowania dokumentacji projektowej; uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji; uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego jeżeli będzie wymagane; wykonanie ew. dodatkowych badań geotechnicznych w celu uszczegółowienia i potwierdzenia słuszności przyjętych założeń konstrukcyjnych Programu Funkcyjno Użytkowego (PFU) oraz jako podstawę opracowania dokumentacji projektowej; wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnego zezwolenia na wycinkę kolidujących z rozwiązaniem drzew w przypadku zaistnienia kolizji; opracowanie projektu budowlanego dla poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami uzgodnieniami i pozwoleniami – rozwiązania projektowe na każdym etapie należy uzgadniać z Zamawiającym; uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na realizację przedsięwzięcia – tj. odpowiedniego zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę; opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż – rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym; opracowanie projektu oznakowania nawierzchni; wykonanie przedmiarów robót; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – treść należy uzgodnić z Zamawiającym; wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 130, poz. 1389); uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na dokonanie zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska; wykonanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska w zakresie części kartograficznej oraz dokumentacyjnej uwzględniającej zmiany w infrastrukturze lotniska; opracowanie wymaganej dokumentacji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wpisu do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych pomocy nawigacyjnych zainstalowanych na lotnisku. W zakresie robót budowlanych dotyczących przedmiotowej przebudowy zawiera się w szczególności: przygotowanie placu budowy; wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy; geodezyjne wytyczenie elementów drogi startowej, darniowej drogi startowej, dróg kołowania, płyty postojowej, powierzchni FATO, TLOF, systemu oświetlenia nawigacyjnego wraz z systemem prostych świateł podejścia do lądowania; rozebranie istniejących obiektów kolidujących z budową; wykonanie nasypów i wykopów w niezbędnym zakresie; przygotowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod warstwy nowej konstrukcji nawierzchni; przebudowę i budowę urządzeń odwadniających drogę startową, drogi kołowania, PPS; transport i utylizacja urobku z rozbiórek; wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych dróg i płyt wraz z wbudowaniem elementów liniowych; wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego; instalacja kanalizacji kablowej, montaż oświetlenia nawigacyjnego, dostawa i montaż stacji energetycznej; plantowanie i uporządkowanie terenu; wszelkie pozostałe prace mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji inwestycji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45235000-3, 45233120-6, 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
17545050.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o.
Email wykonawcy: pref.bet@op.pl
Adres pocztowy: Wólka Tarnowska 55
Kod pocztowy: 22-150
Miejscowość: Wierzbica
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: B.G. Construction Sp. z o.o.
Email wykonawcy: bg.construction@op.pl
Adres pocztowy: Wólka Tarnowska 55
Kod pocztowy: 22-150
Miejscowość: Wierzbica
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
21580411.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21580411.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29794452.05
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
tel: 82 5640456, 5640359
fax: 825 640 456
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-11-14
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 642801-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: K-ZP.251.62.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-10-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 958 dni
Wadium: 200000 ZŁ
Szacowana wartość* 6 666 666 PLN  -  10 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.pwsz.chelm.pl
Informacja dostępna pod: www.pwsz.chelm.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich - III edycja PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o.
Wierzbica
2018-12-13 21 580 411,00