Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 646029-N-2018 z dnia 2018-11-08 r.

Sąd Rejonowy: Świadczenie usług ochrony budynków, osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy, krajowy numer identyfikacyjny 32344700000, ul. ul. Warszawska  3 , 11-200   Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 762 28 54, e-mail oddzial.administracyjny@bartoszyce.sr.gov.pl, faks 0-89 762 28 54.
Adres strony internetowej (URL): http://bartoszyce.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=36&layout=blog&Itemid=85
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bartoszyce.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=36&layout=blog&Itemid=85


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bartoszyce.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=36&layout=blog&Itemid=85


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Sąd Rejonowy w Bartoszycach ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, Biuro Podawcze


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług ochrony budynków, osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

Numer referencyjny:
ZP-2131-5/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony budynku, osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres usług, tj.: 1) ochronę obiektu Sądu Rejonowego w Bartoszycach zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 3: Zamawiający wymaga, aby usługa wykonywana była całodobowo, w dni powszednie w godzinach urzędowania Sądu, tj.:  poniedziałek: w godzinach 06:30 – 18:30;  wtorek: w godzinach 06:30 – 15:30; przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, natomiast w pozostałym czasie tj. całodobowo w dni wolne od pracy przez 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. 2) ochronę obiektu Sądu Rejonowego w Bartoszycach zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 7: Zamawiający wymaga, aby usługa wykonywana była wg. następującego harmonogramu:  poniedziałek-piątek: w godzinach 19:10-06:30;  sobota – niedziela: całodobowo (uwaga: do chwili rozpoczęcia remontu budynku); przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w dni powszednie. W dni wolne od pracy, Zamawiający również wymaga obecności 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. 3) ochronę obiektu podlegającego Sądowi Rejonowemu w Bartoszycach zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 33: Zamawiający wymaga, aby usługa wykonywana była wg. następującego harmonogramu:  poniedziałek-piątek: w godzinach 06:40-19:00, w pozostałych godzinach alarm;  sobota-niedziela: alarm; przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. 3. Ochrona obiektów sądu będzie polegała na: 1) zewnętrznej obserwacji budynku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na otoczenie; 2) stałym przebywaniu na terenie obiektów sądu i zwracaniu uwagi na powierzone ochronie mienie; 3) interwencji, w przypadku zakłócenia spokoju i porządku publicznego; 4) obsłudze i serwisowaniu, w okresie trwania umowy, bramki detekcyjnej, tj. 1 raz na pół roku. (uwaga: bramka detekcyjna do wykrywania metali GARRET PD 6500i); 5) obsługa schodołaza polegająca na pilnowaniu poziomu naładowania akumulatorów, obsługa bezpośrednia, tj. pomoc przy wjeździe osoby niepełnosprawnej na wózku przy wykorzystaniu schodołaza do budynku sądu po schodach zewnętrznych i wewnętrznych. 6) kontroli otoczenia budynku, korytarzy, toalet i sal rozpraw przed rozpoczęciem godzin urzędowania i po zakończeniu; 7) kontrolowaniu osób wchodzących do budynków sądowych; 8) niedopuszczeniu do przebywania w budynku sądowym, po godzinach urzędowania osób obcych, z wyjątkiem osób sprzątających i pracowników Zamawiającego; 9) ujęcie osób schwytanych na gorącym uczynku albo podejrzanych o popełnienie przestępstwa na terenie chronionym w celu bezzwłocznego przekazania organom powołanym do ścigania przestępstw; 10) powiadamianie odpowiednich służb o pożarze, awarii i podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia strat w wyniku ww. zdarzeń; 11) sygnalizowaniu Zamawiającemu o wszelkich uchybieniach i nieprawidłowościach, mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia na chronionym obiekcie; 12) Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia techniczne, w tym przenośny „ręczny” wykrywacz metalu do wyrywkowej kontroli osób wchodzących do budynku, stosowne umundurowanie i oznakowanie identyfikatorami osób oddelegowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia; 4. Projekt przyszłej umowy o zamówienie publiczne, określającej m.in. warunki rozliczeń, obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy, warunki dokonywania zmian umowy, jak również przyjęty system kar umownych przedstawiony został w załączniku nr 4 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6. Zamawiający informuje, że umożliwi zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w czasie dogodnym dla Wykonawców, tj.: w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:30. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Informację w powyższym zakresie Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną do Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Bartoszycach tj. Pani Magdaleny Makutynowicz na adres e-mail: oddzial.administracyjny@bartoszyce.sr.gov.pl


II.5) Główny kod CPV:
79710000-4

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  24   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2019-01-01   lub
zakończenia:
2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a i 1b, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., nr 1 45, poz. 1221, z późn. zm.).
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a i 1b, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA: Stosownie do postanowień art. 22 ust 1a oraz 1b, pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej trzy usługi ochrony osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł. brutto, wykonywanych przez okres min. 12 miesięcy (tj. każda z wymienionych usług odrębnie). POTENCJAŁ KADROWY: Stosownie do postanowień art. 22 ust 1a oraz 1b, pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującym potencjałem kadrowym, tj.: a) minimum pięcioma osobami wykonującymi czynności w zakresie ochrony budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach oraz ochrony osób i mienia posiadającymi aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień Wykonawcy do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r., nr 1 45, poz. 1221, ze zm.). Niniejszy dokument należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej odpowiednio „za zgodność z oryginałem”, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub wraz z ofertą. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały zrealizowane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Niniejszy dokument należy przedłożyć w formie oryginału, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub wraz z ofertą. Wzór wykazu został przedstawiony w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Niniejszy dokument należy przedłożyć w formie oryginału, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub wraz z ofertą. Wzór wykazu został przedstawiony w załączniku nr 5 do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności ekonomicznej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Niniejszy dokument należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej odpowiednio „za zgodność z oryginałem”, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub wraz z ofertą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Sporządzony przez Wykonawcę, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale lub poświadczone notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
2) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Szczegółowe warunki zmiany przyszłej umowy o zamówienie publiczne zostawiły opisane w jej projekcie stanowiącej załącznik do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHGość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510035496-N-2019 z dnia 24-02-2019 r.
Sąd Rejonowy: Świadczenie usług ochrony budynków, osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 646029-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500274607-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy, Krajowy numer identyfikacyjny 32344700000000, ul. ul. Warszawska  3, 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 762 28 54, e-mail oddzial.administracyjny@bartoszyce.sr.gov.pl, faks 0-89 762 28 54.
Adres strony internetowej (url): www.bartoszyce.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług ochrony budynków, osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP-2131-5/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie usług ochrony budynków, osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
79710000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Świadczenie usług ochrony budynków, osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
674796.74

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: STEKOP SA (lider konsorcjum) oraz STEKOP-OCHRONA sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: STEKOP SA (lider konsorcjum), ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa oraz STEKOP-OCHRONA sp. z o.o., Kol. Porosły 52, 16-070 Choroszcz
Kod pocztowy: 02-127
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
872933.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 872933.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1220607.72
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510035497-N-2019 z dnia 24-02-2019 r.
Sąd Rejonowy: Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiektach oraz na terenach przyległych do Sądu Rejonowego w Bartoszycach zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 3 i 7 oraz w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 33.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 646029-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 00274634-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy, Krajowy numer identyfikacyjny 32344700000000, ul. ul. Warszawska  3, 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 762 28 54, e-mail oddzial.administracyjny@bartoszyce.sr.gov.pl, faks 0-89 762 28 54.
Adres strony internetowej (url): www.bartoszyce.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiektach oraz na terenach przyległych do Sądu Rejonowego w Bartoszycach zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 3 i 7 oraz w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 33.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP-2131-6/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiektach oraz na terenach przyległych do Sądu Rejonowego w Bartoszycach zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 3 i 7 oraz w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 33.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90911200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiektach oraz na terenach przyległych do Sądu Rejonowego w Bartoszycach zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 3 i 7 oraz w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 33

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
165853.65

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: S4H sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marii Zientary-Malewskiej 24B
Kod pocztowy: 10-302
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
223813.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 363166.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 223813.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: oddzial.administracyjny@bartoszyce.sr.gov.pl
tel: 0-89 762 28 54
fax: 0-89 762 28 54
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-11-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 646029-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP-2131-5/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-11-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 672 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://bartoszyce.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=36&layout=blog&Itemid=85
Informacja dostępna pod: http://bartoszyce.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=36&layout=blog&Itemid=85
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług ochrony budynków, osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach STEKOP SA (lider konsorcjum) oraz STEKOP-OCHRONA sp. z o.o.
STEKOP SA (lider konsorcjum), ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa oraz STEKOP-OCHRONA sp. z o.o., Kol. Porosły 52, 16-070 Choroszcz, 02-127 Warszawa, woj.
2018-12-31 872 933,00
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiektach oraz na terenach przyległych do Sądu Rejonowego w Bartoszycach zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 3 i 7 oraz w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 33 S4H sp. z o.o.
ul. Marii Zientary-Malewskiej 24B, 10-302 Olsztyn, woj.
2018-12-31 223 813,00