Ogłoszenie nr 647660-N-2018 z dnia 2018-11-14 r.

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego: „Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji p.n. „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” polegającej na remoncie, przebudowie i rozbudowie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, krajowy numer identyfikacyjny 27907700000, ul. ul. A. Szwalbego  6 , 85080   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 212 343, e-mail finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl, faks 523 210 752.
Adres strony internetowej (URL): www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja artystyczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.filharmonia.bydgoszcz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.filharmonia.bydgoszcz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji p.n. „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” polegającej na remoncie, przebudowie i rozbudowie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.”

Numer referencyjny:
10-PN-2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji p.n. „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” polegającej na remoncie, przebudowie i rozbudowie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczy budynku istniejącego oraz nowo-projektowanego. Granice obszaru realizacji zamierzenia budowlanego, rozbudowy budynku Filharmonii stanowi teren działek: dz. nr 1/1 ; dz. nr 1/8; dz. nr 5/4, dz. nr 4/4, zlokalizowany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obszarach oznaczonych symbolem: 1.UP. Zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest pod adresem: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4998/. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
71223000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71210000-3
71242000-6
71320000-7
71246000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
182
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że: a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 250.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku filharmonii, teatru, opery, sali widowiskowej lub sali koncertowej (z wyłączeniem sal kinowych i sal widowiskowych domów kultury, sal widowiskowych w obiektach sportowych), w skład którego wchodziły co najmniej dwie sale koncertowe, z których przynajmniej jedna posiadała co najmniej 500 miejsc siedzących stałych na widowni oraz estradę dla 100 osobowej orkiestry i 120 osobowego chóru, który to program zawierał wymagania co najmniej z zakresu akustyki architektonicznej, ochrony przeciwdźwiękowej i technologii scenicznych (elektroakustyka, oświetlenie sceniczne, mechanika sceniczna, multimedia) , na podstawie którego został wykonany i odebrany projekt budowlany, b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane do realizacji zamówienia: - przynajmniej jedną osobą, na stanowisko „Architekta”, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym projektowaniu w zakresie architektoniczno - budowlanym, w tym samodzielny udział w wykonaniu najmniej 2 dokumentacji projektowych obejmujących projekt budowlany i projekt wykonawczy, na budowę, przebudowę lub rozbudowę budynków filharmonii, teatrów, oper, sal widowiskowych, sal koncertowych (z wyłączeniem sal kinowych i sal widowiskowych domów kultury, sal widowiskowych w obiektach sportowych), z których każdy posiadał co najmniej dwie sale (główną i kameralną) o łącznej ilości miejsc na widowni min. 850, dla jednej z usług, które to budynki zostały zrealizowane i uzyskały pozwolenie na użytkowanie - przynajmniej jedną osobą, na stanowisko „Konstruktora”, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym samodzielny udział w wykonaniu co najmniej 2 ekspertyz konstrukcyjnych budynku objętego nadzorem konserwatora zabytków oraz co najmniej jednej dokumentacji projektowej w części konstrukcyjno-budowlanej dla budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku posiadającego co najmniej dwie sale z widowniami o minimalnej kubaturze budynku 50.000 m3. Wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej uPb, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a uPb. - przynajmniej jedną osobą, na stanowisko „Akustyka 1”, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne, co najmniej 5 letnie doświadczenie, w tym kierowała pracami badawczymi polegającymi na opracowaniu audytu akustycznego budynku filharmonii, teatru, opery, sali widowiskowej, sali koncertowej (z wyłączeniem sal kinowych i sal widowiskowych domów kultury, sal widowiskowych w obiektach sportowych) objętego nadzorem konserwatora zabytków, posiadającego co najmniej dwie sale (główną i kameralną) o łącznej ilości stałych miejsc siedzących na widowni 850, na który to raport składały się ankietowe badania psychoakustyczne wśród co najmniej 40 członków orkiestry i 60 członków chóru, inwentaryzacja geometryczna techniką skaningu laserowego 3D, pomiary parametrów akustycznych w sali z zapełnioną widownią, pomiary chłonności ustrojów akustycznych metodą ”in situ” , pomiary izolacyjności przegród oraz wykonanie modelowania komputerowego sal przy użyciu oprogramowania predykcyjnego; - przynajmniej jedną osobą, na stanowisko „Akustyka 2”, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz, która samodzielnie wykonała co najmniej 2 projekty ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz dla budynków filharmonii, teatrów, oper, sal widowiskowych, sal koncertowych (z wyłączeniem sal kinowych i sal widowiskowych domów kultury, sal widowiskowych w obiektach sportowych) posiadających co najmniej dwie sale (główną i kameralną) o łącznej ilości stałych miejsc siedzących na widowni 850, które to budynki zostały zrealizowane i uzyskały pozwolenie na użytkowanie; - przynajmniej jedną osobą na stanowisko „Akustyka 3”, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku, co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu zintegrowanych systemów elektroakustycznych (pod pojęciem zaprojektowanego zintegrowanego systemu elektroakustycznego rozumie się kompletny system, na który składają się co najmniej następujące podsystemy: nagłośnienia frontalnego widowni, konsolet fonicznych, omikrofonowania sceny, dystrybucji sygnałów audio, inspicjenta, rejestracji i edycji nagrań w jednym obiekcie, a nie poszczególne osobne projekty podsystemów w kilku obiektach), która bezpośrednio brała udział w wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych zintegrowanych systemów elektroakustycznych dla budynków filharmonii, teatrów, oper, sal widowiskowych, sal koncertowych (z wyłączeniem sal kinowych i sal widowiskowych domów kultury, sal widowiskowych w obiektach sportowych) posiadających co najmniej dwie sale (główną i kameralną) o łącznej ilości stałych miejsc siedzących na widowni co najmniej 850 dla jednej z wykonanych dokumentacji, które to budynki zostały zrealizowane i uzyskały pozwolenie na użytkowanie; - przynajmniej jedną osobą, na stanowisko „Technologa sceny”, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne, co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie projektowania technologii i urządzeń technologicznych sceny (mechanika sceniczna górna, mechanika sceniczna dolna, oświetlenie estradowe), która bezpośrednio brała udział w wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych technologii i urządzeń technologicznych dla budynków filharmonii, teatrów, oper, sal widowiskowych, sal koncertowych (z wyłączeniem sal kinowych i sal widowiskowych domów kultury, sal widowiskowych w obiektach sportowych) posiadających co najmniej dwie sale (główną i kameralną) o łącznej ilości stałych miejsc siedzących na widowni co najmniej 850 dla jednej z wykonanych dokumentacji, które to budynki zostały zrealizowane i uzyskały pozwolenie na użytkowanie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 4 do SIWZ); c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 6 do SIWZ); b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SIWZ - o ile nie zostanie złożony wraz z ofertą celem uzyskania punktacji w ramach kryteriów oceny ofert); c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; d) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Metodyka, stanowiąca podstawę oceny w kryterium M (jeśli Wykonawca chce mieć szanse uzyskać punkty w tym kryterium); b) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a Pzp (jeżeli dotyczy);
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 240). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, nr rachunku: 34 1020 1462 0000 7002 0336 2340 w tytule przelewu należy wpisać Wadium - nr sprawy 10-PN-2018 „Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego”. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu środków na konto Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w formie zabezpieczającej skuteczne dochodzenie roszczeń przez Zamawiającego i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników spółki cywilnej lub przez jednego z członków konsorcjum uznaje się za wniesione prawidłowo. 6. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium o ile wadium zostało wniesione w jednej z form, wskazanych w punkcie IX.2.b)-e) SIWZ. W przypadku wniesienia wadium w formie, wskazanej w punkcie IX 2.a) SIWZ Wykonawca może załączyć do oferty dowód polecenia przelewu. 7. Zwrot wadium następuje w trybie i na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania, określonych w art. 46 ust. 4a-5 Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena50,00
Kwalifikacje i doświadczenia zespołu projektowego30,00
Metodyka i organizacja pracy20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacjach określonych we wzorze umowy. 1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana terminu zakończenia prac wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: 1) zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas wykonania przypisanych im czynności przewidziany obowiązującymi przepisami o okres równy tej zwłoce, 2) zwłoki Zamawiającego w akceptacji lub określeniu zastrzeżeń do zastosowanych rozwiązań projektowych i materiałowych ustalanych na spotkaniach roboczych z Wykonawcą, ponad termin 5 dni. 3) W wyniku wystąpienia siły wyższej, w którą wpisują się takie zdarzenia jak klęski żywiołowe (huragany, powodzie, trzęsienie ziemi), bunty, niepokoje, strajki mające wpływ na realizację przedmiotu umowy, zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500305790-N-2018 z dnia 2018-12-21 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Bydgoszcz

Ogłoszenie nr 500276316-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
647660-N-2018

Data:
14/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27907700000, ul. ul. A. Szwalbego  6, 85080   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 212 343, e-mail finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl, faks 523 210 752.
Adres strony internetowej (url): www.filharmonia.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
IV.6.2)

W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-22, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-23, godzina: 09:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500277680-N-2018 z dnia 20-11-2018 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
647660-N-2018

Data:
14/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27907700000, ul. ul. A. Szwalbego  6, 85080   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 212 343, e-mail finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl, faks 523 210 752.
Adres strony internetowej (url): www.filharmonia.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
IV.6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-23, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-26, godzina: 09:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500305790-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego: „Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji p.n. „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” polegającej na remoncie, przebudowie i rozbudowie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 647660-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500276316-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27907700000, ul. ul. A. Szwalbego  6, 85080   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 212 343, e-mail finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl, faks 523 210 752.
Adres strony internetowej (url): www.filharmonia.bydgoszcz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Artystyczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji p.n. „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” polegającej na remoncie, przebudowie i rozbudowie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
10-PN-2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji p.n. „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” polegającej na remoncie, przebudowie i rozbudowie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczy budynku istniejącego oraz nowo-projektowanego. Granice obszaru realizacji zamierzenia budowlanego, rozbudowy budynku Filharmonii stanowi teren działek: dz. nr 1/1 ; dz. nr 1/8; dz. nr 5/4, dz. nr 4/4, zlokalizowany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obszarach oznaczonych symbolem: 1.UP. Zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest pod adresem: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4998/. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
71223000-7


Dodatkowe kody CPV:
71210000-3, 71242000-6, 71320000-7, 71246000-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
609333.33

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Manufaktura Technologiczna sp. z o.o.
Email wykonawcy: m.lukaszewicz@manufakturatechnologiczna.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 05-500
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
755220.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 755220.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 755220.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-11-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 647660-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: 10-PN-2018
Data publikacji zamówienia: 2018-11-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 182 dni
Wadium: 15000 ZŁ
Szacowana wartość* 500 000 PLN  -  750 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji p.n. „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” polegającej na remoncie, przebudowie i rozbudowie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.” Manufaktura Technologiczna sp. z o.o.
Piaseczno
2018-12-13 755 220,00