Ogłoszenie nr 648961-N-2018 z dnia 2018-11-16 r.

Miasto Rybnik: Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 1: Przedszkole nr 17, dz. Smolna zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice zad. 3: Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście zad. 6: Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom zad. 8: Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Rybnik, krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2 , 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.um.rybnik.eu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.rybnik.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 302, Wydział Zamówień Publicznych


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 1: Przedszkole nr 17, dz. Smolna zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice zad. 3: Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście zad. 6: Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom zad. 8: Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle

Numer referencyjny:
ZP.271.156.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 1: Przedszkole nr 17, dz. Smolna zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice zad. 3: Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście zad. 6: Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom zad. 8: Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle Zakres robót w rozbiciu na poszczególne obiekty: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17, dz. Smolna z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4) wymiana instalacji odgromowej 5) zabudowa nawiewników automatycznych Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13, dz. Chwałowice z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4) wymiana instalacji odgromowej 5) zabudowa nawiewników automatycznych Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 43, dz. Maroko-Nowiny z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4) wymiana instalacji c.o. 5) wymiana węzła cieplnego 6) wymiana instalacji odgromowej, 7) zabudowa nawiewników automatycznych, 8) prace budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych, 3) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 4) wymiana instalacji c.o., 5) wymiana węzła cieplnego, 6) wymiana instalacji odgromowej, 7) zabudowa nawiewników automatycznych, 8) prace budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego Zadanie nr 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) wymiana węzła cieplnego 4) wymiana instalacji odgromowej 5) zabudowa nawiewników automatycznych 6) prace budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego Zadanie nr 6. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25, dz. Niedobczyce z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) częściowa wymiana stolarki okiennej 4) wymiana instalacji odgromowej 5) zabudowa nawiewników automatycznych Zadanie nr 7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) wymiana instalacji odgromowej 4) zabudowa nawiewników automatycznych 5) budowa instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej 6) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Zadanie nr 8. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39, dz. Boguszowice Osiedle z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) wymiana instalacji c.o. 4) wymiana węzła cieplnego 5) wymiana instalacji odgromowej 6) zabudowa nawiewników automatycznych, 7) prace budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego W ramach każdego z zadań Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania tablic: informacyjnej i pamiątkowej o wymiarach 1,2 x 0,8 m związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych, szczegóły na stronie: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018. Tablice z tworzywa sztucznego, nadruk odporny na warunki atmosferyczne. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały i zabudowane urządzenia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: - zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy; - stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, - stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: - Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót, które to dokumenty stanowią załączniki do SIWZ. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie wprowadza żadnych zmian w sposobie użytkowania obiektów, które dostosowane są do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - wykonanie izolacji termicznych i przeciwwilgociowych oraz wyprawy elewacyjnej (dotyczy zadań 1-8), - wykonanie instalacji sanitarnych (dotyczy zadań 3, 4, 5, 7 i 8), - wykonanie instalacji elektrycznych (dotyczy zadań 1-8). W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.


II.5) Główny kod CPV:
45320000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45453000-7
45421000-4
45261210-9
45233200-1
45310000-3
45330000-9
45400000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-08-23


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: zadania 1 i 6: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane, każda z nich o wartości co najmniej 300 000 zł brutto. zadanie 2: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane, każda z nich o wartości co najmniej 900 000 zł brutto. zadania 3 i 7: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane, każda z nich o wartości co najmniej 700 000 zł brutto. zadanie 4: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane, każda z nich o wartości co najmniej 800 000 zł brutto. zadanie 5: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane, każda z nich o wartości co najmniej 400 000 zł brutto. zadanie 8: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane, każda z nich o wartości co najmniej 500 000 zł brutto. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony: 1) przez Wykonawcę samodzielnie lub 2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; 3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj. - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy. 2. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium, tj. gwarancję/poręczenie. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu. 7. Kosztorys ofertowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
zadanie 1: 13 000 PLN (trzynaście tysięcy złotych) zadanie 2: 34 000 PLN (trzydzieści cztery tysiące złotych) zadanie 3: 25 000 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) zadanie 4: 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) zadanie 5: 16 000 PLN (szesnaście tysięcy złotych) zadanie 6: 13 000 PLN (trzynaście tysięcy złotych) zadanie 7: 26 000 PLN (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) zadanie 8: 17 000 PLN (siedemnaście tysięcy złotych)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach: 1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych, 2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność usunięcia przeszkód nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwiających kontynuację robót, 3) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego w przypadku konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz, których wykonanie wynika ze stwierdzonego w trakcie realizacji robót stanu technicznego obiektu lub jego elementów, 4) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego, ze względu na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót, niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, wykraczających poza zakres umowy a kolidujących z realizacją niniejszego zamówienia, 2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania, ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1. Wstrzymanie robót może dotyczyć całości lub ich części.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-12-03, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 23 sierpnia 2019 r. W terminie realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest: 1) wykonanie robót budowlanych, 2) pisemne (w terminie zgodnym z umową) zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, 3) podpisanie końcowego protokołu odbioru robót. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 1: Przedszkole nr 17, dz. Smolna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17, dz. Smolna z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4) wymiana instalacji odgromowej 5) zabudowa nawiewników automatycznych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45320000-6, 45100000-8, 45453000-7, 45421000-4, 45261210-9, 45233200-1, 45310000-3, 45400000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 611590,19
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-23

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13, dz. Chwałowice z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4) wymiana instalacji odgromowej 5) zabudowa nawiewników automatycznych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45320000-6, 45100000-8, 45453000-7, 45421000-4, 45261210-9, 45233200-1, 45310000-3, 45400000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1598256,02
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-23

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 3: Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 43, dz. Maroko-Nowiny z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4) wymiana instalacji c.o. 5) wymiana węzła cieplnego 6) wymiana instalacji odgromowej, 7) zabudowa nawiewników automatycznych, 8) prace budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45320000-6, 45100000-8, 45453000-7, 45421000-4, 45261210-9, 45233200-1, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1183697,11
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-23

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych, 3) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 4) wymiana instalacji c.o., 5) wymiana węzła cieplnego, 6) wymiana instalacji odgromowej, 7) zabudowa nawiewników automatycznych, 8) prace budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45320000-6, 45100000-8, 45453000-7, 45421000-4, 45261210-9, 45233200-1, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1396120,01
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-23

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) wymiana węzła cieplnego 4) wymiana instalacji odgromowej 5) zabudowa nawiewników automatycznych 6) prace budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45320000-6, 45100000-8, 45453000-7, 45261210-9, 45233200-1, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 785147,90
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-23

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 6: Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25, dz. Niedobczyce z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) częściowa wymiana stolarki okiennej 4) wymiana instalacji odgromowej 5) zabudowa nawiewników automatycznych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45320000-6, 45100000-8, 45453000-7, 45421000-4, 45261210-9, 45233200-1, 45310000-3, 45400000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 644896,74
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-23

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) wymiana instalacji odgromowej 4) zabudowa nawiewników automatycznych 5) budowa instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej 6) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45320000-6, 45100000-8, 45453000-7, 45421000-4, 45261210-9, 45233200-1, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1231742,28
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-23

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 8: Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39, dz. Boguszowice Osiedle z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) wymiana instalacji c.o. 4) wymiana węzła cieplnego 5) wymiana instalacji odgromowej 6) zabudowa nawiewników automatycznych, 7) prace budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45320000-6, 45100000-8, 45453000-7, 45233200-1, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 835941,36
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-23

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500274451-N-2018 z dnia 16-11-2018 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
648961-N-2018

Data:
16/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
2.3

W ogłoszeniu jest:
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: NIE ZAZNACZONO

W ogłoszeniu powinno być:
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: TAK

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500286331-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
648961-N-2018

Data:
16/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 03/12/2018 Godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 05/12/2018 Godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500288924-N-2018 z dnia 03-12-2018 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
648961-N-2018

Data:
16/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 05/12/2018 Godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 07/12/2018 Godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500291541-N-2018 z dnia 05-12-2018 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
648961-N-2018

Data:
16/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 07/12/2018 Godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 13/12/2018 Godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500294934-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
648961-N-2018

Data:
16/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 13/12/2018 Godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 17/12/2018 Godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500298713-N-2018 z dnia 13-12-2018 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
648961-N-2018

Data:
16/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Data: 17/12/2018 Godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 20/12/2018 Godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500301345-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
648961-N-2018

Data:
16/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 20/12/2018 Godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 27/12/2018 Godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500305062-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
648961-N-2018

Data:
16/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 27/12/2018 Godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 03/01/2019 Godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500308999-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
648961-N-2018

Data:
16/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.rybnik.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 03/01/2019 Godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 08/01/2019 Godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540001659-N-2019 z dnia 04-01-2019 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
648961-N-2018

Data:
16/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 08/01/2019 Godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 10/01/2019 Godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510059087-N-2019 z dnia 27-03-2019 r.
Miasto Rybnik: Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 1: Przedszkole nr 17, dz. Smolna zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice zad. 3: Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście zad. 6: Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom zad. 8: Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 648961-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500274451-N-2018, 500286331-N-2018, 500288924-N-2018, 500291541-N-2018, 500294934-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Informacje dodatkowe:

Numer ogłoszenia c.d. (dot. ogłoszeń o zmianie ogłoszenia zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych) 500298713-N-2018, 500301345-N-2018, 500305062-N-2018, 500308999-N-2018, 540001659-N-2019


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 1: Przedszkole nr 17, dz. Smolna zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice zad. 3: Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście zad. 6: Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom zad. 8: Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.156.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 1: Przedszkole nr 17, dz. Smolna zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice zad. 3: Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście zad. 6: Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom zad. 8: Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle Zakres robót w rozbiciu na poszczególne obiekty: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17, dz. Smolna z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4) wymiana instalacji odgromowej 5) zabudowa nawiewników automatycznych Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13, dz. Chwałowice z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4) wymiana instalacji odgromowej 5) zabudowa nawiewników automatycznych Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 43, dz. Maroko-Nowiny z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4) wymiana instalacji c.o. 5) wymiana węzła cieplnego 6) wymiana instalacji odgromowej, 7) zabudowa nawiewników automatycznych, 8) prace budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych, 3) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 4) wymiana instalacji c.o., 5) wymiana węzła cieplnego, 6) wymiana instalacji odgromowej, 7) zabudowa nawiewników automatycznych, 8) prace budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego Zadanie nr 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) wymiana węzła cieplnego 4) wymiana instalacji odgromowej 5) zabudowa nawiewników automatycznych 6) prace budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego Zadanie nr 6. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25, dz. Niedobczyce z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) częściowa wymiana stolarki okiennej 4) wymiana instalacji odgromowej 5) zabudowa nawiewników automatycznych Zadanie nr 7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) wymiana instalacji odgromowej 4) zabudowa nawiewników automatycznych 5) budowa instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej 6) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Zadanie nr 8. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39, dz. Boguszowice Osiedle z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych 2) izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych 3) wymiana instalacji c.o. 4) wymiana węzła cieplnego 5) wymiana instalacji odgromowej 6) zabudowa nawiewników automatycznych, 7) prace budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego W ramach każdego z zadań Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania tablic: informacyjnej i pamiątkowej o wymiarach 1,2 x 0,8 m związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych, szczegóły na stronie: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018. Tablice z tworzywa sztucznego, nadruk odporny na warunki atmosferyczne. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały i zabudowane urządzenia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: - zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy; - stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, - stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: - Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót, które to dokumenty stanowią załączniki do SIWZ. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie wprowadza żadnych zmian w sposobie użytkowania obiektów, które dostosowane są do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - wykonanie izolacji termicznych i przeciwwilgociowych oraz wyprawy elewacyjnej (dotyczy zadań 1-8), - wykonanie instalacji sanitarnych (dotyczy zadań 3, 4, 5, 7 i 8), - wykonanie instalacji elektrycznych (dotyczy zadań 1-8). W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45320000-6


Dodatkowe kody CPV:
45100000-8, 45453000-7, 45421000-4, 45261210-9, 45233200-1, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 1: Przedszkole nr 17, dz. Smolna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
611590.19

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Biziuk
Email wykonawcy: pwelmar@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Św. Andrzeja 1/5
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
541042.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 541042.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1110070.81
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie na zadanie nr 2 zostało unieważnione ponieważ wybrany w toku postępowania Wykonawca (Firma Usługowo-Handlowa „Nowix” Mariusz Nowak) odstąpił od zawarcia umowy. Zamawiający nie dokonuje badania niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, ponieważ upłynął termin związania ofertą. Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienie publicznego.


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 3: Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1183697.11

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior
Email wykonawcy: m.malczyk.pub@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Mikołowska 113a
Kod pocztowy: 44-203
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1670144.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1670144.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2362887.16
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1396120.01

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ECOMPLEX” Grinspek Ewa
Email wykonawcy: e.complex@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Lipowa 2c
Kod pocztowy: 44-282
Miejscowość: Łuków Śląski
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1852831.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1722840.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2307896.42
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
785147.90

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik
Email wykonawcy: biuro@czestobud.pl
Adres pocztowy: al. Bohaterów Monte Cassino 40
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1189405.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1189405.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1461826.02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 6: Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
644896.74

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Biziuk
Email wykonawcy: pwelmar@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Św. Andrzeja 1/5
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
687972.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 687972.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1238361.66
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1231742.28

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior
Email wykonawcy: m.malczyk.pub@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Mikołowska 113a
Kod pocztowy: 44-203
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1426512.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1426512.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2483370.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 8: Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
835941.36

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Biziuk
Email wykonawcy: pwelmar@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Św. Andrzeja 1/5
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
887988.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 887988.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1925884.22
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zam_pub@um.rybnik.pl
tel: +48324392302
fax: +48324224124
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-12-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 648961-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.156.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-11-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.rybnik.eu
Informacja dostępna pod: bip.um.rybnik.eu
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Biziuk
ul. Św. Andrzeja 1/5, 44-100 Gliwice, woj.
2019-03-04 541 042,00
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 3 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior
ul. Mikołowska 113a, 44-203 Rybnik, woj.
2019-03-10 1 670 144,00
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 4 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ECOMPLEX” Grinspek Ewa
ul. Lipowa 2c, 44-282 Łuków Śląski, woj.
2019-03-10 1 852 831,00
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 5 Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik
al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, woj.
2019-03-10 1 189 405,00
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Biziuk
ul. Św. Andrzeja 1/5, 44-100 Gliwice, woj.
2019-03-04 687 972,00
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 7 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior
ul. Mikołowska 113a, 44-203 Rybnik, woj.
2019-03-04 1 426 512,00
Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 8 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Biziuk
ul. Św. Andrzeja 1/5, 44-100 Gliwice, woj.
2019-03-04 887 988,00