Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 650126-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Gmina Błażowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Błażowa, krajowy numer identyfikacyjny 69058199100000, ul. Plac Jana Pawła II  1 , 36030   Błażowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17/2297119, e-mail blazowa@blazowa.itl.pl, faks 172 297 077.
Adres strony internetowej (URL): www.blazowa.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.blazowa.com.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.blazowa.com.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Błażowej, Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa, pokój nr 11 (Sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa

Numer referencyjny:
GiB.271.28.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa. 2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Błażowa. Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 9073 osób zamieszkałych stale i czasowo na terenie 9 miejscowości: Białka, Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma, Lecka, Kąkolówka, Nowy Borek, Piątkowa plus/minus 5%. Orientacyjna liczba nieruchomości z których należy odebrać odpady komunalne — 2946 plus/minus 5%. Na terenie Gminy Błażowa zbiórka odpadów odbywać się będzie w systemie workowym. 3. Uwaga: ilość mieszkańców i nieruchomości jest orientacyjna. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów, która w ciągu realizacji zamówienia może ulec zmianie. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 1) zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 200301) zgromadzonych w oznakowanych workach z budynków mieszkalnych, 2) segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach wystawionych na trasie odbioru, podanych poniżej rodzajów odpadów: papier i tektura (kod 150101, 200101), szkło białe i kolorowe (kod 150107, 200102), tworzywa sztuczne (kod 150102, 200139), metal (kod 150104, 200140), odpady biodegradowalne (kod 200201, 200108), 3) pozostałych odpadów zebranych jednorazowo: zużytych opon (kod 160103), mebli i odpadów wielkogabarytowych (kod 200307), odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą z drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, przez właściciela nieruchomości), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów. 4) Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w workach o poj. 120 l lub 60 l. Worki powinny posiadać następujące kolory: a) niebieskie — papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, b) zielone — opakowania szklane, c) żółte — tworzywa sztuczne, metal, d) brązowe — odpady biodegradowalne, e) czarne — odpady zmieszane, f) szary — popiół. 5) Worki mają być oznaczone: „Gmina Błażowa" — oraz napisem odpowiadającym przeznaczeniu worka np. „papier i tektura". Każde gospodarstwo domowe (tj. wszystkie osoby, które złożyły deklaracje na nieruchomość zamieszkałą) musi otrzymać nalepki identyfikujące poszczególne gospodarstwa domowe w formie kodu kreskowego. Wykonawca zobowiązany jest drukować kody kreskowe, które wraz z workami będzie przekazywał właścicielom nieruchomości w ilości niezbędnej. Na podstawie przekazanych danych Wykonawca wydrukuje w formie naklejki na papierze termo transferowym numer identyfikacyjny (kod kreskowy) dla danej nieruchomości zamieszkałej w ilości zamówionych przez mieszkańców worków na odpady. Kod kreskowy powinien zawierać zakodowane informacje, minimum: imię i nazwisko, adres nieruchomości zabudowanej na której powstają odpady komunalne oraz nazwę frakcji odpadów np. „szkło". Wykonawca zbiera worki posiadające nalepki identyfikacyjne. Wykonawca w trakcie realizacji umowy na własny koszt zakupi i dostarczy właścicielom nieruchomości w/w worki na odpady segregowane i zmieszane za odpłatnością oraz odbierze od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość zgromadzonych w odpowiednich workach odpadów. Cena sprzedaży worków właścicielom nieruchomości zamieszkałych musi wynikać z kalkulacji zawierającej wyłącznie koszt produkcji i dystrybucji. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić zakup każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej potrzebną ilość worków przed dniem 1 stycznia 2019 roku i dostarczyć harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok oraz informacje w formie ulotki na temat zasad segregacji — co należy wrzucać do poszczególnych worków. Kolejne worki oraz nalepki wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. 6) Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie: a) odpady zmieszane i segregowane odbierane będą dwa razy w miesiącu na terenach wiejskich i cztery razy w miesiącu na terenie miasta Błażowa, zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym po podpisaniu umowy, b) zebrane selektywnie odpady komunalne typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony odbierane będą w systemie objazdowym wzdłuż trasy przejazdu na terenie danej miejscowości - jeden raz w terminie ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i podanym do publicznej wiadomości w harmonogramie odbioru odpadów na 2019 rok, c) zebrane selektywnie odpady komunalne typu: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe - powstające w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych odbierane będą w wyznaczonych miejscach na terenie gminy - jeden raz w terminie ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i podanym do publicznej wiadomości w harmonogramie odbioru odpadów na 2019 rok. 7) Wywóz odpadów segregowanych i zmieszanych w danej miejscowości odbywać się będzie w tym samym dniu. 5. Trasy zbiórki odpadów przebiegają wzdłuż dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także wewnętrznych. Wykonawca winien posiadać pojazdy umożliwiające poruszanie się po drogach o ograniczeniu tonażowym do 5 ton. Trasy odbioru odpadów z 9 miejscowości zostały przedstawione na mapie stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ i wynoszą około 290 km z czego 240 km z terenów wiejskich i 50 km z terenu miasta Błażowa. 6. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę w innym dniu, powiadamiając mieszkańców o innym terminie odbioru odpadów. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 7. W przypadku uzasadnionej konieczności objęcia zbiórką odpadów nieruchomości znajdujących się poza aktualnie ustalonymi trasami długość trasy może ulec zwiększeniu. 8. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami w przypadku jego zanieczyszczenia). Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych wynikającym z niedopełnienia przez mieszkańca obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność dokumentację (np. oświadczenie, notatka, dokumentacja fotograficzna) umożliwiającą wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Wykaz numerów identyfikacyjnych nieruchomości wraz z dokumentacją poświadczającą nieprawidłową segregację odpadów, Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu. 9. W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla Regionu Centralnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z uchwałą Nr XXXI/552/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 (Dziennik Ustaw Województwa Podkarpackiego z 2017 roku, poz. 222 wraz ze zmianami). 10. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami). 11. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia. 12. Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. 13. Zamawiający wymaga, aby odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazywane były, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. 14. Odbiór odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną w WPGO zapewnia sobie Wykonawca. 15. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i gospodarowania odpadami w taki sposób aby osiągnąć na rzecz Gminy odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku wynikające z art. 3b oraz ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 16. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni w stosunku do faktycznie odebranej ilości odpadów, osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 17. Odbiór odpadów komunalnych przez instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną w WPGO zapewnia sobie Wykonawca, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno — prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 18. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań z art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 19. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 20. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) Karty przekazania odpadów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) Półroczną informację zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 21. Wykonawca odbiera odpady z terenu gminy z nieruchomości zamieszkałych. Nie dopuszcza się zbierania - dopełniania pojazdu odpadami z terenu innej gminy lub z nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszania odpadów segregowanych z niesegregowanymi. 22. Zamawiający posiada zatwierdzony Uchwałą nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej w Błażowej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błażowa. 23. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów w formie pogadanki, prelekcji bądź konkursu w dziesięciu placówkach oświatowych na ternie Gminy Błażowa - jeżeli dotyczy. Szczegółowy sposób i terminy przeprowadzenia akcji zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. 24. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:  czynności bezpośrednio związane z odbiorem, załadunkiem i transportem odpadów komunalnych, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 25. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy. 26. Wykonawca zobowiązany jest dysponować oprogramowaniem współdziałającym z oprogramowaniem Zamawiającego (Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Softres do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) co umożliwi przekazanie przez Zamawiającego kodów kreskowych w celu ich wydruku przez Wykonawcę oraz przekazywanie Zamawiającemu danych dotyczących ilości i pochodzenia zebranych worków na odpady. 27. Wykonawca zbiera i rejestruje wszystkie odpowiednio oznaczone i posiadające nalepki identyfikacyjne worki z odpadami. Na podstawie odczytu kodów kreskowych umieszczonych na workach przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej dane dotyczące ilości i rodzaju odebranych worków z odpadami oraz ich wytwórcy każdorazowo w terminie do 5 dni roboczych po zbiórce.


II.5) Główny kod CPV:
90511000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90512000-9
90513100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-01-01 2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Błażowej.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 złotych (słownie dwieście tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) na czas realizacji zamówienia będzie dysponował potencjałem technicznym spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w postaci dysponowania: - co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o ładowności minimum 6 ton, - co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. - co najmniej dwoma pojazdami do odbierania odpadów — samochody dostawcze o ładowności do 2,5 tony — umożliwiające odbiór odpadów komunalnych z trudno dostępnych i górzystych terenów, - bazą magazynowo-transportową usytuowaną w Gminie Błażowa lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy. b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w ilości co najmniej 500 ton w ciągu jednego roku, załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające, że te usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga następujący/e dokument/y w odniesieniu do warunku wskazanego w rozdziale V.2.1. SIWZ: - aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Błażowej. b) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający wymaga następujący/e dokument/y w odniesieniu do warunku wskazanego w rozdziale V.2.2. SIWZ: - potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. c) Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający wymaga następujący/e dokument/y w odniesieniu do warunku wskazanego w rozdziale V.2.3. SIWZ: - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Zał. nr 5 do SIWZ, - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – Zał. nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony wg Załącznika nr 1 do SIWZ, do którego należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ. 2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI ust.1 SIWZ. 3) Pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4) Dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem ust 4. 5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Edukacja ekologiczna20,00
Termin płatności faktury20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zmiana postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp może być dokonana jedynie w przypadku wystąpienia poniższych warunków: 1) zmiana zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w niniejszej umowie i stanowiącej do niej załącznik ofercie Wykonawcy, 2) zmiana zakresu usług poprzez wprowadzenie nowych gospodarstw domowych, wynikająca z potrzeb Zamawiającego, wyłącznie w przypadku, jeżeli liczba nowowprowadzonych gospodarstw domowych przekroczy 5 % ogólnej liczby właścicieli nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem, 3) zmiana umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy, 4) zmiana obowiązującej stawki VAT, 5) zmiana danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500309357-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.
Gmina Błażowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 650126-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Błażowa, Krajowy numer identyfikacyjny 69058199100000, ul. Plac Jana Pawła II  1, 36030   Błażowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17/2297119, e-mail blazowa@blazowa.itl.pl, faks 172 297 077.
Adres strony internetowej (url): www.blazowa.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
GiB.271.28.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa. 2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Błażowa. Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 9073 osób zamieszkałych stale i czasowo na terenie 9 miejscowości: Białka, Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma, Lecka, Kąkolówka, Nowy Borek, Piątkowa plus/minus 5%. Orientacyjna liczba nieruchomości z których należy odebrać odpady komunalne — 2946 plus/minus 5%. Na terenie Gminy Błażowa zbiórka odpadów odbywać się będzie w systemie workowym. 3. Uwaga: ilość mieszkańców i nieruchomości jest orientacyjna. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów, która w ciągu realizacji zamówienia może ulec zmianie. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 1) zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 200301) zgromadzonych w oznakowanych workach z budynków mieszkalnych, 2) segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach wystawionych na trasie odbioru, podanych poniżej rodzajów odpadów: papier i tektura (kod 150101, 200101), szkło białe i kolorowe (kod 150107, 200102), tworzywa sztuczne (kod 150102, 200139), metal (kod 150104, 200140), odpady biodegradowalne (kod 200201, 200108), 3) pozostałych odpadów zebranych jednorazowo: zużytych opon (kod 160103), mebli i odpadów wielkogabarytowych (kod 200307), odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą z drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, przez właściciela nieruchomości), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów. 4) Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w workach o poj. 120 l lub 60 l. Worki powinny posiadać następujące kolory: a) niebieskie — papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, b) zielone — opakowania szklane, c) żółte — tworzywa sztuczne, metal, d) brązowe — odpady biodegradowalne, e) czarne — odpady zmieszane, f) szary — popiół. 5) Worki mają być oznaczone: „Gmina Błażowa" — oraz napisem odpowiadającym przeznaczeniu worka np. „papier i tektura". Każde gospodarstwo domowe (tj. wszystkie osoby, które złożyły deklaracje na nieruchomość zamieszkałą) musi otrzymać nalepki identyfikujące poszczególne gospodarstwa domowe w formie kodu kreskowego. Wykonawca zobowiązany jest drukować kody kreskowe, które wraz z workami będzie przekazywał właścicielom nieruchomości w ilości niezbędnej. Na podstawie przekazanych danych Wykonawca wydrukuje w formie naklejki na papierze termo transferowym numer identyfikacyjny (kod kreskowy) dla danej nieruchomości zamieszkałej w ilości zamówionych przez mieszkańców worków na odpady. Kod kreskowy powinien zawierać zakodowane informacje, minimum: imię i nazwisko, adres nieruchomości zabudowanej na której powstają odpady komunalne oraz nazwę frakcji odpadów np. „szkło". Wykonawca zbiera worki posiadające nalepki identyfikacyjne. Wykonawca w trakcie realizacji umowy na własny koszt zakupi i dostarczy właścicielom nieruchomości w/w worki na odpady segregowane i zmieszane za odpłatnością oraz odbierze od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość zgromadzonych w odpowiednich workach odpadów. Cena sprzedaży worków właścicielom nieruchomości zamieszkałych musi wynikać z kalkulacji zawierającej wyłącznie koszt produkcji i dystrybucji. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić zakup każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej potrzebną ilość worków przed dniem 1 stycznia 2019 roku i dostarczyć harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok oraz informacje w formie ulotki na temat zasad segregacji — co należy wrzucać do poszczególnych worków. Kolejne worki oraz nalepki wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. 6) Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie: a) odpady zmieszane i segregowane odbierane będą dwa razy w miesiącu na terenach wiejskich i cztery razy w miesiącu na terenie miasta Błażowa, zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym po podpisaniu umowy, b) zebrane selektywnie odpady komunalne typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony odbierane będą w systemie objazdowym wzdłuż trasy przejazdu na terenie danej miejscowości - jeden raz w terminie ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i podanym do publicznej wiadomości w harmonogramie odbioru odpadów na 2019 rok, c) zebrane selektywnie odpady komunalne typu: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe - powstające w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych odbierane będą w wyznaczonych miejscach na terenie gminy - jeden raz w terminie ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i podanym do publicznej wiadomości w harmonogramie odbioru odpadów na 2019 rok. 7) Wywóz odpadów segregowanych i zmieszanych w danej miejscowości odbywać się będzie w tym samym dniu. 5. Trasy zbiórki odpadów przebiegają wzdłuż dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także wewnętrznych. Wykonawca winien posiadać pojazdy umożliwiające poruszanie się po drogach o ograniczeniu tonażowym do 5 ton. Trasy odbioru odpadów z 9 miejscowości zostały przedstawione na mapie stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ i wynoszą około 290 km z czego 240 km z terenów wiejskich i 50 km z terenu miasta Błażowa. 6. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę w innym dniu, powiadamiając mieszkańców o innym terminie odbioru odpadów. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 7. W przypadku uzasadnionej konieczności objęcia zbiórką odpadów nieruchomości znajdujących się poza aktualnie ustalonymi trasami długość trasy może ulec zwiększeniu. 8. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami w przypadku jego zanieczyszczenia). Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych wynikającym z niedopełnienia przez mieszkańca obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność dokumentację (np. oświadczenie, notatka, dokumentacja fotograficzna) umożliwiającą wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Wykaz numerów identyfikacyjnych nieruchomości wraz z dokumentacją poświadczającą nieprawidłową segregację odpadów, Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu. 9. W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla Regionu Centralnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z uchwałą Nr XXXI/552/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 (Dziennik Ustaw Województwa Podkarpackiego z 2017 roku, poz. 222 wraz ze zmianami). 10. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami). 11. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia. 12. Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. 13. Zamawiający wymaga, aby odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazywane były, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. 14. Odbiór odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną w WPGO zapewnia sobie Wykonawca. 15. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i gospodarowania odpadami w taki sposób aby osiągnąć na rzecz Gminy odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku wynikające z art. 3b oraz ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 16. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni w stosunku do faktycznie odebranej ilości odpadów, osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 17. Odbiór odpadów komunalnych przez instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną w WPGO zapewnia sobie Wykonawca, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno — prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 18. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań z art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 19. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 20. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) Karty przekazania odpadów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) Półroczną informację zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 21. Wykonawca odbiera odpady z terenu gminy z nieruchomości zamieszkałych. Nie dopuszcza się zbierania - dopełniania pojazdu odpadami z terenu innej gminy lub z nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszania odpadów segregowanych z niesegregowanymi. 22. Zamawiający posiada zatwierdzony Uchwałą nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej w Błażowej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błażowa. 23. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów w formie pogadanki, prelekcji bądź konkursu w dziesięciu placówkach oświatowych na ternie Gminy Błażowa - jeżeli dotyczy. Szczegółowy sposób i terminy przeprowadzenia akcji zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. 24. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:  czynności bezpośrednio związane z odbiorem, załadunkiem i transportem odpadów komunalnych, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 25. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy. 26. Wykonawca zobowiązany jest dysponować oprogramowaniem współdziałającym z oprogramowaniem Zamawiającego (Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Softres do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) co umożliwi przekazanie przez Zamawiającego kodów kreskowych w celu ich wydruku przez Wykonawcę oraz przekazywanie Zamawiającemu danych dotyczących ilości i pochodzenia zebranych worków na odpady. 27. Wykonawca zbiera i rejestruje wszystkie odpowiednio oznaczone i posiadające nalepki identyfikacyjne worki z odpadami. Na podstawie odczytu kodów kreskowych umieszczonych na workach przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej dane dotyczące ilości i rodzaju odebranych worków z odpadami oraz ich wytwórcy każdorazowo w terminie do 5 dni roboczych po zbiórce.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90511000-2


Dodatkowe kody CPV:
90512000-9, 90513100-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
605892.37

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@gkblazowa.pl
Adres pocztowy: ul. 3-go Maja 35
Kod pocztowy: 36-030
Miejscowość: Błażowa
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1143198.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1143198.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1273449.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: blazowa@blazowa.itl.pl
tel: 17/2297119
fax: 172 297 077
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-11-26
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 650126-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: GiB.271.28.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-11-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 5000 ZŁ
Szacowana wartość* 166 666 PLN  -  250 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.blazowa.com.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.blazowa.com.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, woj.
2018-12-14 1 143 198,00