Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 65079 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Łodzi. Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych będzie polegało na: 1)prace ogrodnicze: a)koszenie trawników na mogiłach wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy 1 raz w miesiącu bądź w miarę potrzeb, b)pielenie kwietników w miarę potrzeb, c)pielenie skupin krzewów iglastych w miarę potrzeb, d)pielenie mogił porośniętych bluszczem w miarę potrzeb, e)cięcia pielęgnacyjne żywopłotów w miarę potrzeb, f)cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew w miarę potrzeb, g)usuwanie darni z płyt chodnikowych i krawężników w miarę potrzeb, h)podlewanie kwietników w miarę potrzeb, i)inne prace ogrodnicze niezbędne do wykonania po uzgodnieniu z Zamawiającym; 2) prace porządkowe: a)zbieranie śmieci i liści z grobów, omiatanie alejek otaczających groby 4 razy w miesiącu bądź w miarę potrzeb, b)zbieranie i wygrabianie zanieczyszczeń i liści z trawników, skupin krzewów i terenów bezpośrednio przylegających do grobów wraz z ich zebraniem i wywiezieniem 2 razy w miesiącu bądź w miarę potrzeb, c)mycie wszystkich elementów kamiennych - pomniki, obladry, kostka brukowa, obrzeża - 3 razy w ciągu trwania umowy, d)dopilnowanie szczególnej czystości przed świętami: 3 maja, 8 maja, 15 sierpnia, 1 września, 1 listopada, 11 listopada, e)uprzątnięcie grobów ze zwiędłych wiązanek kwiatów oraz wypalonych zniczy nie później niż 7 dnia po świętach; 3) zakres prac będzie obejmował wystrój okolicznościowy grobów wojennych z okazji świąt: a)wiązanka okolicznościowa w barwach narodowych, wykonana na jodle z żywymi kwiatami sezonowymi - 5 sztuk, (chryzantema, goździk, anturium), b)znicz szklany o wysokości 45 - 50 cm 1 sztuka na mogile, Do zakresu prac należy również koszenie trawy na Polu Gettowym Cmentarza Żydowskiego oraz wykonanie oprysków środkami chwastobójczymi kwater z betonowymi nagrobkami..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.39.00.00-3, 77.30.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na bieżącym utrzymaniu czystości na terenach zewnętrznych lub usługi ogrodnicze o łącznej wartości brutto minimum: dla części 1 - 30.000 PLN ; dla części 2 - 30.000 PLN ; dla części 3 - 10.000 PLN. Uwaga: 1.W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość zrealizowanej usługi do dnia składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien wykazać się na potwierdzenie spełnienia ww. warunku doświadczeniem o najwyższej wymaganej wartości tj. wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej 2 usług w ww. zakresie o łącznej wartości co najmniej 30 000 PLN brutto.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa ppowyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dotyczy części 3 zamówienia Strony dopuszczają zmianę terminu końcowego wykonania umowy określonego w § 1 ust. 4 umowy w przypadku wystąpienia przez cały okres wykonywania umowy obfitych opadów deszczu unimożliwiających skuteczne stosowanie środków chwastobójczych


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21, III piętro, sekretariat.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.04.2012 godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21, III piętro, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Termin wykonania zamówienia: dla części 1 -od dnia 01.05.2012 r. do dnia 30.11.2012 r.; dla części 2 -od dnia 15.06.2012 r. do dnia 14.08.2012 r.; dla części 3 -od dnia 21.05.2012 r. do dnia 20.07.2012 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Łodzi. Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych będzie polegało na wykonaniu prace ogrodniczych, prac porządkowych oraz wystroju okolicznościowym grobów wojennych z okazji świąt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.39.00.00-3, 77.30.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Koszenie na Polu Gettowym Cmentarza Żydowskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac na Polu Gettowym Cmentarza Żydowskiego obejmuje skoszenie trawy wraz z jej wywozem poza teren cmentarza.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.39.00.00-3, 77.30.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 14.08.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Usługa ogrodnicza na Polu Gettowym Cmentarza Żydowskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac na Polu Gettowym Cmentarz Żydowskiego obejmuje wykonanie oprysków środkami chwastobójczymi kwater z betonowymi nagrobkami wraz z uporządkowaniem terenu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.39.00.00-3, 77.30.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.07.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 100982 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
65079 - 2012 data 21.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2012 godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21, III piętro, sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2012 godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21, III piętro, sekretariat..


Łódź: Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi.


Numer ogłoszenia: 103015 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 65079 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Łodzi. Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych będzie polegało na: 1)prace ogrodnicze: a)koszenie trawników na mogiłach wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy 1 raz w miesiącu bądź w miarę potrzeb, b)pielenie kwietników w miarę potrzeb, c)pielenie skupin krzewów iglastych w miarę potrzeb, d)pielenie mogił porośniętych bluszczem w miarę potrzeb, e)cięcia pielęgnacyjne żywopłotów w miarę potrzeb, f)cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew w miarę potrzeb, g) usuwanie darni z płyt chodnikowych i krawężników w miarę potrzeb, h)podlewanie kwietników w miarę potrzeb, i)inne prace ogrodnicze niezbędne do wykonania po uzgodnieniu z Zamawiającym; 2) prace porządkowe: a)zbieranie śmieci i liści z grobów, omiatanie alejek otaczających groby 4 razy w miesiącu bądź w miarę potrzeb, b)zbieranie i wygrabianie zanieczyszczeń i liści z trawników, skupin krzewów i terenów bezpośrednio przylegających do grobów wraz z ich zebraniem i wywiezieniem 2 razy w miesiącu bądź w miarę potrzeb, c)mycie wszystkich elementów kamiennych -pomniki, obladry, kostka brukowa, obrzeża - 3 razy w ciągu trwania umowy, d)dopilnowanie szczególnej czystości przed świętami: 3 maja, 8 maja, 15 sierpnia, 1 września, 1 listopada, 11 listopada, e)uprzątnięcie grobów ze zwiędłych wiązanek kwiatów oraz wypalonych zniczy nie później niż 7 dnia po świętach; 3) zakres prac będzie obejmował wystrój okolicznościowy grobów wojennych z okazji świąt: a)wiązanka okolicznościowa w barwach narodowych, wykonana na jodle z żywymi kwiatami sezonowymi - 5 sztuk, (chryzantema, goździk, anturium), b)znicz szklany o wysokości 45 - 50 cm 1 sztuka na mogile, Do zakresu prac należy również koszenie trawy na Polu Gettowym Cmentarza śydowskiego oraz wykonanie oprysków środkami chwastobójczymi kwater z betonowymi nagrobkami.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU ŁAD, Danuta Kuklis, ul. C. Sklodowskiej 42, 95-059 Konstantynów Łódzki, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36375,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  28000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  103140,10


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 113811 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 65079 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Łodzi. Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych będzie polegało na: 1)pracach ogrodniczych: a)koszenie trawników na mogiłach wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy 1 raz w miesiącu bądź w miarę potrzeb, b)pielenie kwietników w miarę potrzeb, c)pielenie skupin krzewów iglastych w miarę potrzeb, d)pielenie mogił porośniętych bluszczem w miarę potrzeb, e)cięcia pielęgnacyjne żywopłotów w miarę potrzeb, f)cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew w miarę potrzeb, g) usuwanie darni z płyt chodnikowych i krawęSników w miarę potrzeb, h)podlewanie kwietników w miarę potrzeb, i)inne prace ogrodnicze niezbędne do wykonania po uzgodnieniu z Zamawiającym; 2) pracach porządkowych: a)zbieranie śmieci i liści z grobów, omiatanie alejek otaczających groby 4 razy w miesiącu bądź w miarę potrzeb, b)zbieranie i wygrabianie zanieczyszczeń i liści z trawników, skupin krzewów i terenów bezpośrednio przylegających do grobów wraz z ich zebraniem i wywiezieniem 2 razy w miesiącu bądź w miarę potrzeb, c)mycie wszystkich elementów kamiennych - pomniki, obladry, kostka brukowa, obrzeSa - 3 razy w ciągu trwania umowy, d)dopilnowanie szczególnej czystości przed świętami: 3 maja, 8 maja, 15 sierpnia, 1 września, 1 listopada, 11 listopada, e)uprzątnięcie grobów ze zwiędłych wiązanek kwiatów oraz wypalonych zniczy nie później niż 7 dnia po świętach; 3) zakres prac będzie obejmował wystrój okolicznościowy grobów wojennych z okazji świąt: a)wiązanka okolicznościowa w barwach narodowych, wykonana na jodle z żywymi kwiatami sezonowymi - 5 sztuk, (chryzantema, goździk, anturium), b)znicz szklany o wysokości 45 - 50 cm 1 sztuka na mogile, Do zakresu prac należy również koszenie trawy na Polu Gettowym Cmentarza śydowskiego oraz wykonanie oprysków środkami chwastobójczymi kwater z betonowymi nagrobkami...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Koszenie na Polu Gettowym Cmentarza Żydowskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Komunalne TICET Jacek Czach, ul. Harcerska 4, 91-710 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  17000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  60000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Usługa ogrodnicza na Polu Gettowym Cmentarza Żydowskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Komunalne TICET Jacek Czach, ul. Harcerska 4, 91-710 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9780,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6507920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21, III piętro, sekretariat
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77300000-3 Usługi ogrodnicze
98390000-3 Inne usługi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych PPHU ŁAD, Danuta Kuklis
ul. C. Sklodowskiej 42, 95-059 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie
2012-05-09 28 000,00
Koszenie na Polu Gettowym Cmentarza Żydowskiego Usługi Komunalne TICET Jacek Czach
ul. Harcerska 4, 91-710 Łódź, woj. łódzkie
2012-05-22 17 000,00
Usługa ogrodnicza na Polu Gettowym Cmentarza Żydowskiego Usługi Komunalne TICET Jacek Czach
ul. Harcerska 4, 91-710 Łódź, woj. łódzkie
2012-05-22 2 000,00