Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach


Numer ogłoszenia: 65312 - 2010; data zamieszczenia: 09.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa , ul. Tymienieckiego 5, 90-365 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6384711, faks 042 6384747.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi, z podziałem na cztery zadania (części zamówienia): Zadanie I: ogółem 214 szt. drzew na terenie dzielnicy Łódź-Bałuty, w tym bez feromonu : 167 szt., z feromonem : 47 szt. Zadanie II: ogółem 244 szt. drzew na terenie dzielnicy Łódź-Górna, w tym w tym bez feromonu : 195 szt., z feromonem : 49 szt. Zadanie III: ogółem 247 szt. drzew na terenie dzielnicy Łódź-Polesie i Łódź-Śródmieście, w tym bez feromonu : 188 szt., z feromonem : 59 szt. Zadanie IV: ogółem 267 szt. drzew na terenie dzielnicy Łódź-Widzew, w tym w tym bez feromonu : 209 szt., z feromonem : 58 szt. Zakres prac obejmuje: - założenie na pnie drzew, poczynając od wysokości ok. 50 cm od podstawy pnia, opasek lepowych o szerokości ok. 1 metra, pokrytych lepem np. owadolep lub równoważnym, - na wszystkich pomnikach przyrody i na 20 % pozostałych drzew w każdym zadaniu, umieszczenie na opaskach dyspenserów feromonowych na szrotówka (1 szt. na 1 m obwodu pnia), - zdjęcie opasek z pni drzew i usunięcie ich zgodnie z zasadami postępowania z odpadami, - oznaczenie drzew, na których zostały założone opaski lepowe, znaczkami z trwałego materiału (tworzywo sztuczne lub nierdzewny metal) z numerem: nr kolejny w zadaniu/10 lub nr kolejny w zadaniu */10 - przy zastosowaniu feromonu, - sporządzenie wykazu tabelarycznego drzew objętych zabiegami, z podaniem: numeru kolejnego (zgodnego z założonym znaczkiem), lokalizacji, obwodu pnia, zastosowania - lub nie - feromonu, ewentualnych uwag dotyczących stanu drzewa. Prace - zakładanie opasek lepowych - należy podjąć w momencie rozpoczęcia rójki szrotówka i wykonać je w okresie nie dłuższym niż jeden tydzień, a następnie sprawdzić i w razie potrzeby powtórnie pokryć opaski lepem, Zdjęcie opasek lepowych należy przeprowadzić niezwłocznie po zakończeniu okresu rójki szrotówka. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zamówienia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.61.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien przedstawić należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, minimum jednej usługi polegającej na zakładaniu opasek lepowych na pnie drzew kasztanowca białego na co najmniej 100 drzewach, z podaniem w Wykazie usług: wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należycie. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, tj. minimum jednej usługi polegającej na zakładaniu opasek lepowych na pnie drzew kasztanowca białego na co najmniej 100 drzewach, z podaniem w Wykazie usług ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należycie. Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów, które udzielą mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę co najmniej 70 000 zł. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs PLN do tej waluty, podawany przez NBP na dzień ogłoszenia zamówienia; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: - Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę co najmniej 70.000 zł. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs PLN do tej waluty, podawany przez NBP na dzień ogłoszenia zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego powyżej przez Zamawiającego warunku. Uwaga: Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zdolnościami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów, które udzielą mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:/bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi 90-365 Łódź ul. Ks. bp. W. Tymienieckiego 5, pok. 114.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi 90-365 Łódź ul. Ks. bp. W. Tymienieckiego 5, pok. 117.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie I.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Założenie opasek lepowych na pnie drzew: ogółem 214 szt. drzew na terenie dzielnicy Łódź-Bałuty, w tym bez feromonu : 167 szt., z feromonem : 47 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.61.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie II.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  założenie opasek lepowych na pnie drzew: ogółem 244 szt. drzew na terenie dzielnicy Łódź-Górna, w tym w tym bez feromonu : 195 szt., z feromonem : 49 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.61.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie III.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  założenie opasek lepowych na pnie drzew: ogółem 247 szt. drzew na terenie dzielnicy Łódź-Polesie i Łódź-Śródmieście, w tym bez feromonu : 188 szt., z feromonem : 59 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.61.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zadanie IV.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Założenie opasek lepowych na pnie drzew: ogółem 267 szt. drzew na terenie dzielnicy Łódź-Widzew, w tym w tym bez feromonu : 209 szt., z feromonem : 58 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.61.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach


Numer ogłoszenia: 102930 - 2010; data zamieszczenia: 13.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 65312 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Tymienieckiego 5, 90-365 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6384711, faks 042 6384747.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi, z podziałem na cztery zadania (części zamówienia): Zadanie I: ogółem 214 szt. drzew na terenie dzielnicy Łódź-Bałuty, w tym bez feromonu : 167 szt., z feromonem : 47 szt. Zadanie II: ogółem 244 szt. drzew na terenie dzielnicy Łódź-Górna, w tym w tym bez feromonu : 195 szt., z feromonem : 49 szt. Zadanie III: ogółem 247 szt. drzew na terenie dzielnicy Łódź-Polesie i Łódź-Śródmieście, w tym bez feromonu : 188 szt., z feromonem : 59 szt. Zadanie IV: ogółem 267 szt. drzew na terenie dzielnicy Łódź-Widzew, w tym w tym bez feromonu : 209 szt., z feromonem : 58 szt. Zakres prac obejmuje: - założenie na pnie drzew, poczynając od wysokości ok. 50 cm od podstawy pnia, opasek lepowych o szerokości ok. 1 metra, pokrytych lepem np. owadolep lub równoważnym, - na wszystkich pomnikach przyrody i na 20 % pozostałych drzew w każdym zadaniu, umieszczenie na opaskach dyspenserów feromonowych na szrotówka (1 szt. na 1 m obwodu pnia), - zdjęcie opasek z pni drzew i usunięcie ich zgodnie z zasadami postępowania z odpadami, - oznaczenie drzew, na których zostały założone opaski lepowe, znaczkami z trwałego materiału (tworzywo sztuczne lub nierdzewny metal) z numerem: nr kolejny w zadaniu/10 lub nr kolejny w zadaniu */10- przy zastosowaniu feromonu, - sporządzenie wykazu tabelarycznego drzew objętych zabiegami, z podaniem: numeru kolejnego (zgodnego z założonym znaczkiem), lokalizacji, obwodu pnia, zastosowania - lub nie - feromonu, ewentualnych uwag dotyczących stanu drzewa. Prace - zakładanie opasek lepowych - należy podjąć w momencie rozpoczęcia rójki szrotówka i wykonać je w okresie nie dłuższym niż jeden tydzień, a następnie sprawdzić i w razie potrzeby powtórnie pokryć opaski lepem, Zdjęcie opasek lepowych należy przeprowadzić niezwłocznie po zakończeniu okresu rójki szrotówka. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.61.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie I


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JODŁA PIELĘGNACJA ZIELENI Sławomir Pakuła, ul. Cicha 54 m 7, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14402,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie II


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JODŁA PIELĘGNACJA ZIELENI Sławomir Pakuła, ul. Cicha 54 m 7, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16321,79 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15647,66


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie III


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JODŁA PIELĘGNACJA ZIELENI Sławomir Pakuła, ul. Cicha 54 m 7, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16726,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zadanie IV


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JODŁA PIELĘGNACJA ZIELENI Sławomir Pakuła, ul. Cicha 54 m 7, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17955,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17574,77


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-03-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6531220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-03-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 103 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi 90-365 Łódź ul. Ks. bp. W. Tymienieckiego 5, pok. 114
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77610000-9 Usługi zakładania pułapek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie I JODŁA PIELĘGNACJA ZIELENI Sławomir Pakuła
ul. Cicha 54 m 7, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
2010-04-13 8 900,00
Zadanie II JODŁA PIELĘGNACJA ZIELENI Sławomir Pakuła
ul. Cicha 54 m 7, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
2010-04-13 9 900,00
Zadanie III JODŁA PIELĘGNACJA ZIELENI Sławomir Pakuła
ul. Cicha 54 m 7, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
2010-04-13 10 900,00
Zadanie IV JODŁA PIELĘGNACJA ZIELENI Sławomir Pakuła
ul. Cicha 54 m 7, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
2010-04-13 10 900,00