Ogłoszenie nr 654679-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim : „ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim , krajowy numer identyfikacyjny 000777941, ul. WOJSKA POLSKIEGO   16 , 44-300  WODZISŁAW ŚL, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 455 22 16, 603104072, e-mail sekretariat@psm.wodzislaw.pl, psm-agnieszka@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://psm.wodzislaw.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.e-cea.pl/0914

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Państwowa Szkoła Muczyczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.e-cea.pl/0914


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.e-cea.pl/0914


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej drogą pocztową, osobiście lub przez kuriera
Adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Im. Wojciecha Kilara Ul. Wojska Polskiego 16 44-300 Wodzisław Śląski , Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH”

Numer referencyjny:


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego – Wodzisław Śląski ul. Wojska Polskiego 16 - transportem własnym, nowego nie używanego fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej, fortepianu gabinetowego. Instrumenty nowe, nie będące nigdy przedmiotem umowy kupna-sprzedaży, posiadającego pełną gwarancję producenta - 60 miesięcy


II.5) Główny kod CPV:
37311000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
37320000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. Wojska Polskiego 16. b/ adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim: bhpservice@interia.pl c/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę instrumentów muzycznych, w trybie przetargu nieograniczonego. d/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; e/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f/ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h/ posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i/ nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej dotyczy części I zamówienia Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem poprzez wykazanie się doświadczeniem polegającym na wykonaniu minimum 1 zamówienia o podobnym charakterze tj. dostarczenie Zamawiającym profesjonalnych instrumentów muzycznych klawiszowych – o łącznej wartości co najmniej 300.000,00 złotych brutto Dodatkowe informacje: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dotyczy części I zamówienia - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o grupie kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena50,00
jakość instrumentu50,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-12-11, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Dla części I - W celu oceny kryterium jakościowego przez biegłych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia otwarcia ofert po dwa takie same zaoferowane fortepiany gotowe do użytku . Zamawiający oceniając jakość fortepianu weźmie pod uwagę instrument jeden z dwóch z najlepszym brzmieniem. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu instrumentu wybranego przy ocenie, jakości. Czas testowania instrumentów od 11 – 13.12.2018 r. W tym czasie instrumenty pozostają do dyspozycji Zamawiającego. Dla części II - W celu oceny kryterium jakościowego przez biegłych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia otwarcia ofert po dwa takie same zaoferowane fortepiany gotowe do użytku . Zamawiający oceniając jakość fortepianu weźmie pod uwagę instrument jeden z dwóch z najlepszym brzmieniem. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu instrumentu wybranego przy ocenie, jakości. Czas testowania instrumentów od 11 – 13.12.2018 r. W tym czasie instrumenty pozostają do dyspozycji Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Część I – zakup i dostawa fortepianu koncertowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego – Wodzisław Śląski ul. Wojska Polskiego 16 - transportem własnym, nowego nie używanego fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej, nie będącego nigdy przedmiotem umowy kupna-sprzedaży, posiadającego pełną gwarancję producenta - 60 miesięcy. Parametry techniczne fortepianu: • fortepian klasy mistrzowskiej, wykonany w technologii tradycyjnej zgodnie z właściwymi procedurami, przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości, • wykończenie – kolor – czarny z połyskiem, lakier poliestrowy, polerowany ręczne, efekt„lustra”, • wymiary: 1) długość w zakresie – od 211 cm do 214 cm, 2) szerokość w zakresie – od 148 cm do 159 cm, • waga w zakresie od 345 kg do 409 kg, • korpus: 1) wykonany z sezonowanego litego drewna o równoległym poziomym usłojeniu, 2) szkielet – belkowanie z wysokiej, jakości litego drewna świerku wysokogórskiego, • strojnica – z doskonałego twardego drewna zapewniająca doskonałą i pewną pracę kołków stroikowych, • płyta rezonansowa – minimum 2 lata sezonowane drewno, świerkowa, o gęstości co najmniej10 słojów na cm, • ożebrowanie płyty rezonansowej – z wysokiej jakości litego drewna świerku wysokogórskiego, • naciąg strun – krzyżowy, • struny – wiolinowe z najwyższej, jakości drutu stalowego, • struny– basowe posiadające rdzeń stalowy owijany drutem z czystej miedzi, • rama żeliwna - szlifowana i pokryta warstwami lakieru, • kołki stroikowe – hartowana, nierdzewna stal, niklowane główki, • mechanizm – konstrukcja własna – bez elementów z tworzyw sztucznych, • młotki wykonane z drewnianego rdzenia najwyższej, jakości oraz twardego, najwyższej, jakości, naturalnego filcu, • tłumik – główki z litego drewna, – filc tłumikowy naturalny, najwyższej, jakości –impregnowany, • klawiatura – 88 do 92 klawiszy, klawisze z pełnego drewna najwyższej, jakości indywidualnie wyważane ciężarkami ołowianymi, białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej, • nakładki na czarnych klawiszach wykonane z litego drewna hebanowego, • pokrywa musi posiadać profilowane wykończenie krawędzi, co najmniej trzy pozycje otwarcia, • zamek klapy i pokrywy klawiatury, • pulpit – co najmniej trzy pozycje ustawienia, • 3 pedały odlane z mosiądzu, polerowane – centralny pedał: sostenuto, • nogi wyposażone w podwójne mosiężne rolki transportowe z hamulcami, • instrument musi być objęty co najmniej 5 letnią gwarancją producenta, • w komplecie pokrowiec dopasowany do instrumentu, przykrywający klawiaturę oraz boki instrumentu, zewnętrznie wodoodporny, miękki od strony wewnętrznej, w kolorze instrumentu • w komplecie ława koncertowa - wykonana z litego drewna bukowego, pokrytego lakierem poliestrowym, powierzchnia polerowana, kolor czarny; siedzisko o szerokości min. 61 cm, pokryte skórą naturalną, pikowane, wysokość regulowana w zakresie 46-55 cm, płynnie i lekko działający mechanizm połączony z podstawą w czterech miejscach; regulowane podstawki nóżek, • Gwarancja na całość dostawy - minimum 60 miesięcy. Przedmiot zamówienia obejmuje również strojenie instrumentu po wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37311000-1, 37320000-7


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena50,00
jakość50,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Dla części I - W celu oceny kryterium jakościowego przez biegłych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia otwarcia ofert po dwa takie same zaoferowane fortepiany gotowe do użytku . Zamawiający oceniając jakość fortepianu weźmie pod uwagę instrument jeden z dwóch z najlepszym brzmieniem. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu instrumentu wybranego przy ocenie, jakości. Czas testowania instrumentów od 11 – 13.12.2018 r. W tym czasie instrumenty pozostają do dyspozycji Zamawiającego.


Część nr:
2Nazwa:
Część II - - Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego – Wodzisław Śląski ul. Wojska Polskiego 16 - transportem własnym, nowego nie używanego fortepianu gabinetowego , nie będącego nigdy przedmiotem umowy kupna-sprzedaży, posiadającego pełną gwarancję producenta - 60 miesięcy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
• 88 klawiszy • 3 pedały ( środkowy pedał : sostenuto) • elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z litego, sezonowanego drewna • belki szkieletowe wykonane z drewna bukowego lub świerkowego, rozłożone promieniście i połączone wczepinowo z ramą szkieletu • płyta rezonansowa wykonana z litego świerku rezonansowego, deski łączone ze sobą krawędziowo • ożebrowanie płyty rezonansowej wykonane z litego świerku rezonansowego, min. 10 żeber • struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi • belki stroikowe wykonane z twardego klonu lub buku łączone żywicą • mostki – z drewna klonu z klonową nakładką, • kołek stroikowy wykonany ze stali hartowanej, niklowany, gwint wielokrotny drobny • popychacze klonowe • młotki osadzone na trzonkach wykonanych z brzozy lub grabu o baryłkowym przekroju w części dyszkantowej • szyny korpusu mechanizmu grającego tłoczone z aluminium lub z mosiądzu • klawiatura wykonana z litego świerku rezonansowego • mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpieczający przed przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty • pedały wykonane z odlewu mosiężnego • Min. 4 pozycji ustawień pulpitu • Min. 2 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu • mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpieczający przed przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty • pedały wykonane z mosiądzu • instrument wykończony lakierem poliestrowym w kolorze czarnym, polerowanym na wysoki połysk • długość 151 cm - 155 cm • szerokość 146 cm - 151cm • wysokość 99 cm - 101 cm • Waga: od 261 do 293 kg • w komplecie ława do fortepianu z regulowaną wysokością w kolorze instrumentu

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
37310000-4, 37321600-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena50,00
jakość50,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Dla części II - W celu oceny kryterium jakościowego przez biegłych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia otwarcia ofert po dwa takie same zaoferowane fortepiany gotowe do użytku . Zamawiający oceniając jakość fortepianu weźmie pod uwagę instrument jeden z dwóch z najlepszym brzmieniem. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu instrumentu wybranego przy ocenie, jakości. Czas testowania instrumentów od 11 – 13.12.2018 r. W tym czasie instrumenty pozostają do dyspozycji Zamawiającego.Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510002615-N-2019 z dnia 07-01-2019 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim : Zakup i dostawa instrumentów muzycznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 654679-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500294308-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim , Krajowy numer identyfikacyjny 000777941, ul. WOJSKA POLSKIEGO   16, 44-300  WODZISŁAW ŚL, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 455 22 16, 603104072, e-mail sekretariat@psm.wodzislaw.pl, psm-agnieszka@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://psm.wodzislaw.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Szkoła Muzyczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa instrumentów muzycznych

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I – zakup i dostawa fortepianu koncertowego Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego – Wodzisław Śląski ul. Wojska Polskiego 16 - transportem własnym, nowego nie używanego fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej, nie będącego nigdy przedmiotem umowy kupna-sprzedaży, posiadającego pełną gwarancję producenta - 60 miesięcy. Część II - Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego – Wodzisław Śląski ul. Wojska Polskiego 16 - transportem własnym, nowego nie używanego fortepianu gabinetowego , nie będącego nigdy przedmiotem umowy kupna-sprzedaży, posiadającego pełną gwarancję producenta - 60 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
37311000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
zakup i dostawa fortepianu koncertowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
280487.00

Waluta
PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Salon Muzyczny Fan Grzegorz Walczyński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 70-410
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
344999.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 344999.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 344999.01
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Zakup i dostawa fortepianu gabinetowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
32195.12

Waluta
PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Anderski Roman Anderski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 44-207
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
39600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39600.00
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 16, 44-300 WODZISŁAW ŚL
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@psm.wodzislaw.pl, psm-agnieszka@wp.pl
tel: 32 455 22 16, 603104072
fax:
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-12-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 654679-N-2018
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-11-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: http://psm.wodzislaw.pl/
Informacja dostępna pod: bip.e-cea.pl/0914
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
37311000-1 Instrumenty klawiszowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
zakup i dostawa fortepianu koncertowego Salon Muzyczny Fan Grzegorz Walczyński
Szczecin
2018-12-19 344 999,00
Zakup i dostawa fortepianu gabinetowego Anderski Roman Anderski
Rybnik
2018-12-19 39 600,00