Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w granicach sołectw


Numer ogłoszenia: 65493 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w granicach sołectw.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w granicach niżej wymienionych sołectw: 1) Chmiel Pierwszy, 2) Chmiel Drugi, 3) Chmiel-Kolonia, 4) Czerniejów, 5) Czerniejów-Kolonia, 6) Jabłonna Pierwsza, 7) Jabłonna Druga, 8) Jabłonna Majątek, 9) Piotrków Pierwszy, 10) Piotrków Drugi, 11) Piotrków-Kolonia, 12) Skrzynice Pierwsze, 13) Skrzynice Drugie, 14) Skrzynice - Kolonia, 15) Tuszów, 16) Wierciszów, 17) Wolnica, 2. Dotychczas zostało zebranych 634 wniosków właścicieli nieruchomości w związku z przystąpieniem przez Zamawiającego do zmiany planu miejscowego Gminy Jabłonna, obejmujących około 850 działek. Ogólna powierzchnia Gminy Jabłonna wynosi 13098,00 ha. 3. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w granicach w/w sołectw, biorąc pod uwagę złożone dotychczas wnioski właścicieli nieruchomości, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Uchwałą Nr IX/56/2011 Rady Gminy Jabłonna z dn. 16 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna, przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy, przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 4. Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona lub pozyska niezbędne materiały geodezyjne, konieczne do opracowania zmiany planu miejscowego objętego niniejszym zamówieniem , w szczególności odpowiednie mapy zasadnicze, bądź katastralne gromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w należytej skali. 5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu Harmonogram rzeczowego-terminowy prac nad projektem zmiany planu miejscowego obrazujący szczegółowy zakres prac, poszczególne etapy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia wraz z podaniem dat ich rozpoczęcia i zakończenia. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu jakichkolwiek pomyłek popełnionych przez Wykonawcę przy sporządzaniu przedmiotu niniejszego zamówienia. 7. Ostateczny projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie przekazany Zamawiającemu w 5 egzemplarzach papierowych (w tym jeden umożliwiający ekspozycję i jeden umożliwiający kopiowanie) oraz w wersji elektronicznej - zapis na płycie CD - 2 szt. (opis w formacie .doc, mapy w formacie .jpg i .tif w rozdzielczości 300dpi). 8. Przedmiot zamówienia obejmuje: wszystkie czynności i koszty związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w szczególności: - sporządzenie tekstu i rysunku zmiany planu w odpowiedniej skali zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ustalonym w art. 15 powołanej ustawy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z przepisami innych ustaw związanych z problematyką planu ( Dz. U nr 164 poz. 1587), - sporządzenie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U z 2002 r. Nr 155 poz. 1298), - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), - sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, uwzględniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - ustalenie przeznaczenia terenów (w tym dla inwestycji celu publicznego) oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy na obszarze opracowania, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jabłonna i wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), - sporządzenie dokumentacji dotyczącej wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz gruntów leśnych na celu nieleśne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), o ile zaistnieje taka potrzeba, - skompletowanie dokumentacji prac planistycznych zgodnie z § 12 cytowanego rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 9. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do opracowania wszelkich dokumentów oraz podjęcia wszelkich czynności wynikających z procedur związanych ze sporządzeniem projektu zmian zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności: - wykonanie analizy wniosków właścicieli nieruchomości złożonych w związku z przystąpieniem Zamawiającego do zmiany planu miejscowego oraz opracowanie propozycji ich rozpatrzenia, - opracowanie projektu zmiany planu miejscowego z rozpatrzeniem uwag władz gminy oraz mieszkańców, - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, - przedstawienie projektu zmiany planu miejscowego wraz z całą dokumentacja, w tym prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, - analiza potrzeby opracowania wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych oraz opracowanie wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze (w zależności od warunków analizy), - przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie projektu zmiany planu miejscowego wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany planu wraz prognozami oddziaływania na środowisko, - przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie projektu zmiany planu miejscowego wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, - opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, - wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu zmiany planu miejscowego wynikających z uwzględnionych uwag zawartych w opiniach i zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, w sposób uzgodniony z władzami Gminy, - opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko, w związku ze zmianami w projekcie zmiany planu miejscowego, - opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, w związku ze zmianami w projekcie zmiany planu miejscowego, - opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o wyłożeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu, - obsługa wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu (minimum 1 raz w tygodniu), - zorganizowanie oraz udział w dyskusji publicznej nad, przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego, rozwiązaniami i sporządzenie protokołów z tych dyskusji, - sporządzenie wykazu uwag wzniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, analiza tych uwag i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia, - udział w posiedzeniach organów Gminy i komisji Rady dotyczących rozpoznania uwag wniesionych w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, - osobisty udział Wykonawcy we wszelkich spotkaniach, dyskusjach, konsultacjach związanych ze sprawą zmiany miejscowego planu na każde wezwanie Zamawiającego, - wprowadzenie zmian do projektu zmiany planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych po wyłożeniu planu, - przedstawienie Radzie Gminy projektu zmiany miejscowego planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych po wyłożeniu planu, - przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z uchwaleniem zmiany planu miejscowego, - ponowne przeprowadzenie czynności określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla części projektu zmiany planu miejscowego, jeżeli Rada Gminy stwierdzi konieczność dokonania zmiany, w zakresie niezbędnych do dokonania tych zmian (przygotowanie projektu wystąpienia o ponownie zaopiniowanie i o ponowne uzgodnienie wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag), - wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu zmiany planu miejscowego, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w uzasadnionych prawnie stanowiskach podmiotów uzgadniających, w sposób ustalony z władzami Gminy itp., - przygotowanie projektu uchwały o zgodności projektu zmiany planu miejscowego z ustaleniami studium, - przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasad ich finansowania, - skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych, przygotowanie projektu wystąpienia do Wojewody w sprawie oceny zgodności z przepisami prawnymi uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, - przygotowanie potrzebnej ilości materiałów roboczych - odpowiedniej m.in. do uzgodnień, opinii, konsultacji, dyskusji publicznej, - przygotowanie cyfrowego zapisu części tekstowej oraz kopii rysunku planu według wymogów urzędu wydającego dziennik urzędowy województwa, 10. Wszystkie prace projektowe lub czynności nieopisane, a wynikające z procedur określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach odrębnych, a niezbędnych do prawidłowego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 11. Zmiany przeznaczenia terenu mogą być dokonywane wyłącznie na wniosek właściciela działki lub w wyniku uzgodnienia z Zamawiającym lub instytucjami i organami, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia listy wszystkich działek, na których nastąpiła zmiana przeznaczenia terenu i przekazania jej Zamawiającemu. Zmiany przeznaczenia terenu dokonane bez wniosku lub uzgodnień, niewykazane na liście, o której mowa w zdaniu poprzednim będą traktowane jako pomyłki, które Wykonawca będzie musiał naprawić bezzwłocznie na własny koszt. Wykonawca pokrycie wszelkie szkody w pełnej wysokości związane z błędną, pomyłkową zmianą planu. 12. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dodatkowych egzemplarzy projektów zmian planu na poszczególnych etapach prac: - 2 egz. papierowe + 2 egz. na dwóch płytach CD wstępnej koncepcji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, - 2 egz. papierowe + 2 egz. na dwóch płytach CD dla każdego wyłożenia projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu. 13. Przed sporządzeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z opracowaniami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Strategią rozwoju Gminy, obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna na danym obszarze. Kopie tych dokumentów po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy z Wykonawcą zostaną przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.41.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 uPzp: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020. 3. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie prac planistycznych polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany o wartości minimalnej brutto 150.000,00 zł każde opracowanie, które zostały uchwalone i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym odpowiedniego Województwa - wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Przy ocenie spełnienia warunku za wykonane, Zamawiający uzna te opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których data publikacji w Dzienniku Urzędowym, przypada w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (na zasadzie spełnia-nie spełnia) na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy dysponują nie mniej niż dwiema osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia i odpowiednie przygotowanie zawodowe, wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z wymaganiami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), w tym co najmniej: jednym członkiem izby urbanistów i jednym członkiem izby architektów, legitymujących się ważnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby urbanistów i właściwej izby architektów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (na zasadzie (spełnia-nie spełnia) na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy dysponują nie mniej niż dwiema osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia i odpowiednie przygotowanie zawodowe, wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z wymaganiami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), w tym co najmniej: jednym członkiem izby urbanistów i jednym członkiem izby architektów, legitymujących się ważnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby urbanistów i właściwej izby architektów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (na zasadzie spełnia-nie spełnia) na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy - w formie aneksu podpisanego przez strony - w zakresie terminu wykonania zamówienia oraz w uzasadnionych niżej przypadkach takich jak: a) opóźnienia spowodowane działaniem lub zaniechaniem organów, jednostek gminy lub osób trzecich, w tym organów władzy publicznej, których udział jest przewidziany w procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, b) opóźnienia wynikające z konieczności powtórzenia całości lub części toku formalno-prawnego w wyniku stwierdzenia przez Radę Gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu, w tym w wyniku uwzględnienia uwag, c) konieczność rozszerzenia zakresu prac o elementy niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, niemożliwe do przewidzenia przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, pok. nr 5 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6549320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 397 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71410000-5 Usługi planowania przestrzennego