Maków Mazowiecki: 08/2016


Numer ogłoszenia: 65812 - 2016; data zamieszczenia: 23.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital-makow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
08/2016.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr 1- mięso Pak Nr 2- chleb Pakiet Nr 3 - podroby Pakiet Nr 4- drób Pakiet Nr 5- nabił Pakiet Nr 6 -mleko w proszku pełne Pakiet Nr 7 -tłuszcze roślinne Pakiet Nr 8 -warzywa.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.50.00.00-3, 15.11.00.00-2, 15.30.00.00-1, 15.11.20.00-6, 15.81.10.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na druku ZP. 17


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na druku ZP. 17


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na druku ZP. 17


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na druku ZP. 17


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na druku ZP. 17


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunki określone w art.22 ust.1 ustawy oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 - w formie dokumentu: OŚWIADCZENIE stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTY

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin płatności - 2


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www. szpital-makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 335 część administracyjna I piętro SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim ul. Witosa 2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki ul. Witosa 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Maków Mazowiecki: 08/2016


Numer ogłoszenia: 122509 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 65812 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
08/2016.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pak Nr 1- mięso Pak Nr 2- chleb Pakiet Nr 3 - podroby Pakiet Nr 4- drób Pakiet Nr 5- nabił Pakiet Nr 6 -mleko w proszku pełne Pakiet Nr 7 -tłuszcze roślinne Pakiet Nr 8 -warzywa.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.50.00.00-3, 15.11.00.00-2, 15.30.00.00-1, 15.11.20.00-6, 15.81.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pak Nr 1- mięso


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MARDI Sp.zo.o. 11- 300 {Dane ukryte} ul. Olsztyńska 3, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62530,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  61493,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  61493,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  61493,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Pak Nr 2- chleb


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PIEKARSKI S.C. Wiesław Piekarski, Maciej Piekarski Piekarnia w {Dane ukryte} 06-212 Krasnosielc ul. Chłopiałącka 33, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42212,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  30900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  45570,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet Nr 4- drób


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MARDI Sp.zo.o. 11- 300 {Dane ukryte} ul. Olsztyńska 3, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25650,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24550,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24550,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24550,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet Nr 5- nabił


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZAKŁAD MLECZARSKI Sp.zo.o. w {Dane ukryte}u z/s w Skarżynie 09-100 {Dane ukryte} ul. Aleja Lipowa 6, {Dane ukryte}, 09-100 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 126626,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  110507,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  110507,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  124110,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet Nr 6 -mleko w proszku pełne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO - ROLNE ul. Szpitalna 24 18-200 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1600,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet Nr 7 -tłuszcze roślinne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZAKŁAD MLECZARSKI Sp.zo.o. w {Dane ukryte}u z/s w Skarżynie 09-100 {Dane ukryte} ul. Aleja Lipowa 6, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11820,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12004,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12004,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12410,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet Nr 8 -warzywa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW S.C. ul. Moniuszki 93 06-200 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, 06-200 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56578,99


 • Oferta z najniższą ceną:
  56578,99
  / Oferta z najwyższą ceną:
  60537,53


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-03-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6581220160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-03-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 98%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 335 część administracyjna I piętro SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim ul. Witosa 2
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
15110000-2 Mięso
15112000-6 Drób
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
15500000-3 Produkty mleczarskie
15811000-6 Pieczywo
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pak Nr 1- mięso MARDI Sp.zo.o. 11- 300 Biskupiec ul. Olsztyńska 3
Biskupiec
2016-07-06 61 493,00
Pak Nr 2- chleb PIEKARSKI S.C. Wiesław Piekarski, Maciej Piekarski Piekarnia w Krasnosielcu 06-212 Krasnosielc ul. Chłopiałącka 33
Krasnosielcu
2016-07-06 30 900,00
Pakiet Nr 4- drób MARDI Sp.zo.o. 11- 300 Biskupiec ul. Olsztyńska 3
Biskupiec
2016-07-06 24 550,00
Pakiet Nr 5- nabił ZAKŁAD MLECZARSKI Sp.zo.o. w Płońsku z/s w Skarżynie 09-100 Płońsk ul. Aleja Lipowa 6
Płońsk
2016-07-06 110 507,00
Pakiet Nr 6 -mleko w proszku pełne HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO - ROLNE ul. Szpitalna 24 18-200 Wysokie Mazowieckie
Wysokie Mazowieckie
2016-07-06 1 500,00
Pakiet Nr 7 -tłuszcze roślinne ZAKŁAD MLECZARSKI Sp.zo.o. w Płońsku z/s w Skarżynie 09-100 Płońsk ul. Aleja Lipowa 6
Płońsk
2016-07-06 12 004,00
Pakiet Nr 8 -warzywa HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW S.C. ul. Moniuszki 93 06-200 Maków- Maz
Maków- Maz
2016-07-06 56 578,00