Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.zbm.pl

Ogłoszenie nr 65992 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.
Oświęcim: Przebudowa waz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej i gimnazjum na ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, krajowy numer identyfikacyjny 7002557000000, ul. ul. gen. Józefa Bema  12, 32602   Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 425 615, e-mail zbm@zbm.pl, faks 338 424 051.
Adres strony internetowej (URL): www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.zbm.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie
Adres:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-600 Oświęcim


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa waz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej i gimnazjum na ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu.

Numer referencyjny:
ZP.271.1.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia - inwestycji jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej i gimnazjum na ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu” Lokalizacja: ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu , działka ewidencyjna nr 3382, obręb 0002, Dwory I, jednostka ewidencyjna 121301-1 Oświęcim-miasto Parametry techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy - 286,80 m², Powierzchnia użytkowa - 574,47 m² Powierzchnia całkowita budynku - 1.114,07 m² Ilość kondygnacji - 4 Nomenklatura wg CPV: 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji wodno kanalizacyjnej, 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe; 45332400-7 Roboty w zakresie sprzętu budowlanego, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45262500-6 Roboty murarskie i murowe, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi :  przebudowę pomieszczeń na :sale rehabilitacyjne, sale terapeutyczne, pomieszczenie logopedy, pomieszczenie psychologa, pomieszczenie WC, szatnie, pomieszczenie dla personelu, pomieszczenie techniczne,  rozbudowę instalacji wewnętrznych: ( wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej),  budowę szybu windy osobowej wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;  częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej  wykonanie pochylni: podjazdu dla osób niepełnosprawnych  wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 9 SIWZ), przedmiary robót - pomocniczo (zał. nr 10 do SIWZ), dokumentacja techniczna projektowa (zał. nr 8 do SIWZ). 3. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy / znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zarządu Budynków Mieszkalnych w formie pisemnej lub faksowej (nr faksu 33/842-40-51), lub za pośrednictwem e-maila na adres: zbm@zbm.pl do dnia 19.04.2017., do godz. 1200. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:
45330000-9, 45343000-3, 45332400-7, 45310000-3, 45320000-6, 45262500-6, 45421000-4, 45430000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/08/2017


II.9) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2017r. (termin wymagany) z zastrzeżeniem poniższych uwag: a) 31.07.2017r. - zakończenie prac objętych I etapem, b) 31.08.2017r. - zakończenie prac objętych II etapem, rozumianych jako dokonanie odbioru końcowego przez Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a)warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych o charakterze remontowym lub wykonanych inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę o wartości nie niższej niż 500.000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich rodzaju ,wartości, daty, miejsca wykonania podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownika:  budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej,  robót o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub równoważnej,  robót o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej,którzy posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według załącznika 2 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2a do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) wykaz zawierający co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych o charakterze remontowym lub wykonanych inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę o wartości nie niższej niż 500.000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ,wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym, w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2) wykaz zawierający co najmniej po jednej osobie uprawnionej do pełnienia funkcji zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) kierownika: a) budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej, b) robót o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub równoważnej, c) robót o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej, którzy posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót lub budowy dla danej specjalności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. 3)kosztorysu ofertowego (metodą kalkulacji uproszczonej z zestawieniem materiałów oraz sprzętu)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena oferty70
gwarancja30


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w sytuacjach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie zmiany terminu jej wykonania w związku z: a) koniecznością w prowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; b) brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn obiektywnych. Wówczas termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia prac, potwierdzony w dzienniku budowy; c) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Czas trwania zamówienia zostanie przedłużony o taką ilość dni kalendarzowych, na jaką prace stanowiące przedmiot zamówienia zostały przerwane, d) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; f) koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4. Zmiana terminu realizacji umowy w sytuacjach określonych w ust. 2 ulega przedłużeniu o czas: a) niezbędny do wprowadzenia zmian w dokumentacji, b) przerw w wykonaniu realizacji umowy na skutek przyczyn wskazanych w ust. 2 lit. od b) do e), c) niezbędny do zakończenia wykonywania przez Wykonawcę robót dodatkowych, o których mowa w ust. 2 lit. f). 5. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może wystąpić pisemnie do Zamawiającego niezwłocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedłużenia terminu. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych okoliczności lub zdarzeń oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego do przedłużenia terminu. 6. Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w zakresie zwiększenia wynagrodzenia w sytuacji zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6, odpowiada wartości robót dodatkowych, ustalonej na podstawie: a) R, Kp, Kz i Z – wg składników cenotwórczych przyjetych w ofercie Wykonawcy, b) M, S zostaną przyjęte z zeszytów ORGBUS-SERWIS wg kwartału poprzedzającego, w którym zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych (jako średnie). Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach podstawę tę stanowić będą normy zawarte w KNNR-ach, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 8.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 27/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 82098 - 2017 z dnia 2017-05-12 r.
Oświęcim: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej i gimnazjum na ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 65992-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, krajowy numer identyfikacyjny 7002557000000, ul. ul. gen. Józefa Bema  12, 32602   Oświęcim, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 338 425 615, faks 338 424 051, e-mail zbm@zbm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej i gimnazjum na ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia - inwestycji jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej i gimnazjum na ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu” Lokalizacja: ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu , działka ewidencyjna nr 3382, obręb 0002, Dwory I, jednostka ewidencyjna 121301-1 Oświęcim-miasto Parametry techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy - 286,80 m², Powierzchnia użytkowa - 574,47 m² Powierzchnia całkowita budynku - 1.114,07 m² Ilość kondygnacji - 4 2.Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi :  przebudowę pomieszczeń na :sale rehabilitacyjne, sale terapeutyczne, pomieszczenie logopedy, pomieszczenie psychologa, pomieszczenie WC, szatnie, pomieszczenie dla personelu, pomieszczenie techniczne,  rozbudowę instalacji wewnętrznych: ( wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej),  budowę szybu windy osobowej wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;  częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej  wykonanie pochylni: podjazdu dla osób niepełnosprawnych  wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 9 SIWZ), przedmiary robót - pomocniczo (zał. nr 10 do SIWZ), dokumentacja techniczna projektowa (zał. nr 8 do SIWZ). 3. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy / znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zarządu Budynków Mieszkalnych w formie pisemnej lub faksowej (nr faksu 33/842-40-51), lub za pośrednictwem e-maila na adres: zbm@zbm.pl do dnia 19.04.2017., do godz. 1200. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:


II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45343000-3, 45332400-7, 45310000-3, 45320000-6, 45262500-6, 45421000-4, 45430000-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/05/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
573809.50

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
4
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
4

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
BII Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,  ,  {Dane ukryte},  33-336,  Łabowa,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
552266.26

Oferta z najniższą ceną/kosztem
48812197
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
599625.00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu niogranicznego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przetarg nieograniczony - tryb podstawowy nie wymaga uzasadniena
Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-04-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6599220170
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.1.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-04-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: www.zbm.pl
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej i gimnazjum na ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu” BII Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Łabowa
2017-05-12 552 266,00