TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi pracowników przemysłowych
NDNr dokumentu66243-2018
PDData publikacji13/02/2018
OJDz.U. S30
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/02/2018
DTTermin21/03/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV98512000 - Usługi pracowników przemysłowych
OCPierwotny kod CPV98512000 - Usługi pracowników przemysłowych
RCKod NUTSPL229
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

13/02/2018    S30    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi pracowników przemysłowych

2018/S 030-066243

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Smołucha
Tel.: +48 327564043
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Faks: +48 327564047
Kod NUTS: PL227


Adresy internetowe:

Główny adres: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/dla-kontahentow/przetargi

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zabezpieczenie ciągłości ruchu odstawy urobku w trakcie drążenia wyrobisk górniczych dla ściany 25 w pokładzie 405/1 dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów

Numer referencyjny: 14/P/17
II.1.2)Główny kod CPV
98512000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zabezpieczenie ciągłości ruchu odstawy urobku w trakcie drążenia wyrobisk górniczych dla ściany 25 w pokładzie 405/1 dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Knurów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zabezpieczenie ciągłości ruchu odstawy urobku w trakcie drążenia wyrobisk górniczych dla ściany 25 w pokładzie 405/1 dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6.5. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednej lub kilku usług dotyczących obsługi lub konserwacji urządzeń do transportu urobku w kopalni węgla kamiennego o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto.

6.6. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej potwierdzać będzie:

6.6.1. dysponowanie osobami, posiadającymi następujące kwalifikacje, określone w ustawie z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisach wykonawczych do ustawy lub dysponowanie osobami, posiadającymi uprawnienia lub kwalifikacje im równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile nie utraciły one swojej ważności z uwagi na zmiany stanu prawnego, w liczbie co najmniej:

6.6.1.1 jedna osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej,

6.6.1.2 jedna osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,

6.6.1.3 jedna osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,

6.6.1.4 dwie osoby o kwalifikacjach osoby dozoru w specjalności górniczej,

6.6.1.5 jedna osoba o kwalifikacjach osoby dozoru w specjalności mechanicznej,

6.6.1.6 jedna osoba o kwalifikacjach osoby dozoru w specjalności elektrycznej,

6.6.1.7 jedna osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organ nadzoru górniczego oraz kwalifikacje służby BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

6.6.2. dysponowanie pracownikami, którzy będą wykonywać czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego oraz posiadającymi pozostałe uprawnienia, kwalifikacje, przewidziane do realizacji robót objętych zamówieniem w liczbie co najmniej:

6.6.2.1 cieśla - 9 osób,

6.6.2.2 cieśla wraz z kwalifikacjami do obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych - 10 osób,

6.6.2.3 elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV - 1 osoba,

6.6.2.4 elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV wraz z kwalifikacjami do obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych - 4 osoby,

6.6.2.5 ślusarz - 1 osoba,

6.6.2.6 ślusarz wraz z kwalifikacjami do obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych - 4 osoby.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej.

Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit d Pzp (art.133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24. ust. 7 Pzp.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art.45 Pzp w wysokości 80 000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie.

Do 120 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Centrum Usług Wspólnych - jednostki organizacyjnej zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia: 10 miesięcy od daty przekazania miejsca wykonania usługi.

Przekazanie rejonu robót: do 30 dni od daty zawarcia umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto za wykonanie całego zamówienia (Waga - 100 %, maksymalna ilość punktów - 100).

Szczegółowe informacje zawiera w SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/03/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/05/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pok. nr 123.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2018
Adres: Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564942
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6624320181
ID postępowania Zamawiającego: 14/P/17
Data publikacji zamówienia: 2018-02-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 80000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 666 666 PLN  -  4 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
98512000-5 Usługi pracowników przemysłowych