TITytułPolska-Baranów Sandomierski: Roboty budowlane
NDNr dokumentu66366-2018
PDData publikacji13/02/2018
OJDz.U. S30
TWMiejscowośćBARANÓW SANDOMIERSKI
AUNazwa instytucjiGmina Baranów Sandomierski
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/02/2018
DTTermin27/03/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45315600 - Instalacje niskiego napięcia
45315700 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45350000 - Instalacje mechaniczne
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45315600 - Instalacje niskiego napięcia
45315700 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45350000 - Instalacje mechaniczne
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
RCKod NUTSPL824
IAAdres internetowy (URL)www.baranowsandomierski.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

13/02/2018    S30    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Baranów Sandomierski: Roboty budowlane

2018/S 030-066366

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim
Osoba do kontaktów: Andrzej Kobylarz
39-450 Baranów Sandomierski
Polska
Tel.: +48 158118581
E-mail: zp@baranowsandomierski.pl
Faks: +48 158118582


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.baranowsandomierski.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: www.bip.baranowsandomierski.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierskim w ramach MOF Tarnobrzeg
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 1. Część I zamówienia:
Województwo: podkarpackie,
Powiat: tarnobrzeski,
Gmina: Baranów Sandomierski,
Miejscowość: Baranów Sandomierski.
2. Część II Zamówienia:
Województwo: podkarpackie,
Powiat: tarnobrzeski,
Gmina: Baranów Sandomierski,
Miejscowości: Wola Baranowska, Knapy.
3. Część III zamówienia:
Województwo: podkarpackie,
Powiat: tarnobrzeski,
Gmina: Baranów Sandomierski.
Miejscowość: Skopanie, Baranów Sandomierski.
4. Część IV zamówienia:
Województwo: podkarpackie,
Powiat: tarnobrzeski,
Gmina: Baranów Sandomierski.
Miejscowość: Baranów Sandomierski, Dymitrów Mały.
5. Część V zamówienia:
Województwo: podkarpackie,
Powiat: tarnobrzeski,
Gmina: Baranów Sandomierski,
Miejscowość: Baranów Sandomierski, Skopanie.

Kod NUTS PL824

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn.:,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierskim w ramach MOF Tarnobrzeg”, w tym:
1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranów Sandomierski, Wola Baranowska, Skopanie, Knapy
3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranów Sandomierski i Skopanie
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 21.5.2018. Zakończenie 29.11.2019

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim
1)Krótki opis
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim o docelowej przepustowości Qśd=1371,5 m3/d (RLM=9000)
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45110000, 45200000, 45220000, 45300000, 45350000, 45400000

3)Wielkość lub zakres
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim, obejmująca m.in.:
• osiągnięcie docelowej przepustowość Qśd=1371,5 m3/d (RLM=9000). Obecne parametry: Qśd=700 m3/d (RLM=4083).
• wybudowanie części nowych (m.in. nowy zblokowany reaktor biologiczny, osadnik końcowy, stacja odwadniania i higienizacji osadu, system automatyzacji i pomiarów).
• przebudowę istniejących urządzeń (w tym stary reaktor biologiczny).
• montaż systemu fotowoltaicznego celem wspomagania zasilania urządzeń oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 21.5.2018. Zakończenie 29.11.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska
1)Krótki opis
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska wraz z przejściami pod droga wojewódzka 872
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45200000, 45300000, 45230000, 45310000, 45315700, 45314300, 45315600, 45316100

3)Wielkość lub zakres
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska etap I a.
(ul. Szkolna), w tym w szczególności:
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O315mm PVC – 639,3m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O315mm PE100 RC SDR17 – 444,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O250mm PVC – 209,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PVC – 2392,8m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PE100 RC SDR17 – 1028,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O160mm PE100 SDR17 – 705,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O160mm PE100 RC SDR17 – 521,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej z rur O160mm PVC –1694,0m.
• przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu– sztuk 2.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska etap I b.
(ul. Mastalerza), w tym w szczególności:
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O250mm PE100 RC SDR17 – 315,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PVC – 964,7m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PE100 RC SDR17 – 344,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O110mm PE100 SDR17 – 602,7m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O110mm PE100 RC SDR17 – 411,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej z rur O160mm PVC–513,1m.
• przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu– sztuk 2.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska etap II (ul. Wschodnia), w tym w szczególności:
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O315mm PVC – 578,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O315mm PE100 RC SDR17 – 1082,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PVC – 2108,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PE100 RC SDR17 – 1594,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O140mm PE100 SDR17 – 245,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O125mm PE100 RC SDR17 – 383,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej z rur O160mm PVC – 2239,0m.
• przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu – sztuk 2.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska etap IIIa (ul. Zachodnia), w tym w szczególności:
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O315mm PVC – 496,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O315mm PE100 RC SDR17 – 187,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PVC – 1277,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PE100 RC SDR17 – 1232,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O110mm PE100 SDR17 – 513,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O110mm PE100 RC SDR17 – 70,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej z rur O160mm PVC – 1557,6 m.
• przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu – sztuk 1.
— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska etap III b (ul. Zachodnia), w tym w szczególności:
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PVC – 1277,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PE100 RC SDR17 – 2490,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O90mm PE100 SDR17 – 703,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O90mm PE100 RC SDR17 – 149,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej z rur O160mm PVC – 1816,9 m.
• przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu – sztuk 2.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką NR 872 w miejscowości Wola Baranowska, w tym w szczególności:
• Przekroczenie nr 1 drogi wojewódzkiej nr 872 – DRW1 w km 10 + 205 sieciągrawitacyjną O200mm PVC, w rurze ochronnej stalowej O406,4x10,0mm, odcinek B8 –B9, L=36,0m, w tym długość w pasie drogowym w obrębie działki nr 3831 -odcinek B8.1 – B9.1, L=16,30 m;
• Przekroczenie nr 2 drogi wojewódzkiej nr 872 – DRW2 w km 10 + 467 sieciągrawitacyjną O200mm PVC, w rurze ochronnej stalowej O406,4x10,0mm, odcinek D1–D2, L=28,0m, w tym długość w pasiedrogowym w obrębie działki nr 2375 –odcinek D1.1 – D2.1, L=16,40 m;
• Przekroczenie nr 3 drogi wojewódzkiej nr 872 – DRW3 w km 11 + 016 sieciągrawitacyjną O315mm PVC, w rurze ochronnej stalowej O457,0x10,0mm, odcinek E7–E8, L=32,0m, w tym długość w pasie drogowym w obrębie działki nr 2374 –odcinek E7.1 – E8.1, L=15,20 m;
• Przekroczenie nr 4 drogi wojewódzkiej nr 872 – DRW4 w km 11 + 432 rurociągiemtłocznym O110mm PE, w rurze ochronnej stalowej O273,0x10,0mm, odcinek T7-11 –T7-12, L=27,0m, w tym długość w pasie drogowym w obrębie działki nr 2374 –odcinek T7-11.1 – T7-12.1, L=20,0 m;
• Przekroczenie nr 5 drogi wojewódzkiej nr 872 – DRW5 w km 11 + 628 sieciągrawitacyjną O200mm PVC, w rurze ochronnej stalowej O406,4x10,0mm, odcinek W6 –W7, L=23,0m, w tym długość w pasie drogowym w obrębie działek nr 2372, 2373 –odcinek W6.1 – W7.1, L=17,0 m;oraz rurociągiem tłocznym O110mm PE, w rurze ochronnej stalowej O273,0x10,0mm, odcinek T7-6 – T7-7, L=23,0m, w tym długość w pasie drogowym w obrębie działek nr 2372, 2373 – odcinek T7-6.1 – T7-7.1, L=17,0 m;
• Przekroczenie nr 6 drogi wojewódzkiej nr 872 – DRW6 w km 11 + 905 siecią grawitacyjną O200mm PVC, w rurze ochronnej stalowej O406,4x10,0mm, odcinek W1–Y1, L=26,0m, w tym długość w pasie drogowym w obrębie działki nr 2371 – odcinek W1.1 – Y1.1, L=17,00 m;
• Przekroczenie nr 7 drogi wojewódzkiej nr 872 – DRW7 w km 12 + 172 siecią grawitacyjną O200mm PVC, w rurze ochronnej stalowej O406,4x10,0mm, odcinek ZA2– ZA3, L=21,0m, w tym długość w pasie drogowym w obrębie działki nr 2371 –odcinek ZA2.1 – ZA3.1, L=16,8 m; oraz rurociągiem tłocznym O110mm PE, w rurze ochronnej stalowej O273,0x10,0mm, odcinek T8-3 – T8-4, L=21,0m, w tym długość w pasie drogowym w obrębie działki nr 2371 – odcinek T8-3.1 – T8-4.1, L=16,8m;
— Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knapy i Wola Baranowska – etap III, w tym w szczególności:
• kanały grawitacyjne główne PVC SN8 Φ200 mm L=1024,1 m,
• kanały grawitacyjne główne PVC SN8 Φ315 mm L=997,5 m,
• rurociągi tłoczne z rur PE Φ 90mm- Ø110 L=1081,7 m,
• studnie czyszczakowe Ø1000 mm 7 szt.
• tłocznia ścieków wraz z przyłączem energetycznym – 1 szt.
• Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 872 – 1 szt.
Zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 21.5.2018. Zakończenie 29.11.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skopanie
1)Krótki opis
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skopanie wraz z przejściami pod torami kolejowymi i kolektorem tłocznym
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45200000, 45300000, 45230000, 45310000, 45315700, 45314300, 45315600, 45316100

3)Wielkość lub zakres
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skopanie, etap Skopanie Wieś, w tym w szczególności:
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O250mm PVC – 1172,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PVC – 1971,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PE100 RC SDR17 – 101,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O90mm PE100 SDR17 – 232,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej z rur O160mm PVC – 1591,2m.
• przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu – sztuk 1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skopanie, etap Osiedle Zachód, w tym w szczególności:
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PVC – 776,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PE100 RC SDR17 – 307,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O90mm PE100 SDR17 – 43,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej z rur O160mm PVC– 499,9m.
• przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu – sztuk 1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skopanie, etap ul. Granica, w tym w szczególności:
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O250mm PVC – 257,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PVC – 1012,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PE100 RC SDR17 – 555,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O110mm PE100 SDR17 – 105,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O110mm PE100 RC SDR17 – 556,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej z rur O160mm PVC–538,8m.
• przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu– sztuk 1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skopanie etap Międzywodzie, w tym w szczególności:
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PVC – 933,7m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PE100 RC SDR17 – 215,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O90mm PE100 SDR17 – 149,0m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O90mm PE100 RC SDR17 – 125,5m.
• sieci kanalizacji sanitarnej z rur O160mm PVC - 305,8m.
• przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu - sztuk 1.
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przekraczającej linie kolejową nr 25 relacji Łódź Kaliska-Dębica w km 268+017, w tym w szczególności:
Przejście pod torami linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska-Dębica w km 268+017 kolektorem grawitacyjnym Ø 250 PVC klasy S, w rurze ochronnej stalowej lub GPR o średnicy DN 500. Długość przejścia pod terenem PKP L=33,0 m.
— Przebudowa rurociągu sanitarnego ciśnieniowego z PE110mm na PE160mm, przebudowa przepompowni ścieków w Skopaniu gmina Baranów Sandomierski, w tym w szczególności:
• Przebudowa rurociągu PE110 na PE160 – 88 mb.
• Przebudowa przepompowni ścieków szt. 1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką NR 985 w miejscowości Skopanie, w tym w szczególności:
• Przekroczenie poprzeczne nr 1 drogi wojewódzkiej nr 985 – DRW1 w km 5+583 siecią grawitacyjną Ø200 mm PVC, rurze ochronnej stalowej Ø406,4x10,0mm, odcinek F13 – F14, L=21,0m, w tym długość w pasie drogowym w obrębie działki nr 1967/1 - L=16,40 m;
• Przejście wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 985 w km od 5+318 do 5+331 (strona lewa).
— Odcinek E1 – E2, sieć grawitacyjna Ø200 mm PVC w stalowej rurze ochronnej Ø406,4x10,0mm, L=16,0m, w tym długość w pasie drogowym w obrębie działki nr 1967/1 - L=0,90 m,
— Odcinek T1-2 – T1-3, rurociąg tłoczny Ø90 mm PE w stalowej rurze ochronnej Ø273,0x10mm, L=16,0m, w tym długość w pasie drogowym w obrębie działki nr 1967/1 - L=4, 0 m,
— Odcinek E2 – E2-1, sieć grawitacyjna Ø160mm PVC w stalowej rurze ochronnej Ø323,9x10mm, L=18,5m, w tym długość w pasie drogowym w obrębie działki nr 1967/1 - L=13,50 m.
Budowa tłoczni ścieków sanitarnych z ogrodzeniem, kanalizacji sanitarnej tłocznej PE160mm oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 250mm w miejscowości Skopanie i Baranów Sandomierski, gmina Baranów Sandomierski – przekroczenie przez drogę wojewódzką 985, w tym w szczególności:
• budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 300mm o długości 298 mb.
• budowa sieci kanalizacji tłocznej z rur PE160 o długości 3725 mb.
• budowa tłoczni ścieków z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu - 1 szt.
• odtworzenie nawierzchni dróg - 3975m2.
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska i Skopanie, gmina Baranów Sandomierski – Przebudowa rurociągu grawitacyjnego PVC200mm na PVC315mm, w tym w szczególności:
• Przebudowa rurociągu PVC200 na PVC315 mb 180.
• Przebudowa studni rewizyjnych szt. 7.
Zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 21.5.2018. Zakończenie 29.11.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dymitrów Mały i Baranów Sandomierski
1)Krótki opis
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dymitrów Mały i Baranów Sandomierski
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45200000, 45300000, 45230000, 45310000, 45315700, 45314300, 45315600

3)Wielkość lub zakres
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dymitrów Mały i Baranów Sandomierski, w tym w szczególności:
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PVC – 3659,49 m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O90mm PE – 883,83 m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O110 mm PE – 308,92 m.
• przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu - sztuk 4.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranów Sandomierski, ul. Okulickiego i ul. Podzamcze, w tym w szczególności:
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PVC – 316,5 m,
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O160mm PVC – 108 m,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranów Sandomierski, ul. Krakowska i ul. Borowa, w tym w szczególności:
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O200mm PVC – 1440m.
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O160mm PVC – 539,5 m.
• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur O75mm PEHD – 552m.
• przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu - sztuk 2.
Zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 21.5.2018. Zakończenie 31.12.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranów Sandomierski i Skopanie
1)Krótki opis
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranów Sandomierski i Skopanie
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45230000, 45310000

3)Wielkość lub zakres
Przebudowa metodą bezywkopową za pomocą reliningu kolektora sanitarnego grawitacyjnego śr. 400 mm na trasie od studni w ul. Kościuszki do pompowni na działce 1554/3 w Baranowie Sandomierskim, w tym w szczególności:
• hydrodynamiczne wyczyszczenie kanalizacji z piasków i osadów – 990 mb.
• wycięcie wrastających korzeni.
• po wyczyszczeniu kanału należy dokonać przeglądu kanału kamerą TV.
• przebudowę kanału na trasie S1-S2 należy wykonać z zastosowaniem metody crackingu z wbudowaniem rur PVC DN300mm SN8.
• przebudowę kanału na trasie S2-P3 należy wykonać przy użyciu rękawa z włókna szklanego zgodnie z PN-EN ISO 11296-1 oraz PNEN ISO 11296-4.
• przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym inspekcja TV powykonawcza z zapisem na płytach DVD, czynnej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Kościuszki, Rynek i Mickiewicza po renowacji.
• budowa rurociągów tymczasowych oraz przepompowywanie ścieków na czas prowadzenia prac.
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Skopanie, gmina Baranów Sandomierski, w tym w szczególności:
• hydrodynamiczne wyczyszczenie kanalizacji z piasków i osadów - 1171,00mb.
• wycięcie wrastających korzeni.
• po wyczyszczeniu kanału należy dokonać przeglądu kanału kamerą TV.
• przebudowę kanału i studni wykonać za pomocą rękawa na długości 1102,0m i za pomocą crackingu 69,0m.
• przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym inspekcja TV powykonawcza z zapisem na płytach DVD, czynnej sieci kanalizacji sanitarnej po renowacji.
• budowa rurociągów tymczasowych oraz przepompowywanie ścieków na czas prowadzenia prac.
Zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 21.5.2018. Zakończenie 31.12.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wnosząc wadium w wysokości:
a) Część I zamówienia: 250 000 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiat tysiecy 00/100).
b) Część II zamówienia: 400 000 PLN (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100).
c) Część III zamówienia: 200 000 PLN (słownie złotych: dwieści tysięcy 00/100).
d) Część IV zamówienia: 50 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
e) Część V zamówienia: 30 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ustawy.
4. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg Oddział w Baranowie Sandomierskim, nr konta: 90 9434 1067 2004 1400 0130 0010.
6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11.Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Część I zamówienia:
a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
— o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie, o wartości minimum 5 000 000 PLN brutto każda, oczyszczalni ścieków, o przepływie średniodobowym nie mniejszym niż 800 m3/d.

Część II zamówienia:
a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 5 000 000 PLN brutto każda.
Część III zamówienia:
a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 3 000 000 PLN brutto każda.
Część IV zamówienia:
a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 2 000 000 zł brutto każda.
Część V zamówienia:
a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub modernizacji kolektorów kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto każda.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Gwarancja. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SG.271.1.2.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.3.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.3.2018 - 10:15

Miejscowość:

Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, sala konferencyjna

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 –2020, Oś Priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno- ściekowa
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia.
Warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania nie zostaną mu przyznane.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 2
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejsze odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn.zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 2
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.2.2018
TITytułPolska-Baranów Sandomierski: Roboty budowlane
NDNr dokumentu118327-2018
PDData publikacji16/03/2018
OJDz.U. S53
TWMiejscowośćBARANÓW SANDOMIERSKI
AUNazwa instytucjiGmina Baranów Sandomierski
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/03/2018
DTTermin12/04/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45315600 - Instalacje niskiego napięcia
45315700 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45350000 - Instalacje mechaniczne
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45315600 - Instalacje niskiego napięcia
45315700 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45350000 - Instalacje mechaniczne
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
RCKod NUTSPL824

16/03/2018    S53    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Baranów Sandomierski: Roboty budowlane

2018/S 053-118327

Gmina Baranów Sandomierski, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, Osoba do kontaktów: Andrzej Kobylarz, Baranów Sandomierski 39-450, Polska. Tel.: +48 158118581. Faks: +48 158118582. E-mail: zp@baranowsandomierski.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.2.2018, 2018/S 030-066366)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000, 45100000, 45110000, 45200000, 45220000, 45300000, 45350000, 45400000, 45230000, 45310000, 45315700, 45314300, 45315600, 45316100

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty inżynieryjne i budowlane

Roboty instalacyjne w budynkach

Instalacje mechaniczne

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie infrastruktury okablowania

Instalacje niskiego napięcia

Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego


Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Część I zamówienia:

a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

— o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie, o wartości minimum 5 000 000 PLN brutto każda, oczyszczalni ścieków, o przepływie średniodobowym nie mniejszym niż 800 m3/d.

Część II zamówienia:

a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 5 000 000 PLN brutto każda.

Część III zamówienia:

a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 3 000 000 PLN brutto każda.

Część IV zamówienia:

a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 2 000 000 zł brutto każda.

Część V zamówienia:

a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub modernizacji kolektorów kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto każda.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.3.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

27.3.2018 (10:15)


Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Część I zamówienia:

a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

— o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie, o wartości minimum 5 000 000 PLN brutto każda, oczyszczalni ścieków, o przepływie średniodobowym nie mniejszym niż 800 m3/d.

Część II zamówienia:

a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 4 000 000 PLN brutto każda.

Część III zamówienia:

a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 3 000 000 PLN brutto każda.

Część IV zamówienia:

a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 2 000 000 PLN brutto każda.

Część V zamówienia:

a) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub modernizacji kolektorów kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto każda.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

12.4.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

12.4.2018 (10:15)


Adres: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski
woj. PODKARPACKIE
Dane kontaktowe: email: zp@baranowsandomierski.pl
tel: +48 158118581
fax: +48 158118582
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-27
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6636620181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-02-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 611 dni
Wadium: 250000 ZŁ
Szacowana wartość* 8 333 333 PLN  -  12 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.baranowsandomierski.pl
Informacja dostępna pod: Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, woj. PODKARPACKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych