TITytułPolska-Wyszków: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
NDNr dokumentu66600-2018
PDData publikacji13/02/2018
OJDz.U. S30
TWMiejscowośćWYSZKÓW
AUNazwa instytucjiUrząd Miejski w Wyszkowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/02/2018
DTTermin20/03/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77340000 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
OCPierwotny kod CPV77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77340000 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
RCKod NUTSPL924
IAAdres internetowy (URL)www.wyszkow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

13/02/2018    S30    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wyszków: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2018/S 030-066600

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Miejski w Wyszkowie
ul. Aleja Róż 2
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Wyszkowie
Osoba do kontaktów: Beata Milewska
07-200 Wyszków
Polska
Tel.: +48 29743-77-18
E-mail: beata.milewska@wyszkow.pl
Faks: +48 29743-77-16


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wyszkow.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rewaloryzacja Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie - etap II w ramach zadania Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: miasto Wyszków

Kod NUTS PL924

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie: wycinki drzew i krzewów, cięć pielęgnacyjnych, przesadzanie drzew wykonanie nowych nasadzeń oraz pielęgnacja posadzonej zieleni w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie – etap II – realizowanego w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki wraz z karczowaniem drzew i krzewów, wykonanie cięć pielęgnacyjnych, wykonanie przesadzenia drzew, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin oraz pielęgnacja posadzonych roślin w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie, wpisanego do rejestru parków zabytkowych. Park położony jest pomiędzy ulicami 3 Maja i Tadeusza Kościuszki, a od południowej strony granicę parku stanowi rzeka Bug. Z uwagi na bardzo dużą powierzchnię parku przewidzianą do rewaloryzacji, park został podzielony na 4 etapy realizacji.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest etap II Projektu Rewaloryzacji Parku, obejmujący:
I. Wykonanie wycinki drzew i krzewów.
1. W zakresie wycinki drzew, Wykonawca zobowiązany jest do:
Wycinki drzew w ilości 105 szt. (obwód oraz lokalizacja wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót);
Wykonania wycinki zgodnie z wydanymi w tym zakresie decyzjami administracyjnymi;
Usunięcia karp po wyciętych drzewach bądź frezowanie;
Wywozu wyciętych drzew i karp po drzewach własnym transportem. Materiał pozyskany z wycinki jest własnością Wykonawcy;
Zasypania dołów humusem po usuniętych karpach, a w razie potrzeby uzupełnienie brakującej ilości ziemi oraz wyprofilowanie terenu;
Oczyszczenia i uporządkowania terenu wraz z utylizacją odpadów powstałych przy wycince;
Ochrony przed uszkodzeniami sąsiadujących elementów lub roślin występujących w pobliżu usuwanych drzew np.: nawierzchnie dróg i chodników, ogrodzeń, elementów małej architektury lub pozostałej zieleni, a w przypadku powstałych szkód naprawienie szkody.
2. W zakresie wycinki krzewów, Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
Wycinki krzewów w ilości 489,84 m2 wraz z wykopaniem brył korzeniowych zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową;
Wywozu wyciętych krzewów i brył korzeniowych po krzewach własnym transportem. Materiał pozyskany z wycinki stanowi własność Wykonawcy;
Zasypania dołów humusem po usuniętych bryłach korzeniowych, a w razie potrzeby uzupełnienie brakującej ilości ziemi urodzajnej oraz wyprofilowanie terenu;
Oczyszczenia i uporządkowania terenu wraz z utylizacją odpadów powstałych przy.
Wycince.
II. Przesadzanie drzew w ilości 21 szt.
1. W zakresie przesadzania drzew rosnących w Parku, Wykonawca zobowiązany jest do:
Wykopania drzew z bryłą korzeniową w celu przesadzenia;
Transport wykopanych drzew z bryłą korzeniową;
Posadzenie drzew w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
Pielęgnacja przesadzonych drzew.
III. Wykonanie cięć pielęgnacyjno- sanitarnych drzew (wskazanych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót) w ilości 91 szt.
1. W zakresie cięć sanitarnych Wykonawca zobowiązany jest do:
Usunięcia posuszu oraz martwych i nadłamanych konarów drzew zwisających nad ciągami pieszymi;
Usunięcia chorych i zaatakowanych przez szkodniki gałęzi i konarów;
Skrócenia bądź usunięcia krzyżujących się ze sobą pędów;
Zabezpieczenia na drzewach miejsc po cięciach (ran) odpowiednim preparatem;
Wywiezienia gałęzi i innych odpadów powstałych przy wykonaniu cięć (wraz z utylizacją);
Uporządkowania terenu;
2. W zakresie cięć pielęgnacyjnych – formujących Wykonawca zobowiązany jest do:
Przycięcia gałęzi, w celu uzyskania przez drzewa optymalnego rozwoju koron, dążącego do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron;
Usunięcia odrostów drzew;
Zabezpieczenia na drzewach miejsc po cięciach (ran) odpowiednim preparatem;
Wywiezienia gałęzi i innych odpadów powstałych przy wykonaniu cięć (wraz z utylizacją).
Uporządkowania terenu;
3. Odmładzanie krzewów w skupinach 592 m2.
IV. Wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem wykonawczym układu roślinności w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie obejmujące:
1. Przygotowanie podłoża do nasadzeń drzew i krzewów (wraz z wymianą podłoża- zgodnie z dokumentacją projektową):
2. Nasadzenie drzew w ilości 42 szt.;
3. Nasadzenie krzewów w ilości 2183 szt.;
4. Nasadzenie bylin i roślin runa parkowego w ilości 5574 m2;
5. Nasadzenie roślin jednorocznych:
a) sezon wiosenny - 105 m2;
b) sezon letni – 105 m2;
6. Wykonanie łąki kwietnej na powierzchni 287 m2.
V. Pielęgnacja posadzonej zieleni w rocznym okresie gwarancyjnym.
1. Przez pielęgnację należy rozumieć wszelkie zabiegi pielęgnacyjne (np.: odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi dostosowanymi do gatunku roślin, ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami poprzez zastosowanie odpowiednich środków, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, pędów i suchych liści, miejscowy dosiew trawy, napowietrzanie oraz inne w razie potrzeby), likwidacja nasadzeń jednorocznych uzupełnienie brakującej kory.
Wszelkie materiały oraz sprzęt do wykonania przedmiotowych robót leżą po stronie Wykonawcy oraz pielęgnacja zieleni w rocznym okresie gwarancyjnym od nasadzenia nowej zieleni oraz gwarancją żywotności na pięć lat.
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa (część rysunkowa oraz opisowa). przedmiar robót stanowiące załącznik do niniejszego zamówienia. Brak jakiejś części prac w przedmiarze robót, która występuje w dokumentacji projektowej nie zwalania Wykonawcy z jej wykonania.
1) Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy wyglądać będzie następująco:
a) 80 % wynagrodzenia po podpisaniu protokołu odbioru nr I przedmiotu umowy w roku 2018, tj. po wykonaniu wszystkich robót z wyłączeniem rocznej pielęgnacji roślin;
b) pozostałe 20 % wynagrodzenia po przeprowadzeniu rocznej pielęgnacji roślin przez Wykonawcę i stwierdzeniu ich prawidłowego wzrostu przez nadzór autorski oraz podpisaniu protokołu odbioru nr II (ostatecznego). Okres rocznej pielęgnacji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru nr I przez kolejne 12 miesięcy.
c) Wykonawca udziela Zamawiającemu pięcioletniej gwarancji żywotności na posadzony materiał rośliny.
d) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od II odbioru (ostatecznego)prac pod warunkiem przyjęcia protokołu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
e) Sprawdzenie żywotności nasadzeń w okresie gwarancyjnym przy udziale Wykonawcy odbędzie się każdego roku w terminie do 15 września, po wcześniejszym powiadomieniu przez Zamawiającego.
f) Jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wykona obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do dokonania nasadzeń roślin lub zakupu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
g) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % zaoferowanej ceny brutto.
h) Zwrot zabezpieczenia po zakończeniu udzielonej pięcioletniej gwarancji, liczonej od ostatecznego odbioru, po sprawdzeniu żywotności nasadzonych roślin.
1) Wykonanie prac odbywać się będzie pod nadzorem autora projektu.
2) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia na terenach objętych ochroną konserwatorską oraz do przedstawienia oświadczenie przyjęcia obowiązków przez kierownika prac konserwatorskich, o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3) Przy wykonaniu prac należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z położenia parku.
4) Przy wykonywaniu wszystkich prac należy używać środków transportu nie powodujących uszkodzenia istniejącej infrastruktury, instalacji oraz zieleni.
Prace należy wykonać:
1. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z Projektem Nowych Nasadzeń w celu wzbogacenia szaty roślinnej w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
2. podczas wykonywania prac należy stosować odpowiednie zabezpieczenie, poprzez wygrodzenie i oznakowanie terenu, oraz w razie konieczności zabezpieczenie sąsiednich drzew przed uszkodzeniem.
Załączniki:
1. Projekt nowych nasadzeń w celu wzbogacenia szaty roślinnej w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie
a) Projekt gospodarki drzewostanem na potrzeby rewaloryzacji Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie – etap II.
b) Projekt wykonawczy układu roślinności w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie – etap II.
c) Przedmiar robót
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000, 77340000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1344430,08 razem z zamówieniami uzupełniającymi.
Szacunkowa wartość bez VAT: 904 430,08 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 20.4.2018. Zakończenie 30.11.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium w kwocie 18 000 PLN (osiemnaście tysięcy złotych).
2. Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5 % wartości brutto oferty.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju.
Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie nr rachunku bankowego 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.
4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Kancelarii Zamawiającego pok. 145 wraz z ofertą. Oryginał Gwarancji można dołączyć w jednej kopercie wraz z ofertą. Zaleca się, aby został dołączony oddzielnie do oferty. Oryginał zostanie zwrócony zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
9. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:
a) Wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
b) Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
W ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
13. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowy i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. W przypadku załączenia do oferty oryginału wadium złożonego w formie gwarancji Zamawiający zwróci kopię wadium Wykonawcy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Celem realizacji przedmiotu zamówienia, dwóch lub więcej Wykonawców, może złożyć jedną ofertę wspólną. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
a) Warunki uprawniające do ubiegania się o zamówienie (warunki formalne tj. każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować).
b) Warunki potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia, tj. potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich kwalifikacje i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
c) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
e) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
f) W miejscach, gdzie należy wpisać „nazwę i adres Wykonawcy” zaleca się podanie danych konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach, oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 1., nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Nie dotyczy
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
2.1. Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 7 lat, jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni na kwotę min. 50 000 PLN - każda.
2.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje/ lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami, na terenach objętych ochroną konserwatorską oraz do przedstawienia oświadczenia przyjęcia obowiązków przez kierownika prac konserwatorskich, o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187)
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 60

2. doświadczenie osób biorących udział w wykonywaniu zamówienia. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.21.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.3.2018 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.3.2018 - 11:05

Miejscowość:

Wyszków

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Udział środków w wartości zamówienia wynosi 85 %.
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia. Wartość tych prac została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia. Wartość zamówień uzupełniających wynosi 440 000 PLN.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa Warszawa
Polska
E-mail: odwolania @uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 22587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych- Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 22587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.2.2018
TITytułPolska-Wyszków: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
NDNr dokumentu127046-2018
PDData publikacji22/03/2018
OJDz.U. S57
TWMiejscowośćWYSZKÓW
AUNazwa instytucjiUrząd Miejski w Wyszkowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany19/03/2018
DTTermin23/03/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77340000 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
OCPierwotny kod CPV77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77340000 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
RCKod NUTSPL924

22/03/2018    S57    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Wyszków: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2018/S 057-127046

Urząd Miejski w Wyszkowie, al. Róż 2, Urząd Miejski w Wyszkowie, Osoba do kontaktów: Beata Milewska, Wyszków 07-200, Polska. Tel.: +48 29743-77-18. Faks: +48 29743-77-16. E-mail: beata.milewska@wyszkow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.2.2018, 2018/S 030-066600)

Przedmiot zamówienia:
CPV:77310000, 77340000

Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów


Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

20.3.2018 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

20.3.2018 (11:05)


Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

23.3.2018 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

23.3.2018 (12:05)


Adres: ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: beata.milewska@wyszkow.pl
tel: +48 29743-77-18
fax: +48 29743-77-16
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-20
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6660020181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-02-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 254 dni
Wadium: 18000 ZŁ
Szacowana wartość* 600 000 PLN  -  900 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.wyszkow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Wyszkowie
ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77340000-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów