Strzyżów: Wykonanie uzupełniającej dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa przychodni na szkołę muzyczną


Numer ogłoszenia: 66804 - 2016; data zamieszczenia: 23.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego , ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie, tel. 17 2762091, faks 17 2760028.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.psm-strzyzow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie uzupełniającej dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa przychodni na szkołę muzyczną.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie oraz dostarczenie uzupełniającej dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej zwanej dalej dokumentacją wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania:Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa przychodni na szkołę muzyczną oraz wykonanie usługi nadzoru autorskiego w zakresie w.w. opracowania, niezbędnym do wykonania inwestycji pod nazwą:Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa przychodni na szkołę muzyczną zwanej dalej: Inwestycją. Inwestycja polega na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku przychodni na działkach nr ewid. 1436, 1437, 1438/1, położonego w Strzyżowie przy ul. Mostowej 20. Budynek 3-kondygnacyjny, w którym będą odbywały się zajęcia edukacyjne oraz występy artystyczne.Inwestycja posiada prawomocne pozwolenie na budowę i jest w trakcie realizacji. Parametry techniczne budynku:POWIERZCHNIA ZABUDOWY 704,62 m2,KUBATURA BRUTTO 6083,61 m3, WYSOKOŚĆ 11,14 m, SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA 22,00 m. POWIERZCHNIA:PARTER 324,16 m2, PIĘTRO I 333,64 m2, PIĘTRO II 580,47 m2, NADBUDÓWKA 37,35 m2, SUMA m2 1275,62 m2. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną obiektu. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Zamówienie będzie realizowane w następujących etapach: 1) I etap - opracowanie Projektu Wielobranżowego dla Inwestycji obejmującego: a) koncepcję ostateczną stanowiącą uszczegółowienie i uaktualnienie - wedle bieżących potrzeb, wytycznych i zaleceń Zamawiającego - koncepcji funkcjonalno-przestrzennej posiadanej przez Zamawiającego, będącej elementem opisu zamówienia, który stanowi załącznik nr 10 siwz. Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. b) opracowanie Kompletnego Wielobranżowego Projektu Budowlanego Inwestycji w zakresie, o której mowa w załączniku nr 10 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia), niezbędnym do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestycji. Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. -złożenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę we właściwym organie administracyjnym, c) opracowanie Kompletnego Wielobranżowego Projektu Wykonawczego oraz przygotowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót wraz z kosztorysem inwestorskim wraz z aranżacją wnętrz i innych elementów, o których mowa w załączniku nr 10 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. 2) II etap - uzyskanie prawomocnej zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę i dostarczenie Zamawiającemu. 3) III etap - nadzór autorski - Wykonawca przyjmuje zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych i innych prowadzonych na podstawie Dokumentacji składającej się na przedmiot Umowy. Koncepcja wstępna Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę jako załącznika do oferty, wstępnej koncepcji dla: a) Budynek pawilonu-zakres części graficznej: -rzut wraz z wyposażeniem meblowym 1:100, -przekrój 1:100, -elewacje - połączenie z projektowanym budynkiem 1:100, -wizualizacja 3D (min. 2 ujęcia), b) Mała architektura PZT ZUDP-zakres części graficznej: -PZT zbiorczy dla całego zamierzenia 1:500, -PZT otoczenia szkoły 1:200, -pawilon z otoczeniem 1:200, c) Projekt wnętrz-zakres części graficznej dla pomieszczeń sali prób, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, pomieszczenia administracyjnego i sali koncertowej: -Rzut posadzki 1:50, -Rzut sufitu 1:50, -Rozwinięcie ścian 1:50, - wizualizacja 3D (min. 2 ujęcia), Przedstawiona koncepcja musi być czytelna i kompletna sporządzona w formacie min. A3 dla rzutów oraz min. A4 dla wizualizacji. Zakres dokumentacji projektowej: 1.Zagospodarowanie działki nr 1438/1 na parking wraz z infrastrukturą techniczną, zielenią i małą architekturą. Zagospodarowanie działki nr 1436 i 1437 na parking wraz z infrastrukturą techniczną, zielenią i małą architekturą. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej ogólnodostępnego parkingu dla min. 35 miejsc postojowych, wraz z drogami i chodnikami dla obciążenia ruchem KR-1 wraz z zadaszeniem wykorzystującym energię słoneczną dla części miejsc postojowych na działce nr 1438/1 wraz małą architekturą, uzbrojeniem terenu i zielenią urządzoną oraz parkingu na działce nr 1436 w części północnej oraz otoczenia budynku pawilonu na działce 1437. Zakres niniejszego projektu wymaga uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. 2.Projekt pawilonu. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, wraz z projektem wnętrz dla pawilonu - budynku parterowego, stanowiącego zabudowę towarzyszącą Szkoły Muzycznej na działce 1437. Konieczne jest, aby projektowany budynek był połączony z wejściem na klatkę schodową auli. Zakres niniejszego projektu wymaga uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. 3.Projekt wnętrz i projekt wyposażenia meblowego. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektu wnętrz oraz wyposażenia meblowego wraz z projektem akustycznym dla pomieszczeń Szkoły Muzycznej. 4.Projekt wyposażenia Sali Koncertowej. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektu wyposażenia Sali Koncertowej w system zintegrowanego sterowania wraz z systemami oświetlenia efektowego sceny, systemem nagłośnieniowym, systemem sztankietów oraz okotarowania sceny, oraz wyposażenie sali prób w system nagłośnieniowy. Przedmiot zamówienia, w tym prace projektowe nad dokumentacją będą odbywać się w języku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem czynności wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 10 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 9 - projekt umowy..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Usługi projektowe


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6, 71.24.70.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
10000,00 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a)co najmniej dwie główne usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy usługowych obiektów kubaturowych, zakończonych uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, każda o powierzchni całkowitej, co najmniej 1 000 m2, w tym, co najmniej jednej z salą na minimum 150 osób o akustyce kwalifikowanej, obejmującej branże: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną: sanitarną i elektryczną, b)co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej zadaszenia parkingu (Carportu) dwupodporowego ze zintegrowaną instalacją fotowoltaiczną w układzie lamelowym (żaluzji fotowoltaicznych) przy wykorzystaniu wysokosprawnych krzemowych modułów fotowoltaicznych typu szkło/szkło bezramkowych z użyciem ogniw o sprawności, co najmniej 20 % w warunkach STC oraz stacją ładowania pojazdów elektrycznych, c)co najmniej dwie usługi w pełnieniu nadzoru autorskiego inwestycji o budżecie, co najmniej 4 mln złotych.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami: a) posiadającymi niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w następujących specjalnościach: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - drogowej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wyżej wymienione osoby muszą posiadać indywidualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 euro. b) posiadającymi niezbędne wykształcenie wyższe, techniczne w odpowiedniej specjalności: -wibroakustycznej, c)dysponowanie minimum głównym projektantem, który powinien posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: - doświadczenie zawodowe, jako główny projektant, legitymujący się opracowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch projektów budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów kubaturowych, zakończonych uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, każda o powierzchni całkowitej, co najmniej 1 000 m2, w tym, co najmniej jednej z salą na minimum 150 osób o akustyce kwalifikowanej, obejmującej branże: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną: sanitarną i elektryczną, - doświadczenie zawodowe, jako główny projektant, legitymujący się opracowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego projektu budowy zadaszenia parkingu (Carportu) dwupodporowego ze zintegrowaną instalacją fotowoltaiczną w układzie lamelowym (żaluzji fotowoltaicznych) przy wykorzystaniu wysokosprawnych krzemowych modułów fotowoltaicznych typu szkło/szkło bezramkowych z użyciem ogniw o sprawności, co najmniej 20 % w warunkach STC oraz stacją ładowania pojazdów elektrycznych. -doświadczenie zawodowe, jako główny projektant, legitymujący się posiadaniem doświadczenia w pełnieniu nadzoru autorskiego, co najmniej dwóch inwestycji o budżecie, co najmniej 4 mln zł. Wyżej wymieniona osoba musi posiadać indywidualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 euro. Uwaga (dotyczy osoby Głównego projektanta): - przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394); - Główny projektant będzie osobą wskazaną w umowie, upoważnioną w imieniu Wykonawcy do zarządzania realizacją umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. - Główny projektant musi być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego - za wyjątkiem obywateli pozostałych krajów Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zgodnie z prawem wspólnotowym (dyrektywa 2005/36/WE) i zasadą swobody usług muszą spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz.932). - wskazana osoba musi biegle władać językiem polskim.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wszystkich ryzyk w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Polisa powinna obejmować cały okres obowiązywania umowy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.psm-strzyzow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Im. Zygmunta Mycielskiego ul. Mostowa 2 38-100 Strzyżów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.03.2016 godzina 08:00, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Im. Zygmunta Mycielskiego ul. Mostowa 2 38-100 Strzyżów.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Strzyżów: Wykonanie uzupełniającej dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa przychodni na szkołę muzyczną


Numer ogłoszenia: 123334 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 66804 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego, ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie, tel. 17 2762091, faks 17 2760028.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie uzupełniającej dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa przychodni na szkołę muzyczną.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie oraz dostarczenie uzupełniającej dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej zwanej dalej dokumentacją wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania:Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa przychodni na szkołę muzyczną oraz wykonanie usługi nadzoru autorskiego w zakresie w/w opracowania, niezbędnym do wykonania inwestycji pod nazwą: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa przychodni na szkołę muzyczną zwanej dalej: Inwestycją.Inwestycja polega na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku przychodni na działkach nr ewid. 1436, 1437, 1438/1, położonego w Strzyżowie przy ul. Mostowej 20.Budynek 3-kondygnacyjny, w którym będą odbywały się zajęcia edukacyjne oraz występy artystyczne.Inwestycja posiada prawomocne pozwolenie na budowę i jest w trakcie realizacji. Parametry techniczne budynku: POWIERZCHNIA ZABUDOWY 704,62 m2 KUBATURA BRUTTO 6083,61 m3 WYSOKOŚĆ 11,14 m SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA 22,00 m POWIERZCHNIA: PARTER 324,16 m2 PIĘTRO I 333,64 m2 PIĘTRO II 580,47 m2 NADBUDÓWKA 37,35 m2 SUMA m2 1275,62 m2 Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną obiektu. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Zamówienie będzie realizowane w następujących etapach: 1) I etap - opracowanie Projektu Wielobranżowego dla Inwestycji obejmującego: a) koncepcję ostateczną stanowiącą uszczegółowienie i uaktualnienie - wedle bieżących potrzeb, wytycznych i zaleceń Zamawiającego - koncepcji funkcjonalno-przestrzennej posiadanej przez Zamawiającego, będącej elementem opisu zamówienia, który stanowi załącznik nr 10 siwz. Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. b) opracowanie Kompletnego Wielobranżowego Projektu Budowlanego Inwestycji w zakresie, o której mowa w załączniku nr 10 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia), niezbędnym do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestycji.Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. -złożenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę we właściwym organie administracyjnym, c) opracowanie Kompletnego Wielobranżowego Projektu Wykonawczego oraz przygotowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót wraz z kosztorysem inwestorskim wraz z aranżacją wnętrz i innych elementów, o których mowa w załączniku nr 10 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia). Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. 2) II etap - uzyskanie prawomocnej zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę i dostarczenie Zamawiającemu. 3) III etap - nadzór autorski - Wykonawca przyjmuje zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych i innych prowadzonych na podstawie Dokumentacji składającej się na przedmiot Umowy. Koncepcja wstępna Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę jako załącznika do oferty, wstępnej koncepcji dla: a) Budynek pawilonu-zakres części graficznej: -rzut wraz z wyposażeniem meblowym 1:100, -przekrój 1:100, -elewacje - połączenie z projektowanym budynkiem 1:100, -wizualizacja 3D (min. 2 ujęcia), b) Mała architektura PZT ZUDP-zakres części graficznej: -PZT zbiorczy dla całego zamierzenia 1:500, -PZT otoczenia szkoły 1:200, -pawilon z otoczeniem 1:200, c) Projekt wnętrz-zakres części graficznej dla pomieszczeń sali prób, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, pomieszczenia administracyjnego i sali koncertowej: -Rzut posadzki 1:50, -Rzut sufitu 1:50, -Rozwinięcie ścian 1:50, - wizualizacja 3D (min. 2 ujęcia), Przedstawiona koncepcja musi być czytelna i kompletna sporządzona w formacie min. A3 dla rzutów oraz min. A4 dla wizualizacji. Zakres dokumentacji projektowej: 1.Zagospodarowanie działki nr 1438/1 na parking wraz z infrastrukturą techniczną, zielenią i małą architekturą. Zagospodarowanie działki nr 1436 i 1437 na parking wraz z infrastrukturą techniczną, zielenią i małą architekturą. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej ogólnodostępnego parkingu dla min. 35 miejsc postojowych, wraz z drogami i chodnikami dla obciążenia ruchem KR-1 wraz z zadaszeniem wykorzystującym energię słoneczną dla części miejsc postojowych na działce nr 1438/1 wraz małą architekturą, uzbrojeniem terenu i zielenią urządzoną oraz parkingu na działce nr 1436 w części północnej oraz otoczenia budynku pawilonu na działce 1437. Zakres niniejszego projektu wymaga uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. 2.Projekt pawilonu. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, wraz z projektem wnętrz dla pawilonu - budynku parterowego, stanowiącego zabudowę towarzyszącą Szkoły Muzycznej na działce 1437. Konieczne jest, aby projektowany budynek był połączony z wejściem na klatkę schodową auli. Zakres niniejszego projektu wymaga uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. 3.Projekt wnętrz i projekt wyposażenia meblowego. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektu wnętrz oraz wyposażenia meblowego wraz z projektem akustycznym dla pomieszczeń Szkoły Muzycznej. 4.Projekt wyposażenia Sali Koncertowej. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektu wyposażenia Sali Koncertowej w system zintegrowanego sterowania wraz z systemami oświetlenia efektowego sceny, systemem nagłośnieniowym, systemem sztankietów oraz okotarowania sceny, oraz wyposażenie sali prób w system nagłośnieniowy. Przedmiot zamówienia, w tym prace projektowe nad dokumentacją będą odbywać się w języku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem czynności wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 10 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 9 - projekt umowy. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji (tak całej jak i każdego z poszczególnych dokumentów składających się na Dokumentację), w szczególności, jeżeli wady te zmniejszają jej wartość lub użyteczność ze względu na znany Wykonawcy cel Zamawiającego, w szczególności, jeżeli wykorzystanie Dokumentacji do przeprowadzenia zamierzonego przez Zamawiającego zamówienia publicznego lub realizacji prac budowlano - montażowych będzie nieprzydatne, niedopuszczalne, utrudnione lub niemożliwe czy to pod względem faktycznym czy prawnym. okres rękojmi wygasa po upływie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, licząc od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o bezwarunkowym pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Szczegółowe warunki rękojmi zostały zawarte w projekcie umowy - załącznik nr 9 do siwz..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6, 71.24.70.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.04.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • K+ARCHITEKCI SP. Z O.O., {Dane ukryte}, 35-021 RZESZÓW, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 350000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  344400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  344400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  344400,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: goliwa_2705@o2.pl
tel: 172 762 091
fax: 172 760 028
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-03-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6680420160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-03-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 21 dni
Wadium: 10000 ZŁ
Szacowana wartość* 333 333 PLN  -  500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.psm-strzyzow.pl
Informacja dostępna pod: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Im. Zygmunta Mycielskiego ul. Mostowa 2 38-100 Strzyżów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie uzupełniającej dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa przychodni na szkołę muzyczną K+ARCHITEKCI SP. Z O.O.
RZESZÓW
2016-05-16 344 400,00