Kielce: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, faksów, kserokopiarek) dla Oddziału GDDKiA w Kielcach. Postępowanie nr 30/2015


Numer ogłoszenia: 66992 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach , ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 34 03 900, faks 41 36 64 804.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gddkia.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, faksów, kserokopiarek) dla Oddziału GDDKiA w Kielcach. Postępowanie nr 30/2015.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, faksów, kserokopiarek) dla Oddziału GDDKiA w Kielcach.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował/realizuje co najmniej 2 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i/lub faksów i/lub kserokopiarek (tusze i/lub tonery i/lub taśmy barwiące), przy czym wartość każdej dostawy wynosiła co najmniej 40 000,00 zł brutto oraz potwierdzą, że dostawa ta wykonana została lub jest wykonywana należycie (np. poświadczenie). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie tych podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. - w przypadku zaproponowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych - odpowiednio dla każdego produktu równoważnego następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające równoważność z produktem oryginalnym: 1) Oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego, że oferowany produkt jest materiałem fabrycznie nowym, wolnym od wad, kompletnym a żaden z jego elementów nie jest wtórnie wykorzystany ani nie pochodzi z procesu recyklingu. 2) Deklarację, że gwarantowana wydajność/żywotność oferowanych materiałów eksploatacyjnych jest co najmniej taka sama lub wyższa w stosunku do oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta drukarek. 3) Raporty z testów wydajności przeprowadzone przez podmiot uprawniony* do przeprowadzania takich testów wg normy: - ISO 19752 dla tonerów przeznaczonych do laserowych urządzeń monochromatycznych, - ISO 19798 dla tonerów przeznaczonych do laserowych urządzeń kolorowych, - ISO 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, informujące o wydajności produktów przetestowanych zgodnie z normą; UWAGA: * przez raporty z testów wydajności podmiotu uprawnionego do kontroli jakości należy rozumieć raporty wydane przez podmiot trzeci uprawniony do kontroli jakości oferowanego wyrobu, a nie oświadczenie wydane przez producenta materiału eksploatacyjnego 4) Certyfikaty potwierdzające, że proces produkcji materiałów eksploatacyjnych przebiega zgodnie z normami ISO 9001 : 2000 lub równoważnymi. 5) Certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych równoważnych, pozwalający zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko. 6) Oświadczenie producenta materiału równoważnego, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset. 7) Oświadczenie, że oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: drukarki, faksu lub ksero, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera/tuszu). 8) Opis każdego produktu (karta charakterystyki produktu), z którego wynika, że produkt równoważny posiada takie same cechy jakości, kompatybilności i wydajności co produkt oryginalny - wykonany przez producenta urządzenia, do którego jest przeznaczony lub dokument równoważny.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, wyprodukowane przez producenta urządzeń biurowych - 40


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z przewidzianymi zmianami i określonymi warunkami tych zmian w SIWZ (Istotnych dla stron postanowieniach umowy)


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gddkia.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Siedziba Zamawiającego, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, pok. 241, cena: 10 zł + koszt wysyłki..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, pok. 241.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie jest finansowane ze środków budżetowych oraz częściowo w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kielce: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, faksów, kserokopiarek) dla Oddziału GDDKiA w Kielcach. Postępowanie nr 30/2015


Numer ogłoszenia: 122858 - 2015; data zamieszczenia: 25.05.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 66992 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 34 03 900, faks 41 36 64 804.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, faksów, kserokopiarek) dla Oddziału GDDKiA w Kielcach. Postępowanie nr 30/2015.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, faksów, kserokopiarek) dla Oddziału GDDKiA w Kielcach..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: jest finansowane ze środków budżetowych oraz częściowo w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 214280,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  215174,97


 • Oferta z najniższą ceną:
  212841,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  218023,92


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Subisława 5, 80354 Gdańsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: oddzial@gdansk.gddkia.gov.pl
tel: 585 112 400
fax: 585 112 405
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-04-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6699220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-03-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.gddkia.gov.pl
Informacja dostępna pod: Siedziba Zamawiającego, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, pok. 241, cena: 10 zł + koszt wysyłki.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, faksów, kserokopiarek) dla Oddziału GDDKiA w Kielcach. Postępowanie nr 30/2015 JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej
Warszawa
2015-05-25 215 174,00