Warszawa 60: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, oznaczenie sprawy: ZP-4/Log/2014


Numer ogłoszenia: 67554 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego , ul. W. Oczki 1, 02-007 Warszawa 60, woj. mazowieckie, tel. 022 684 11 19, 684 15 87, faks 022 6841203.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://bip.skw.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, oznaczenie sprawy: ZP-4/Log/2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, w następujących ilościach: tonery - 558 szt. wkłady drukujące - 145 szt. bębny - 21 szt. pojemniki na zużyte tonery - 5 szt..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1) Wykonawca pod rygorem wykluczenia wniesie wadium w wysokości 9.500,00 zł. (słownie złotych: dziewięć tysięcy pięćset i 00/100). 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu (przelew bankowy), poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP o/W-wa 75 1010 1010 0054 5413 9120 0000 z zaznaczeniem wadium do sprawy - ZP-4/Log/2014; 4) Poświadczoną przez Wykonawcę, za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty; 5) Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina jak sekcja IV.4.4). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego przy ul. Oczki 1 w Warszawie, budynek nr 1 (w godzinach: 11:00-14:00 od poniedziałku do piątku). 7) Do oferty Wykonawca załącza kopię dokumentu wadialnego, o którym mowa w pkt. 6) lub kopię potwierdzenia dokonania przelewu. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 8) Gwarancja lub poręczenie, o którym mowa w pkt. 6, musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie musi zawierać następujące elementy: a) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), b) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), c) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, d) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, w tym Zamawiający nie zaakceptuje gwarancji lub poręczenia zawierającego m. in. zastrzeżenie, że wezwanie do zapłaty musi zostać złożone do Gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta umowy, który potwierdzi, że podpisy widniejące na wezwaniu zostały złożone w ważny sposób i należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Beneficjenta. Gwarant może weryfikować podpisy Beneficjenta w jego banku ale we własnym zakresie. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium. 9) Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie i wymaganym terminie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego ofertę uzna się za odrzuconą (art. 24 ust. 4). 10) Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 11) Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że wykonał, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również wykonuje jako strona umowy w okresie ostatnich trzech lat przed upłynięciem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych odpowiadającą swoim rodzajem dostawie będącej przedmiotem zamówienia, tj. tonerów i wkładów atramentowych na kwotę minimum 390.000,00 zł. brutto i na tę dostawę (umowę) złoży dowód, o którym mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.13.231), §1 ust. 2 pkt. 1), 3), potwierdzające, że zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy wskazana w wykazie dostawa była lub jest wykonywana na rzecz Zamawiającego - Biuro Logistyki SKW wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w wykazie co najmniej jednej dostawy niezbędnej do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, nie wymaga natomiast informacji o usługach niewykonanych lub wykonywanych nienależycie.;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Rodzaj materiałów eksploatacyjnych - 50


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.skw.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Warszawa, ul. Oczki 1, tel. 226840499.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Biura Łączności i Informatyki SKW w Warszawie poprzez Kancelarię Jawną SKW mieszczącą się przy ul. Chałubińskiego/róg Oczki (tel. 22 6841-333, w godz. 8:30-15:00 w dni robocze.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa 60: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, oznaczenie sprawy: ZP-4/Log/2014


Numer ogłoszenia: 62773 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 67554 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ul. W. Oczki 1, 02-007 Warszawa 60, woj. mazowieckie, tel. 022 684 11 19, 684 15 87, faks 022 6841203.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, oznaczenie sprawy: ZP-4/Log/2014.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, tonery - 558 szt., wkłady drukujące - 145 szt, bębny - 21szt., pojemniki na zużyty toner - 5 szt..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 317170,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  288096,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  276472,02
  / Oferta z najwyższą ceną:
  314881,23


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. W. Oczki 1, 00-909 Warszawa 60
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia@skw.gov.pl
tel: +48 261840499
fax: +48 261846576
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-03-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6755420140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-02-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 28 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: http://bip.skw.gov.pl
Informacja dostępna pod: Warszawa, ul. Oczki 1, tel. 226840499
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, oznaczenie sprawy: ZP-4/Log/2014 JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2014-03-25 288 096,00