Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NDNr dokumentu68216-2017
PDData publikacji23/02/2017
OJDz.U. S38
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany21/02/2017
DTTermin04/04/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OCPierwotny kod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

23/02/2017    S38    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2017/S 038-068216

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej. Zadanie 2: od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-5/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233220
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000
45231220
45231400
45232310
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga 783,794, województwo małopolskie, powiat: olkuski, gmina: Wolbrom, miejscowość: Wolbrom, Chełm, Brzozówka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, obejmujących w szczególności realizację:

1) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

2) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

3) Zapewnienie nadzoru archeologa oraz herpetologa podczas prowadzonych prac ziemnych,

4) Rozbiórka istniejących i budowa nowych ogrodzeń,

5) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym), realizacja działań kompensacyjnych;

6) Doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności,

7) Roboty ziemne (wykopy, nasypy),

8) Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinających budowaną obwodnicę;

9) Budowa poboczy,

10) Budowa chodników;

11) Budowa i przebudowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę w tym budowa 2 skrzyżowań typu rondo;

12) Budowa dodatkowych pasów ruchu (lewoskrętów),

13) Budowa wysp dzielących,

14) Budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych;

15) Budowa dróg serwisowych wraz z poboczami i placami do zawracania;

16) Budowa murów oporowych,

17) Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, wpusty uliczne, zbiorniki retencyjno–filtracyjne, pompownia wód deszczowych),

18) Umocnienie skarp

19) Budowa i przebudowa przepustów drogowych wraz z umocnieniem;

20) Budowa urządzeń ochrony środowiska;

21) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: sieci teletechnicznych, napowietrznych linii elektroenergetycznej nN, SN, WN, sieci wodociągowych oraz gazowych)

22) Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczególności: oświetlenie drogi – projekt oświetlenia LED oraz montaż, ekrany ochrony akustycznej,

23) Wprowadzenia stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne, oznakowanie pionowe, wygrodzenia segmentowe, bariery, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z projektem, punktowe elementy odblaskowe,

24) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;

25) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych;

26) Roboty wykończeniowe i porządkowe;

27) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący

zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub odbudowie drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót polegających na budowie, rozbudowie lub odbudowie drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie.

W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub odbudowie drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót polegających na budowie, rozbudowie lub odbudowie drogi publicznej klasy co najmniej „G” lub odpowiadającej tej klasie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/04/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.

5. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w cz. II SWZ;

— trybu składania ofert znajduje się w cz. IV SIWZ.

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pok. 220.

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

8. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).

9. Kryteria oceny ofert

1) cena – 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi – 15 %

3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 20 %

4) doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy – 5 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz 2164, ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2017
TITytułPolska-Kraków: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NDNr dokumentu115603-2017
PDData publikacji29/03/2017
OJDz.U. S62
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/03/2017
DTTermin12/04/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OCPierwotny kod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

29/03/2017    S62    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2017/S 062-115603

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 038-068216)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej. Zadanie 2: od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-5/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233220
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 038-068216

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/04/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 12/04/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/04/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NDNr dokumentu119807-2017
PDData publikacji31/03/2017
OJDz.U. S64
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany29/03/2017
DTTermin14/04/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OCPierwotny kod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

31/03/2017    S64    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2017/S 064-119807

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 038-068216)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej. Zadanie 2: od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-5/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233220
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 038-068216

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/04/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 14/04/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/04/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NDNr dokumentu134186-2017
PDData publikacji11/04/2017
OJDz.U. S71
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany07/04/2017
DTTermin21/04/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OCPierwotny kod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

11/04/2017    S71    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2017/S 071-134186

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 038-068216)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej. Zadanie 2: od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-5/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233220
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/04/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 038-068216

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/04/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NDNr dokumentu146729-2017
PDData publikacji19/04/2017
OJDz.U. S76
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany14/04/2017
DTTermin25/04/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OCPierwotny kod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

19/04/2017    S76    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2017/S 076-146729

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 038-068216)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej. Zadanie 2: od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-5/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233220
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 038-068216

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 25/04/2017
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/04/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NDNr dokumentu341172-2017
PDData publikacji31/08/2017
OJDz.U. S166
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany29/08/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OCPierwotny kod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

31/08/2017    S166    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2017/S 166-341172

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej. Zadanie 2: od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-5/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233220
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 25 200 137.10 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000
45231220
45231400
45232310
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga 783,794, województwo małopolskie, powiat: olkuski, gmina: Wolbrom, miejscowość: Wolbrom, Chełm,Brzozówka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną

infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z

decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, obejmujących w szczególności realizację:

1) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót:

projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

2) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

3) Zapewnienie nadzoru archeologa oraz herpetologa podczas prowadzonych prac ziemnych,

4) Rozbiórka istniejących i budowa nowych ogrodzeń,

5) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym),

realizacja działań kompensacyjnych;

6) Doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności,

7) Roboty ziemne (wykopy, nasypy),

8) Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinających budowaną obwodnicę;

9) Budowa poboczy,

10) Budowa chodników;

11) Budowa i przebudowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę w tym

budowa 2 skrzyżowań typu rondo;

12) Budowa dodatkowych pasów ruchu (lewoskrętów),

13) Budowa wysp dzielących,

14) Budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych;

15) Budowa dróg serwisowych wraz z poboczami i placami do zawracania;

16) Budowa murów oporowych,

17) Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników

(rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, wpusty uliczne, zbiorniki retencyjno–filtracyjne, pompownia wód

deszczowych),

18) Umocnienie skarp

19) Budowa i przebudowa przepustów drogowych wraz z umocnieniem;

20) Budowa urządzeń ochrony środowiska;

21) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad

przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: sieci teletechnicznych, napowietrznych linii elektroenergetycznej

nN, SN, WN, sieci wodociągowych oraz gazowych)

22) Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczególności: oświetlenie drogi – projekt oświetlenia LED

oraz montaż, ekrany ochrony akustycznej,

23) Wprowadzenia stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne,

oznakowanie pionowe, wygrodzenia segmentowe, bariery, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu

drogowego zgodnie z projektem, punktowe elementy odblaskowe,

24) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;

25) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych;

26) Roboty wykończeniowe i porządkowe;

27) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Kryteria oceny ofert

1) cena – 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi – 15 %

3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 20 %

4) doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy – 5 %

2.3. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 038-068216
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, ul. Lipowa 5A
Wrocław
52-200
Polska
Kod NUTS: PL51
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 200 137.10 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 378 269.62 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki Ochrony Prawnej,Rozdział 2-Odwołanie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2014 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.2164,ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2017

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-04-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6821620171
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-5/17
Data publikacji zamówienia: 2017-02-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 400000 ZŁ
Szacowana wartość* 13 333 333 PLN  -  20 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej. Zadanie 2: od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2017-08-23 12 378 269,00