Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 68267-2014
PD Data publikacji 27/02/2014
OJ Dz.U. S 41
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 26/02/2014
DT Termin 10/04/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
45233141 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
77211400 - Usługi wycinania drzew
77314100 - Usługi w zakresie trawników
90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
90641000 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
OC Pierwotny kod CPV 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
45233141 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
77211400 - Usługi wycinania drzew
77314100 - Usługi w zakresie trawników
90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
90641000 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

27/02/2014    S41    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi odśnieżania

2014/S 041-068267

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Robert Noceń
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465852
E-mail: robertnocen@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Anna Noceń
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465812
E-mail: a.nocen@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465701
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 z podziałem na zadania.”
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Drogi wojewódzkie.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie obejmuje realizację następujących zadań:
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 774, 780
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 780, 781
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 781
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 791
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 933
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 948, 949
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 783, 791
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 773, 794
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 773, 775, 776
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 768, 964, 965
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 946, 956, 957
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 965, 966
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 955, 956, 953
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 964, 968
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 964, 966
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 967
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 768, 964
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 973, 975
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 975, 980
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 982, 984
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 977, 980
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 977, 979, 981
Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 977,993
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 957, 962
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 958, 959
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 960, 961
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 968
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 969
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 969
Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 971
Zadanie 8. Droga wojewódzka Nr 975
Zadanie 9. Droga wojewódzka Nr 981
Przedmiotowe zamówienie, w ramach każdego z powyżej określonych zadań, obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujących następujące grupy:
Grupa nr 1 - Naprawa korpusu drogi:
a) Mechaniczne wykonanie wykopu
b) Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
c) Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
d) Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
e) Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
f) Ścięcie zawyżonych poboczy
g) Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Grupa nr 2 - Odwodnienie:
a) Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
b) Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
c) Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
d) Oczyszczenie ścieków i kaskad
e) Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego typu ACODRAIN
f) Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
g) Naprawa, wymiana przykanalików
h) Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
i) Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
j) Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Grupa nr 3 - Bezpieczeństwo:
Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Grupa nr 4 - Estetyka:
a) Oczyszczenie nawierzchni
b) Koszenie traw
c) Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
d) Wycinka krzewów i samosiewów
e) Wycinka drzew
f) Wykonanie nasadzeń drzew
Grupa nr 5 - Zimowe utrzymanie dróg:
Zimowe utrzymanie dróg
Grupa nr 6 - Remonty cząstkowe nawierzchni :
a) Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
b) Remont nawierzchni betonem asfaltowym
c) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
d) Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
e) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
f) Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
g) Warstwa ścieralna z Slurry Seal
h) Wykonanie podbudowy bitumicznej
i) Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
j) Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia robót w mniejszym lub większym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia ilości oraz zmiany rodzaju robót w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający gwarantuje wykonanie 50 % wartości zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie obejmuje realizację następujących zadań:
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 774, 780
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 780, 781
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 781
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 791
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 933
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 948, 949
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 783, 791
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 773, 794
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 773, 775, 776
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 768, 964, 965
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 946, 956, 957
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 965, 966
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 955, 956, 953
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 964, 968
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 964, 966
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 967
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 768, 964
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 973, 975
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 975, 980
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 982, 984
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 977, 980
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 977, 979, 981
Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 977,993
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 957, 962
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 958, 959
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 960, 961
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 968
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 969
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 969
Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 971
Zadanie 8. Droga wojewódzka Nr 975
Zadanie 9. Droga wojewódzka Nr 981
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia robót w mniejszym lub większym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia ilości oraz zmiany rodzaju robót w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający gwarantuje wykonanie 50 % wartości zamówienia.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 774, 780
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 774/ Zabierzów- Kryspinów odc. 010 km 0+000 - odc. 040 km 0+415, 780/ Kraków - Babice odc .010 km 0+000 - odc. 160 km 2+273
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 780, 781
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 780/ Babice - Chełmek odc. 170 km 0+000 - odc. 350 km 0+414, 781/ Chrzanów – Zator odc. 010 km 0+000 - odc. 140 km 5+028
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 781
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 781/ Zator - Targanice odc. 150 km 0+000 - odc. 230 km 7+527
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 791
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 791/Olkusz - Trzebinia odc. 120 km 0+000 - odc. 270 km 0+156
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 933
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 933/ Brzeszcze – Chrzanów odc. 010 km 0+000 - odc. 210 km 0+584
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 948, 949
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 948/ Oświęcim - Kęty odc. 010 km 0+000 - odc. 100 km 0+119, 949/ Brzeszcze - Przeciszów odc. 010 km 0+000 - odc. 110 km 2+212
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 783, 791
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 783/Olkusz-Wolbrom 011/0,000-180/0,612, 783/ Wolbrom – Miechów - gr. wojew. 180/0,612-420/1,227 791/Gr. wojew. - Olkusz 010/0,000 -110/2,808
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 773, 794
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 773/Sieniczno-Skała 010/0,000-80/1,878, 794/Strzegowa-Kraków 010/0,000-240/1,554
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 773, 775, 776
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 773/Skała-Wesoła 090/0,000-150/1,618, 775/Słomniki-Ispina 010/0,000 -140/1,921, 776/Kraków-Ostrów 010/0,000 -140/1,772
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 768, 964, 965
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 768/Gr. wojew.-Szczurowa 010/0,000 -061/2+235, 964/Ispina-Szczurowa 450/0,000 -520/1,119, 965/Zielona-Bochnia 010/0,000 -110/0,415
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 946, 956, 957
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 946/Granica woj.(Kuków-Sucha Beskidzka) 010/0,000-090/0,181, 956/Sułkowice-Zembrzyce 030/0,000-130/1,630, 957/ Białka -Zawoja 010/0,00-080/4,141, 957/ Zawoja-Krowiarki 080/4,141-080/9,247
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 965, 966
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 965/ Bochnia -Limanowa 120/0,000-240/1,721, 966/Podolany-Łapanów 100/0,00-130/0,724, 966/Łapanów-Tymowa 140/0,00-250/1,088
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 955, 956, 953
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 955/Sułkowice-Jawornik 010/0,00-030/0,000, 956/Biertowice-Sułkowice 010/0,00-030/0,000, 953/Skawina-Kalwaria Zebrzydowska 010/0,00-070/3,631
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 964, 968
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 964/Kasina Wielka-Dobczyce 010/0,000-130/1,167, 964/Dobczyce-Wieliczka 140/0,00-260/0,607, 968/ Lubień-Mszana Dolna 010/0,00-020/3,884
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 964, 966
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 964/Wieliczka-Chobot 270/0,00-420/1,330, 964/Chobot-Ispina 430/0,00-440/2,391, 966/ Wieliczka -Podolany 010/0+000 -090/1+454
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 967
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 967/Myślenice-Łapczyca 010/0,000-170/1,870
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 768, 964
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: Szczurowa (od ronda) - Brzesko (do skrzyż z dr. krajową nr 4) 768 071 km 0+000 150 km 0+718 Szczurowa (od ronda) - Biskupice Radł. (do ronda) 964 525 km 0+000 580 km 2+259
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 973, 975
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: Borusowa (od promu) - Żabno ( skrzyż. z dr. wojew. nr 975) 973 010 km 0+000 100 km 4+532 Dąbrowa Tarn. - Żabno (rondo) - Tarnów (gr. miasta) 975+973 975: 010 km 0+000 973: 140 km 0+991 Żabno (od ronda) - Dębina Zakrz. (z rondem) 975 050 km 0+000 171 km 0+770
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 975, 980
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: Dębina Zakrz. (od ronda) - Roztoka - Jurków ( do ronda) 975+980 975: 171 km 0+800 980: 030 km 2+508 Roztoka - Paleśnica - Gromnik (do ronda) 975+980 975: 200 km 0+000 980: 080 km 0+000
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 982, 984
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: Szczucin - Słupiec (gr. wojew.) 982 010 km 0+000 060 km 6+167 Lisia Góra - Nowa Jastrząbka (gr. wojew.) 984 010 km 0+000 060 km 0+015
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 977, 980
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: Tarnów (gr. miasta) - Tuchów (stacja paliw) 977 010 km 0+000 040 km 0+635 Tuchów (st. paliw) - Gromnik (do ronda) - Rzepiennik Strzyż. (st. paliw) 977+980 977: 040 km 0+635 980: 080 km 6+510 Rzepiennik Strzyż. (st. paliw) - Biecz (skrzyż. z dr. krajową nr 28) 980 080 km 6+510 140 km 0+970
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 977, 979, 981
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: Gromnik (z rondem) - Siedliska (kościół) 977 120 km 0+000 150 km 5+555 Siedliska (kościół) - Zagórzany - Gorlice (skrzyż. z dr. krajową nr 28) 977+979 977: 150 km 5+555 979: 020 km 1+518 Zborowice - Wilczyska (granica powiatów) 981 010 km 0+000 055 km 1+510
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 977,993
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: Moszczenica (od ronda) - Gorlice…-Gorlice - Ropica G.(kościół) 977 210 km 0+000 260 km 4+330 Ropica Górna (kościół) - Konieczna (gr. państwa) 977 260 km 4+330 290 km 8+880 Gorlice - Bednarka (gr. wojew.) 993 010 km 0+000 060 km 5+337
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 957, 962
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 957 Zubrzyca Górna - Nowy Targ odc. 090 km 0+000 do odc. 190 km 3+038, 962 Jabłonka - granica państwa odc. 010 km 0+000 do odc. 040 km 1+014
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 958, 959
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 958 Chabówka - Zakopane odc. 010 km 0+000 do odc. 080 km 14+569, 959 Chochołów - granica państwa odc. 010 km 0+000 do 1+085
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 960, 961
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 960 Bukowina Tatrzańska - granica państwa odc. 010 km 0+000 do odc. 030 km 3+428 961, Poronin - Bukowina Tatrzańska odc. 010 km 0+000 do 7+657
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 968
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 968 Mszana Dolna - Zabrzeż odc. 030 km 0+000 do odc.070 km 5+940
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 969
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 969 Nowy Targ - Krościenko n/D odc. 010 km 0+000 do odc. 080 km 6+942
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 969
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 969 Krościenko n/D - Stary Sącz odc. 090 km 0+000 do odc. 160 km 3+205
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 971
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 971 Krynica-Zdrój - Piwniczna odc. 010 km 0+000 do odc. 070 km 3+655
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 8. Droga wojewódzka Nr 975
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 975 Bujne - Dąbrowa odc. 250 km 0+000 do odc. 290 km 6+973
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 9. Droga wojewódzka Nr 981
1)Krótki opis
Naprawa korpusu drogi:
- Mechaniczne wykonanie wykopu
- Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt
- Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych
- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem
- Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach
- Ścięcie zawyżonych poboczy
- Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży
Odwodnienie:
- Renowacja i pogłębianie istniejących rowów
- Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
- Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego
- Oczyszczenie ścieków i kaskad
- Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN
- Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych
- Naprawa, wymiana przykanalików
- Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów
- Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg
Bezpieczeństwo:
- Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Estetyka:
- Oczyszczenie nawierzchni
- Koszenie traw
- Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew
- Wycinka krzewów i samosiewów
- Wycinka drzew
- Wykonanie nasadzeń drzew
Zimowe utrzymanie dróg:
- Zimowe utrzymanie dróg
Remonty cząstkowe nawierzchni
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
- Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
- Warstwa ścieralna z Slurry Seal
- Wykonanie podbudowy bitumicznej
- Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego
- Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

3)Wielkość lub zakres
Drogi wojewódzkie: 981 Stróże - Krynica-Zdrój odc. 060 km 0+000 do odc. 150 km 5+219
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
Wadium dla części I RDW Kraków :
Zad. Nr 1 - 40 000 PLN.
Zad. Nr 2 - 35 000 PLN.
Zad. Nr 3 - 35 000 PLN.
Zad. Nr 4 - 25 000 PLN.
Zad. Nr 5 - 35 000 PLN.
Zad. Nr 6 - 40 000 PLN.
Wadium dla części II RDW Jakubowice :
Zad. Nr 1 - 90 000 PLN.
Zad. Nr 2 - 75 000 PLN.
Zad. Nr 3 - 85 000 PLN.
Zad. Nr 4 - 55 000 PLN.
Wadium dla części III RDW Myślenice:
Zad. Nr 1 - 65 000 PLN.
Zad. Nr 2 - 75 000 PLN.
Zad. Nr 3 - 35 000 PLN
Zad. Nr 4 - 50 000 PLN.
Zad. Nr 5 - 50 000 PLN.
Zad. Nr 6 - 45 000 PLN.
Wadium dla części IV RDW Tarnów:
Zad. Nr 1 - 50 000 PLN.
Zad. Nr 2 - 65 000 PLN.
Zad. Nr 3 - 45 000 PLN.
Zad. Nr 4 - 30 000 PLN.
Zad. Nr 5 - 65 000 PLN.
Zad. Nr 6 - 55 000 PLN.
Zad. Nr 7 - 60 000 PLN.
Wadium dla części V Nowy Sącz :
Zad. Nr 1 - 55 000 PLN.
Zad. Nr 2 - 50 000 PLN.
Zad. Nr 3 - 30 000 PLN.
Zad. Nr 4 - 45 000 PLN.
Zad. Nr 5 - 40 000 PLN.
Zad. Nr 6 - 40 000 PLN.
Zad. Nr 7 - 35 000 PLN.
Zad. Nr 8 - 25 000 PLN.
Zad. Nr 9 - 45 000 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich złożenia u Zamawiającego na konto Wykonawcy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Nie dotyczy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań,
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonywał bądź wykonuje:
1) usługi zimowego utrzymania dróg (w zakresie jezdni, poboczy, chodników, zatok autobusowych, parkingów itd.) na łącznej długości co najmniej 15 km na drogach krajowych, wojewódzkich lub powiatowych albo dróg równoważnych kategorii
2) roboty bitumiczne o łącznej powierzchni min 3000 m2
1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań,
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.
Uwaga: Spełnienie tych warunków umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na dowolną ilość zadań.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3.Zamawiający w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków w oparciu o wymagane dokumenty, których szczegółowa forma opisana jest w cz. III SIWZ „wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu”
4.Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II.
1. Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy PZP złożyć następujące dokumenty:
1.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1.1.oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu.
1.1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
Wykonawca w WYKAZIE USŁUG winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (I.1.2.1) oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
1.1.3. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca w WYKAZIE ROBÓT winien wskazać jedynie roboty budowlane określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (I.1.2.2.) SIWZ) oraz złożyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa w pkt 1.1.2. i 1.1.3. są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w Wykazie usług lub Wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
1.1.4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
1.1.5. pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP.
1.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć:
1.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
1.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
1.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, o których mowa w pkt 1.2.1 - 1.2.7.
1.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (SIWZ cz. II pkt 1) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.2.1 oraz w pkt. 1.2.5 do 1.2.7
1.5 Dokumenty podmiotów zagranicznych
1.5.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach dokumentów, o których mowa w pkt. II.1.2:
1.5.1.1 zamiast dokumentów określonych w pkt. II 1.2.2 – 1.2.4 i 1.2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.5.1.2 zamiast dokumentów określonych w pkt. II 1.2.5 i 1.2.7. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10 -11 ustawy PZP – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.5.2 Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 oraz 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
1.5.3 Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. II 1.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio w terminach określonym w pkt. II 1.5.1.
1.6 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej.
2. Informacje dotyczące formy, w jakiej dokumenty mogą być składane.
2.1 Wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
2.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2.4 Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt I.2 oraz pkt II 1.1.5., musi zostać złożone w oryginale.
2.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.
W zakresie wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu należy przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonywał bądź wykonuje:
1. usługi zimowego utrzymania dróg (w zakresie jezdni, poboczy, chodników, zatok autobusowych, parkingów itd.) na łącznej długości co najmniej 15 km na drogach krajowych, wojewódzkich lub powiatowych albo dróg równoważnych kategorii
2. roboty bitumiczne o łącznej powierzchni min 3000 m2.
W zakresie wykazania spełniania warunku udziału w postepowaniu określonego w pkt. 1 należy przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
W zakresie wykazania spełniania warunku udziału w postepowaniu określonego w pkt. 2 należy przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DI3-271-20/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 90 PLN
Warunki i sposób płatności: Podana cena dotyczy SIWZ wraz z załącznikami dla wszystkich zadań, w przypadku zamówienia na wybrane zadania cena zostanie odpowiednio pomniejszona. Na podstawie faktury - gotówka w kasie Zamawiającego, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.4.2014 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.4.2014 - 10:00

Miejscowość:

Kraków-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II pietro pok. 218.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w terminie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30.4.2018r. Zadanie finansowane jest ze środków Województwa Małopolskiego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówien Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej - Rozdział II - Odwołanie ustawy z dnia 29.01.2014r (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówien Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.2.2014
TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 101199-2014
PD Data publikacji 26/03/2014
OJ Dz.U. S 60
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 21/03/2014
DT Termin 14/04/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
45233141 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
77211400 - Usługi wycinania drzew
77314100 - Usługi w zakresie trawników
90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
90641000 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
OC Pierwotny kod CPV 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
45233141 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
77211400 - Usługi wycinania drzew
77314100 - Usługi w zakresie trawników
90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
90641000 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
RC Kod NUTS PL21

26/03/2014    S60    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi odśnieżania

2014/S 060-101199

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.2.2014, 2014/S 41-068267)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

Usługi odśnieżania

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Roboty odwadniające

Roboty w zakresie konserwacji dróg

Roboty w zakresie naprawy dróg

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Wznoszenie barier drogowych

Roboty drogowe

Usługi wycinania drzew

Usługi w zakresie trawników

Usługi sprzątania ulic

Usługi usuwania oblodzeń

Usługi oczyszczania kanałów ściekowych

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamiast: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

1.1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.04.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.04.2014 (10:00)

Powinno być: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

1.1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.04.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

14.04.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 305429-2014
PD Data publikacji 09/09/2014
OJ Dz.U. S 172
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 05/09/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
45233141 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
77211400 - Usługi wycinania drzew
77314100 - Usługi w zakresie trawników
90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
90641000 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
OC Pierwotny kod CPV 45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 - Roboty odwadniające
45233140 - Roboty drogowe
45233141 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
77211400 - Usługi wycinania drzew
77314100 - Usługi w zakresie trawników
90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
90641000 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

09/09/2014    S172    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi odśnieżania

2014/S 172-305429

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 z podziałem na zadania.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: drogi wojewódzkie

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie obejmuje realizację następujących zadań:
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 774, 780
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 780, 781
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 781
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 791
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 933
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 948, 949
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 783, 791
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 773, 794
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 773, 775, 776
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 768, 964, 965
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 946, 956, 957
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 965, 966
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 955, 956, 953
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 964, 968
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 964, 966
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 967
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 768, 964
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 973, 975
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 975, 980
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 982, 984
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 977, 980
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 977, 979, 981
Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 977,993
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz
Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 957, 962
Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 958, 959
Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 960, 961
Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 968
Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 969
Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 969
Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 971
Zadanie 8. Droga wojewódzka Nr 975
Zadanie 9. Droga wojewódzka Nr 981
Przedmiotowe zamówienie, w ramach każdego z powyżej określonych zadań, obejmuje wykonywanie usług i robót (zwanymi dalej łącznie robotami) z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmujących następujące grupy:
Grupa nr 1 - Naprawa korpusu drogi:
a) Mechaniczne wykonanie wykopu;
b) Wymiana, wykonanie urządzeń przyporowych na skarpach z prefabrykowanych ażurowych płyt;
c) Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z płyt betonowych;
d) Uzupełnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem;
e) Remont i uzupełnienie ubytków w poboczach;
f) Ścięcie zawyżonych poboczy;
g) Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika i krawężników lub obrzeży.
Grupa nr 2 - Odwodnienie:
a) Renowacja i pogłębianie istniejących rowów;
b) Czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie;
c) Wykonanie ścianek czołowych, wymiana elementów przepustu drogowego;
d) Oczyszczenie ścieków i kaskad;
e) Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych, korytek ściekowych i odwodnienia liniowego typu ACODRAIN;
f) Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i ściekowych;
g) Naprawa, wymiana przykanalików;
h) Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej, wymiana włazów;
i) Oczyszczenie, udrożnienie studzienki rewizyjnej lub ściekowej oraz kanalizacji;
j) Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg.
Grupa nr 3 - Bezpieczeństwo:
a) Wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych
Grupa nr 4 - Estetyka:
a) Oczyszczenie nawierzchni;
b) Koszenie traw;
c) Pielęgnacja drzew - podcinanie gałęzi i konarów drzew;
d) Wycinka krzewów i samosiewów;
e) Wycinka drzew;
f) Wykonanie nasadzeń drzew.
Grupa nr 5 - Zimowe utrzymanie dróg:
a) Zimowe utrzymanie dróg
Grupa nr 6 - Remonty cząstkowe nawierzchni:
a) Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami;
b) Remont nawierzchni betonem asfaltowym;
c) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno;
d) Likwidacja spękań nawierzchni - masami elastomerowymi;
e) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;
f) Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym;
g) Warstwa ścieralna z Slurry Seal;
h) Wykonanie podbudowy bitumicznej;
i) Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego;
j) Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 45232410, 45232452, 45233141, 45233142, 45233222, 45233280, 45233140, 77211400, 77314100, 90611000, 90630000, 90641000, 45233220

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI3-271-20/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 41-068267 z dnia 27.2.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 60-101199 z dnia 26.3.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków, Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 774, 780
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 165 132,89 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 448 988,58 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: naprawa korpusu drogowego, estetyka, odwodnienie, bezpieczeństwo
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 780, 781
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 890 708,05 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 146 054,86 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: naprawa korpusu drogowego, estetyka,odwodnienie, bezpieczeństwo
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 781
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 735 680,98 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 738 298,58 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: naprawa korpusu drogowego, estetyka,odwodnienie, bezpieczeństwo
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 791
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 510 736,42 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 513 122,89 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Naprawa korpusu drogowego, estetyka, odwodnienie, bezpieczeństwo, zimowe utrzymanie dróg
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 933
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: AVR Sp. z o.o., AVR S.p.A.
ul. J. Dietla 93/4
31-031 Kraków

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 909 071,54 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 291 644,14 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Naprawa korpusu drogowego, estetyka, odwodnienie, bezpieczeństwo, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 948, 949
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „Drog-Bud”
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 157 783,33 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 489 258,20 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 783, 791
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

FHU „Zamet” Andrzej Barczyk
Kąpiele Wielkie 138
32-340 Wolbrom

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 811 382,11 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 160 140,90 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: remonty cząstkowe nawierzchni
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 773, 794
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 034 146,34 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 128 375,75 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Naprawa korpusu drogowego, estetyka, odwodnienie, bezpieczeństwo, zimowe utrzymanie dróg
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 773, 775, 776
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: AVR Sp. z o.o., AVR S.p.A.
ul. J. Dietla 93/4
31-031 Kraków

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 463 414,63 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 998 484,57 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: naprawa korpusu drogi, odwodnienie, bezpieczeństwo, estetyka, zimowe utrzymanie dróg, remonty czstkowe nawierzchni do 100 %
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 768, 964, 965
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39
32-700 Bochnia

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 623 069,63 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 137 069,88 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 946, 956, 957
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Transdróg Kaczmarczyk Spółka Jawna
Zawoja 1962
34-222 Zawoja

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 465 943,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 482 434 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 965, 966
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

„Bud-Dróg” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.J.
Drużków Pusty 13
32-862 Porąbka Iwkowska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 686 468,13 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 614 961,44 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Roboty brukarskie, wymiany nawierzchni chodnika, wymiany krawężników i obrzeży, czyszczenie osadników i separatorów oraz odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie, oczyszczanie i ułożenie studzienki rewizyjnej lub ściekowej, oczyszczanie i udrożnienie kanalizacji wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg, koszenie traw, pielęgnacja drzew, wycinki krzewów, wycinki drzew, nasadzenia drzew
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 955, 956, 953
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Pol-Bruk Pietrzak s.j.
ul. Słowackiego 12/39
32-400 Myślenice

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 039 566,18 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 077 799,20 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 964, 968
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skład Materiałów Budowlanych „Kal-Bud” Sławomir Kalemba
Czasław 186
32-415 Raciechowice

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 778 885,85 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 804 488,26 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 964, 966
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

FHU ADIM Pomoc Drogowa Adam Kruszyna
Biskupice 134
32-020 Wieliczka

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 685 897,72 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 293 906,80 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: wykonanie pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg, warstwa ścieralna z Slurry Seal
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 967
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skład Materiałów Budowlanych „Kal-Bud” Sławomir Kalemba
Czasław 186
32-415 Raciechowice

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 611 328,13 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 550 208,20 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 768, 964
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39
32-700 Bochnia

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 776 055,28 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 070 186 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 973, 975
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Kompleksowe Utrzymanie Dróg Transport Drogowy Mariusz Biedroński
ul. Grunwaldzka 64A
33-200 Dąbrowa Tarnowska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 454 243,09 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 131 694,85 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 975, 980
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12
33-340 Stary Sącz

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 437 534,67 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 997 716,18 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 982, 984
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Drosam Jacek Pelc
ul. Oleśnicka 12E
33-200 Dąbrowa Tarnowska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 758 130,08 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 032 551,95 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 977, 980
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane Kombud Sp. o.o.
ul. Krynicka 6
33-190 Ciężkowice

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 380 728,75 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 964 949,02 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: czyszczenie osadników i separatorów, odwóz odpadów i unieszkodliwienie, oczyszczenie i udrożnienie studzienek rewizyjnych lub ściekowych oraz udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji o średnicy do 60 cm i zamuleniu do i powyżej 50 %
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 977, 979, 981
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Godrom” Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 5
38-300 Gorlice

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 936 079,02 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 653 561,56 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 977,993
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Wilczyska 64
38-350 Bobowa

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 284 126,83 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 212 113 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: odwodnienie, czyszczenie osadników i separatorów i odwóz odpadów i ich unieszkodliwienie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 957, 962
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

F.H.U.P. „ROL” Andrzej Rol
Sierockie 51
34-425 Biały Dunajec

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 016 917,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 255 802,50 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 958, 959
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12
33-340 Stary Sącz

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 844 676,42 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 300 091,34 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 960, 961
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stachoń Krzysztof Stachoń
ul. Ustup 23 B
34-500 Zakopane

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 602 234,32 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 014 889,28 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 968
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12
33-340 Stary Sącz

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 340 091,14 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 490 299,08 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 969
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Park-M Sp.z o.o.
ul. Piaski 12
33-340 Stary Sącz

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 075 831,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 317 319,56 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 969
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12
33-340 Stary Sącz

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 193 587,40 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 378 950,08 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 971
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Kopbud” Bogusława Romańczyk
Berest 90
33-380 Krynica-Zdrój

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 167 487,40 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 156 596,88 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 8. Droga wojewódzka Nr 975
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Handlowa – Usługowa Fedko Sp. j.
Gródek nad Dunajcem 244
33-318 Gródek nad Dunajcem

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 389 297,56 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 537 147,20 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: czyszczenie osadników i separatorów
Zamówienie nr: ZDW-DI3-271-20/14 Nazwa: Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 9. Droga wojewódzka Nr 981
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Kopbud” Bogusława Romańczyk
Berest 90
33-380 Krynica-Zdrój

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 328 642,73 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 823 374,71 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat składania odwołań zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej – rozdział II – Odwołanie ustawy z dnia 29.01.2014r (tekst jedn. Dz.U. z 2013r poz. 907 z póź. zm.)
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.9.2014

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-04-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6826720141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-02-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1570000 ZŁ
Szacowana wartość* 52 333 333 PLN  -  78 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 32
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
90620000-9 Usługi odśnieżania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków, Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 774, 780 Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2014-08-27 2 448 988,00
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 780, 781 Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2014-08-27 2 146 054,00
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 781 Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2014-08-01 1 738 298,00
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 791 Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2014-08-27 1 513 122,00
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 933 Konsorcjum: AVR Sp. z o.o., AVR S.p.A.
ul. J. Dietla 93/4, 31-031 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-08-08 2 291 644,00
Część I. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 948, 949 Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „Drog-Bud”
ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-21 2 489 258,00
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 783, 791 FHU „Zamet” Andrzej Barczyk
Kąpiele Wielkie 138, 32-340 Wolbrom, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-08-11 5 160 140,00
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 773, 794 Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2014-08-27 5 128 375,00
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 773, 775, 776 Konsorcjum: AVR Sp. z o.o., AVR S.p.A.
ul. J. Dietla 93/4, 31-031 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-08-11 4 998 484,00
Część II. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 768, 964, 965 Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-08-08 3 137 069,00
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 946, 956, 957 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Transdróg Kaczmarczyk Spółka Jawna
Zawoja 1962, 34-222 Zawoja, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-18 3 482 434,00
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 965, 966 „Bud-Dróg” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp.J.
Drużków Pusty 13, 32-862 Porąbka Iwkowska, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-18 4 614 961,00
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 955, 956, 953 Pol-Bruk Pietrzak s.j.
ul. Słowackiego 12/39, 32-400 Myślenice, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-21 2 077 799,00
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 964, 968 Skład Materiałów Budowlanych „Kal-Bud” Sławomir Kalemba
Czasław 186, 32-415 Raciechowice, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-21 2 804 488,00
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 964, 966 FHU ADIM Pomoc Drogowa Adam Kruszyna
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-21 3 293 906,00
Część III. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 967 Skład Materiałów Budowlanych „Kal-Bud” Sławomir Kalemba
Czasław 186, 32-415 Raciechowice, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-21 2 550 208,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 768, 964 Enigma Group Sp.z o.o.
ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-22 2 070 186,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 973, 975 Kompleksowe Utrzymanie Dróg Transport Drogowy Mariusz Biedroński
ul. Grunwaldzka 64A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-22 3 131 694,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 975, 980 Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-08-20 1 997 716,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 982, 984 Firma Drosam Jacek Pelc
ul. Oleśnicka 12E, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-23 2 032 551,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 977, 980 Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane Kombud Sp. o.o.
ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-30 2 964 949,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 977, 979, 981 Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Godrom” Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-22 2 653 561,00
Część IV. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 977,993 Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Wilczyska 64, 38-350 Bobowa, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-22 3 212 113,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 1. Droga wojewódzka Nr 957, 962 F.H.U.P. „ROL” Andrzej Rol
Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-23 3 255 802,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 2. Droga wojewódzka Nr 958, 959 Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-23 3 300 091,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 3. Droga wojewódzka Nr 960, 961 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stachoń Krzysztof Stachoń
ul. Ustup 23 B, 34-500 Zakopane, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-23 2 014 889,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 4. Droga wojewódzka Nr 968 Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-23 2 490 299,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 5. Droga wojewódzka Nr 969 Park-M Sp.z o.o.
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-23 2 317 319,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 6. Droga wojewódzka Nr 969 Park-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-23 2 378 950,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 7. Droga wojewódzka Nr 971 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Kopbud” Bogusława Romańczyk
Berest 90, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-23 1 156 596,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 8. Droga wojewódzka Nr 975 Firma Handlowa – Usługowa Fedko Sp. j.
Gródek nad Dunajcem 244, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-23 1 537 147,00
Część V. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz Zadanie 9. Droga wojewódzka Nr 981 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Kopbud” Bogusława Romańczyk
Berest 90, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-07-23 2 823 374,00