Chełm: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek użytkowanych w Urzędzie miasta Chełm


Numer ogłoszenia: 68728 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Chełm , ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 82 5652070, 5652223, 5652232, faks 082 5652254.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.chelm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek użytkowanych w Urzędzie miasta Chełm.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek użytkowanych w Urzędzie miasta Chełm. Zakres zamówienia obejmuje dostawę n/w materiałów eksploatacyjnych do drukarek: 1/ tusz do HP DeskJet 5151 - 18 szt; 2/ tusz do HP DeskJet 460 - 9 szt; 3/tusz do Xerox 7142 - 12 szt; 4/ tusz do Oce CS2044 - 18 szt; 5/ toner do HP LaserJet 2300 - 15 szt. 6/ toner do HP LaserJet 1022 - 4 szt; 7/ toner do HP LaserJet 1300 - 3 szt. 8/ toner do HP LaserJet 1200 - 10 szt; 9/ toner do HP LaserJet 5200tn - 4 szt.; 10/ toner do HP LaserJet 1160- 8 szt; 11/ toner do HP LaserJet 1320 -12 szt. 12/toner do HP LaserJet 2015 - 60 szt; 13/toner do HP LaserJet 1100 -2 szt; 14/toner do HP LaserJet 2200-2 szt; 15/ toner do HP Color LaserJet 2600 - 7 szt; 16/toner do HP Color LaserJet 3800 - 7 szt; 17/toner do HP Color LaserJet CP3525n - 9 szt; 18/toner do Lexmark E120 - 26 szt; 19/toner do Lexmark T420- 1 szt; 20/toner do Lexmark E260dn - 4 szt; 21/ toner do Samsung CLX-6240 FX-6 szt; 22/toner do OKI B430D - 5 szt. 23/ bęben światłoczuły do Lexmark E120 - 2 szt. 24/ pojemnik na zużyty tusz do OCE CS2044 - 2 szt..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią ten warunek jeżeli zostanie on spełniony łącznie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączne doświadczenie Wykonawców.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączny potencjał techniczny Wykonawców.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączny potencjał kadrowy Wykonawców.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączną sytuację ekonomiczna i finansową Wykonawców.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika winien złożyć wraz z oferta stosowny dokument pełnomocnictwa w oryginale (ewentualnie notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa). 2. Jeżeli najkorzystniejsza ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://chelm.bip-gov.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urzędu Miasta Chełm, Wydział Organizacji i Nadzoru , pok. 16, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Chełm (parter) ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm lub za pośrednictwem poczty.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Chełm: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek użytkowanych w Urzędzie Miasta Chełm


Numer ogłoszenia: 120128 - 2011; data zamieszczenia: 19.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 68728 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 82 5652070, 5652223, 5652232, faks 082 5652254.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek użytkowanych w Urzędzie Miasta Chełm.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek użytkowanych w Urzędzie Miasta Chełm.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 84493,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  94537,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  47454,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  99683,01


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Lubelska 65, 22-100 Chełm
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: monika.hurko@umchelm.pl
tel: 82 5652070, 5652223, 5652232
fax: 825 652 254
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6872820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.chelm.pl
Informacja dostępna pod: Urzędu Miasta Chełm, Wydział Organizacji i Nadzoru , pok. 16, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek użytkowanych w Urzędzie Miasta Chełm JM DATA s.c Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2011-05-19 94 537,00