Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Promocja Miasta w ramach i poprzez organizację imprezy o charakterze kulturalno -artystycznym pod nazwą FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK POLAND w ŁODZI


Numer ogłoszenia: 68839 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Miasta w ramach i poprzez organizację imprezy o charakterze kulturalno -artystycznym pod nazwą FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK POLAND w ŁODZI.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Promocja Miasta w ramach i poprzez organizację imprezy o charakterze kulturalno - artystycznym pod nazwą FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK POLAND w ŁODZI..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.30.00-9, 79.34.22.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67ust.1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. W tym przypadku będą to przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn zm. ) oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn zm. ). Zastosowana przesłanka dotyczy przypadku związanego z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych oraz ochrony patentowej i ochrony praw wyłącznych. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, co daje podstawę do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Moda Forte Grupa Kreatywna I. Kubiak, J. Kłak Sp. jawna, Ul. Więckowskiego 18, 90-722 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Promocja Miasta w ramach organizacji imprezy o charakterze kulturalno-artystycznym pod nazwą FashionPhilosophy Fashion Week Poland w Łodzi.


Numer ogłoszenia: 75195 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 68839 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Miasta w ramach organizacji imprezy o charakterze kulturalno-artystycznym pod nazwą FashionPhilosophy Fashion Week Poland w Łodzi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Promocja Miasta w ramach organizacji imprezy o charakterze kulturalno-artystycznym pod nazwą FashionPhilosophy Fashion Week Poland w Łodzi, w dniach od 07.05.2010r. do 11.05.2010r. w Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.30.00-9, 79.34.22.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Moda Forte Grupa Kreatywna I. Kubiak J. Kłak sp. jawna, ul. Więckowskiego 18, 90-722 Łódź, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 740000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  740000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  740000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  740000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. W tym przypadku będą to przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn zm. ) oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn zm. ). Zastosowana przesłanka dotyczy przypadku związanego z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych oraz ochrony patentowej i ochrony praw wyłącznych. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, co daje podstawę do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6883920100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-03-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79953000-9 Usługi w zakresie organizacji festiwali
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Promocja Miasta w ramach organizacji imprezy o charakterze kulturalno-artystycznym pod nazwą FashionPhilosophy Fashion Week Poland w Łodzi. Moda Forte Grupa Kreatywna I. Kubiak J. Kłak sp. jawna
ul. Więckowskiego 18, 90-722 Łódź, woj. małopolskie
2010-03-31 740 000,00