Łęczna: Realizacja tymczasowego obiektu budowlanego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.


Numer ogłoszenia: 68884 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łęczna , Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7521150, 7520397, faks 081 7520242.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.leczna.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja tymczasowego obiektu budowlanego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest Realizacja tymczasowego obiektu budowlanego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Obiekt parterowy wykonany na bazie typowych kontenerów o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 45 m2 - dwa lokale mieszkalne z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz przyłączami: wodociągowym wraz ze studnią wodomierzową, kanalizacyjnym i energetycznym, wraz ze sporządzeniem projektu budowlano-wykonawczego. Teren na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia położony jest na działce nr 45 w m. Podzamcze, gm. Łęczna. 2.Zamówienie obejmuje: 1) sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego wraz z projektami branżowymi i kosztorysem uproszczonym, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami i normowanymi rysunkami, wykonania badań niezbędnych do prawidłowego opracowania projektu we własnym zakresie i z własnych środków, 2) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i innych dokumentów wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę a także dokonanie skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu, 3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową na Realizację tymczasowego obiektu budowlanego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Programie funkcjonalno-użytkowym oraz projekcie umowy o roboty budowlane i prace projektowe. 4.Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Programie funkcjonalno-użytkowym. 6. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7 Roboty budowlane, 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne. 7. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). 8. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Uwagi: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1).Kosztorys ofertowy uproszczony, 2).Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający ewentualne podwykonawstwo, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ i który stanowił będzie nierozłączną część zawartej umowy . Harmonogram musi obejmować co najmniej : a)prace projektowe, b)uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, c)roboty budowlane (co najmniej główne elementy robót), d)skuteczne zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6, 45.00.00.00-7, 44.21.11.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w części XV SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w części XV SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.Dysponują osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. Wykonawca przedstawi w ofercie osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania: 1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: a) liczba osób: 1 b) kwalifikacje zawodowe: osoba na tym stanowisku musi spełniać warunki określone w art. 12 lub 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zmianami) dotyczące uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, c) minimalne doświadczenie: posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez co najmniej 5 lat. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w części XV SIWZ.zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN. na potwierdzenie tego warunku należy przedstawić e) informacja Banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, o których mowa w rozdz. XIV pkt 7 SIWZ pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W tym celu musi przedstawić także dokumenty dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1)w wypadku wystąpienia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, w zakresie tych zmian, 2)w wypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia lub uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych, w zakresie terminu, 3)w wypadku przedłużania się uzgodnień w instytucjach zewnętrznych i organach administracji publicznej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w zakresie terminu, 4)w wypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, w zakresie terminu, 5)w przypadku gdy podczas realizacji zamówienia konieczne stanie się wprowadzenie zmian projektowych lub technologicznych, w zakresie terminu, 6)w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, w zakresie wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą podatku, 7)w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w całości, w zakresie wysokości wynagrodzenia. 2.Warunkiem wprowadzenia zmian postanowień umowy oprócz udokumentowanych w formie pisemnej okoliczności, o których mowa w ust. 1 jest pisemny umotywowany wniosek.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.umleczna.bip.lubelskie.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Łęcznej Plac Kościuszki 5 21-010 Łęczna pok. nr 17..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Łęcznej Plac Kościuszki 5 21-010 Łęczna pok. nr 8..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łęczna: Realizacja tymczasowego obiektu budowlanego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.


Numer ogłoszenia: 140084 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 68884 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7521150, 7520397, faks 081 7520242.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja tymczasowego obiektu budowlanego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest Realizacja tymczasowego obiektu budowlanego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Obiekt parterowy wykonany na bazie typowych kontenerów o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 45 m2 - dwa lokale mieszkalne z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz przyłączami: wodociągowym wraz ze studnią wodomierzową, kanalizacyjnym i energetycznym, wraz ze sporządzeniem projektu budowlano-wykonawczego. Teren na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia położony jest na działce nr 45 w m. Podzamcze, gm. Łęczna. 2.Zamówienie obejmuje: 1) sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego wraz z projektami branżowymi i kosztorysem uproszczonym, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami i normowanymi rysunkami, wykonania badań niezbędnych do prawidłowego opracowania projektu we własnym zakresie i z własnych środków, 2) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i innych dokumentów wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę a także dokonanie skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu, 3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową na Realizację tymczasowego obiektu budowlanego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Programie funkcjonalno-użytkowym oraz projekcie umowy o roboty budowlane i prace projektowe. 4.Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Programie funkcjonalno-użytkowym. 6. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7 Roboty budowlane, 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne. 7. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). 8. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Uwagi: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1).Kosztorys ofertowy uproszczony, 2).Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający ewentualne podwykonawstwo, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ i który stanowił będzie nierozłączną część zawartej umowy . Harmonogram musi obejmować co najmniej : a)prace projektowe, b)uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, c)roboty budowlane (co najmniej główne elementy robót), d)skuteczne zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6, 45.00.00.00-7, 44.21.11.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLEKSBUD TRADE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 20-231 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 89160,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  136198,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  136198,31
  / Oferta z najwyższą ceną:
  196886,25


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: info@um.leczna.pl,
tel: 81 535 86 00,
fax: 81 752 02 42
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-03-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 6888420140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-02
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 119 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.leczna.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Łęcznej Plac Kościuszki 5 21-010 Łęczna pok. nr 17.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44211100-3 Budynki modułowe i przenośne
45000000-7 Roboty budowlane
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Realizacja tymczasowego obiektu budowlanego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. POLEKSBUD TRADE Sp. z o.o.
Lublin
2014-04-25 136 198,00